Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 2. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 2. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář Lidské zdroje

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 2. jednání představenstva Reorganizace jednotky IT – představenstvo přijalo aktuální informace o průběhu reorganizace jednotky IT Směnečný program – představenstvo bylo informováno o dalších krocích, které byly učiněny v rámci refinancování směnečného programu GTR-DP – představenstvo projednalo zajištění navařování a broušení kolejnic ŠKODA TRANSPORTATION - představenstvo přijalo aktuální informace o přípravě dodatku č. 4 ke smlouvě se ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Odpisy nevyúčtované investiční zálohy a zmařené investice - představenstvo projednalo odpisy nevyúčtované investiční zálohy či zmařené investice Finanční dary OO – představenstvo v souladu se zněním platné kolektivní smlouvy schválilo rozdělení finančních darů odborovým organizacím

5 2. jednání dozorčí rady Investiční plán na rok 2013 – dozorčí rada se seznámila s návrhem investičního plánu pro rok 2013 Majetkoprávní záležitosti z 2. jednání představenstva dne – udělení souhlasu DR Informace k plnění plánu veřejných zakázek – vzata na vědomí Informace k přípravě refinancování směnečného programu – vzata na vědomí Informace o projektu insourcingu procesů jednotky IT– vzata na vědomí KPMG– dozorčí rada se seznámila s výsledky analýzy vybraných částí zprávy Mgr. Lásky

6 3. jednání představenstva V DOBĚ UZÁVĚRKY PRO FLASH REPORT BYL ZNÁM JEN PROGRAM JEDNÁNÍ, TJ. ZEJMÉNA: Jmenování ekonomického ředitele Investiční plán pro rok 2013 Plán činnosti interního auditu pro 1. pol Majetkoprávní záležitosti DP Materiály z 2. jednání DR

7 – jednotka Informační technologie Agenda: Organizační změna IT Sdílené úložiště dokumentů ové schránky pro zaměstnance Insourcing vybraných služeb IT

8 Hlavní procesy JIT Řízení incidentů Řízení požadavků Správa Problémů Správa konfigurací Řízení změnBezpečnost Správa úrovně služeb Řízení financí Správa serverů, datových úložišť, SAN Správa sítí, WAN, LAN, WLAN Správa serveroven Správa aplikací a databází Podpora koncových zařízení Správa softwareSpráva služeb Správa dodavatelů

9 Organizační struktura IT dnes IT 1+6 Odbor Strategie a rozvoj IT 1 Odd. ERP a IT projektů 1+6 Odd. Rozvoj APV 1+7 Odbor Provoz IT 1+3 Odd. Řízení SLA IT 1+8 Odd. IT technologické integrace 1+5 Odd. Zakázky a provoz mobilních telefonů 1+2 Odbor Spisová služba 1+2 Odd. Podatelna 1+9 Odd. Archiv 1+2

10 Změna organizační struktury IT IT 1+1 Aplikace 1 Podnikové aplikace 1+13 Provozní aplikace 1+9 Infrastruktura 1 Správa serverů 1+12 Správa sítí 1+5 Zákaznická podpora 1+10 Strategie a rozvoj IT 1+11 Spisová služba 1+2 Podatelna 1+9 Archiv 1+2

11 Náplň organizačních jednotek Aplikace Podnikové aplikace: správa a uživatelská podpora SAP, DMS, EG, … Provozní aplikace: Služby řidičů, JVA, JVT, VVM, ISP, atd. Infrastruktura Správa serverů: provoz a správa serverů, diskových polí, SAN Správa sítí: provoz a správa WAN, LAN Zákaznické služby: Helpdesk, Vzdálená správa koncových zařízení, Evidence drobného SW, Instalační postupy Strategie a rozvoj IT: projekty, finance, řízení změn, SLA, integrace sdílených IT služeb 26 nových pracovních míst

12 Sdílené úložiště Kč měsíčně Relativně úzká skupina uživatelů (cca 30) Zanedbatelná úspora pracnosti na straně HR Náročnější přístup k dokumentům na straně uživatelů (login, heslo) Doporučení JIT => řešit projektem implementace extranetu

13 ové schránky pro zaměstnance JIT zajistila nabídku na uživatelů Technické řešení bude dále upřesněno a konkrétní návrh společně s cenovou kalkulací bude předložen na poradě vedení DP Požadavek JIT: možnost pozdější integrace do extranetu

14 Insourcing vybraných služeb IT Od budou vybrané činnosti IT, které jsou dnes předmětem outsourcingu, zajišťovány interními pracovníky JIT JIT bude minimalizovat možné dopady na uživatele: –delší doba odstranění některých incidentů, –pozastavení některých změnových požadavků, Vážnější dopady JIT nepředpokládá Cíl: úspora nákladů v miliónech Kč měsíčně

15 Provozní informace

16 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Krátkodobé výluky TRAM únor a březen Výluka BUS Čakovice – postupně navazující etapy Výluka Myslbekova - Hládkov (do ) Trvalé změny PID Výluka Letenská (8. 3. – ) Výluka LD Petřín ( – )

17 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do )

18

19 Přehled činnosti přepravní kontroly za leden 2013 ukazatelleden Průměrný počet přepravních kontrolorů:157 - stálých PK156 - externích PK1 2. Počet provedených kontrol celkem Počet uložených přirážek celkem Počet přirážek za porušení tarifních podmínek – hotově zaplacené bloky Počet přirážek za porušení tarifních podmínek – nezaplacených na místě Počet uložených přirážek za nezaplacení přepravného Počet uložených přirážek za porušení přepravních podmínek Počet kontrol na 1 přirážku2,71 9. Průměrný počet kontrol na 1 zaměstnance Průměrný počet uložených přirážek na 1 zaměstnance140

20 – Odbor Příprava provozu Oblastní přepravní průzkum autobusových linek BUS12JV Jihovýchodní oblast hl. m. Prahy, včetně přilehlé části Středočeského kraje Realizace10. října 2012 Sledováno48 městských linek (06:00 – 20:00 hod.) 42 příměstských linek (v celém rozsahu provozu) Personální zajištěníDopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Ropid studenti Střední průmyslové školy dopravní, a.s. Přepravené osobycelkem cestujících z toho příměstské linky cestujících

21 – Odbor Příprava provozu Profilový přepravní průzkum metra - vývojové trendy maximálních mezistaničních zátěží Frekvence sledování v roce 2013:měsíční Maximální úseky stanoveny dle KPPM 2008: ránoMuzeum A – Můstek Aodpol.Staroměstská – Můstek A Anděl – Karlovo nám.Karlovo nám. – Anděl Praž. povstání – VyšehradI.P.Pavlova – Vyšehrad Maximální hodinatrasa A07:15 – 08:15 hod až osob (1/4 hod. posuny)16:00 – 17:00 hod až osob trasa B07:00 – 08:00 hod. 07:15 – 08:15 hod až osob 16:30 – 17:30 hod. 16:45 – 17:45 hod až osob trasa C07:00 – 08:00 hod. 07:15 – 08:15 hod až osob 16:45 – 17:45 hod až osob

22 – úsek technický Informace k průběhu přípravy akce - Střídací bod Lublaňská 55 Shrnutí vývoje realizace akce do současné doby je následující: Stavební práce byly dokončeny firmou Rekomont, a.s. a předány DPP zhotovitelem dne Zároveň byl sepsán seznam vad a nedodělků. Tyto vady a nedodělky byly odstraněny dne Nyní se konfiguruje a zprovozňuje přístupový systém Altex pro potřeby uživatelů střídacího bodu Dne byla provedena závěrečná prohlídka Stavebním úřadem městské části Prahy 2. Dne byl doručen na DPP Kolaudační souhlas se stavebními úpravami kanceláří v 1. NP části domu č. 55 vydaný odborem výstavby Městské části Prahy 2. Nyní jsou splněny veškeré legislativní podmínky k užívání daného prostoru a je možné prostor vybavit potřebným zařízením Do očekáváme plné zprovoznění přístupového systému a pak bude možné užívat ho pro potřeby JPT

23 Finanční sumář neauditovaných výsledků za rok 2012

24 Výsledek hospodaření za rok 2012 Za hodnocené období bylo dosaženo ztráty ve výší tis. Kč, tj. o tis. Kč více oproti plánované ztrátě výši tis. Kč. Toto plnění výsledku hospodaření je důsledkem překročení plánovaných nákladů o tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o tis. Kč Dodatkem číslo 5 ke smlouvě o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému PID se kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby zvýšila na tis. Kč. Kompenzace za rok 2012 dosáhla ve skutečnosti výše tis. Kč Vyšší kompenzace byla ovlivněna: –vyššími odpisy o tis. Kč (nákup tramvají za cca 3 mil. Kč), –směnečným programem o tis. Kč, –vyššími dopravními výkony o tis. Kč (ve skutečnosti ujeto o tis. vozkm více), –nižšími náklady na trakční energii tis. Kč

25 Přehled tržeb PID za rok 2012 a 2011 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného v tis. Kč SKUTEČNOST ROKU 2012SKUTEČNOST ROKU /2011 MHD(P+0)pásma (1-5)CelkemMHD(P+0)pásma (1-5)Celkem TRŽBY PID CELKEM ,86 TRŽBY ZA PŘIRÁŽKY K JÍZDNÉMU ,13 TRŽBY PID ,45 VČETNĚ PŘIRÁŽEK K JÍZDNÉMU

26 Financování Na začátku roku 2012 měl DP finanční majetek (účty v bankách + peníze) ve výši 967 mil. Kč. Měl však krátkodobé závazky z obchodních vztahů za více než 5,6 mld. Kč V oblasti velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) kompenzaci za poskytování služeb MHD podle smlouvy o veřejných službách, dotace na výstavbu metra a vrácené částky nadměrného odpočtu DPH od finančního úřadu Dne uzavřel DP s ČS, a. s. a ČSOB, a. s. smlouvu o směnečném programu na nákup nových tramvají, a to do výše 4 mld. Kč. V dubnu vystavil DP směnky na 2,4 mld. Kč, v červnu pak na zbývajících 1,6 mld. Kč. Na konci roku 2012 zbývalo ze směnečného programu nevyčerpáno cca 168 mil. Kč Závazek ze směnečného programu je splatný v dubnu 2013 V současné době je podána výzva na financování nákupu tramvají 15 T formou dalšího směnečného programu Pokud jde o výdaje, byly hrazeny vysoké částky v provozu a zvláště pak v oblasti investiční. V prvním čtvrtletí se jednalo převážně o faktury z roku 2011 za stavební investice. Největší stavební akcí je prodloužení trasy metra A, která byla však v roce 2012 plně hrazena z investiční dotace od HMP V průběhu roku bylo zaplaceno pět splátek úvěru, což včetně souvisejících plateb (úroky, opce) činilo finančně 527 mil. Kč. K zbývá úvěr za vlaky metra necelé 2 mld. Kč K měl DP krátkodobý finanční majetek ve výši tis. Kč. Vysoký stav finančního majetku je zapříčiněn hlavně použitím směnečného programu, který ale zvyšuje krátkodobé závazky. Ty vykázal DP k ve výši téměř 6 mld. Kč

27 Předpokládaný vývoj rozpočtu 2013 DPP předložil ve smyslu uzavřené Smlouvy výpočet předpokladu nákladů na rok 2013 ve výši tis. Kč, kdy provozní část je ve výši tis. Kč a navýšení vlastních zdrojů investic pro rok 2013 činí tis. Kč. Objednávka dopravních výkonů ze strany Ropidu byla ve výši tis. vozkm Na základě upřesnění v „říjnovém režimu“ se sníží předpoklad nákladů na rok 2013 a předběžný odhad kompenzace tak bude činit tis Kč, v provozní části tis. Kč. Snížení je ve výši tis. Kč

28 Změny oproti předloženému předpokladu nákladů: 1.Nárůst mzdových nákladů na rok 2013 nebude zahrnut podle smluvní indexace, ale podle podinflačně uzavřené kolektivní smlouvy. Finanční vyjádření činí tis. Kč 2.Vlastní úspory nákladů DPP nad promítnutý rámec z roku 2012 (200 mil. Kč) o dalších 150 mil. Kč. V DPP v současné době probíhá forenzní audit uzavřených závazkových vztahů a jednotlivé kauzy jsou prověřovány právně, z pohledu možnosti ukončení nevýhodně uzavřených smluv. V současné době nelze přesně vyčíslit kladný dopad do hospodaření DPP 3.Přepočet meziroční inflace dle Smlouvy (září 3,2 % oproti červnu 2,8 %). Finanční vyjádření je tis. Kč 4.Dílčí upřesnění dopravních výkonů dle říjnového odhadu Ropidu; po stabilizaci dopravních opatření realizovaných od bude ještě v listopadu 2012 zpřesněn výpočet dle změn v provozních parametrech sítě (použití typů a potřeba vozů, potřeba řidičů, provozní rychlost linek) a dojde ke zpřesnění finančního dopadu. Říjnové upřesnění v objednávce dopravních výkonů (z tis. vozkm na tis. vozkm) činí ve finančním vyjádření tis. Kč

29 Dle přípravy rozpočtu HMP na rok 2013 bude vyčleněna pro DPP částka kompenzace tis. Kč s tím, že dojde ze strany Ropidu ke snížení objednaného objemu dopravních výkonů ve finančním vyjádření o tis. Kč a snížení plánovaného podílu ostatních dopravců na tržbách PID o 73 mil. Kč (na úroveň roku 2011). Ze strany HMP dojde pouze k částečnému pokrytí inflační valorizace, deficit zdrojové části rozpočtu DPP by tak dosáhl tis. Kč

30 Bezpečnostní sumář

31 Škoda Transportation – Vyhodnocení rizik Dokument byl oddělení BOZP předán ze strany Škody Transportation dne v elektronické podobě. O předání byl proveden záznam do seznamu školení cizích organizací na stránkách BOZP. V rámci školení cizích firem jsou vzájemné informace o rizicích důsledně požadovány. Firmy, které si tuto povinnost neplní, jsou upozorněny na porušování § 101 bod 3 ZP Uvedená rizika Škody Transportation jsou k dispozici k nahlédnutí, okopírování apod. na oddělení BOZP

32 Lidské zdroje

33 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od do ) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení Termín VŘ/statusTermín obsazení PM odd. Podpora řízení LZ referent IX - specialista (HR generalista) zrušeno odbor Interní auditvedoucí odboru probíhá odd. Benefity a vztahy s odbory vedoucí oddělení ukončeno odd. Marketingreferent VII probíhá jednotka Informační technologie projektový manažer probíhá služba Elektrotechnikavedoucí služby probíhá

34 Průměrné počty zaměstnanců 1/2013 KategoriePřepočtený stavPlán Ř MHD z toho Metro Tramvaje Autobusy D celkem kat kat POP TH z toho dle bodu b) KS z toho dle bodu a) KS916924

35 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci POP313 TH ŘMHD z toho Metro933 T12123 A15 3 Rozdíl nárůstem27 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,24 %

36 Celková míra fluktuace za období 1/2013 1/2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,38 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,25 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 14150,24 kat. TH dle bodu b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,54 TH dle bodu a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 29160,22 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 35730,52 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,76 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,67

37 Přehled mzdových nákladů (bez OON) a průměrná mzda v DP Přehled za období 1/2013

38 Přílohy odboru

39 Volba do DR termín pro volbu členů do DR


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 2. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář."

Podobné prezentace


Reklamy Google