Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, o zajišťování péče o kulturní památky Památková inspekce MK ČR 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, o zajišťování péče o kulturní památky Památková inspekce MK ČR 2014."— Transkript prezentace:

1 1 Ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, o zajišťování péče o kulturní památky Památková inspekce MK ČR 2014

2 2 Povinnosti uložené v § 9 vlastník - v § 9 odst. 1 je omezení vlastnictví i promítnutí zákazu poškozování kulturních památek na základě zákona - čl. 11 a čl. 35 LZPS, povinnost památky v dobrém stavu udržovat, ne však do dobrého stavu je uvádět další povinnosti vlastníka – § 9 odst. 4 informační povinnost, ale bez sankce tvrzení, že právní předchůdce neinformoval, že věc je kulturní památkou, pak je tu soukromoprávní odpovědnost dosavadního vlastníka KP, nový vlastník se nemůže zbavit odpovědnosti z nakládání s kulturní památkou

3 3 Povinnosti uložené v § 9 subjekty s právem hospodaři t stát - § 43 PZ - zákon č. 219/2000 Sb., - právo hospodaření se státním majetkem – má pak práva a povinnosti vlastníka kulturní památky, organizační složky – jednají za stát přímo státní podnik, státní příspěvková organizace – odlišný subjekt od státu, práva a povinnosti vlastníka v plné šíři - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech příspěvkové organizace územně samosprávných celků – zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků I tyto subjekty mají práva a povinnosti vlastníka KP

4 4 Povinnosti uložené v § 9 povinnosti uživatele, držitele kulturní památky – v § 9 odst. 2 stanoveny stejné povinnosti jako u vlastníka, náklady řeší právní vztah mezi vlastníkem a držitelem kulturní památky – dobrovolně (nájemce), nedobrovolně (konkurzní správce) povinnost pro všechny subjekty FO i PO - v § 9 odst. 3 stanoven zákaz svou aktivní činností poškozovat KP, nelze jim ukládat vykonání aktivních kroků - opravování KP, po ostatních lze pouze požadovat zdržet se poškozování KP

5 5 Paragraf 10 podmínky pro nakládání s NKP nebývají ve vládních nařízeních stanovovány (výjimka např. vládní nařízení č. 170/2008) příslušnost správních orgánů - ORP – KP a KÚ – NKP předpokladem řízení je, že vlastník KP neplní povinnosti z § 9 odst. 1 - nelze tedy vést proti osobě, která nevlastní kulturní památku § 10 nelze použít, pokud vlastník zničení, poškození památky nezavinil - dopravní nehoda, živelní katastrofa (za vlastníkem by šla odpovědnost za neprovádění sanačních prací) řízení zahájeno z moci úřední, zahajuje správní orgán, ale může se jednat o reakci na podnět

6 6 Paragraf 10 předmět řízení vymezuje správní orgán je na odpovědnosti vlastníka, že nechal objekt poškozovat jinými subjekty – tj. nechránil do řízení je povinné vyjádření odborné organizace památkové péče - a to i když správní orgán zahajuje řízení na podnět NPÚ – předmět řízení může být jiný, proto musí NPÚ být obeslán, pro zpracování vyjádření není stanovena lhůta jako v § 14 odst. 6 PZ – v případě nečinnosti NPU - z důvodu ochrany veřejného zájmu – další vyčkávání a opakované urgence NPU by byly kontraproduktivní - rozsudek NSS 8 As 42/2009 vlastníkovi vznikne na rozdíl od § 14 odst. 1 povinnost nikoliv právo

7 7 Paragraf 10 správní orgán stanoví, co je zapotřebí vykonat a v jaké lhůtě - problém se stavbami, kde bude orgánu památkové péče chybět projektová dokumentace nelze uložit povinnost požádat si o závazné stanovisko (což znamená ve výsledku vznik práva a nikoliv uložení povinnosti) projektová dokumentace - je možné vyžádat si ji přes stavební úřad - § 137 SZ, v případě porušování zákonných povinností nemá vlastník nárok na státní stavební příspěvek - § 138 a 137 odst. 5 SZ velmi vhodné je nejdříve dát pravomocně pokutu za neudržování KP jako doklad toho, že vlastník o kulturní památku nepečuje.

8 8 Paragraf 10 stanovená lhůta musí být pro vykonání opatření reálná – objem prací i jejich charakter ve vztahu k počasí, přesně stanovena, aby bylo zřejmé, kdy vlastník již uloženou povinnost neplní, tj. lhůty stanovovat v týdnech nebo v měsících od nabytí právní moci rozhodnutí - potřeba počítat s případným odvolacím řízením ukládaná opatření se musí vztahovat ke zjištěným poškozením kulturní památky neuvádět kulturní památku do „předešlého“, „původního“ stavu, což je neurčité, nezkontrolovatelné lze odkázat na přílohu výroku, lze i obrázkově

9 9 Paragraf 10 orgán památkové péče musí vyrozumět stavební úřady zvlášť, když se jedná o stavby a stavební práce, aby nešly správní orgány proti sobě - zásada spolupráce správních orgánů - § 8 odst. 2 sř případ nájemce poškozujícího kulturní památku - řízení správní orgán vede s vlastníkem vedlejší účastníci řízení – např. strpění provedení prací - soused, vlastník pozemku pod stavbou (KP) atp. dle § 10 odst. 2 - na žádost vlastníka KP (většinou doklad soukromoprávních sporů) je zahájeno řízení, správní orgán musí vést řízení, ale nemusí skončit uložením nápravného opatření - rozhodnutí

10 10 Paragraf 10 nesplnění uloženého opatření nelze pokutovat, ale vlastník tím naplní jinou skutkovou podstatu zákona - neplní povinnosti dle § 9 - neudržuje KP, nepečuje atp., nesplnění nápravného opatření je důkazem, že nepečuje, poškozuje, nechrání kulturní památku zavinění protiprávního jednání - úmyslně nebo z nedbalosti – pokud bylo uloženo nápravné opatření a nebyly práce provedeny, pak se jedná o úmyslné zavinění a sankce může být vyšší na § 10 navazuje výslovně § 15 PZ

11 11 Paragraf 15 odst. 1 Nařízení provedení nezbytných prací neprovedení prací dle § 10 odst. 1 PZ pouze nezbytná opatření pro zabezpečení KP – vysvětlit v rozhodnutí, proč jsou „nezbytná“ práce provede správní orgán, zaplatí a následně vymáhá po vlastníkovi náklady veřejný ochránce práv – doporučuje ukládat sankce a na výkon rozhodnutí si takto „vydělat“ v řízení pamatovat na vedlejší účastníky řízení, kteří budou muset zpravidla strpět provedení prací (vlastník pozemku, na kterém stojí cizí KP) pamatovat na součinnost s ostatními orgány (§ 8 odst. 2 sř) – stavební úřady, orgán ochrany přírody

12 12 Paragraf 15 odst. 2 Omezení s nakládáním movité KP pouze movité kulturní památky vždy rozhodne KU – zahájí z moci úřední nebo na návrh MK nebo ORP uloží povinnost a)přemístit kulturní památku, aby nebyla poškozována negativními vlivy (stále do prostor vlastníka KP) b)s KP určitým způsobem nakládat, c)bezplatné uložení KP u odborné organizace správní orgány omezují subjekty co nejméně, nelze uložit nejpřísnější omezení, pokud by dostačoval mírnější postup

13 13 Paragraf 15 odst. 2 správním orgánem určená odborná organizace bude muset hradit náklady na odborné uložení – takže KU uloží uložit do krajské organizace správní orgán určí nezbytně dlouhou dobu uložení stanovit lhůtu - např. i opravením dosavadního stanoviště KP, až bude opraveno, pak se KP může vrátit mohlo by to být výhodné např. pro církve, ale nejedná se o časté řízení

14 14 Paragraf 15 odst. 3 Vyvlastnění kulturní památky nemovité KP a nemovité NKP KP a NKP nejsou ve vlastnictví státu vlastník zanedbává trvale své povinnosti nebo KP užívá v rozporu s její hodnotou, stavem zákon o vyvlastnění č. 184/2000 Sb. je obecný předpis stát může učinit nabídku na odkup a pokud vlastník na ni nereflektuje, pak na návrh ORP nebo KU bude zahájeno řízení o vyvlastnění u obecného vyvlastňovacího úřadu (nikoliv u orgánu památkové péče)

15 15 Paragraf 15 odst. 3 vyvlastnění vždy za náhradu nefunkční ustanovení – kdo ze strany státu bude činit nabídku vlastníkovi? – obce a kraje nejsou stát, zákon neurčuje státní subjekt, který nabídku učiní vyvlastňuje se na návrh obce nebo kraje a vlastnictví nabude navrhovatel, který zaplatí cenu stanovenou na základě odhadu znalce - tedy obec nebo kraj

16 16 Paragraf 15 odst. 4 Nutná opatření k ochraně KP věc movitá - zmocnění pro obec (nikoliv jen ORP) něco fyzicky provést, zajistí si předchozí souhlas ORP - netýká se NKP nemovitost - podnět pro podání podnětu stavebnímu úřadu jde-li o bezprostřední ohrožení kulturní památky stavby a je nutné provést stavební činnost příklad - „únos“ sochy ohrožené krádeží

17 17 Paragraf 11 odst. 2 Omezení nebo zákaz činnosti poškozující kulturní památku pojem prostředí kulturní památky – odlišný od § 14 odst. 1 PZ- reakce na porušení § 9 odst. 3 PZ a čl. 35 LZPS povinnost vůči jakékoliv PO nebo FO – svou aktivní činností poškozuje KP – nelze jím řešit nečinnost subjektu např. ujíždějící svah za KP, zchátralý sousední dům hrozící zřícením příslušnost ORP – KP, KU – NKP v řízení není obligatorní podklad vyjádření NPU pamatovat na součinnost s ostatními orgány (§ 8 odst. 2 sř) – stavební úřady, orgán ochrany přírody

18 18 Paragraf 11 odst. 2 nabízí se použití příkazu dle § 150 správního řádu – nemusí být prováděno dokazování tj. např. vyžádat si vyjádření NPU škodlivou činnost omezit nebo zakázat – zásada omezovat, co nejméně (§ 2 odst. 3 sř), tedy zakázat, jen v případě, když nestačí omezit. může se jednat o činnost povolenou i nepovolovanou – rozhodující je výsledek činnosti zda ohrožuje nebo poškozuje KP není vázáno na speciálně popsaný subjekt, který škodlivou činnost provádí – rozdíl od § 14 odst. 1, kdy činnost (obnovu) provádí pouze vlastník KP řízení z moci úřední

19 19 Paragraf 12 odst. 1 Oznámení ohrožení, poškození kulturní památky oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky jedna z mnoha oznamovacích povinností z PZ oznámit bez zbytečného odkladu ohrožení nebo poškození KP Vlastník KP může, ale nemusí současně požádat o rozhodnutí o způsobu odstranění závady - správní orgán i tak vyhodnotí, jestli není důvod pro zahájení řízení dle jiného § PZ příslušnost ORP – KP, KU – NKP

20 20 Paragraf 12 odst. 1 není to řízení z moci úřední, proto nelze použít příkaz vhodná součinnost s NPU, ale není povinnost vyžadovat zpracování vyjádření NPU odkaz na webu zveřejněná kontrolní zjištění Památkové inspekce - může se plést § 12 odst. 1 a § 14 odst. 1 – rozhodující je obsah žádosti a nikoliv název prací (§ 37 odst. 1 sř)kontrolní zjištění Památkové inspekce pamatovat na součinnost s ostatními orgány (§ 8 odst. 2 sř) – stavební úřady, orgán ochrany přírody

21 21 Paragraf 12 odst. 2 zamýšlenou změnu užívání KP oznamovací povinnost vlastníka při vyklízení, jiném využití KP správní orgán může reagovat dle § 11 odst. 2 PZ a vydat příkaz, kterým škodlivou činnost omezí nebo zakáže

22 22 Paragraf 19 užívání KP pro vědecký výzkum nebo pro výstavní účely, pro dočasné užívání KP rozhodovací pravomoc pouze KU vyjádření NPU povinné důvodem pro zahájení řízení je –vědecký výzkum kulturní památky –u movité KP přenechání k dočasnému užívání pro účely vědeckého výzkumu –pro výstavní účely

23 23 Paragraf 19 Zahájení řízení z moci úřední i na žádost podobné § 22 odst. 1 PZ, i když text svědčí, že není prostor pro úvahu správního orgánu - § 19 odst. 2 - musí zde však být prokázán „důležitý společenský zájem“ – pokud jej správní orgán neshledá, pak není možné rozhodnutí vydat – § 43 sř vydá usnesení o odložení věci, účastníky – vlastník KP a ten, kdo chce KP vystavit nebo zkoumat

24 24 Webové stránky k památkové péči 1.Kontrolní zjištění Památkové inspekceKontrolní zjištění Památkové inspekce 2.Metodická činnost v památkové péčiMetodická činnost v památkové péči 3.Správní postupy dle památkového zákonaSprávní postupy dle památkového zákona 4.Životní situace dle památkového zákonaŽivotní situace dle památkového zákona

25 25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1 Ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, o zajišťování péče o kulturní památky Památková inspekce MK ČR 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google