Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Město Kojetín Zadavatel výzkumu: © 2011 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Město Kojetín Zadavatel výzkumu: © 2011 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595,"— Transkript prezentace:

1 SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Město Kojetín Zadavatel výzkumu: © 2011 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz

2 CÍLE A METODOLOGIE Hlavní cíl výzkumu Cílem sociologického šetření bylo zprostředkovat zadavateli nezávislou zpětnou vazbu názorů a postojů obyvatel Kojetína. Cílem výzkumu byla především:  identifikace spokojenosti občanů s životem ve městě,  vnímání pocitu bezpečí a ohrožení,  identifikace problémových a nebezpečných lokalit,  Identifikace problémových faktorů v oblasti bezpečnosti,  zkušenost s činností Městské policie v Kojetíně,  přístup obyvatel Kojetína k ochraně svého bezpečí a svého majetku,  a řada dalších dílčích indikátorů. Metoda sběru dat Pro postihnutí dané problematiky bylo využito standardizovaného dotazníku (kvantitativní přístup) distribuovaného k respondentům prostřednictvím osobního kontaktu školenými tazateli. Velikost výběrového souboru a způsob výběru respondentů Pro účely statistické analýzy dat bylo pracováno se vzorkem 405 respondentů. Vzhledem k celkovému počtu obyvatel Kojetína, kteří jsou starší 15 let (základní soubor), je početnost výběrového souboru nadstandardně velká. Početnost vzorku respondentů, způsob jejich výběru a uplatněné kontrolní mechanismy zaručují vysokou míru reprezentativity výsledků a vysokou míru jejich reliability. Výběr vzorku respondentů byl stanoven na základě metody kvótního výběru. Kvótními znaky byly věkové kategorie a pohlaví. Všichni respondenti jsou obyvatelé Kojetína, starší 15 let.

3 STRUKTURA VZORKU VěkCelkem v % 15 - 29 let25,9 30 - 44 let27,4 45 - 59 let24,0 60 let a více22,7 Celkem100,0 Vzdělání Celkem v % Základní vzdělání nebo vyučen(a)46,6 Středoškolské vzdělání s maturitou43,4 Vysokoškolské vzdělání10,0 Celkem100,0 PohlavíCelkem v % Muži48,6 Ženy51,4 Celkem100,0

4 STRUKTURA VZORKU Zaměstnání (společenská aktivita)Celkem v % Dělník (manuální pracovník)20,6 Administrativní zaměstnanec (v komerční sféře)3,8 Administrativní zaměstnanec (státní či příspěvková organizace) 4,0 Řídící pracovník4,0 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod.7,3 Podnikatel(ka)4,8 Drobný živnostník2,8 Nezaměstnaný(á)3,5 Důchodce(kyně), včetně invalidních, ZTP25,1 Žena v domácnosti nebo na mateřské dovolené2,5 Student(ka), učeň/učnice21,1 Jinak ekonomicky aktivní0,5 Celkem100,0

5 MÍRA SPOKOJENOSTI OBYVATEL S ŽIVOTEM V KOJETÍNĚ  Jak vyplývá z analýzy výsledků odpovědí 405 dotázaných respondentů (obyvatel Kojetína), více než třetina z nich (36,3%) je rozhodně nebo spíše spokojena s životem ve městě. Necelá třetina dotázaných (30,2 %) není ani spokojena ani nespokojena a další téměř třetina respondentů (31,8 %) je s životem v Kojetíně rozhodně nebo spíše nespokojena.

6 PROBLÉMOVÉ ASPEKTY SOUVISEJÍCÍ S POCITEM BEZPEČÍ

7 POCIT BEZPEČÍ A OHROŽENÍ OBYVATEL KOJETÍNA  Pocit bezpečí a ohrožení obyvatel města Kojetín byl identifikován s využitím několika zjišťovacích otázek. Mimo jiné byl zjišťován pocit ohrožení obyvatel města v průběhu dne a po setmění.

8 MÍSTA SE ZVÝŠENÝM POCITEM OHROŽENÍ OBYVATEL  Veřejné prostory, ve kterých se respondenti nebo členové jejich domácnosti cítí být nejvíce ohroženi kriminalitou, byly identifikovány prostřednictvím tří volných otázek (bez nabízených variant odpovědí).  Nejvíce se respondenti cítí být ohroženi kriminalitou na železničním nádraží a v jeho okolí (26,6 %), dále pak v ulici Padlých hrdinů (20,4 %) a v „Židovském parku“ (17,8 %). KDE SE VY NEBO ČLENOVÉ VAŠÍ DOMÁCNOSTI CÍTÍTE BÝT VÝRAZNĚJI OHROŽENI KRIMINALITOU? Volná otázka – bez nabízených variant odpovědí. Výsledky jsou uvedeny ve validních procentech. (v %) Železniční nádraží a jeho okolí 26,6 Ulice Padlých hrdinů20,4 „Židovský park“17,8 ulice Husova5,2 ulice Kroměřížská4,7 ulice Sladovní4,3 prodejna Albert a jeho okolí3,6 Všude v Kojetíně3,2 Masarykovo náměstí2,9 Náměstí Republiky2,7 Ostatní8,6 Celkem100,0

9 PŘÍSTUP OBYVATEL KOJETÍNA K OCHRANĚ VLASTNÍ BEZPEČNOSTI  Více než čtvrtina dotázaných obyvatel Kojetína (25,7 %) nepovažovala za nutné v posledních dvou letech, udělat cokoliv nového v otázce bezpečnosti a ochrany svého majetku. Běžná opatření považovaly za nutné uskutečnit více než dvě pětiny respondentů (42,8 %) a určitá vylepšení téměř čtvrtina (24,3%) dotázaných. Mimořádná speciální opatření uskutečnila v posledních dvou letech méně než desetina (7,2 %) respondentů.

10 PŘÍSTUP OBYVATEL KOJETÍNA K OCHRANĚ VLASTNÍ BEZPEČNOSTI  Více než třetina dotázaných respondentů (35,5 %) uvedla, že nepodnikla za poslední dva roky žádná opatření ke zvýšení své osobní bezpečnosti. Běžná opatření ke zvýšení své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti členů rodiny provedly více než dvě pětiny dotázaných (44,2 %). Dílčí opatření provedla zhruba desetina respondentů (11,4 %) a mimořádná speciální opatření pouze méně než desetina (8,9 %) dotázaných.

11 ZKUŠENOSTI OBYVATEL KOJETÍNA S KRIMINALITOU  Téměř třetina z dotázaných respondentů (30,1 %) konstatovala, že oni sami nebo členové jejich domácnosti se stali v posledních dvou letech obětí trestného činu (nebo pokusu o trestný čin) na území města Kojetín. Ostatní respondenti (69,9 %) negativní zkušenost s kriminalitou nemají.

12 ZKUŠENOSTI OBYVATEL KOJETÍNA S KRIMINALITOU  Nejčastěji se stali respondenti (nebo členové jejich rodiny) obětí krádeže kola (nebo pokusu o krádež kola), dále pak vykradení sklepa, kůlny, garáže apod. (26,1 %), krádeže na ulici – kapesní krádeže (19,1 %), byli účastníky rvačky (19,1 %) nebo se stali obětí (nebo pokusu) ublížení na zdraví (19,1 %).

13 ZKUŠENOSTI OBYVATEL KOJETÍNA S KRIMINALITOU  Více než dvě pětiny respondentů (40,9 %), které se staly obětí trestného činu nebo pokusu o trestný čin v posledních dvou letech na území Kojetína (30,1% dotázaných), tento trestný čin (nebo pokus o trestný čin) neohlásily na policii. Téměř tři pětiny dotázaných (59,1 %) trestný čin nebo pokus o trestný čin na policii ohlásily.

14 ZKUŠENOSTI OBYVATEL KOJETÍNA S KRIMINALITOU  Většina respondentů (56,1 %) z těch, kteří trestný čin nebo pokus o trestný čin na policii neohlásili, tak neučinili z důvodu, že by policie tento trestný čin stejně nevyřešila.

15 NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ MLÁDEŽE ZÁVISLOSTMI NA DROGÁCH  Téměř čtvrtina respondentů (24,0 %) se domnívá, že v Kojetíně existuje „reálné nebezpečí užívání drog u velké skupiny mládeže“. „Určité nebezpečí užívání návykových látek (drog), mezi některými skupinami mládeže“ v Kojetíně, pociťuje téměř polovina dotázaných obyvatel města (47,4 %). Pouze desetina respondentů (11,3 %) se domnívá, že v Kojetíně nehrozí u skupiny mládeže větší nebezpečí užívání návykových látek (drog).

16 NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ MLÁDEŽE ZÁVISLOSTMI NA DROGÁCH Myslíte si, že v Kojetíně existuje reálné nebezpečí ohrožení větší skupiny mládeže užíváním návykových látek, nebo se jedná spíše o výjimečný, okrajový jev? Existuje reálně nebezpečí užívání drog velké skupiny mládeže. Určité nebezpečí mezi některými skupinami mládeže v Kojetíně existuje. Větší nebezpečí nehrozí, jedná se o výjimečný a okrajový jev. NevímCelkem Věk respondenta 15 - 29 let26,2 %48,5 %14,6 %10,7 %100,0 % 30 - 44 let30,3 %52,3 % 6,4 %11,0 % 100,0 % 45 - 59 let23,2 %47,4 % 9,5 %20,0 % 100,0 % 60 let a více15,2 %40,2 % 15,2 %29,3 % 100,0 % Dosažené vzdělání Základní, vyučen(a)22,0 %40,7 % 13,2 %24,2 % 100,0 % Středoškolské25,7 %52,0 % 9,4 %12,9 % 100,0 % Vysokoškolské27,5 %57,5 % 7,5 % 100,0 % Pohlaví Muž24,1 %46,6 % 11,5 %17,8 % 100,0 % Žena24,3 %48,1 % 11,2 %16,5 % 100,0 % Typ bydlení Panelový dům20,4 %53,1 % 9,7 %16,8 % 100,0 % Rodinný domek28,7 %44,1 % 9,2 %17,9 % 100,0 % Činžovní, uliční bytový dům18,4 %47,1 % 18,4 %16,1 % 100,0 % Koupě drog Ano34,9 %53,5 % 4,7 %7,0 % 100,0 % Ne21,5 %45,6 % 13,0 %19,9 % 100,0 %

17 SROVNÁNÍ KOJETÍNA S JINÝMI MĚSTY V OBLASTI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A KRIMINALITY  Více než dvě pětiny respondentů (40,4 %) uvedly, že stav veřejného pořádku a kriminality je v Kojetíně, v porovnání s podobnými městy, určitě nebo spíše horší. Naproti tomu téměř třetina dotázaných (31,8 %) se domnívá, že stav veřejného pořádku a kriminality v Kojetíně je, v porovnání s ostatními městy, určitě nebo spíše lepší.

18 MÍRA SPOKOJENOSTI OBYVATEL S PRÁCI POLICIE ČR V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ  Více než tři pětiny dotázaných obyvatel (61,4 %) jsou rozhodně nebo spíše spokojeny s prací Policie ČR v místě jejich bydliště. Nespokojenost s prací Policie ČR v místě svého bydliště, projevují (rozhodně nebo spíše) téměř dvě pětiny (38,6 %) respondentů.

19 MÍRA SPOKOJENOSTI OBYVATEL S PRÁCI MĚSTSKÉ POLICIE V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ  Téměř tři pětiny dotázaných (55,7 %) jsou naprosto nebo spíše spokojeny s prací MP Kojetín v místě jejich bydliště. Nespokojenost projevují více než dvě pětiny (44,3%) respondentů. Jak jste spokojen(a) s tím, jak se městská policie stará o bezpečnost občanů v místě Vašeho bydliště? VELMI A SPÍŠE NESPOKOJEN(A) Sám jsem byl(a) projednán(a) MP. ANO58,2 % NE44,4 %

20 OSOBNÍ ZKUŠENOST OBYVATEL Z PŘÍMÉHO JEDNÁNÍ S MĚSTSKOU POLICIÍ V KOJETÍNĚ

21 INFORMOVANOST OBYVATEL O PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH MP V KOJETÍNĚ O KTERÝCH PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH NEBO PROGRAMECH MĚSTSKÉ POLICIE VÍTE? Volná otázka – bez nabízených variant odpovědí. Výsledky jsou uvedeny ve validních procentech. (v %) Běh proti drogám46,9 Programy (přednášky) ve školách36,5 Základy sebeobrany6,3 Ostatní10,3 Celkem100,0  Více než pětina respondentů (21,1 %) uvedla, že ví o nějakých preventivních aktivitách nebo programech městské policie v Kojetíně. Ostatní respondenti (78,9 %), o preventivních aktivitách nebo programech městské policie neví.

22 INFORMOVANOST OBYVATEL O PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH MP V KOJETÍNĚ Víte o nějakých preventivních aktivitách nebo programech městské policie v našem městě? Ano, vímNe, nevímCelkem Věk respondenta 15 - 29 let29,8 %70,2 %100,0 % 30 - 44 let28,8 %71,2 %100,0 % 45 - 59 let14,4 %85,6 %100,0 % 60 let a více8,8 %91,2 %100,0 % Dosažené vzdělání Základní, vyučen(a)17,3 %82,7 %100,0 % Středoškolské19,3 %80,2 %100,0 % Vysokoškolské45,0 %55,0 %100,0 % Pohlaví Muž14,4 %85,6 %100,0 % Žena27,1 %72,9 %100,0 % Typ bydlení Panelový dům21,1 %78,9 %100,0 % Rodinný domek19,9 %80,1 %100,0 % Činžovní, uliční bytový dům24,7 %75,3 %100,0 % Spokojenos t s MP Naprosto a spíše spokojen(a)24,2 %75,8 %100,0 % Naprosto a spíše nespokojen(a)17,3 %82,7 %100,0 % Zkušenost s MP Ano31,3 %68,7 %100,0 % Ne14,1 %85,9 %100,0 %

23 OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OBYVATEL KOJETÍNA Z POHLEDU RESPONDENTŮ Kdyby respondenti měli pravomoc rozhodovat o oblasti bezpečnosti, nejčastěji by posílili hlídky policie v ulicích (43,5 %), rozšířili by městský kamerový systém (40,5 %) a kladli by zvýšený důraz na nebezpečná místa (35,3 %).

24 DĚKUJEME ZA POZORNOST Mgr. Marián Svoboda Ředitel společnosti AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno tel.:+420 543 242 595 fax: +420 543 234 325 augur@augur-consulting.cz www.augur-consulting.cz


Stáhnout ppt "SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM Město Kojetín Zadavatel výzkumu: © 2011 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595,"

Podobné prezentace


Reklamy Google