Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením Petr Polák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením Petr Polák."— Transkript prezentace:

1 Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením Petr Polák

2 www.ochrance.cz 2 Obsah  Působnost a činnost ochránce  Ochránce jako antidiskriminační místo  Rovné zacházení a zákaz diskriminace  Dokumenty a předpisy týkající se práv osob s postižením  Antidiskriminační zákon  Pojem zdravotního postižení  Pojem diskriminace  Případy veřejného ochránce práv

3 www.ochrance.cz 3 Působnost a činnost ochránce  Ochrana osob před jednáním úřadů a institucí jmenovaných v zákoně, pokud je toto jednání: v rozporu s právem neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy v případě nečinnosti  Systematické návštěvy míst, kde se nalézají osoby omezené na svobodě (působnost od 1. ledna 2006)  Ochrana proti diskriminaci (působnost od 1. prosince 2009)  Sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění (od 1. ledna 2012)

4 www.ochrance.cz 4 Ochránce jako antidiskriminační místo ● 3 pilíře činnosti ochránce:  Informovat (doporučení, výzkum)  Vzdělávat (přednášky, kliniky, semináře)  Pomáhat obětem diskriminace (řešení individuálních stížností a podnětů)

5 www.ochrance.cz 5 Ochránce jako antidiskriminační místo ● Oddělení rovného zacházení  Poskytování metodické pomoci:  Vyhodnocení, zda se může jednat o diskriminaci  Poradenství obětem – jak postupovat, na koho se obrátit, jak podat návrh na zahájení řízení z důvodu diskriminace  Výzkum  Zveřejňování zpráv a doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací  Komunikace s evropskými subjekty (Equinet http://www.equineteurope.org/)

6 www.ochrance.cz 6 V čem si mají být lidské bytosti rovny?  V důstojnosti a právech (čl. 1 LZPS, čl. 1 Všeobecné deklarace lidských práv)  Kanadský Nejvyšší soud – rozhodnutí Miron v. Trudel, Ústavní soud  Člověk je lidskou bytostí  Lidská důstojnost je objektivní ústavní kategorií  Uplatňování stereotypních charakteristik  Zacházení s člověkem jako s prostředkem k dosažení cíle  Má důvod cítit se jako občan druhé kategorie

7 www.ochrance.cz 7 Diskriminace Důsledky diskriminace:  Stigmatizace, která významným způsobem pošlapává lidskou důstojnost  Limitace možností jednotlivců  Jednotlivec nemá možnost využít všeho, co mu život nabízí  Nespravedlivost  Plýtvání potenciálem a zdroji

8 www.ochrance.cz 8 Dokumenty mezinárodního práva  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod  Čl. 14 – zákaz diskriminace (jiné postavení)  Evropský soud pro lidská práva (ESLP)  Úmluva o právech osob se zdravotním postižením  Smlouva o fungování Evropské unie (čl. 19)  Soudní dvůr Evropské unie (SDEU)  + Směrnice 2000/78/ES  Listina základních práv Evropské unie (čl. 21, 26)

9 www.ochrance.cz 9 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením  Opční protokol  Výbor pro práva osob se zdravotním postižením  ČR nepřistoupila  Respekt k důstojnosti, osobní nezávislosti, svoboda volby, samostatnost  Nediskriminace  Zapojení a začlenění do společnosti  Respekt k odlišnosti  Rovnost příležitostí  Přístupnost

10 www.ochrance.cz 10 Antidiskriminační zákon  Diskriminace = odlišné, právem zakázané zacházení s lidmi ve vymezených, srovnatelných situacích z důvodů uvedených v zákoně.  Zákon č 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací  Definice diskriminace  Vymezení důvodů  Vymezení situací  Právní prostředky ochrany před diskriminací  Stanovení nové působnosti ochránce

11 www.ochrance.cz 11 Zákonem zakázané důvody nerovného zacházení  Rasa  Etnický původ  Národnost  Pohlaví  Sexuální orientace  Věk  Zdravotní postižení  Náboženské vyznání  Víra  Světový názor

12 www.ochrance.cz 12 Kde je diskriminace zakázána  V přístupu k zaměstnání  V přístupu k podnikání  V přístupu ke vzdělání  V sociální oblasti  Ve zdravotní péči  Při poskytování zboží a služeb  V členství v odborových organizacích a profesních komorách  Ve veřejné správě

13 www.ochrance.cz 13 Zdravotní postižení  Medicínský model – právo sociálního zabezpečení  Problémy, kterým osoby s hendikepem čelí jsou způsobeny poškozením zdravotního stavu  Sociální model – antidiskriminační právo  Společenské překážky a překážky týkající s okolního prostředí

14 www.ochrance.cz 14 Zdravotní postižení  Právo sociálního zabezpečení  Příjemce výhod  Antidiskriminační právo  Snaha o zajištění všestranného aktivního zapojení do života společnosti  Ne pouze pro potřebné, ale všem potenciálně ohroženým diskriminací

15 www.ochrance.cz 15 Sociální model zdravotního postižení  Osoby se zdravotním postižením mají nárok na aktivní vytváření podmínek respektujících jejich odlišnou situaci  Povinnost přijímat tzv. přiměřená opatření  Nezohlednění potřeb osob s postižením může založit nepřípustnou diskriminaci  „…zdravotním postižením se rozumí tělesné, smyslové, mentální, duševní nebo jiné postižení, které brání nebo může bránit osobám v jejich právu na rovné zacházení…“ (antidiskriminační zákon)

16 www.ochrance.cz 16 Druhy diskriminace  Přímá diskriminace  Jednání (včetně opomenutí), kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci  Nepřímá diskriminace  Jednání (opomenutí), kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je osoba znevýhodněna oproti ostatním  Odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření

17 www.ochrance.cz 17 Další formy diskriminace  Obtěžování  Nežádoucí chování, jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti  Pronásledování  Nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění, k němuž došlo v důsledku uplatnění práv na ochranu před diskriminací  Pokyn k diskriminaci, navádění k diskriminaci

18 www.ochrance.cz 18 Právní prostředky ochrany před diskriminací  Žaloba k soudu  Upuštění od diskriminace  Odstranění následků  Přiměřené zadostiučinění  Náhrada nemajetkové újmy v penězích  Stížnost kontrolnímu (nadřízenému) orgánu  Podnět veřejnému ochránci práv

19 www.ochrance.cz 19 Pomoc obětem diskriminace  Ochránce „poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodu diskriminace“  Posouzení, zda se může nebo nemůže jednat o diskriminaci  Shromažďování důkazů využitelných v soudním řízení  Poradenství obětem – jak postupovat, na koho se obrátit, jak podat návrh na zahájení řízení z důvodu diskriminace

20 www.ochrance.cz 20  Poskytování bezlepkových jídel ve školní jídelně  Omezení přepravy osob se zdravotním postižením  Poskytování kompenzace nákladů za označení psa pro zdravotně postižené  Nepřijetí žákyně osvobozené z tělesné výchovy k účasti na poznávacím zájezdu  Neposkytnutí životního pojištění osobám se zdravotním postižením  Vyloučení dárkyně krve pro její zdravotní postižení  Vyhrazené parkování pro osobu se zdravotním postižením Případy VOP

21 www.ochrance.cz 21 Případy VOP  Poskytování bezlepkových jídel ve školní jídelně Školní jídelna má povinnost přijmout přiměřené opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením. Není-li možné připravovat více druhů jídel, je nutné nabídnout alternativu, tj. zajistit dodávku dietních jídel, nebo umožnit ohřívání doma připraveného jídla, apod.  Omezení přepravy osob se zdravotním postižením Panu X., který je nevidomý, nebylo dovoleno vstoupit do dopravního prostředku bez toho, aby svému vodícímu psu nasadil náhubek. Pes se speciálním výcvikem je neoddělitelnou součástí osoby se zdravotním postižením, proto mu nelze zamezit vstup do prostor, kam mají přístup osoby bez postižení. Bezpečnostní rizika spojená s přepravou psa bez náhubku jsou snížena speciálním výběrem a výcvikem psů.

22 www.ochrance.cz 22 Případy VOP  Poskytování kompenzace nákladů za označení psa pro zdravotně postižené Rada města X uložila držitelům psů povinnost trvale označit psy čipem nebo tetováním. Náklady kompenzovala poskytla úlevou od místního poplatku až do výše nákladů vynaložených na označení. Osoby se zdravotním postižením a jsou od poplatku osvobozeny ze zákona. Rada města se dopustila nepřímé diskriminace osob, protože kompenzace byla de facto poskytnuta pouze pro poplatníky místního poplatku ze psů, tedy jen osobám bez postižení.  Nepřijetí žákyně osvobozené z tělesné výchovy k účasti na poznávacím zájezdu Osvobození z tělesné výchovy a priori neprokazuje nemožnost zúčastnit se zahraničního zájezdu. Situace je třeba posuzovat odděleně.

23 www.ochrance.cz 23 Případy VOP  Neposkytnutí životního pojištění osobám se zdravotním postižením Pojišťovny při poskytování pojištění musí respektovat zákaz diskriminace upravený v antidiskriminačním zákoně. Rozlišování v oblasti poskytování pojištění je možné v případech, kdy je to rozumně odůvodněné. Snížení pojistného rizika sice je legitimním cílem, který může odůvodnit rozdílné zacházení, není však možné odmítnout osobu se zdravotním postižením pojistit bez dalšího.  Vyloučení dárkyně krve pro její zdravotní postižení Paní K. byla vedoucí lékařkou nemocnice jako potenciální dárkyně krve odmítnuta, protože je nevidomá. Paušální odmítnutí zájemců o dárcovství krve z důvodu zdravotního postižení představuje přímou diskriminaci v oblasti zdravotní péče. Posuzování způsobilosti dárce má být individuální a s důrazem na vyloučení objektivně rizikových dárců.

24 www.ochrance.cz 24 Práce VOP zaměřené na pomoc osobám se ZP  Doporučení ochránce pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor (10.8.2010)  Doporučení ochránce ke zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích (21.5.2012)  Stanovisko k přístupu sluchově postižených diváků k celoplošnému televiznímu vysílání (prosinec 2009)

25 www.ochrance.cz 25 Shrnutí  Diskriminace je právní pojem, nejedná se o jakékoliv rozlišování  Ve vztahu k osobám se zdravotním postižením je nutné přijímat přiměřená opatření  Antidiskriminační zákon – zákaz diskriminace v běžných oblastech života (práce a zaměstnání, poskytování zboží a služeb, zdravotní péče)  Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením – povinnosti státu, oblasti, na něž ADZ nedopadá

26 www.ochrance.cz 26 Závěr  Smysl antidiskriminačního práva spočívá v ochraně důstojnosti osob  Cílem je začlenění všech do společnosti na rovnoprávném základě  S ohledem na individuální charakteristiky si lidé nejsou a nemohou být absolutně rovni  Respekt k rozmanitosti, ochrana jednotlivců ohrožených vyloučením na základě podezřelého kritéria

27 www.ochrance.cz 27 Použitá literatura  Boučková, Havelková, Koldinská, Kühn, Kühnová, Whelanová. Antidiskriminační zákon. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2010.  Bobek, Boučková, Kühn (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C.H.Beck, 2007.  Ellis. EU Anti-Discrimination Law. New York: Oxford University Press, 2009 (2005).

28 www.ochrance.cz 28 Děkuji za pozornost E-mail: petr.polak@ochrance.czpetr.polak@ochrance.cz Tel.:542 542 374 Web: www.ochrance.cz/diskriminace/


Stáhnout ppt "Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením Petr Polák."

Podobné prezentace


Reklamy Google