Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prosím, vypněte mobilní telefony. Botanika Ing. Zuzana Balounová, PhD. Základní kurs.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prosím, vypněte mobilní telefony. Botanika Ing. Zuzana Balounová, PhD. Základní kurs."— Transkript prezentace:

1 Prosím, vypněte mobilní telefony

2 Botanika Ing. Zuzana Balounová, PhD. (baloun@zf.jcu.cz) Základní kurs

3 http://home.zf.jcu.cz/public/departments/kbd/index.htm Základní literatura Prezentace přednášek Program (témata přednášek, cvičení, exkurze - termíny) Protokol ze cvičení - formulář Semestrální práce - návod Termíny „Vomáčky“ Podmínky získání zápočtu a zkoušky Seznam rostlin k poznávačce

4 Základní literatura – obecná část Rozsypal S. a kol.: Přehled biologie. Sciencia, 1998 Pecharová,E.: Botanika 1. Dona, Č. Budějovice 1993 Votrubová,O.: Anatomie rostlin. Karolinum, Praha,1997 Slavíková,Z.: Morfologie rostlin. SPN. Praha 1984 Luxová, Zemědělská botanika 1. Anatomie a morfologie rostlin. SZN. Praha 1974. Volf,F. Zemědělská botanika (obecná část) SZN. Praha. 1988 Štech, M.: Morfologie rostlin, učební texty http://botanika.bf.jcu.cz/morfologie/morfologieprednasky.html

5 Základní literatura – speciální část ! Nový systém Mártonfi P.: Systematika cievnatých rastlín. UPJŠ Košice, 2003 Hendrych R.: Systém a evoluce vyšších rostlin, 1977 Gazda J. a kol. Základy soustavné botaniky II. Rostliny krytosemenné. SPN Praha, 1976 Vančurová R.: Zemědělská botanika 3, Systematika rostlin, SZN Praha, 1966 Volf F.: Zemědělská botanika, SZN Praha, 1988 http://botanika.bf.jcu.cz/materials/materialy.php?course=botanikaVelka

6 Podle tohoto klíče bude prováděna demonstrace rostlin a poznávačky Kubát,K. a kolektiv: Klíč ke květeně České republiky ACADEMIA, PRAHA, 2002

7 Cvičení k předmětu BOTANIKA probíhají na učebně botaniky (Katedra ekologie, Na Zlaté stoce 10, 1. Patro) Povinné vybavení pro cvičení: Přezůvky Pracovní protokol Obyčejná tužka, popř. pastelky Hadřík na mikroskopická skla Pinzeta, preparační jehla, žiletka Ze cvičení jsou požadovány protokoly ke kontrole

8 Terénní kurs botaniky pro rok 2008 v období 2.6. -15.6. termíny terénního kurzu budou vypsány na STAGu TS Vomáčka, Zbudovská blata

9 Podmínky zápočtu: Účast na praktických cvičeních na učebně Účast na terénním kursu Předložené protokoly ze cvičení a terénního kurzu Odevzdaná semestrální práce (herbář) Splněné testy znalostí rostlin (poznávačky) Podmínky zkoušky: Zápočet Písemný test Ústní zkouška

10 Název říšeCharakteristika MONERAProkaryontní organismy bakterie, sinice PROTISTAJednobuněčné eukaryontní organismy - řasy PLANTAEMnohobuněčné řasy, mechorosty, kapraďorosty, rostliny semenné FUNGIHouby ANIMALIAŽivočichové

11 Domény Archea Monera Eukarya

12 Říše Archea Monera Eukarya RostlinyŽivočichové Houby „velká trojka“ zelené + buněčná stěna nezelené -buněčná stěna nezelené + buněčná stěna

13 Říše Archea Monera Rostliny Živočichové Houby zelené + buněčná stěna nezelené -buněčná stěna nezelené + buněčná stěna Eukarya Protista obrněnky skrytěnky rozsivky krásnoočka Dyctiostelidy hlenky nádorovky Měňavky nálevníci výtrusovci… Microsporidia

14 Říše Archea Monera Rostliny Živočichové Houby zelené + buněčná stěna nezelené -buněčná stěna nezelené + buněčná stěna Eukarya krásnoočka Dyctiostelidy hlenky nádorovky Měňavky nálevníci výtrusovci… Chromista Microsporidia Oomycota Labyrinthulomycota Hyphochytridiomycota chaluhy obrněnky skrytěnky rozsivky

15 Archea Monera Rostliny Živočichové Houby primární chloroplasty + bs celulózní lyzin DAP nezelení, mnohobuněční -bs chybí lyzin – ztráta syntézy nezelené + bs chitin lyzin AAA Eukarya Protista krásnoočka Dyctiostelidy hlenky nádorovky Měňavky nálevníci výtrusovci… Chromista MicrosporidiaOomycota Labyrinthulomycota Hyphochytridiomycota obrněnky skrytěnky rozsivky chaluhy nezelené nebo sekundární chloroplasty + bs celulózní lyzin DAP sinice bakterie autotrofní bakterie heterotrofní

16 Archea Monera Rostliny Živočichové Houby primární chloroplasty + bs celulózní lyzin DAP Eukarya krásnoočka Chromista obrněnky skrytěnky rozsivky chaluhy sekundární chloroplasty + bs celulózní lyzin DAP sinice Oomycota Labyrinthulomycota Hyphochytridiomycota

17 Charakteristika MONERAprokaryontní organismy: bakterie, sinice PROTISTAeukaryontní jednobuněčné organismy: krásnoočka CHROMISTAeukaryontní jedno- i mnohobuněčné obrněnky skrytěnky rozsivky chaluhy Oomycota Labyrinthulomycota Hyphochytridiomycota PLANTAEeukaryontní mnohobuněčné řasy, mechorosty, kapraďorosty, rostliny semenné FUNGI spájivé, vřeckovýtrusné, stopkovýtrusné

18 Rostliny tvoří 99 % biomasy Země Roční produkce sušiny : 173. 10 9 t Roční produkce oceli: 310.10 6 t

19 Fotoautotrofní prokaryontní organismy - Monera Vodní 1.Zelené a purpurové bakterie Vodní Cyanobakterie - sinice

20 Fotoautotrofní prokaryontní organismy - Monera Vodní 1.Zelené a purpurové bakterie anaerobní anoxigenní fotosyntéza /za nepřítomnosti plynného O2 zdroj vodíku ve fotosyntéze: sulfan (H 2 S) fotosyntetické pigmenty odlišné bakteriochlorofyl, bakterioviridin

21 Fotoautotrofní prokaryontní organismy - Monera Aerobní zdroj elektronů ve fotosyntéze: voda Základním fotosyntetickým pigmentem je chlorofyl-a jednobuněčné, vláknité, koloniální Vodní Cyanobakterie - sinice

22 Fotoautotrofní eukaryontní organismy Vodní 1.Fotoautotrofní Protista 2.Mnohobuněčné řasy Terestrické 1.Mechorosty 2.Kapraďorosty 3.Cévnaté rostliny

23 Fotoautotrofní eukaryontní organismy Vodní – primárně: řasy 1.fotoautotrofní protista- jednobuněčné 2. mnohobuněčné řasy Terestrické 1.Mechorosty 2.Kapraďorosty 3.Cévnaté rostliny - sekundárně: submerzní cévnaté r. Eucarya

24

25 Přechod z vody na souš rozčlenění rostlinného těla na orgány (kořen, stonek, listy) rhizomoidy s mykorhizou - příjem vody a živin, ukotvení rostliny oddělení orgánů fotosyntézy a orgánů příjmu vody – nutnost vzniku vodivých drah nedostatek vody - vznik krycích pletiv (kutikula, stomata) - stěny výtrusů impregnovány sporopoleniny (ochrana před vysýcháním) absence nadnášejícího media (vody) - vznik mechanických pletiv (impregnace BS ligninem) nutnost komunikace rostlinného systému – vznik orgánových korelací

26 Fotoautotrofní eukaryontní organismy terestrické Mechorosty- stélkaté Vazba na vodní prostředí: pohyb spermatozoidů k vaječné buňce striktně vázán na vodu Morfologie: Nejsou členěny na typické orgány Fyloid, kauloidy a rhizoidy součástí gametofytu poikilohydrické (schopné anabiózy)

27 Kapraďorosty – cévnaté výtrusné rostliny Vazba na vodní prostředí: pohyb spermatozoidů k vaječné buňce stále striktně vázán na vodu Morfologie Tělo členěno na typické orgány kořen, stonek, list součástí sporofytu Vyvinuta pletiva (vodivá, krycí, mechanická) Fotoautotrofní eukaryontní organismy terestrické

28 Rostliny semenné (nahosemenné, krytosemenné) Oproštění od vodního prostředí v procesu oplodnění Vznik semene – mnohobuněčné rozmnožovací částice chránící základ nové rostliny (embryo) semeno schopné dormance (přežité nepříznivého období) Fotoautotrofní eukaryontní organismy terestrické

29 Stáří Země: 4,5 miliardy let Prokaryonta: 3,8 miliardy let Eukaryonta: 1,5 miliardy let Mnohobuněční: 0,8 miliardy let (slepá vývojová větev – tzv. ediakarská fauna) Mnohobuněční – souš: 0,5 miliardy let

30 Rostlinná cytologie

31 BUŇKA Základní strukturní a organizační jednotka všech organismů Otevřený systém, udržující obousměrný tok energie, látek a informace Nejmenší systém schopný sám o sobě života a rozmnožování V současné době může vzniknout pouze z buněk stávajících Prokaryontní b.Eukaryontní b.

32 Základní charakteristika buňky: 1.Každá buňka obsahuje jednu či více molekul, které nesou informaci o jejích strukturách, funkcích a rozmnožování. U recentních buněk je touto molekulou kyselina deoxyribonukleová (DNA)

33 2. Každá buňka má na povrchu membránu, která tvoří hranici mezi jejím vnitřním a vnějším prostředím. Membrána umožňuje řízenou výměnu látek mezi těmito prostředími.

34 3. V každé buňce probíhají metabolické procesy. Tvorba látek spotřebovává energii - procesy, které energii uvolňují (disimilační, katabolické) - absorpce světelné energie

35 4. Každá buňka je drážditelná - je schopná přijímat signály z prostředí a reagovat na ně. (podněty mechanické, tepelné, světelné, chemické…

36 Prokaryontní buňka Velikost: 0,3 – 2,5  m Na povrchu pouze plasmalemma Informace uložena v kruhové DNA v centrální části buňky (centroplasma) Možnost membránových vchlípenin (fotosyntéza u autotrofních)

37 Prokaryotní buňky jednoduchá plasmatická membrana bez jádra a organel Eukaryotní buňky  průměr eukaryontní buňky je 10-100  m  objem 1000 -1 000 000 x větší něž prokaryotní buňky  mají jádro a řadu organel  pomalejší růst Rozdíl mezi prokaryotními a eukaryotními buňkami

38 Endosymbiotická teorie

39

40 Rostlinná cytologie stavba buněčné stěny - utváří rostlinná pletiva znalost osmotických jevů v buňce - udržování turgoru (= vnitrobuněčného napětí) - transport látek v pletivech

41 Tvar a velikost rostlinných buněk Tvar: určen tvarem buněčné stěny. izodiametrické idioblasty Celkem cévnaté rostliny: 30 – 40 různých typů buněk. Velikost: 0,01 – 0,1 mm Některé specializované buňky však až několik cm (trichomy), popř. až několik desítek cm (mléčnice ve stoncích stromových pryšců, sklerenchymatická a lýková vlákna až 30 cm)

42 Struktura rostlinné buňky Povrchové struktury Cytoskelet Cytoplazma s organelami jádro

43

44 Interceluláry (mezibuněčné prostory) schizogenní: rozpuštěním střední lamely a oddělením buněk od sebe některé typy aerenchymu, průduchové štěrbiny stomat, pryskyřičné kanálky jehličnanů); lyzigenní: lýzí (= rozpuštěním) buněk (siličné nádržky v oplodí citrusů). apoptóza rhexigenní: roztržením odumřelých pletiv (dutiny ve stéblech trav); schizolyzigenní, popř. schizorhexigenní: kombinací jednotlivých způsobů (schizogenní intercelulára se lyzigenně nebo rhexigenně rozšíří)


Stáhnout ppt "Prosím, vypněte mobilní telefony. Botanika Ing. Zuzana Balounová, PhD. Základní kurs."

Podobné prezentace


Reklamy Google