Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domácí násilí a zdravotně postižení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domácí násilí a zdravotně postižení"— Transkript prezentace:

1 Domácí násilí a zdravotně postižení www.orfeus-cr.cz
Konference Brno května občanské sdružení ORFEUS Domácí násilí a zdravotně postižení JUDr.Miroslav Mitlöhner, CSc., MUDr.Jiří Mellan, MUDr.Jana Spilková, PhDr. Martina Venglářová Brno, Domácí násilí a OZP JUDr.Miroslav Mitlöhner, CSc.,

2 Obsah sdělení Pojem, druhy, formy, cykličnost a mýty o DN
Osobnost oběti DN – faktory DN a osoby se zdravotním postižením Následky DN Pomoc obětem DN Trestně právní problematika DN

3 Pojem, druhy a formy DN Fyzické: modřiny, škrábance, rány, zlomeniny, bezvědomí Psychické: nadávky, kritika, ponižování,zesměšňování, společenská izolace, ničení věcí, vyhrožování ublížením, prohlubování závislosti Sexuální: vynucování sexuálních aktivit se kterými partner nesouhlasí, nucení k prostituci, znásilňování Ekonomické: minimalizace finanční podpory

4 Znaky a kořeny DN (dle Spilkové)
Znaky: opakování, dlouhodobost, nárůst, zneužívání moci,síly a postavení; Kořeny: socializace dítěte, rodové a rodinné stereotypy, osobnost, nemoc; Důvody trvání: závislost, strach, ohled na okolí, právní nejistota, postavení žen

5 Cykličnost DN Fáze stupňování napětí – typické kritizování, vyhrožování, nadávání apod. Fáze „výbuchu“ – s využitím některé z forem DN Fáze omluv a lítosti – tzv. medové týdny Fáze popření – uskutečněné násilí je podceňováno, popíráno nebo bagatelizováno

6 Mýty o DN Není běžné, je to jev ojedinělý
Pachatelé jsou nevzdělanci ze sociálně slabých vrstev Příčinou je především alkoholismus nebo stres partnera Jsou to spíš hádky a „ italská manželství“ Za násilí si mohou ženy samy, mají rády násilí apod.

7 Rizikové faktory oběti (dle Haškovcové)
Osobnostní – psychosociální profil člověka (někteří jsou k roli oběti „náchylnější“) Behaviorální – souvisí s chováním lidí (zejména rizikovým a neodpovědným) Sociální – příslušnost k rizikové skupině nebo výkon rizikového povolání, rizikovost může zvyšovat i styl rodinné výchovy nebo patologické vztahy mezi členy

8 Skupiny nejvíce ohrožené DN
Ženy: dle dostupných statistik jsou nejčastějšími oběťmi – 13 až 16% je vystaveno DN ve formě fyzické, pokud se berou v úvahu další (zejména psychické) uvádí se až 35%; Děti: označuje se jako syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) a výskyt v populaci se uvádí 1-2%; Staří lidé: podle údajů se s některou formou špatného zacházení setkalo 3 – 5 % seniorů; Muži: odhaduje se, že jde o 3-5%

9 DN a osoby zdravotně postižené
OZP jsou na pachatele (většinou je jim osoba blízká) a na jeho péči zcela odkázáni; Vztah vůči násilníkovi, který mnohdy představuje jedinou oporu a spojení s okolním světem, bývá založen na citové vazbě; Možnost obrany je minimální a závisí na typu handicapu.

10 Zvláštnosti DN u OZP zvláště u mentálně postižených
Větší až existenční závislost; Bariéry k dosažení pomoci (omezený pohyb, znemožněná komunikace s okolím); Neschopnost se vyjádřit (chybí slovník); Neschopnost plně porozumět; „Nevěrohodnost“ svědectví (Petrsiliová); Mýtus, že MP méně chápou, tím i méně trpí.

11 OZP “specifická cílová skupina“ pro DN (dle Venglářové)
Trvalá blízkost objektu; Předpoklad snadné kořisti (zisku); Viktimita – osobní vlastnosti; Sociální závislost; Izolace = nedostupnost pomoci; Sociální prostředí = chudoba; Organizace služeb (specializovaný web).

12 Situace v ČR O.s. ORFEUS se od již roku 2001 zabývá problematikou rodinného života OZP; K problematice DN organizoval v prosinci 2005 konferenci v Hradci Králové; z konference byl vydán Sborník V rámci přípravy byl vypracován dotazník – z 200 organizací bylo získáno 11 kazuistik a shromážděno 39 případů, např. BKB Pardubice odhaduje, že DN se týká 4% OZP; Většina případů je však „utajena“ doma (viz případ malého Ondřeje)

13 Je problematika DN pro OZP aktuální?
O.s. ORFEUS oslovil při přípravě tohoto sdělení několik desítek organizací, zejména NNO, s dotazem zde se v poslední době ve své praxi setkali s případem DN páchaného na OZP nebo spáchaného OZP – odpověděli, i když negativně, pouze čtyři subjekty: Poradna pro oběti domácího násilí Tereza Znojmo, Poradna ELPIS Ostrava, o.s. Magdalenium Brno a SOS Centrum Diakonie Praha – děkujeme. Otazníky: buď takové případy nejsou, což je při současném stavu společenské morálky nepravděpodobné, nebo OZP vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu nemohou z objektivních důvodů o pomoc žádat pro ostatní populaci běžnými cestami a je nutné hledat nové formy; organizace realizující své aktivity v této oblasti nemají zájem – potřebu? spolupracovat s ostatními. Z toho plynou další otázky – jaké jsou příčiny tohoto stavu? Je to tak dobře? Je s tím potřeba něco dělat?

14 Následky DN mají na OZP větší intenzitu
Emocionální labilita a nízké sebevědomí; Změny v chování; Deprese, sklony k poškozování; sebevražedné myšlenky; Pocit bezmocnosti a neexistence řešení; Strach, úzkost, nejistota, nedůvěra, pocity prázdnoty, zklamání, ponížení, studu ..; Celkové zhoršení zdravotního stavu; Pocity osamělosti a zvýšení sociální izolace; Nedůvěra ve vlastní síly.

15 Pomoc obětem DN Psychologická ( různá terapie,odborné specifické poradenství …); Sociální (krizová intervence, azylové bydlení, materiální pomoc …); Právní ( v oblasti trestně právní i občansko právní …); Lékařská (ošetření následků, aktivní pomoc při odhalování …); Policejní (zásah policie, ochrana oběti …)

16 Konkrétní formy pomoci obětem DN – platné i pro OZP
Konference Brno května občanské sdružení ORFEUS Konkrétní formy pomoci obětem DN – platné i pro OZP Specificky zaměřená informovanost s odkazy na konkrétní instituce a odborníky s regionální i celostátní působností; Sociálně právní poradenství ( např. u OZP v návaznosti na činnost celostátního systému Center pro zdravotně postižené NRZP ČR a specifické NNO); Psychoterapie (individuální, skupinová, nácviky asertivity…); Výchova a vzdělávání široké veřejnosti, odborníků a odpovědných pracovníků (například s využitím finančních zdrojů EU v plánovacím období ); Pomoc s vypracováním krizového plánu na ochranu před násilným partnerem (v úzké spolupráci státní správy, samosprávy a občanských sdružení) včetně zabezpečení finanční podpory, ústavní péče a pod.; Aplikace zákona č. 135/2006 Sb. o ochraně před domácím násilím Domácí násilí a OZP JUDr.Miroslav Mitlöhner, CSc.,

17 Krizový plán na ochranu před násilným partnerem a OZP
Mezi konkrétní příklady DN v ekonomické formě patří i kontrolování nakládání s penězi včetně jejich zadržování. Tato forma využívající ekonomickou závislost oběti na agresorovi je, zejména v době vysoké nezaměstnanosti a to především u sociálně vyloučených skupin obyvatelstva, velmi ponižující; Pokud se oběť DN pokusí opustit násilné prostředí a pokusí se stát samostatnou potřebuje kromě útočiště pro sebe, případně děti, léčebného ošetření a terapie, sociální a duševní podpory i zajištění zaměstnání; O.s.ORFEUS řeší v současné době v této souvislosti samostatný projekt pod názvem HEFAISTOS, který má za cíl rozvinout uplatnění prvků sociální ekonomiky (sociálních podniků) při růstu zaměstnanosti těchto osob – tedy i žen, matek s malými dětmi a osob v krizi – obětí DN a tím přispět k dosažení nezbytné soběstačnosti ( viz webové stránky ).

18 Trestné činy v rámci DN § 197 a – násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci; § 215 – týrání svěřené osoby; § 215 a – týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě; § 219 – vražda; § 221a § 222 – ublížení na zdraví; § 231 – omezování osobní svobody; § 232 – zbavení osobní svobody; § 235 – vydírání; § 237 – útisk; § 238 – porušování domovní svobody; § 241 – znásilnění; § 242 a 243 – pohlavní zneužívání; § soulož mezi příbuznými

19 Přestupky v DN Protiprávní skutky, které se vyznačují nižším stupněm společenské nebezpečnosti, nezakládají trestní odpovědnost a řeší se zák.č.200/1990 Sb. Patří mezi přestupky návrhové, tzn. že se projednávají pouze na návrh postižené osoby a projednávají je obce v místě, kde byl přestupek spáchán; Nejčastěji jde o přestupky proti občanskému soužití (§ 49) a proti veřejnému pořádku (§47).

20 Zákon na ochranu před DN
Zák.č.135/2006 Sb. schválený 14. března 2006 s účinností od 1.ledna 2007jehož návrh vypracovaly Aliance proti domácímu násilí a Bílý kruh bezpečí; Mění tyto normy: Zákon o policii ČR (z.č.283/1991 Sb.), Občanský soudní řád ( z.č.99/1963 Sb.), Trestní zákon (z.č.140/1961 Sb.), Zákon o sociálním zabezpečení (z.č.100/1988 Sb.) a Zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení (z.č.114/1988 Sb.).

21 Děkujeme za pozornost www.orfeus-cr.cz www.volny.cz/mellan/sex E-mail:


Stáhnout ppt "Domácí násilí a zdravotně postižení"

Podobné prezentace


Reklamy Google