Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Domácí násilí a zdravotně postižení www.orfeus-cr.cz JUDr.Miroslav Mitlöhner, CSc., MUDr.Jiří Mellan, MUDr.Jana Spilková, PhDr. Martina Venglářová Brno,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Domácí násilí a zdravotně postižení www.orfeus-cr.cz JUDr.Miroslav Mitlöhner, CSc., MUDr.Jiří Mellan, MUDr.Jana Spilková, PhDr. Martina Venglářová Brno,"— Transkript prezentace:

1 1 Domácí násilí a zdravotně postižení www.orfeus-cr.cz JUDr.Miroslav Mitlöhner, CSc., MUDr.Jiří Mellan, MUDr.Jana Spilková, PhDr. Martina Venglářová Brno, 31.5.2007

2 2 Obsah sdělení  Pojem, druhy, formy, cykličnost a mýty o DN  Osobnost oběti DN – faktory  DN a osoby se zdravotním postižením  Následky DN  Pomoc obětem DN  Trestně právní problematika DN

3 3 Pojem, druhy a formy DN  Fyzické: modřiny, škrábance, rány, zlomeniny, bezvědomí  Psychické: nadávky, kritika, ponižování,zesměšňování, společenská izolace, ničení věcí, vyhrožování ublížením, prohlubování závislosti  Sexuální: vynucování sexuálních aktivit se kterými partner nesouhlasí, nucení k prostituci, znásilňování  Ekonomické: minimalizace finanční podpory

4 4 Znaky a kořeny DN Znaky a kořeny DN (dle Spilkové)  Znaky: opakování, dlouhodobost, nárůst, zneužívání moci,síly a postavení;  Kořeny: socializace dítěte, rodové a rodinné stereotypy, osobnost, nemoc;  Důvody trvání: závislost, strach, ohled na okolí, právní nejistota, postavení žen

5 5 Cykličnost DN  Fáze stupňování napětí – typické kritizování, vyhrožování, nadávání apod.  Fáze „výbuchu“ – s využitím některé z forem DN  Fáze omluv a lítosti – tzv. medové týdny  Fáze popření – uskutečněné násilí je podceňováno, popíráno nebo bagatelizováno

6 6 Mýty o DN  Není běžné, je to jev ojedinělý  Pachatelé jsou nevzdělanci ze sociálně slabých vrstev  Příčinou je především alkoholismus nebo stres partnera  Jsou to spíš hádky a „ italská manželství“  Za násilí si mohou ženy samy, mají rády násilí apod.

7 7 Rizikové faktory oběti (dle Haškovcové)  Osobnostní – psychosociální profil člověka (někteří jsou k roli oběti „náchylnější“)  Behaviorální – souvisí s chováním lidí (zejména rizikovým a neodpovědným)  Sociální – příslušnost k rizikové skupině nebo výkon rizikového povolání, rizikovost může zvyšovat i styl rodinné výchovy nebo patologické vztahy mezi členy

8 8 Skupiny nejvíce ohrožené DN  Ženy: dle dostupných statistik jsou nejčastějšími oběťmi – 13 až 16% je vystaveno DN ve formě fyzické, pokud se berou v úvahu další (zejména psychické) uvádí se až 35%;  Děti: označuje se jako syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) a výskyt v populaci se uvádí 1-2%;  Staří lidé: podle údajů se s některou formou špatného zacházení setkalo 3 – 5 % seniorů;  Muži: odhaduje se, že jde o 3-5%

9 9 DN a osoby zdravotně postižené  OZP jsou na pachatele (většinou je jim osoba blízká) a na jeho péči zcela odkázáni;  Vztah vůči násilníkovi, který mnohdy představuje jedinou oporu a spojení s okolním světem, bývá založen na citové vazbě;  Možnost obrany je minimální a závisí na typu handicapu.

10 10 Zvláštnosti DN u OZP zvláště u mentálně postižených  Větší až existenční závislost;  Bariéry k dosažení pomoci (omezený pohyb, znemožněná komunikace s okolím);  Neschopnost se vyjádřit (chybí slovník);  Neschopnost plně porozumět;  „Nevěrohodnost“ svědectví (Petrsiliová);  Mýtus, že MP méně chápou, tím i méně trpí.

11 11 OZP “specifická cílová skupina“ pro DN (dle Venglářové)  Trvalá blízkost objektu;  Předpoklad snadné kořisti (zisku);  Viktimita – osobní vlastnosti;  Sociální závislost;  Izolace = nedostupnost pomoci;  Sociální prostředí = chudoba;  Organizace služeb (specializovaný web).

12 12 Situace v ČR  O.s. ORFEUS se od již roku 2001 zabývá problematikou rodinného života OZP;  K problematice DN organizoval v prosinci 2005 konferenci v Hradci Králové; z konference byl vydán Sborník  V rámci přípravy byl vypracován dotazník – z 200 organizací bylo získáno 11 kazuistik a shromážděno 39 případů, např. BKB Pardubice odhaduje, že DN se týká 4% OZP;  Většina případů je však „utajena“ doma (viz případ malého Ondřeje)

13 13 Je problematika DN pro OZP aktuální?  O.s. ORFEUS oslovil při přípravě tohoto sdělení několik desítek organizací, zejména NNO, s dotazem zde se v poslední době ve své praxi setkali s případem DN páchaného na OZP nebo spáchaného OZP – odpověděli, i když negativně, pouze čtyři subjekty: Poradna pro oběti domácího násilí Tereza Znojmo, Poradna ELPIS Ostrava, o.s. Magdalenium Brno a SOS Centrum Diakonie Praha – děkujeme.  Otazníky:  buď takové případy nejsou, což je při současném stavu společenské morálky nepravděpodobné, nebo OZP vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu nemohou z objektivních důvodů o pomoc žádat pro ostatní populaci běžnými cestami a je nutné hledat nové formy;  organizace realizující své aktivity v této oblasti nemají zájem – potřebu? spolupracovat s ostatními. Z toho plynou další otázky – jaké jsou příčiny tohoto stavu? Je to tak dobře? Je s tím potřeba něco dělat?

14 14 Následky DN mají na OZP větší intenzitu  Emocionální labilita a nízké sebevědomí;  Změny v chování;  Deprese, sklony k poškozování; sebevražedné myšlenky;  Pocit bezmocnosti a neexistence řešení;  Strach, úzkost, nejistota, nedůvěra, pocity prázdnoty, zklamání, ponížení, studu..;  Celkové zhoršení zdravotního stavu;  Pocity osamělosti a zvýšení sociální izolace;  Nedůvěra ve vlastní síly.

15 15 Pomoc obětem DN  Psychologická ( různá terapie,odborné specifické poradenství …);  Sociální (krizová intervence, azylové bydlení, materiální pomoc …);  Právní ( v oblasti trestně právní i občansko právní …);  Lékařská (ošetření následků, aktivní pomoc při odhalování …);  Policejní (zásah policie, ochrana oběti …)

16 16 Konkrétní formy pomoci obětem DN – platné i pro OZP  Specificky zaměřená informovanost s odkazy na konkrétní instituce a odborníky s regionální i celostátní působností;  Sociálně právní poradenství ( např. u OZP v návaznosti na činnost celostátního systému Center pro zdravotně postižené NRZP ČR a specifické NNO);  Psychoterapie (individuální, skupinová, nácviky asertivity…);  Výchova a vzdělávání široké veřejnosti, odborníků a odpovědných pracovníků (například s využitím finančních zdrojů EU v plánovacím období 2008-2013);  Pomoc s vypracováním krizového plánu na ochranu před násilným partnerem (v úzké spolupráci státní správy, samosprávy a občanských sdružení) včetně zabezpečení finanční podpory, ústavní péče a pod.;  Aplikace zákona č. 135/2006 Sb. o ochraně před domácím násilím

17 17 Krizový plán na ochranu před násilným partnerem a OZP  Mezi konkrétní příklady DN v ekonomické formě patří i kontrolování nakládání s penězi včetně jejich zadržování. Tato forma využívající ekonomickou závislost oběti na agresorovi je, zejména v době vysoké nezaměstnanosti a to především u sociálně vyloučených skupin obyvatelstva, velmi ponižující;  Pokud se oběť DN pokusí opustit násilné prostředí a pokusí se stát samostatnou potřebuje kromě útočiště pro sebe, případně děti, léčebného ošetření a terapie, sociální a duševní podpory i zajištění zaměstnání;  O.s.ORFEUS řeší v současné době v této souvislosti samostatný projekt pod názvem HEFAISTOS, který má za cíl rozvinout uplatnění prvků sociální ekonomiky (sociálních podniků) při růstu zaměstnanosti těchto osob – tedy i žen, matek s malými dětmi a osob v krizi – obětí DN a tím přispět k dosažení nezbytné soběstačnosti ( viz webové stránky www.hefaistos.org ). www.hefaistos.org

18 18 Trestné činy v rámci DN  § 197 a – násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci;  § 215 – týrání svěřené osoby;  § 215 a – týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě;  § 219 – vražda;  § 221a § 222 – ublížení na zdraví;  § 231 – omezování osobní svobody;  § 232 – zbavení osobní svobody;  § 235 – vydírání;  § 237 – útisk;  § 238 – porušování domovní svobody;  § 241 – znásilnění;  § 242 a 243 – pohlavní zneužívání;  § 244 - soulož mezi příbuznými

19 19 Přestupky v DN  Protiprávní skutky, které se vyznačují nižším stupněm společenské nebezpečnosti, nezakládají trestní odpovědnost a řeší se zák.č.200/1990 Sb.  Patří mezi přestupky návrhové, tzn. že se projednávají pouze na návrh postižené osoby a projednávají je obce v místě, kde byl přestupek spáchán;  Nejčastěji jde o přestupky proti občanskému soužití (§ 49) a proti veřejnému pořádku (§47).

20 20 Zákon na ochranu před DN  Zák.č.135/2006 Sb. schválený 14. března 2006 s účinností od 1.ledna 2007jehož návrh vypracovaly Aliance proti domácímu násilí a Bílý kruh bezpečí;  Mění tyto normy: Zákon o policii ČR (z.č.283/1991 Sb.), Občanský soudní řád ( z.č.99/1963 Sb.), Trestní zákon (z.č.140/1961 Sb.), Zákon o sociálním zabezpečení (z.č.100/1988 Sb.) a Zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení (z.č.114/1988 Sb.).

21 21  www.orfeus-cr.cz www.orfeus-cr.cz  www.volny.cz/mellan/sex www.volny.cz/mellan/sex  E-mail: –info@orfeus-cr.cz info@orfeus-cr.cz –miroslav.mitlohner@uhk.cz miroslav.mitlohner@uhk.cz –mellan@volny.cz mellan@volny.cz –spilkova.jana@post.cz spilkova.jana@post.cz –mvenglarova@seznam.cz mvenglarova@seznam.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "1 Domácí násilí a zdravotně postižení www.orfeus-cr.cz JUDr.Miroslav Mitlöhner, CSc., MUDr.Jiří Mellan, MUDr.Jana Spilková, PhDr. Martina Venglářová Brno,"

Podobné prezentace


Reklamy Google