Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém realizace politiky životního prostředí Manfred Hellmich Fakulta stavební ČVUT v Praze 23. 9. 2009 Životní prostředí 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém realizace politiky životního prostředí Manfred Hellmich Fakulta stavební ČVUT v Praze 23. 9. 2009 Životní prostředí 1."— Transkript prezentace:

1 Systém realizace politiky životního prostředí Manfred Hellmich Fakulta stavební ČVUT v Praze 23. 9. 2009 Životní prostředí 1

2 2 Systém realizace politiky ŽP Systém realizace politiky ŽP Obsah Systém realizace politiky ŽP v ČR Institucionální zabezpečení Neziskový sektor Diskuse

3 3 Systém realizace politiky ŽP Systém realizace politiky ŽP Environmentální politika = zajištění trvale udržitelného rozvoje Uchování a zlepšení kvality ŽP a života i zdraví obyvatel. Regulace rostoucích zátěží ŽP a jejich ekono- mických, sociálních, biologických a politických souvislostí. Zavedení systémového řešení s vysokou efek- tivností a účinností.

4 4 Systém realizace politiky ŽP Systém realizace politiky ŽP Environmentální politika je zaměřena na: Principy a koncepce (udržitelný rozvoj, spolupráce, motivace, postihy, …). Formy (osvěta, vzdělávání, ochrana, prevence a řeše- ní problémů podpůrnými programy, certifikace, …). Nástroje (legislativní, politické, ekonomické, informač- ní, organizační, institucionální, finanční, dobrovolné, …). Koordinaci různých subjektů (politické, veřejné, podnikatelské, neziskové i občanů).

5 5 Systém realizace politiky ŽP Systém realizace politiky ŽP Státní politika ŽP ČR 2004 – 2010 Je v souladu s 6. akčním programem ŽP EU Rámec pro dlouho a střednědobé směřování, za- střešuje všechny ostatní koncepční dokumenty ŽP. Vodítko pro rozhodování a činnosti na mezinárod., celostátní, krajské a místní úrovni. Integrace potřeb ŽP do sektorových politik. Zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přija- telnosti programů, projektů a činností. Hodnocení efektivnosti a účinnosti plnění sadou indikátorů (odpovídající EU a OECD).

6 6 Systém realizace politiky ŽP Systém realizace politiky ŽP Priority Snižování zátěže pocházející z lidské činnosti. Ochrana přírody, krajiny a biologické diverzity. Udržitelné využívání přírodních zdrojů. Ochrana před přírodními živly (katastrofami). Optimalizace materiál.toků a nakládání s odpady. Zlepšování environment. standardů pro kvalitu lidského života. Ochrany klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší.

7 7 Systém realizace politiky ŽP Systém realizace politiky ŽP Překážky Kultura a zavedené lidské chování. Hodnotový systém (spotřeba). Chybějící politická vůle. Extenzivní hospodářský rozvoj. Nedostatečná spolupráce a koordinace klíčových hráčů (nepochopení souvislostí a závažnosti). Řeší se spíše následky, než prevence.

8 8 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Ministerstvo životního prostředí ČR Nejvyšší orgán ochrany přírody a ŽP. Ústřední orgán pro státní ekologickou politiku, státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech ŽP. Koordinuje ve věcech ŽP postup všech minis- terstev a ostatních ústředních orgánů.

9 9 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Pro plnění úkolů zřídilo MŽP spec. organizace: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Česká informační agentura ŽP (CENIA) Česká geologická služba - Geofond Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) Správa národních parků Správa jeskyní České republiky (SJ ČR) Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M (VÚV) Výzk. ústav Silva Taroucy pro krajinu a okr. zahrad.

10 10 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Správa 24 chráněných krajinných oblastí (CHKO) a strážní činnost v nich. Péče o národní přírodní rezervace a národní pří- rodní památky i mimo území CHKO.

11 11 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Provozování 13 krajských pracovišť. Osvětová, vzdělávací, metodická, znalecká, pora- denská a administrativní činnost pro kraje a obce. Druhová ochrana kriticky a silně ohrožených dru- hů rostlin a živočichů. Vedení registrů, dokumentace, archivu a IS. Vyplácení finančních náhrad za ochranu přírody a ztížené zemědělské, lesnické a rybníkářské hospodaření. Mezinárodní spolupráce.

12 12 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Česká informační agentura ŽP (CENIA) Hodnocení a interpretace informací o ŽP. Informační a znalostní základna o znečišťova- telích ŽP (IPPC, IRZ, EPER). Podpora IPPC, BAT, EIA a odpado- vého hospodářství. Propagování dobrovolných nástrojů (EVVO, MA21, environmentální ekonomie, certifikace).

13 13 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Česká geologická služba – Geofond Dokumentační, archivní, poradenské, posudkové, informační a publikační centrum. Sběr a zpracování údajů o geologickém složení území pro správní, politická, hospodářská a eko- logická rozhodování. Ochrana přírodních nerostných zdrojů. Zadávání základního a aplikovaného geologic- kého výzkum a tvorba geologických a účelových map.

14 14 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Dozor nad dodržováním zákonných norem a rozhodnutí správních orgánů v oblasti ŽP. (kontroly, šetření, revize a ukládání opatření na místě) Podíl na řešení starých ekolog. zátěží a havárií. Kontrola obchodu a nakládání s ohroženými druhy živočichů a rostlin a výrobků z nich. Vypracování stanovisek Spolupráce s inspekčními orgány zemí EU ( IMPEL)

15 15 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) Předpovědní a výstražná služba v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie a letecké meteorologie. Provozování sítě měřících stanic pro sledování atmosféry a hydrosféry. Zpracování výsledků pozorování, měření a monitorování. Výzkum a modelováni atmosféry a další vědec- ká a výzkumná činnost a jejich koordinace.

16 16 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) Základním ekonomickým nástrojem pro plnění: Státní politiky životního prostředí. Závazků vyplývajících ze členství v EU. Závazků z mezinárodních úmluv o ochraně ŽP. Příjmy jsou především z plateb za znečišťování nebo poškozování ŽP (poplatky za vypouštění odpadních vod, znečištění ovzduší a ukládání odpadů, různé odvody …) a s tím spojených splátek z poskytnutých půjček a jejich úroků.

17 17 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení O použití finančních prostředků SFŽP rozho- duje ze zákona ministr ŽP na základě doporu- čení Rady fondu. Zprostředkující orgán pro Operační program ŽP pro 2007-213. Administrátor programu Zelená úsporám na podporu obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a energetické úspory v oblasti bydlení.

18 18 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Správa národních parků NP jsou jedinečná území v národním či mezinárod- ním měřítku, s přirozenými nebo lidskou činností málo ovlivněnými ekosystémy, ve kterých rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam (120 000 ha). Správa NP a CHKO Šumava Správa Krkonošského NP Správa NP České Švýcarsko Správa NP Podyjí

19 19 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Správa jeskyní České republiky Péče a ochrana pozoruhodných geologických, geomorfologických a mineralogických lokalit. Centrální odborné pracoviště a 14 správ jeskyní. Odborná péče a ochrany krasu, jeskyní i dalších podzemních prostor (v ČR asi 3 500 jeskyní). Provoz a prezentace zpřístupněných jeskyní. Průzkum, výzkum, monitorování a dokumentace.

20 20 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (VÚV) Výzkum a ochrana hydrosféry a hodnocení vybraných jevů a procesů v ŽP. Výzkumu stavu, užívání a změn vodních ekosys- témů a jejich vazeb v krajině. Výzkum environmentálních rizik. Hospodaření s odpady a obaly. Hodnocení jakosti vody, jejího prostředí a užívání. Protipovodňová prevence a řešení.

21 21 Institucionální zabezpečení Institucionální zabezpečení Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) Výzkum kulturní i volné krajiny, včetně okrasného zahradnictví, které přispívá k utváření značné části ŽP člověka. Výzkum druhové rozmanitosti vegetace v různých typech krajiny. Záchrana a uchování genetických zdrojů ohrože- ných rostlin. Výzkum a vývoj technologií pěstování rostlin.

22 22 Nevládní neziskové organizace Nevládní neziskové organizace NGO (Non-Governmental Organization) Z principu nezávislosti nemají politické funkce, mohou kritizovat postoje a činy zákonodárné i výkonné státní, krajské nebo obecní moci. Prosazují, uskutečňují a hájí veřejný zájem o zdravé ŽP pro občany a na ochraně přírody. Mají formu občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadačního fondu.

23 23 Nevládní neziskové organizace Nevládní neziskové organizace Příklady mezinárodních organizací: Greenpeace, Zelený kruh, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, Hnutí Duha, Přátelé přírody, Centrum pro dopravu a energetiku, Evropská aliance veřejného zdraví, … Národní organizace: Děti Země, Ekologický právní servis, Občanská iniciativa pro ochranu ŽP, Česká společnost ornitologická, Nadace Partnerství, Jihočeské matky, Hnutí Brontosaurus, …

24 24 Závěr Závěr „Nemůžeme utéci od sebe samých, nemáme kam se vrátit, nemáme jinou možnost než pomáhat jeden druhému stavět životaschopnou civilizaci v harmonii s tím životním prostředím, které nám zbývá“ Thor Heyerdahl

25 25 Děkuji za diskusi Děkuji za pozornost

26 26

27 27


Stáhnout ppt "Systém realizace politiky životního prostředí Manfred Hellmich Fakulta stavební ČVUT v Praze 23. 9. 2009 Životní prostředí 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google