Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ MINIMUM PRO BUDOUCÍ PODNIKATELKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ MINIMUM PRO BUDOUCÍ PODNIKATELKY"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ MINIMUM PRO BUDOUCÍ PODNIKATELKY
Mgr. Markéta Tillerová

2 Zdroje informací o právu
Sbírka zákonů - velmi nepraktické použití, ale stále jediné „opravdu platné a závazné“ "Úzetka" - neboli úplné znění zákona, praktické, pokud něco budete potřebovat častěji Internet - nejen zákony, ale i články, poradny a podobně, pozor na termín, kdy byl text zveřejněn! Úředníci Právníci – advokáti, notáři, soudní exekutoři

3 Základní právní zásady pro podnikatele
Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.  Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany. Každý podnikatel musí postupovat s péčí řádného hospodáře. Nelze druhého zavázat bez jeho souhlasu, nelze druhému vnutit svou vůli – jsme si rovni. Spotřebitel je ve vztahu s podnikatelem chráněn jako „slabší strana“. Všechny strany jsou si před soudem rovny. Diskriminace jiného pro jeho věk, pohlaví, národnost a podobně je zakázána (! bez výjimky platí v pracovněprávní oblasti).

4 Základní právní předpisy pro podnikatele
1. obchodní zákoník – z. 513/1991 Sb. 2. občanský zákoník – z. 40/1964 Sb. 3. zákon na ochranu spotřebitele – z. 634/1992 Sb. 4. zákoník práce – z. 262/2006 Sb. 5. zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor – z. 116/1990 Sb. 6. trestní zákoník – z. 40/2009 Sb.

5 Místo pro podnikání Vlastní prostory Pronajaté prostory
Musí vyhovovat zamýšlené činnosti nejen fakticky, ale i právně - hygienické předpisy, stavební předpisy Nájemní smlouva zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor písemná smlouva - ! musí obsahovat předmět a účel nájmu, nájemné, dobu nájmu doba nájmu - výrazně ztížené předčasné ukončení v případě doby určité!

6 Chod firmy Osoby oprávněné jednat za podnikatele
vždy fyzická osoba, která je podnikatelem, nebo statutární orgán, je-li podnikatelem osoba právnická zmocněný zástupce podnikatele prokurista – prokura musí být zapsána v obchodním rejstříku, ze zákona platí omezení na zcizování a zatěžování nemovitostí, ledaže je stanoveno jinak osoba pověřená podnikatelem k určité činnosti osoba v provozovně podnikatele

7 Jak si prověřit obchodního partnera
Veřejné registry, databáze Ministerstvo spravedlnosti obchodní rejstřík insolvenční rejstřík ARES – registr ekonomických subjektů základní informace o všech ekonomických subjektech, včetně např. církví Ostatní databáze Exekutorská komora Registr dlužníků

8 Smlouva, proces jejího uzavření
Smlouva může být uzavřena písemně, ústně, mlčky, ale i tzv. konkludentně (vyplyne to z jednání obou stran). Písemně musí být uzavřeny pouze takové smlouvy, u kterých se na tom strany dohodnou, nebo u kterých tak stanoví zákon (např. nemovitosti). Fáze uzavírání smluv: poptávka nabídka – nemůže být odvolána ve lhůtě, která je stanovena pro přijetí (ledaže si v nabídce vyhradíte právo na jeji odvolání), a v případě, že je v nabídce její neodvolatelnost vyjádřena, ústní nabídka, není-li stanovena lhůta pro přijetí, zaniká, není-li přijata ihned akceptace, přijetí nabídky – přijetí s výhradou je novým návrhem, nikoli přijetím částečným MLČENÍ NEBO NEČINNOST SAMY O SOBĚ NEZNAMENAJÍ PRIJETÍ NABÍDKY!!!!

9 Zvláštní způsoby výběru smluvního partnera v podnikatelských vztazích
Veřejný návrh na uzavření smlouvy v případě, že je ve výzvě dostatečně určitě specifikován předmět smlouvy, pak oznámením o přijetí návrhu a následným potvrzením uzavření smlouvy ze strany navrhovatele, je smlouva uzavřena může být odvolán či změněn stejným způsobem, jakým byl zveřejněn Veřejná obchodní soutěž podmínky můžou být změněny či soutěž zrušena jen tehdy, pokud si to vyhlašovatel vyhradil smlouva vzniká okamžikem, kdy vyhlašovatel vybranému účastníkovi sdělí, že jeho návrh přijímá, ledaže účastník bez zbytečného odkladu oznámí, že odmítá smlouvu uzavřít Výběr dle zákona o veřejných zakázkách

10 Nejčastější smluvní typy v podnikatelské praxi
Lze uzavírat i takové smlouvy, které nejsou v zákoně výslovně upraveny Smlouva o smlouvě budoucí – musí mít písemnou formu a předmět plnění musí být alespoň obecně určen Kupní smlouva - ! ve vztahu podnikatel – podnikatel neexistují automatické zákonné záruční doby!, záruka musí být ujednána ve smlouvě nebo musí plynout z prohlášení prodávajícího (např. záruční list), stejné účinky má vyznačení délky záruční doby na obalu zboží Smlouva o dílo Smlouva o úvěru – týká se peněz (zejména převod z účtu na účet) Smlouva o přepravě věci - ! na přepravu do zahraničí a pojištění!

11 Nejčastější smluvní typy v podnikatelské praxi
Smlouva o zprostředkování – jde o zajištění příležitosti uzavřít smlouvu, provize může být vázána buď na příležitost uzavřít smlouvu nebo na splnění závazku třetí osoby Smlouva „dealerská“ – není výslovně upravená, podstata spočívá v tom, že dealer vlastním jménem na vlastní účet zajistí pro jiného podnikatele prodej jeho výrobků Smlouva o obchodním zastoupení – výhradní, nevýhradní, právo na odškodnění při ukončení výhradního zastoupení za zákonem daných podmínek Smlouva „take it or leave it“ – nejde o zvláštní smluvní typ, ale jde o princip, jakým je smlouva uzavírána (ber nebo nech být)

12 Jak zajistit řádné splnění závazku
Smluvní pokuta – v obchodních vztazích může soud nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu snížit, a to až do výše vzniklé škody, odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty Ručení Bankovní záruka – běžné ve stavebnictví, v IT, v případě veřejných zakázek Uznání závazku - v obchodních vztazích lze uznat i již promlčený závazek, částečné plnění je obdobou uznání dluhu, písemná forma!

13 Započtení pohledávek mezi podnikateli
Započítat lze pouze pohledávky, které lze uplatnit u soudu, tedy pohledávky splatné. Započítat lze i pohledávky promlčené, pokud se pohledávka a závazek „setkaly“ ještě před promlčením. Proti splatné pohledávce lze započítat pohledávku nesplatnou jen tehdy, pokud dlužník není schopen plnit své závazky. Započítat lze i pohledávku nesplatnou jen proto, že věřitel odložil dobu splatnosti závazku, aniž změnil jeho obsah. Dohodou lze započítat jakékoli vzájemné pohledávky.

14 Náhrada škody Okolnosti vylučující odpovědnost za škodu – jen takové, které strana nemohla rozumně předpokládat, že nastanou, a které nastaly v době, kdy strana nebyla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo nenastaly z hospodářských poměrů povinné strany Nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk Oznamovací povinnost strany, která ví, že poruší svou povinnost Každý, kdo ví, že mu hrozí škoda, je povinen učinit opatření k jejímu odvrácení či zmírnění, povinnost nahradit náklady s tím související Nároku na náhradu škody se nelze dopředu vzdát

15 Promlčení Každou povinnost, která není splněna řádně a včas, lze u soudu vymáhat pouze v tzv. promlčecí době. Základní promlčecí doba v obchodních vztazích jsou 4 roky ode dne, kdy povinnost měla být poprvé splněna, v občanskoprávních (a tedy i ve vztazích k zaměstancům) jsou to 3 roky. Uznáním závazku počíná nová promlčecí doba, v obchodně právních vztazích 4 roky, v občansko právních 10 let. Pozor na promlčení u splátek – záleží na formulaci dohody o splátkách, promlčení může počínat jak od jednotlivé splátky, tak se může nezaplacením některé (nebo několikáté) splátky stát splatným celý dluh.

16 Vztahy se zákazníky Občanský nebo obchodní zákoník?
je-li partnerem podnikatel, platí vždy obchodní zákoník (až na pár drobných výjimek) je-li partnerem nepodnikatel, platí občanský zákoník, ale strany se mohou dohodnout i na tom, že se jejich vztah řídí zákoníkem obchodním Písemnou nebo ústní smlouvu? forma není nejdůležitější, základní zásada však zní – pro případ sporu mít obsah dohody potvrzený, ať již písemnou smlouvou, podpisem na zakázkovém listě, elektronicky, faxem

17 Vztahy se zákazníky Obchodní podmínky ano či ne?
výslovně upraveny jsou pouze pro vztahy „podnikatel – podnikatel“, a to tak, že na ně lze odkázat v případě, že jde o obchodní podmínky odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo jde o jiné podmínky, které jsou smluvním stranám známé nebo k návrhu přiložené pro vztahy podnikatel – spotřebitel lze obchodní podmínky využít taky, je však nutné je ke smlouvě přiložit a spotřebiteli umožnit, aby se s nimi seznámil

18 Zákazník – spotřebitel I.
Zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci podnikatelské činnosti Zákaz diskriminace spotřebitele! Rozsáhlá informační povinnost

19 Prodej zboží v obchodě - spotřebiteli
Záruka za zboží – spotřební zboží 24 měsíců, potravinářské zboží 8 dní, krmiva 3 týdny, zvířata 6týdnů, je-li na věci, jejím obalu či návodu uvedená lhůta k použití (trvanlivost apod.) končí záruka uplynutím této lhůty Záruka počíná běžet převzetím zboží nebo uvedením věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí věci Věci lze prodávat i na objednávku, prodávající je povinen zboží obstarat v dohodnuté nebo v přiměřené lhůtě, jinak je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit Projeví-li se vada do šesti měsíců, má kupující vždy právo od smlouvy odstoupit, projeví-li se vada později, má právo na opravu, výměnu věci či její součásti, nelze-li, tak slevu z kupní ceny nebo odstoupení, obdobně lze odstoupit v případě, že jde o vadu neodstranitelnou. ! Ať máte se svými dodavateli ošetřeno, jak budete postupovat v případě vad zboží!

20 Uzavírání smluv na dálku – se spotřebiteli
Spotřebitel musí být seznámen s informacemi dle § 53, odst. 4 občan. zákoníku, k informacím musí mít zákazníci trvalý přístup. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, ledaže by šlo o výjimku (např. dodávka zboží upraveného na míru zákazníka, poskytování služeb, s nimiž bylo započato před uplynutím 14denní lhůty, dodávka audio a vido nahrávek, je-li porušen originální obal). ! 14 denní lhůta se nevztahuje na smlouvy uzavírané na základě dražeb, na dodávku potravin, na smlouvě o ubytování, dopravě, stravování a podobně.

21 Uzavírání smluv mimo obvyklé podnikatelské prostory
Lhůta 14 dnů k odstoupení, pokud dosud nedošlo ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, je lhůta 1 měsíc, a to vždy bez sankcí. Spotřebitel nemůže odstoupit pouze tehdy, pokud si návštěvu dodavatele výslovně sjednal za účelem objednávky. Dodavatel je povinen plnění vrátit do 30 dnů. Právo odstoupit se nevztahuje na práva k nemovitostem, na dodávky potravin a jiného zboží běžné potřeby dodávané stálými doručovateli, na pojistné smlouvy, a na dodávky zboží nebo služeb dle katalogu dodavatele, pokud se spotřebitel mohl s katalogem seznámit v nepřítomnosti dodavatele (v tomto případě je zde právo na odstoupení do 7 dnů od převzetí zboží).

22 Spotřebitelské smlouvy obecně
Nesmějí obsahovat ujednání, která znamenají značnou nerovnost stran

23 Jak řešit spory soud - příslušnost, podstatné náležitosti žaloby mediace – výhody a možnosti agentura pro vymáhání pohledávek - rizika

24 Pracovně právní nebo obchodně právní vztah?
Pracovně právní vztahy jsou založené na těchto principech: vztah nadřízenosti a podřízenosti práce jménem zaměstnavatele práce podle pokynů zaměstnavatele práce je vykonávána zaměstnancem osobně (a jinak nelze) práce je vykonávána za mzdu práce je vykonávána na náklady zaměstnavatele, v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele, případně na jiném dohodnutém místě práce je vykonávána na odpovědnost zaměstnavatele

25 ŠVARC systém? Práce splňující kritéria závislé práce se považuje dle zákona o zaměstnanosti - §5 písm. e) za nelegální práci. Za výkon nelegální práce hrozí fyzické osobě pokuta, stejně tak hrozí pokuta i „zaměstnavateli“ Důležitým kritériem je vedle již uvedených i soustavnost činnosti a to, že vedle této činnosti nevykonává podnikatel činnost pro žádnou další osobu, nebo jen v minimální míře.

26 Druhy pracovně právních vztahů
Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce Pro zaměstnance je vždy nejvýhodnější pracovní poměr, pro zaměstnavatele takřka vždy dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti.

27 Před vznikem pracovně právního vztahu
Zaměstnavatel je povinen: - zaměstnance informovat o právech a povinnostech vyplývajících z pracovní smlouvy, o pracovních podmínkách a podmínkách odměňování vyžádat si od zaměstnance vstupní lékařskou prohlídku (platí to i pro dohody v případě, že jde o rizikovou práci, nebo v případě, že má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance) Zaměstnavatel má právo od zaměstnance chtít například: vyplnění osobního dotazníku předložení dokladů o vzdělání předložení výpisu z rejstříku trestů zápočtový list

28 Dohoda o pracovní činnosti
musí být písemná musí uvádět sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby, a dobu, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá) rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzováno za celou dobu platnosti dohody, nejdéle však za 52 týdnů) jednostranně může být dohoda zrušena i bez uvedení důvodu, a to s 15 denní výpovědní dobou, okamžitě může být  zrušena jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr

29 Dohoda o provedení práce
dohoda musí být sepsána písemně v dohodě je nutné sjednat dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá, předmět – sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány, rozsah práce (maximálně 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele) je vhodné sjednat podmínky pro její předčasné ukončení, zákoník práce toto neřeší do částky ,-- Kč v jednom měsíci se neplatí sociální a zdravotní pojištění, do částky 5.000,-- Kč v jednom měsíci se platí srážková daň z příjmu

30 Pracovní smlouva Pracovní smlouvou se zakládá pracovní poměr.
Pracovní poměr může být sjednán na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou (pouze 3 opakování, vždy nejdéle na dobu 3 let, za opakování se považuje i prodloužení dodatkem) Musí obsahovat: druh vykonávané práce místo výkonu práce den nástupu do práce Vždy musí být písemná. Vždy musí být uzavřena nejpozději v den nástupu do práce.

31 Další ujednání při vzniku pracovního poměru
Zkušební doba – musí být sjednána písemně v maximální délce 3 měsíce (u vedoucích zaměstnanců max. 6 měsíců), prodlužuje se pouze o dobu překážek v práci na straně zaměstnance a o dobu dovolené (nelze ji prodloužit dodatečně), během zkušební doby lze pracovní poměr okamžitě zrušit i bez uvedení důvodu a bez ohledu na to, zda-li zaměstnanec je či není v tzv. ochranné době. Do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnance informovat o podstatných náležitostech pracovního poměru (např. délka pracovní doby a její rozvržení, nárok na dovolenou a podobně), informace o mzdě a výplatním termínu.

32 Další možná ujednání Dohoda o hmotné odpovědnosti – musí být písemná, před jejím zahájením musí být provedena inventarizace, může být i společná, lze ji uzavřít jen s osobou starší 18 let a jen pro případ pracovního poměru nebo vztahu na základě dohody o pracovní činnosti Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřené věci – uzavírá se v případě svěření dražší věci, musí být u věci nad ,-- Kč Konkurenční doložka – zaměstnanec se zavazuje, že po skončení pracovního poměru se zdrží činnosti ve stejné oblasti podnikání, jako podniká zaměstnavatel, konkurenční doložku lze platně sjednat až po skončení zkušební doby, je-li tato sjednána!

33 Povinnost zaměstnavatele při ochraně zdraví
Zaměstnavatel je povinen – na svůj náklad odhalovat rizika a odstraňovat je, zaměstnance řádně proškolit, zabezpečit ochranné pracovní prostředky, vést knihu úrazů a pracovní úrazy řádně hlásit, nepřipustit výkon zakázaných prací, být pro případ pracovního úrazu řádně pojištěn

34 Odměna za práci Mzda může být sjednána: ve smlouvě platebním výměrem
ve vnitřních předpisech zaměstnavatele kombinací těchto způsobů Minimální mzda – Kč, 48,10 Kč Minimální zaručená mzda Musí být sjednán pravidelný termín výplaty mzdy, splatnost mzdy je však vždy do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byla práce vykonána. Lze zaměstnance pokutovat?

35 Zákonné mzdové příplatky
Příplatky za práci přesčas do mzdy je možné zahrnout až 150 hodin přesčasu ročně, ale musí to být uvedeno přímo ve smlouvě, nikoli ve vnitřním předpise a podobně za práci přesčas náleží příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku nebo právo čerpat náhradní volno Příplatek za práci ve svátek příplatek je ve výši průměrného výdělku nebo právo čerpat náhradní volno Příplatek za noční práci, za práci o sobotách, nedělích, ve ztíženém pracovním prostředí nebo za pracovní pohotovost – minimálně ve výši 10 % průměrného výdělku

36 Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích
Zaměstnavatel odpovídá: za škodu, která zaměstnanci vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním za věcnou škodu, kterou zaměstnanec utrpěl při odvracení škody hrozící zaměstnavateli za škodu na věcech obvykle nošených do zaměstnání, a to do výše ,-- Kč a je-li škoda nahlášená do 15 dnů od chvíle, kdy se o ní zaměstnanec dozvěděl škoda na zdraví – pracovní úrazy, nemoci z povolání Zaměstnanec odpovídá: za škodu způsobenou nesplněním prac. povinností do 4,5 násobku průměrného výdělku za škodu způsobenou neodvracením škody zaměstnavateli do 3 násobku průměrného výdělku za schodek za svěřené předměty za úmyslnou škodu – v plné výši

37 Ukončení pracovního poměru
Uplynutím doby – je-li pracovní poměr sjednán na dobu určitou Dohodou (neexistuje nic jako „výpověď dohodou, buď se strany dohodnou, a jde o dohodu, nebo jde o jednostranný akt, a pak jde o výpověď), musí mít písemnou formu Výpovědí ze strany zaměstnance – výpovědní doba činí 2 měsíce Výpovědí ze strany zaměstnavatele (ochranné doby, důvody výpovědi) – zaměstnavatel výpověď vždy musí odůvodnit tak, aby bylo zřejmé, proč pracovní poměr končí, a zda-li zaměstnanci náleží odstupné či nikoli, výše odstupného je závislá na době zaměstnání u zaměstnavatele Okamžitým zrušením pracovního poměru Zrušením pracovního poměru ve zkušební době

38 Trestní odpovědnost podnikatele
trestné činy majetkové trestné činy obecně nebezpečné trestné činy hospodářské trestné činy proti občanskému soužití

39 Kam se obrátit advokát notář exekutor daňový poradce
U všech je třeba se ujistit, že se danou problematikou zabývají a mají s ní zkušenost, ale zároveň je nutné, aby Vám člověk „sedl,“ abyste vyznávali podobné hodnoty, jinak se může stát, že dosáhnete něčeho, co jste vlastně ani nechtěli 

40 A vše bude jinak ... Od bude platit nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. zruší dualitu občanského a obchodního zákoníku přinese zcela novou terminologii stručný přehled nejdůležitějších změn


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ MINIMUM PRO BUDOUCÍ PODNIKATELKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google