Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30. 11. 20111 Komplexní analýza dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Petra Vondráčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30. 11. 20111 Komplexní analýza dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Petra Vondráčková."— Transkript prezentace:

1 Komplexní analýza dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Petra Vondráčková

2 2 Základní informace o projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání období realizace: – rozpočet projektu: ,92 Kč realizátor projektu: KONEP, o.s. V Pardubickém kraji, ale i v celém Česku nejsou k dispozici souhrnné, komplexní a aktuální informace o nabídce DV, chybí také informace o poptávce po těchto službách. Obtížně dostupné informace o nabídce dalšího vzdělávání, poskytovatelích, ale i o obsahu a formě kurzu snižují efektivitu prostředků, jež jsou na další vzdělávání zaměstnanců vynakládány.

3 3 Základní informace o projektu Analýza je strukturována do 3 hlavních bloků, kterými jsou: analýza nabídky; analýza poptávky; závěry a doporučení pro stimulaci nabídky dalšího vzdělávání a poptávky po něm. Výstupy projektu jsou volně dostupné na a na kde je umístěna také tabulková databáze vzdělávacích organizací a kurzů dalšího vzdělávání, jež poskytují.www.konep.cz

4 4 Další vzdělávání Další vzdělávání – takové oblasti vzdělávání, které rozšiřují kvalifikaci účastníka dalšího vzdělávání a jeho uplatnitelnost na trhu práce. V úvahu nebyly brány kurzy a školení, které jsou pro určité profese povinné ze zákona, a výkon dané profese není přípustný bez úspěšného absolvování tohoto vzdělávání

5 5 Metodika – analýza nabídky Vyhledávání vzdělávacích subjektů prostřednictvím internetu: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání EU-DAT Katalog firem na Portálu města Pardubice - Katalog kurzů EduCity Google – Seznam –

6 6 Metodika – analýza nabídky Vyhledávány byly všechny vzdělávací organizace se sídlem na území Pardubického kraje poskytující na tomto území své služby Vyhledávány byly také informace o poskytovaných kurzech (název, cena, akreditace, délka kurzu, frekvence a forma konání kurzu a cílová skupina). Aktuálnost vyhledávaných dat byla kontrolována přímo poskytovateli DV, žádost o kontrolu vyslyšelo cca 30 % poskytovatelů Data pochází z léta

7 7 Metodika – analýza poptávky Oslovovány 3 cílové skupiny: Zaměstnaní (7 000 dotazníků) Nezaměstnaní (500 dotazníků) Ekonomické subjekty (200 dotazníků) V případě obyvatel byla reprezentativnost vzorku zajištěna dle SO ORP, pohlaví, věku a vzdělání respondentů – nepravděpodobnostní technika kvótního výběru Šetření probíhalo od 12/2010 – 6/2011 v obcích s více než obyvatel Šetření mezi zaměstnanými prováděli proškolení tazatelé, mezi nezaměstnanými většinou pracovníci detašovaných pracovišť ÚP, kteří byli taktéž proškoleni

8 8 Metodika – analýza poptávky Ekonomické subjekty vybírány náhodně Výběr byl prováděn z cca 160 tis. ekonomických subjektů na území Pardubického kraje, které měli alespoň 1 zaměstnance Šetření prováděl 1 tazatel telefonicky Dotazníky byly skenovány do SW OMR Remark Office a následně vyhodnocovány ve statistickém SW SPSS

9 9 Analýza nabídky Nalezeno 142 poskytovatelů DV a kurzů, tj. obdobný počet jako v Královéhradeckém kraji v šetření z roku 2008 Organizace DV jsou koncentrovány do velkých měst, v Pardubicích sídlí nebo má pobočku téměř 55 % všech vzdělávacích institucí, v okresních městech je koncentrováno 28 % kurzů Průměrně 1 organizace poskytuje 28 kurzů, medián počtu kurzů na 1 organizaci je 9 kurzů Největšími organizacemi zajišťujícími DV v PUK jsou: MARLIN s.r.o. MIPECOM s.r.o. CC Systems a.s

10

11

12 Analýza nabídky - jazyky Nejrozšířenější oblast DV, alespoň 1 jazykový kurz poskytuje 66 organizací, tj. 46 % všech nalezených poskytovatelů dalšího vzdělávání; celkem nalezeno 983 kurzů

13 13 Analýza nabídky - jazyky Počet kurzů v dělení dle úrovně studenta a zaměření kurzu odpovídá jazykové vyspělosti studentů a potřebě dané trhem práce komunikovat tímto jazykem

14 14 Analýza nabídky - management V oblasti managementu bylo nalezeno 305 kurzů, přičemž 159 kurzů, tj. více než 52 % je lokalizováno do Pardubic Manažerské kurzy jsou zajišťovány 28 organizacemi. Na rozdíl od poskytovatelů jazykových kurzů se jedná o organizace, které se věnují dalšímu vzdělávání ve více oblastech, většinou ve 3 – 4 (komunikační dovednosti, marketing, IT) 75 kurzů - personalistika a HR; 57 kurzů – manažerské dovednosti 31 kurzů projektového řízení 50 % kurzů poskytují 2 organizace

15 15 Analýza nabídky - management

16 16 Analýza nabídky – marketing a obchod 103 kurzů, přičemž 45 % z nich je lokalizováno do Pardubic Kurzy nabízí17 poskytovatelů, přičemž polovina kurzů je nabízena 3 organizacemi. Žádný z poskytovatelů není primárně soustředěn právě na poskytování kurzů v této tematické oblasti Kurzy jsou nejčastěji zaměřeny na prodej, prodejní dovednosti, key account management; rekvalifikační kurzy jsou cíleny na obchodní zástupce Kurzy jsou často 1denní s náklady do 5 000,-Kč vč. DPH

17 17 Analýza nabídky – PC kurzy Po jazykových kurzech a kurzech ve sféře služeb se jedná o 3 nejsilnější oblast vzdělávání 734 kurzů prostřednictvím 27 vzdělávacích organizací Uživatelé: 318 kurzů – základy obsluhy PC, kancelářský SW, internet, operační systémy, příp. Grafický SW; 2 dny max. 7 tis. Kč Odborníci: 292 kurzů; 3-4 dny, tis. Kč Rekvalifikace: 124 kurzů – základy oblsuhy PC, grafika, web; cca 100 hodin, max. 10 tis. Kč

18 18 Analýza nabídky – PC kurzy

19 19 Analýza nabídky – obsluha strojů a zařízení 401 vzdělávacích programů zajišťovaných 22 organizacemi Kurzy jsou koncentrovány v Č. Třebové – lokalizace poskytovatele zaměřeného na železniční dopravu Železniční doprava – 117 kurzů Silniční doprava – 59 kurzů Svářečské práce – 103 kurzů Další stroje – 83 kurzů Rekvalifiakce – 39 kurzů

20 20 Analýza nabídky – služby 2. nejčetnější kurzy – 754 kurzů poskytovaných 29 organizacemi Více než polovina kurzů je posyktována 1 organizací Nejvýznamnějšími oblastmi vzdělávání jsou sociální služby (382 kurzů) a rekvalifikační kurzy (128)

21 Analýza nabídky – služby

22

23 Analýza nabídky – řemeslné práce 101 kurzů poskytovaných 11 organizacemi Mezi poskytovatele těchto kurzů často patří střední odborné školy Dominuje počet rekvalifiakčních kurzů

24 Analýza nabídky – sociální a komunikační dovednosti 316 kurzů poskytovaných 22 organizacemi, 44 % lokalizováno do Pardubic 114 kurzů je určeno pro pracovníky v sociálních službách, resp. pomáhající profese Častými kurzy jsou kruzy komunkační, kurzy prezentačních dovedností, asertivity apod

25 Analýza nabídky – služby

26 Analýza nabídky – účetnictví 240 kurzů poskytovaných 20 organizacemi 50 % kurzů zajišťují 3 poskytovatelé, kteří jsou zaměřeni pouze na kurzy v oblasti účetnictví

27 Analýza nabídky – výkon veřejné správy 14 kurzů poskytovaných 6 organizacemi v Pardubicích, Poličce a Chrudimi Většinou kurzy 1denní, často akreditované MV Analýza nabídky – ostatní 105 kurzů Výrazná koncentrace do Pardubic a do 1 organizace Zaměření: BOZP, požární ochrana, kvalita, jakost ¼ kurzů formou e-learningu

28

29 Analýza poptávky – zaměstnaní, Účast na DV V rámci kraje se v roce 2010 účastnilo dalšího vzdělávání 38,3 % oslovených respondentů. Více než 30 % dotázaných absolvovalo kurz/y dalšího vzdělávání na požadavek svého zaměstnavatele Necelých 19 % dotázaných se vzdělává nad rámec požadavku zaměstnavatele

30 Analýza poptávky - zaměstnaní

31 Analýza poptávky - zaměstnaní

32 Analýza poptávky - zaměstnaní, Účast na DV zaměstnavatelé požadují další vzdělávání zejména po zaměstnancích ve věku 25–44 let. V této věkové kategorii se vzdělává více než 1/3 dotázaných

33 Analýza poptávky - zaměstnaní

34 V profesích, jež jsou častěji vykonávány osobami s vyšším vzděláním, je podíl respondentů, kteří se účastnili dalšího vzdělávání jednoznačně vyšší Analýza poptávky - zaměstnaní, Účast na DV

35 Analýza poptávky - zaměstnaní, Účast na DV dle odvětví, v němž respondenti pracují, jsou nejčastěji vzdělávanými zaměstnanci veřejné správy (65 %), zaměstnanci zdravotnických a sociálních služeb (52 %), školství (52 %) a cestovního ruchu (41 %).

36 Analýza poptávky – zaměstnaní, Hrazení DV zaměstnavatelem 69 % zaměstnavatelů platí svým zaměstnancům další vzdělávání, které po nich požaduje V případě, že se zaměstnanec dále vzdělává nad rámec zaměstnavatelových požadavků, hradí takovéto vzdělávání pouze 14 % zaměstnavatelů Zaměstnavatel nejčastěji hradí další vzdělávání osobám ve věku 35–54 let, tj. zaměstnancům, kteří již mají důvěru zaměstnavatele, disponují již určitými zkušenostmi a znalosti získané vzděláváním ve své práci budou moct dostatečně využít. Nejmenší podporu ve vzdělávání mají mladí do 24 let, kteří mají vzdělávání hrazeno zaměstnavatelem v necelých 63 %

37 Analýza poptávky – zaměstnaní, Hrazení DV zaměstnavatelem

38 Analýza poptávky – zaměstnaní, Oblasti vzdělávání

39 Analýza poptávky – zaměstnaní, Oblasti vzdělávání V závislosti na zvyšujícím se věku respondenta dochází také k proměně oblastí vzdělávání, v nichž kurz absolvuje. Zatímco u osob do 34 let jsou hlavní oblastí vzdělávání jazyky, u osob starších 45 let již převládá obsluha strojů a zařízení Kurzy obsluhy strojů a zařízení jsou hlavní oblastí vzdělávání v zemědělství (40 %), průmyslu (39 %), stavebnictví (28 %) a dopravě a spojích (47 %). Jazykové kurzy jsou dominantní v cestovním ruchu (47 %) Ve školství, vědě a výzkumu jsou stěžejní jazykové kurzy (22 %) a kurzy práce na PC (18 %), ve zdravotnictví a sociálních službách se jedná o sociální a komunikační dovednosti (27 %) a práci ve sféře služeb (26 %)

40 Analýza poptávky – zaměstnaní, Oblasti vzdělávání profesejazykymanagementPC soc. a kom. dovednosti veřejná správa stroje a zařízení vedoucí a řídící pracovník 19,118,312,39,87,88,3 vědecký pracovník20,05,734,34,31,415,7 technický, zdravotnický a pedagogický pracovník 19,83,213,825,82,616,9 nižší administrativní pracovník 17,96,712,57,722,23,8 provozní pracovník20,72,810,210,43,615,6 kvalifikovaný dělník7,40,710,71,30,745,0 řemeslník, kvalifikovaný výrobce 2,20,49,30,40,040,3 obsluha strojů a zařízení4,70,07,00,40,875,8 pomocný pracovník16,80,816,811,81,721,8 příslušník armády14,83,313,14,97,88,3

41 Analýza poptávky – zaměstnaní, Počet kurzů Více než polovina dotázaných absolvovala pouze 1 kurz, více než 3 kurzů se zúčastnilo pouze 10 % respondentů, kteří se do dalšího vzdělávání v uplynulém roce zapojili. I v tomto případě bylo prokázáno, že zájem o vzdělávání roste s vyšším dosaženým vzděláním, tj. také i s vyšší zastávanou pracovní pozicí. odpověď počet odpovědí počet absolvovaných kurzů abs.% 1 kurz , –3 kurzy97937, –5 kurzů2047,8816 více než 5 kurzů682,6408 celkem ,04 530

42 Analýza poptávky – zaměstnaní, Vyhledávání kurzů % absolventů kurzů si kurzy nevyhledává samo nejčastěji bývají kurzy vyhledávány prostřednictvím internetových vyhledávačů (33 %), častým zdrojem jsou také doporučení získaná od známých, přátel a rodiny (29 %) 17 % vyhledává kurzy přímo prostřednictvím vzdělávacích agentur S rostoucím vzděláním dochází k upřednostňování internetových vyhledávačů, portálů zaměřených na vzdělávání a také se zvyšuje podíl těch účastníků, jež upřednostňují již ověřené vzdělávací agentury, naopak klesá vliv doporučení od známých

43 Analýza poptávky – zaměstnaní, Důvody neúčasti na DV

44 Analýza poptávky – zaměstnaní, Motivy k účasti na DV

45 Analýza poptávky – zaměstnaní, Zájem o DV Zájem o vzdělávání, který mají účastníci DV, je blízký rozvržení vzdělávacích oblastí, které respondenti absolvovali v rámci svého dobrovolného vzdělávání Představy o DV zaměstnanců se ne vždy shodují se vzdělávacími oblastmi, které musejí absolvovat na požadavek svého zaměstnavatele Účastníci DV mají větší zájem o studium jazyků a managementu, zatímco byli intenzivněji vzděláváni ve službách či obsluze strojů a zařízení. Zaměstnanci, kteří v loňském roce nebyli do DV zapojeni, mají zájem o absolvování kurzů v oblasti služeb, řemesel, managementu a jazykových kurzů

46 Analýza poptávky – zaměstnaní, Zájem o DV S přibývajícím věkem klesá zájem o jazykové kurzy (38 % - 18 %), marketing (13 % – 9 %) S rostoucím vzděláním se zvyšuje zájem o kurzy managementu, klesá zájem o řemeslné kurzy a kurzy v obsluze strojů a zařízení

47 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Účast na DV DV se účastnilo 28 % nezaměstnaných respondentů Účast na dalším vzdělávání se v závislosti na výši dosaženého vzdělání zvyšuje až do kategorie úplné střední vzdělání s maturitou, v níž dosahuje nejvyšší hodnoty, a to 45 % Nejvyšší podíl účastníků na DV byl prokázán na pozici provozního pracovníka (36 %) a řemeslníka (32 %) Nejčastěji se dalšího vzdělávání účastní osoby nezaměstnané 6–12 měsíců, podíl účasti na dalším vzdělávání v této kategorii činí 37 %. S délkou nezaměstnanosti nad 1 rok účast na dalším vzdělávání klesá na 30 %

48 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Počet kurzů odpověď(abs.)(%) 1x11383,1 2x–3x2014,7 4x–5x21,5 více než 5x10,7 celkem136100,

49 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Oblasti DV Struktura vzdělávacích kurzů, jež nezaměstnaní absolvují, se poměrně výrazně liší od struktury kurzů, jež absolvovali zaměstnaní respondenti. Zaměstnanci jsou vzděláváni v pestřejší škále vzdělávacích kurzů, zatímco v případě nezaměstnaných se celá třetina kurzů věnuje výpočetní technice a ostatní oblasti vzdělávání mají spíše doplňkovou roli Rekvalifikačních kurzů se na základě doporučení od úřadů práce zúčastnilo 57 % respondentů – účastníků dalšího vzdělávání, tj. 82 dotázaných Jednalo se o osoby s nižším dosaženým vzděláním, provozní pracovníky, řemeslníky a pomocné pracovníky

50 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Oblasti DV

51 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Důvody neúčasti na DV

52 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Motivy účasti na DV 2/3 respondentů se domnívají, že DV jim může pomoci získat práci Negativní postoj ke vzdělávání a jeho podpoře v nalezení pracovního uplatnění se zvyšuje s věkem nezaměstnaného. Více než polovina dotázaných starších 54 let nevěří, že by jim další vzdělávání v hledání práce pomohlo. Obdobný podíl těchto odpovědí byl zaznamenán ve skupině nezaměstnaných se ZŠ Podíl negativních odpovědí roste s délkou nezaměstnanosti, zatímco respondenti nezaměstnaní max. 6 měsíců zastávají negativní názor v 25 %, v případě osob nezaměstnaných více než 1 rok je to již téměř polovina respondentů

53 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Motivy účasti na DV

54 Analýza poptávky – nezaměstnaní, Zájem o DV

55 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Účast na DV Své zaměstnance vzdělává 174 ekonomických subjektů, tj. 87 % dotázaných

56 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Oblasti DV – jazyky, management ¼ respondentů (56 firem) vzdělává své zaměstnance v jazycích Všichni vzdělávaní v angličtině, další jazyky jsou doplňkové 21 dotázaných vzdělává své zaměstnance ve 2 a více jazycích – jedná se především o subjekty působící ve službách a průmyslu 38 oslovených subjektů, tj. 19 % ze všech respondentů Byly poptávány kurzy ze 3 dílčích oblastí vzdělávání (manažerské dovednosti, projektové řízení a HR

57 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Oblasti DV – marketing, PC kurzy Velice slabá poptávka 10 % respondentů Realizované kurzy zaměřené především na rozvoj obchodních a prodejních dovedností V PC kurzech vzdělává své zaměstnance 1/3 organizací, jedná se zejména o subjekty působící ve veřejné správě a službách Poptávány byly nejčastěji 2 oblasti vzdělávání v PC kurzech (kancelářský a ekonomický SW)

58 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Oblasti DV –soc. a komunikační dovednosti, účetnictví Nejčastěji vzdělává veřejná správa (50 %) a subjekty působící ve službách (1/3) Řešení konfliktů, komunikace, prezentační dovednosti Kurzy v účetnictví byly realizovány v 78 % oslovených subjektů Legislativní změny v účetnictví a mzdovém účetnictví

59 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Oblasti DV –stroje a zařízení, služby Poptávány jsou zejména subjekty v průmyslu a zemědělství Zaměřené především na vzdělávání řidičů 2/3 veřejné správy a 50 % subjektů ve službách Školství (41 %), sociální služby (29 %), zdravotnictví (22 %)

60 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Vyhledávání kurzů odpověď(abs.)(% ze všech odpovědí)(% z respondentů) na internetu ve vyhledávačích7728,645,8 inzerce51,93,0 doporučení od známých a kolegů72,64,2 na internetu v portálech věnovaných vzdělávání72,64,2 máme ověřené vzdělávací agentury13951,782,7 jiné3412,620,1

61 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Hrazení dobrovolného DV zaměstnanců Ze 170 organizací, které na otázku odpovídalo, přispívá na další vzdělávání zaměstnanců 28 organizací, tj. 16 % Odpověď je tedy v souladu s výpověďmi zaměstnanců (uváděli 14 %) ¼ firem si vybírá, které kurzy bude svým zaměstnancům financovat (AJ, svářečské, ekonomické, PC kurzy)

62 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Důvody neúčasti na DV Odpovídalo pouze 25 subjektů odpověď(abs.)(% ze všech odpovědí)(% z respondentů) vzdělávání zaměstnanců dostatečné1560,071,4 vzdělávání nepřinese žádný užitek728,033,3 ceny kurzů jsou vysoké14,04,8 nedostatek finančních prostředků organizace14,04,8 nedostatečná nabídka kurzů14,04,8 celkem25100,0

63 Analýza poptávky – zaměstnavatelé, Motivy zapojení do DV 45 % respondentů uvedlo, že k zapojení zaměstnanců do dalšího vzdělávání, příp. jeho navýšení by je nic nepřimělo 28 % respondentů by motivovalo získání dotace na DV zaměstnanců 2/3 subjektů, které tuto odpověď uvedly, však o dotaci dosud nepožádaly!!! Tj. nemají finanční, personální či časové kapacity nebo informace 18 % by své zaměstnance vzdělávalo v důsledku zavedení nové technologie či metody

64 Srovnání nabídky a poptávky po DV Nebyla zjištěna žádná oblast vzdělávání, v níž by byla nedostatečná nabídka kurzů

65 Srovnání nabídky a poptávky po DV SO ORPnabídka kurzůpoptávka celkemnabídka (%)poptávka (%) Česká Třebová ,54,1 Hlinsko91090,23,1 Holice511331,33,7 Chrudim ,316,5 Králíky6670,11,9 Lanškroun731931,85,4 Litomyšl6870,12,4 Moravská Třebová01140,03,2 Pardubice ,626,5 Polička341520,84,3 Přelouč91160,23,3 Svitavy ,97,0 Ústí nad Orlicí ,86,5 Vysoké Mýto ,54,7 Žamberk732701,87,6 Pardubický kraj celkem ,0

66 Srovnání nabídky a poptávky po DV Výsledky prezentované analýzy jsou srovnatelné s jinými analýzami na úrovni krajů, či ČR jako celku Dle šetření na úrovni EU27 je podíl účastníků DV v PUK srovnatelný s celorepublikovou úrovní (37,6 %) V porovnání s EU27 však Česko za vyspělými státy EU zaostává (Švédsko, Finsko, Norsko – %; VB 49 %) Zvýšení účasti na DV, motivování zaměstnanců i zaměstnavatelů může podpořit konkurenceschopnost kraje nejen na celostátní úrovni, ale i na úrovni evropské

67 Doporučení - Podpora provázanosti nabídky a poptávky po dalším vzdělávání Krokem, který by měl navazovat na závěry Komplexní analýzy dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji, je plošné a cílené zmapování potřeb zaměstnavatelů v oblasti lidských zdrojů v měnících se podmínkách české ekonomiky. Mapování by mělo být zaměřeno na vytipování možností dalšího profesního vzdělávání alespoň u 80 % zaměstnavatelů v Pardubickém kraji. Byly by zjištěny podrobné specifikace obsahu a formy kurzů dalšího profesního vzdělávání, na jejichž základě by bylo možné podpořit konkurenceschopnost zaměstnavatelů v době ekonomické krize. Bylo by možné docílit také větší míry propojení potřeb zaměstnavatelů, nabídky vzdělávacích organizací a podpory dalšího vzdělávání krajem. Vytvářené kurzy dalšího vzdělávání by plně navazovaly na potřeby zaměstnavatelů a trhu práce, čímž by bylo možné pozitivně ovlivnit míru nezaměstnanosti

68 Doporučení - Podpora kvality kurzů dalšího vzdělávání Z analýzy vyplynulo, že nabídka kurzů dalšího vzdělávání je z hlediska oblastí vzdělávání i regionálního rozložení dostatečná. Účastníci dalšího vzdělávání jsou schopni si kurzy vyhledávat a svou informovanost o kurzech považují také za odpovídající. Není tedy nutné, aby veřejné dotace směřovaly právě do těchto oblastí. Ačkoliv analýza přímo nesledovala spokojenost účastníků dalšího vzdělávání s kvalitou kurzů, ze zpětných vazeb tazatelů vyplynulo, že někteří respondenti spontánně komentovali nejistou kvalitu nabízených kurzů. V tomto ohledu lze proto doporučit právě přijetí nástrojů, které podpoří projekty, jejichž cílem bude zvýšení kvality stávajících kurzů, spíše než další rozšiřování nabídky

69 Doporučení - Podpora dalšího vzdělávání ve firmách Z dotazníkového šetření mezi ekonomickými subjekty vyplynulo, že 28 % respondentů by přimělo k intenzivnějšímu zapojení svých zaměstnanců do dalšího vzdělávání získání dotace za tímto účelem. Dvě třetiny organizací, které takto odpověděly, však o žádnou dotaci dosud nepožádaly, neboť nemají pro učinění tohoto kroku dostatečné kapacity. Zjednodušením administrace žádostí o dotaci je tedy možné dosáhnout vyšší intenzity dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmách

70 Doporučení - Podpora vzdělávání nad rámec požadavků zaměstnavatelů Analýza také podala důkaz o tom, že téměř pětina respondentů se vzdělává ve svém volném čase nad rámec požadavků zaměstnavatele. Jedná se tedy o proaktivní obyvatele, kteří věnují svůj volný čas zvýhodnění své pozice na trhu práce, zvýšení možnosti svého uplatnění a minimalizace rizika nezaměstnanosti. Podporou, jejímiž příjemci by byli právě účastníci dalšího vzdělávání (spíše než samotné vzdělávací agentury), by bylo možné nejen docílit vyššího zájmu o další vzdělávání, ale také vyšší kvality kurzů. Podpora by mohla mít podobu finanční podpory (zejména v případě znevýhodněných skupin např. matky na rodičovské dovolené) či bezúročné půjčky

71 Doporučení - Podpora informovanosti o významu dalšího vzdělávání Pro čtvrtinu zaměstnanců a osminu nezaměstnaných neexistuje žádný motiv, který by je přiměl účastnit se dalšího vzdělávání. Obecně platí, že osoby s nižším vzděláním vnímají vzdělání jako málo důležité, zároveň mají se vzděláváním relativně malé zkušenosti a v porovnání s osobami s vyšším vzděláním se u nich mnohem častěji objevuje vnímání školy a vzdělávání jako nutného utrpení bez zřejmého smyslu. Právě podpora této cílové skupiny by měla být žádoucí, neboť se jedná o skupinu obyvatel, která častěji trpí nezaměstnaností a představuje tak pro stát značné finanční výdaje. Podpora může spočívat v informační kampani orientované na důležitost dalšího vzdělávání v profesním, ale i sociálním životě a výhody, jež další vzdělávání účastníkovi přináší

72 72 Děkuji za pozornost! Mgr. Petra Vondráčková Koalice nevládek Pardubicka, o.s. Pernštýnská Pardubice Tel.: ,


Stáhnout ppt "30. 11. 20111 Komplexní analýza dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Petra Vondráčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google