Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „PŘEDČASNÉ ODCHODY ŽÁKU ZE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „PŘEDČASNÉ ODCHODY ŽÁKU ZE."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „PŘEDČASNÉ ODCHODY ŽÁKU ZE STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ Prezentace pro výchovné poradce ZŠ okresu Děčín (wvp 1, wvp2) (wvp 1, wvp2)

2 Ve středním odborném školství v naší zemi je už poměrně dlouhou dobu možné pozorovat skutečnost, že neustále stoupá počet žáků, kteří tyto typy střední školy a různé obory vzdělání opouštějí předčasně, bez dosaženého stupně vzdělání. Později se pak mnohdy stávají sociálně slabými, někdy dokonce vyloučenými, každopádně velmi problematickými občany našeho státu. Jenom na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně každoročně odchází předčasně ze studia více než 90 žáků (2010/11 – 96 žáků, 2011/12 – 94 žáků)! Prameny: Mgr. Bc. Jana Férová: „Úloha ředitele střední školy v systému prevence sociálně patologických jevů“ (PedF UK Praha 2009) - průzkum stavu, příčin a následků těchto předčasných odchodů v celé ČR včetně návrhu možných opatření. Ing. Jana Trhlíková: „Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách“ – kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí (v rámci projektu VIP kariéra, NÚV Praha 2012) Předčasné odchody žáků ze SOŠ a SOU

3 Cíle průzkumu: 1.zjistit počet žáků, kteří předčasně odcházejí ze středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť (dále jen SOŠ, SOU a OU), 2.zjistit nejčastější příčiny a důvody těchto předčasných odchodů žáků, především podíl sociálně patologických jevů na této skutečnosti, 3.získat informace o postupu škol při řešení hrozícího předčasného odchodu žáka, 4.navrhnout cestu k řešení této problematiky, která by pomohla zmírnit míru ohrožení této skupiny žáků sociálním vyloučením obecně, 5.navrhnout opatření, která jsou v kompetenci každého ředitele střední školy jako podíl na komplexním řešení současného stavu. Průzkum

4 Pro dosažení stanovených cílů byl realizován sociologický průzkum ve formě dotazníku adresovaného do všech vybraných škol ze 14 krajů naší republiky. Pro získání adresáře respondentů byly použity veřejně přístupné webové stránky krajských úřadů jednotlivých krajů. Bylo obesláno celkem 530 škol. Dotazník byl určen ředitelům škol ve spolupráci s jejich výchovnými poradci. Pro možnost jednoduššího kvantitativního zpracování byla většina otázek uzavřená, v nabídce odpovědí bylo zvoleno jednoduché čtyřstupňové škálování. V každém tématu byla také zařazena otevřená otázka, která respondentovi umožnila doplnit výčet nabízených možností. Metodika

5 Počty škol podle krajů ČR Krajobeslánonedoručeno prokazatelně osloveno odpovědělo% z oslovených Hl.město Praha356 29 620,7% Středočeský285 23 834,8% Ústecký459 36 1541,7% Karlovarský172 15 213,3% Plzeňský321 31 619,4% Jihočeský530 1324,5% Vysočina200 630,0% Liberecký240 416,7% Pardubický361 35 617,1% Královéhradecký432 41 819,5% Moravskoslezský540 1324,1% Olomoucký612 59 1423,7% Zlínský417 34 1132,4% Jihomoravský413 38 923,7% celkem53038 492 12124,6%

6 Důvody předčasných odchodů PořadíAritmetický průměrDůvody předčasných odchodů žáků 1.2,08Záškoláctví 2.1,83Nevhodně zvolená vzdělávací cesta (nezájem o obor, nebaví ho/ ji to). 3.1,76Nevhodné rodinné zázemí (špatný životní vzor, příliš liberální výchova, sociálně slabá rodina apod.). 4.1,71Objektivně nevhodně zvolená cesta – náročnost studia (chybějící nadání, psychické či fyzické předpoklady pro obor). 5.1,70Nevhodné životní a pracovní postoje a návyky. 6.1,76Problémy v komunikaci (konflikty se spolužáky, učiteli, kázeňské problémy). 7.1,67Výchovné problémy. 8.1,31Náročnost studia (mentální nevyzrálost, poruchy učení). 9.1,00Touha po penězích a samostatném dospělém životě. 10.1,00Finanční problémy v rodině ( nutnost získat finanční prostředky pro vlastní život nebo život své rodiny). 11.0,93Zdravotní (i psychické) problémy. 12.0,91Závislost na drogách (kouření, alkohol, ostatní drogy). 13.0,81Vrstevnická skupina. 14.0,78Akutní krizová situace v rodině (úmrtí, rozchod rodičů, vážná nemoc, ztráta zaměstnání rodiče). 15.0,63Otěhotnění dívky nebo partnerky. 16.0,54Trestná činnost. 17.0,25Jazykové problémy (nízká znalost vyučovacího jazyka).

7 V rámci dotazníku bylo respondentům nabídnuto 17 různých příčin předčasných odchodů žáků (mohli doplnit i další). Jejich relevanci měli označit stupněm 0 – 3 (0 – není příčinou, 1 – může být příčinou, 2 - bývá jednou z příčin společně s dalšími, 3 – je výraznou, zásadní příčinou). 1.Záškoláctví (  2,08) 1.Problémy v komunikaci a konflikty (  1,76) 1.Výchovné problémy (  1,67) 1.Závislost na drogách, kouření, alkohol (  0,91) 1.Vrstevnická skupina (  0,81) Bezprostřední příčiny odchodu

8 Neúspěšní mladiství by neměli zůstávat doma a už vůbec nemají co dělat v evidenci úřadů práce. Nejedná se totiž o dospělé nezaměstnané, kterým stát automaticky platí zdravotní a sociální pojištění, ale většinou o nezralé, nezodpovědné, nevychované a mnohdy doslova prohnané mladé lidi, bez ohledu na barvu pleti. Tito mladiství dobře vědí, kde si načerno přivydělat, doma je rodiče živí, stát jim platí pojištění a to jim stačí. Diskuze na téma, co bude za rok, za 10, případně 20 let, je vůbec nezajímá. Právě tyto děti je nutné okamžitě podchytit a znemožnit jim takový styl života. Neúspěšní žáci a studenti

9 Průmyslové školy - nejčastěji žáci předčasně opouštějí obory strojírenství, stavebnictví nebo silniční dopravy. Nepříliš četné jsou odchody ze zdravotnických škol, minimální jsou odchody z pedagogických oborů. Z maturitních oborů žáci nejvíce přestupují na jednodušší učební obory, často v rámci stejné školy. Z oborů učilišť převažují odchody z oboru kuchař - číšník a servírka. Následují stavební profese (zedník, zednické práce, truhlářské práce ve stavebnictví a tesařské práce). Časté jsou také předčasné odchody ze zámečnických oborů, elektrikářských, autoopravárenských, instalatérských, textilních (šička, krejčí, čalouník), obchodních (prodavač) a zahradnických. Z učebních oborů nemají neúspěšní kam „spadnout“ a odcházejí na úřad práce nebo do komunity stejně neúspěšných jedinců. Obory vzdělání

10 Výsledky dotazníkového šetření dále naznačují, že až 44 % neúspěšných žáků ze škol se nechává evidovat na úřadech práce nebo zůstává doma !!! Ročně se tedy v naší republice vytváří v rámci středního odborného školství skupina mladistvých ve věku od 16 do 19 let, jíž hrozí zařazení do kategorie nejhůře uplatnitelných osob na trhu práce. Touto skupinou by se měly zabývat kromě MŠMT i politické orgány jednotlivých krajů a prostřednictvím odborů školství svých úřadů by ji rozhodně měly řešit. Neúspěšní žáci

11 Neúspěšní žáci - graf

12 Na úrovni státu: je nutné změnit povědomí ve společnosti, aby každý občan cítil především zodpovědnost sám za sebe a na stát se obracel až v krizových situacích, je pořád příliš malý rozdíl mezi minimální mzdou a sociálními dávkami, je třeba cílenou, dlouhodobou a především systematickou kampaní změnit pohled veřejnosti na dělnická povolání, zpřísnit kritéria přijímacího řízení do maturitních oborů (jednotné zadání přijímacích zkoušek v celé ČR), nemožnost zaevidovat se úřadu práce minimálně do doby zletilosti, každý žák oboru vzdělání s výučním listem by měl mít svého potencionálního zaměstnavatele, který spolupracuje se školou. Návrhy a doporučení - stát

13 Na úrovni regionů: Zlepšit komunikaci a vzájemnou spolupráci mezi ZŠ (zřizovatelem obec) a SŠ (zřizovatelem kraj) a vytvořit promyšlený a fungující systém od zachycení problému až po jeho efektivní řešení a zpětnou vazbu. Systém, který se zaměří především na prevenci a nedopustí, aby se dítě dostalo na školu, kterou prostě objektivně nemůže zvládnout. Na ZŠ je třeba také věnovat znovu více pozornosti rozvíjení manuálních dovedností dětí, protože upadá jejich význam a zároveň klesá nebo dokonce úplně mizí hodinová dotace práce v dílnách a na pozemcích. A přitom právě zde se nejlépe projeví a zároveň trénuje manuální zručnost dětí a v praxi se tak ověřují nejen jejich znalosti, ale i schopnosti a dovednosti. Návrhy a doporučení - regiony

14 Na úrovni střední školy: správně nastavený školní řád a jeho důsledné dodržování, který například v % jasně určí, kolik může mít žák za pololetí zameškaných hodin, aby byl vůbec klasifikován, zároveň s přijetím do školy či se zařazením do rekvalifikačního kurzu nabízet i poradenství pro osobní život. Nezapomínat na lidský rozměr a problematiku mezilidských vztahů. Znát sociální prostředí svých žáků, komunikovat s nimi i jejich rodinou, posilovat a zjednodušit prostupnost školy nejen vertikálně (přestup z těžšího oboru na lehčí), ale i horizontálně mezi jednotlivými učebními obory a programy (nebaví ho truhlář, v případě volného místa a dostatečně včas může přestoupit během prvního ročníku na strojního mechanika). je velmi dobrá pravidelná spolupráce školy s psychologem nebo speciálním pedagogem, vytvoření skutečně kvalitního preventivního programu na škole s nabídkou řady možností, jak se zapojit. Návrhy a doporučení – střední školy

15 Kontakty Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Bc. Jana Férová ředitel školy, výchovný poradce a projektový manažer Mobil: 736 233 444 E-mail: ferova@dorado.czferova@dorado.cz


Stáhnout ppt "Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „PŘEDČASNÉ ODCHODY ŽÁKU ZE."

Podobné prezentace


Reklamy Google