Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGIE rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGIE rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020."— Transkript prezentace:

1 STRATEGIE rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020

2 Zásadní oblasti:  Úvod, SWOT analýza Analytické podklady pro tvorbu strategie – část A  Stav a změny vzdělávací soustavy v jednotlivých oblastech (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)  Demografická projekce Optimalizace sítě škol – část B  Důvody a cíle optimalizace  Kritéria pro změny v síti škol  Závěry a navrhovaná opatření  Cílové úspory po ukončení optimalizace  Přílohy – návrhy na sloučení škol 2

3 Předškolní vzdělávání Počet dětí MŠ – nárůst do roku 2013, pak stagnace a pokles Kapacita běžných MŠ všech zřizovatelů je 23 363 míst (nedostatek míst především v satelitních lokalitách) Současná naplněnost MŠ všech zřizovatelů je 21 264 dětí Zřizovatelé navyšují kapacity MŠ tam, kde jsou hygienické, bezpečnostní a prostorové podmínky (např. rekonstrukce prostor doposud sloužících jiným účelům, rušení pronájmů prostor MŠ jiným subjektům). Doporučená opatření kraje pro nadcházející období: Vyhovovat žádostem obcí o rozšíření kapacit MŠ v souvislosti s demografickým nárůstem v co nejkratších termínech Poskytovat obcím konzultaci ohledně nárůstu počtu dětí v oblastech s novou bytovou výstavbou ve větším časovém předstihu Po dobu demografického růstu podporovat MŠ grantovým programem a podporovat péči o děti do tří let věku, následně vyhodnotit efekt podpory 3

4 Základní vzdělávání Počet žáků ZŠ – několikaletý pokles – od roku 2004 zrušeno 15 ZŠ Kapacita stávajících základních škol - více než 79 tisíc míst – záruka dostatku míst pro očekávaný nárůst počtu žáků po roce 2011 Doporučená opatření kraje pro nadcházející období: 1.Působit na zřizovatele ZŠ směrem k zachování stávající sítě základních škol a ke zpracování výhledových studií potřebnosti kapacit ZŠ po roce 2011 2.Spolupracovat s obcemi v případě zřizování speciálních tříd v běžných ZŠ 3.Podporovat ZŠ při čerpání prostředků z OP VK projektu EU peníze školám (tzv. šablony) – zlepšit vybavenost škol a podmínky vzdělávání 4.Seznámit ZŠ prostřednictvím projektů z finančních prostředků EU s prostředím středních škol a firem a s učebními obory žádanými trhem práce, seznámit ZŠ se stipendijním programem 5.Podporovat vyhlášení grantového programu kraje Stipendijní motivační program zaměřený na žáky středních škol ve vybraných učebních oborech i v dalších letech 4

5 Základní umělecké vzdělávání Základní umělecké školy rozvoj nadaných a talentovaných žáků kvalifikovaná a odborná příprava pro další studium na středních a vysokých školách uměleckého směru utváření dlouhodobého hodnotového systému žáků Počty ZUŠ v kraji podle zřizovatelů: Doporučená opatření kraje pro nadcházející období: 1.Ponechat stávající síť ZUŠ v kraji, včetně jejich poboček, s maximální možnou kapacitou 2.Zlepšit v rámci grantové politiky kraje vybavení ZUŠ a podpořit tak zlepšení využívání ICT technologií na ZUŠ 3.Pro provoz ZUŠ více využívat objekty kraje po případné rekonstrukci a nutných technických opravách 5 22 kraj 9 obec 3 soukromý subjekt 34 celkem

6 Speciální vzdělávání, poradenství, ústavní výchova Zachovat i přes úbytek žáků stávající síť škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (tzv. speciální školy) a zachovat tak dostupnost škol vzhledem k obtížnější dopravě zdravotně postižených dětí a žáků jak z hlediska finančního, tak i technického Hospodárněji využít majetek kraje nebo případných volných prostor v ZŠ zřízených obcemi Doporučená opatření kraje pro nadcházející období: 1.Nadále usilovat o rozšiřování školních poradenských pracovišť v rámci systémového projektu MŠMT – VIP Kariéra 2.Zajišťovat prostřednictvím pedagogicko-psychologické poradny další vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Podporovat zachování současné sítě tzv. speciálních škol v souladu s přijatým komuniké kraje a Asociace speciálních pedagogů k návrhu MŠMT na postupnou inkluzi dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol 4.Monitorovat koncepce státu v oblasti péče o děti s nařízenou ústavní výchovou a reagovat na aktuální změny na úrovni kraje (Národní akční plán k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011) 6

7 Školy ostatních zřizovatelů Školy ostatních zřizovatelů (soukromé subjekty a církev) = doplnění nabídky výběru možností vzdělávání pro MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ Nabídka doplněna ještě o dvě střední školy zřizované městem Vodňany (SOU, gymnázium) Počet škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů - v Jihočeském kraji poměrně stabilní Doporučená opatření kraje pro nadcházející období: OŠMT nebude v souladu s Dlouhodobými záměry MŠMT ČR a JčK, s ohledem na demografický pokles doporučovat další otevírání škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů a zvyšování jejich kapacit 7

8 Důvody optimalizace 1.Demografický pokles věkové skupiny žáků vstupujících do středních škol 2.Nadměrné kapacity sítě středních škol 3.Přiměřená reakce na momentální a budoucí potřeby trhu práce při zachování optimálního poměru mezi maturitními a učebními obory 8

9 9 Základní cíl: Efektivní a racionální síť škol nabízející dostatek příležitostí pro kvalitní vzdělání a uplatnění na trhu práce, včetně podpory zajištění kvality odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli v kraji Cesty k dosažení cíle: Podíl maturitních oborů a nematuritních oborů udržet v poměru 67 % : 33 % na vstupu do středních škol Poměr počtu žáků mezi gymnaziálním vzděláváním, odborným vzděláváním s maturitní zkouškou a odborným vzděláváním bez maturitní zkoušky udržet v poměru 19 % : 48 % : 33 % na vstupu do středních škol Úprava oborové nabídky při snížení počtu žáků v maturitních oborech Posílení spolupráce se sociálními partnery pro lepší uplatnění absolventů v praxi, včetně jejich finanční podpory Podpora oborů s technickým a přírodovědným zaměřením Nástroje realizace: Sloučení školSplynutí školNezvyšování kapacit středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů V roce 2014 a dále upřesnit prognózu do roku 2030 u žáků vstupujících na střední školy a případně navrhnout další etapu optimalizace Zlepšení organizace řízení a využívání finančních prostředků na úrovni právního subjektu Přínosy Úspory mzdové a provozní, úspory počtu pracovníků Redukce využívaných objektůVýnosy z prodeje objektů Snížení nákladů na údržbu objektů a odpisy Snaha udržet výši platů pedagogů a nepedagogů při racionální a plynulé redukci sítě škol Rizika Náročnost celého procesu Politická nedohodaNesouhlasy sociálních partnerů Objem úspor neodpovídá demografickému poklesu Nestabilita sloučených (splynutých) škol

10 Kritéria pro změny v síti škol 10 Kritéria pro optimalizaci sítě středních škol v Jihočeském kraji schválená 15. 2. 2011 všemi politickými kluby Zastupitelstva Jihočeského kraje: 1. Neslučovat školy se zásadně rozdílnými obory 2. Rovnoměrnost pokrytí nabídky vzdělávání na území kraje (dopravní dosažitelnost, obslužnost území)3. Uplatnitelnost na trhu práce u absolventů4. Prostup na VŠ5. Optimalizace využití budov6. Preference učebních oborů7. Dodržení závazků vyplývajících z udržitelnosti projektů

11 Demografie 11 Demografická projekce věkové skupiny 15letých v Jihočeském kraji Zdroj: Vlastní výpočet OŠMT (prostá interpolace počtu živě narozených o 15 let) Od roku 2007 klesá počet 15 - 16letých Do roku 2016 pokles na cca 5,5 tis. žáků v ročníku = pokles o cca 30 % Od roku 2017 mírný nárůst žáků na vstupu do SŠ, max. do roku 2023 Do roku 2048 stálý pokles až na 5 tis. 15 - 16letých dětí Prudký pokles by měl skončit ve školním roce 2011/2012. Současné kapacity středních škol již nebudou nikdy plně využity (nastaveny byly na silné ročníky 70. a 80. let 20.století).

12 12 Počty žáků a studentů vývojová řada 2004/2005 - 2010/2011 Počty žáků a studentů ve školních letech 2004/2005 až 2010/2011 (denní forma studia) 2004/20052005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/2011 SŠVOŠSŠVOŠSŠVOŠSŠVOŠSŠVOŠSŠVOŠSŠVOŠ zřizovatel Jihočeský kraj 31 7131 96931 5361 94631 5161 86030 7701 81230 4261 51030 0611 50028 8621 447 ostatní zřizovatelé 3 3542853 3723403 5583383 4813453 4972963 3522313 046258 Zdroj: zahajovací výkazy ÚIV V tabulce nejsou uvedeni žáci praktických škol (pro žáky se spec. vzděl. potřebami)

13 Počty žáků 13 Počet žáků středních škol zřizovaných Jihočeským krajem Denní forma studia 2006/072007/082008/092009/102010/11 maturitní obory - standard (gy, lycea, konz., SOŠ, SOU) 21 94921 65621 81121 65220 788 maturitní obory - nástavbové studium 1 0791 1071 0761 0531 084 maturitní obory - celkem 23 02822 76322 88722 70521 872 učební obory (SOU) 7 7247 3026 8626 6706 323 učební obory a praktická škola (OU a PrŠ) 803744713731710 učební obory, praktická škola - celkem 8 5278 0467 5757 4017 033 Celkem 31 55530 80930 46230 10628 905 pokles 2006/2007 ku 2010/2011 o cca 10 % Ostatní formy studia (dálková, večerní) 1 6591 7771 8811 8521 802

14 Podpora rozvoje učňovského školství 14 Důležité je: o nastartovat proces doplnění a zajištění dalších generací technicky vzdělaných a kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních vzdělávání včetně vzdělávání celoživotního s ohledem na počet pracovních míst odhadovaných do roku 2020 v EU o podchytit a podpořit zájem dětí o techniku a technické obory, energetické nevyjímaje o podpořit spolupráci škol s firmami, podnikatelskou a zaměstnavatelskou sférou Cílem kraje je především podpora rozvoje počtu žáků učebních oborů a snaha o minimální úbytek těchto žáků a zachování poměru počtu žáků maturitních a učebních oborů na vstupu do SŠ na současné hodnotě (67 : 33). Grantové programy kraje:  Stipendijní program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech  Zavádění nových technologií do škol Grantové programy kraje:  Stipendijní program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech  Zavádění nových technologií do škol Projekty ve spolupráci s firmami:  IQ AUTO  IQ Industry  ČEZ, a.s. (spolupráce s 11 SŠ) Projekty ve spolupráci s firmami:  IQ AUTO  IQ Industry  ČEZ, a.s. (spolupráce s 11 SŠ)

15 Provázanost středního školství s VOŠ a VŠ 15 o Strategický cíl vzdělávací politiky státu = těsnější propojení středního a terciárního školství. o VOŠ v Jihočeském kraji = součástí středních škol, což je efektivní. o Počet studentů na VOŠ však stále klesá. Jihočeský kraj má zájem na zachování vysokoškolského portfolia na území kraje a participuje na vzájemné spolupráci s VŠ. S některými VŠ má kraj podepsány dohody o spolupráci. Jihočeský kraj podporuje rozvoj dalších bakalářských a magisterských technických studijních programů na svém území ve všech formách studia a jejich propojenost a prostupnost s vyšším odborným vzděláváním, pokud bude zajištěna efektivita výsledků vzdělávání.

16 16

17 17

18 18 Cílové úspory po ukončení optimalizace ve výhledu 4 let

19 Závěry, doporučení 19 1.ve středním školství dojde minimálně k redukci počtu pedagogů o cca 15 %, tj. 425 přepočtených úvazků 2.udržovat poměr počtu žáků mezi gymnaziálním vzděláváním, odborným vzděláváním s maturitní zkouškou a odborným vzděláváním bez maturitní zkoušky v poměru 19 % : 48 % : 33 % 3.nezvyšovat kapacity maturitních oborů včetně povolování nových kapacit ostatních zřizovatelů 4.stabilizovat podíl žáků odcházejících ze základních škol do 6 a 8letých gymnázií do 10 % a z toho důvodu v příštích letech nabídku víceletých gymnázií přiměřeně snižovat 5.podpořit možnost prostupnosti mezi VOŠ a VŠ 6.předpokládaná další etapa optimalizace k 1.1.2014, ev. 2015

20 20 Návrh na sloučení škol

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "STRATEGIE rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google