Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H ANÁCKÉ S LOVÁCKO E TNOGRAFY ZAPOMENUTÝ KOUT JIŽNÍ M ORAVY MEZI S LOVÁCKEM A H ANOU Powered By Pavel Košulič and Judas Priest.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H ANÁCKÉ S LOVÁCKO E TNOGRAFY ZAPOMENUTÝ KOUT JIŽNÍ M ORAVY MEZI S LOVÁCKEM A H ANOU Powered By Pavel Košulič and Judas Priest."— Transkript prezentace:

1 H ANÁCKÉ S LOVÁCKO E TNOGRAFY ZAPOMENUTÝ KOUT JIŽNÍ M ORAVY MEZI S LOVÁCKEM A H ANOU Powered By Pavel Košulič and Judas Priest

2 Z EMĚPISNÉ VYMEZENÍ H ANÁCKÉ S LOVÁCKO TVOŘÍ REGION PŘECHODNÝ MEZI H ANOU A S LOVÁCKEM. J EHO PŘEVÁŽNÁ ČÁST SE ROZKLÁDÁ NA SEVEROZÁPADĚ OKRESU B ŘECLAV A NĚKOLIKA OBCEMI ZASAHUJE TAKÉ DO OKRESU B RNO - VENKOV A H ODONÍN. H LAVNÍM VYMEZUJÍCÍM FAKTOREM REGIONU JE TYP KROJE A PODLE NĚJ DĚLÍME REGION NA DVĚ ČÁSTI - ČÁST SEVERNÍ A ČÁST JIŽNÍ. J AZYKOVÉ VYMEZENÍ NENÍ MOŽNÉ, JELIKOŽ JAZYK, KTERÝM OBYVATELSTVO MLUVÍ JE OBVYKLE MUTACÍ NÁŘEČÍ D OLSKÉHO NEBO H ANÁCKÉHO, POPŘÍPADĚ JEJICH SMĚSICÍ. V ČÁSTI SEVERNÍ PŘEVLÁDÁ DIALEKT H ANÁCKÝ A V ČÁSTI JIŽNÍ DIALEKT D OLSKÝ. N ENÍ TO VŠAK PRAVIDLEM, NEBOŤ SE SETKÁVÁME S DIALEKTEM D OLSKÝM V ČÁSTI SEVERNÍ A NAOPAK. „M OŽNÝM VYSVĚTLENÍM TÉTO DISHARMONIE JE DOMNĚNKA, ŽE KVŮLI VÁLEČNÝM KONFLIKTŮM 17. STOLETÍ ( ROK 1605 NÁJEZD B OČKAJOVCŮ, 1618-1648 TŘICETILETÁ VÁLKA, 1663 TURECKÝ VPÁD …) DOŠLO K POVÁŽLIVÉ POČETNÍ REDUKCI PŮVODNÍCH HANÁCKÝCH OBYVATEL A V DŮSLEDKU NÁSLEDNÉHO DOSÍDLENÍ NOVÝCH OBYVATEL ZE S LOVENSKA ( HLAVNĚ Z P OVÁŽÍ ) DOŠLO K JAZYKOVÝM POSUNŮM. N OVÉ OBYVATELSTVO SE PŘIZPŮSOBILO MÍSTNÍM HOSPODÁŘSKÝM A KULTURNÍM DANOSTEM, ALE JAZYK SI ČÁSTEČNĚ PONECHALO.“ M GR. S OŇA N EZHODOVÁ P HD

3 Z EMĚPISNÉ VYMEZENÍ

4 H ANÁCKÉ S LOVÁCKO, KAM PATŘÍ OBLAST H USTOPEČSKA, K LOBOUCKA A Ž DÁNICKA, MĚLO SE SVOU DELIMITACÍ A SEBEIDENTIFIKACÍ ZNAČNÉ PROBLÉMY. T Y VZNIKLY UŽ V DŮSLEDKU ZAVEDENÍ UMĚLÉHO ( NELIDOVÉHO ) OZNAČENÍ „ HANÁČTÍ S LOVÁCI “, NA NĚMŽ SE NEJDŘÍVE SHODLI NÁRODOPISCI, POTÉ SE NÁZEV PŘENESL NA CELÝ ETNOGRAFICKÝ REGION. S UŽÍVÁNÍM TOHOTO POJMU MĚLI TĚŽKOSTI NEJEN SAMOTNÍ OBYVATELÉ HANÁCKÉHO S LOVÁCKA, ALE I NÁRODOPISNÍ PRACOVNÍCI. Z ATÍMCO A UGUSTA Š EBESTOVÁ BEZ ROZPAKŮ UŽÍVALA TERMÍN HANÁČTÍ S LOVÁCI, J AN H ERBEN SE VYJADŘOVAL OPISY : „H ANÁCI, KTEŘÍ NEMAJÍ ČERVENÝCH GATÍ “, „ NAŠI H ANÁCI “, „ NAŠI S LOVÁCI “. J AKUB V RBAS POVAŽOVAL TERMÍN HANÁCKÉ S LOVÁCKO ZA PASKVIL A OBYVATELE K LOBOUCKA A Ž DÁNICKA NAZÝVAL ZARPUTILE H ANÁKY. O D NICH ODLIŠOVAL „ SLOVÁCKÝ ŽIVEL “, TEDY S LOVÁKY, KTEŘÍ PODLE NĚJ NA ZDEJŠÍ ÚZEMÍ UPRCHLI NA PŘELOMU 16. A 17. STOLETÍ PŘED T URKY.

5 Z AHRNUJE 19 OBCÍ A NA VÝCHODĚ SOUSEDÍ S TZ. K YJOVSKÝM D OLŇÁCKEM, NA SEVERU S H ANOU A NA ZÁPADĚ S TZV. ŠIRŠÍM B RNĚNSKEM R OZLIŠOVACÍM ZNAKEM JE ŽENSKÝ KROJ A STOJATÝ LÍMEC TZV. „K REJZL, KRÉZL, O BRŠLÁK “ P ŘEVAŽUJE ZDE NÁŘEČÍ H ANÁCKÉ R EGION NA ROZDÍL OD ČÁSTI JIŽNÍ NEPŘIJÍMÁ DO SEBE ŽÁDNÉ NOVÉ OBCE, JEHO OKRAJOVÉ ČÁSTI JSOU SPÍŠE POD VLIVEM OKOLNÍCH REGIONŮ, Z NICHŽ V TOMTO SMYSLU „ NEJAGRESIVNĚJŠÍM JE TZV. „ K YJOVSKÉ DOLŇÁCKO “ H ANÁCKÉ S LOVÁCKO ČÁST SEVERNÍ

6 H ANÁCKÉ SLOVÁCKO SEVERNÍ - B OLERADICE D OMINANTNÍM ODLIŠUJÍCÍM ZNAKEM SEVERNÍ ČÁSTI JE KROJ ŽENSKÝ A JEHO SILNĚ NAŠKROBENÉ STOJATÉ OKRUŽÍ ( LÍMEC ) NAZÝVANÉ TÉŽ „K RÉZL, K REJZL “ NEBO „O BRŠLÁK “. N A HLAVĚ NOSÍ DĚVČATA BUĎ SKROMNÝ VĚNEČEK NEBO ŠÁTEK, NAZÝVANÝ TÉŽ „T UREČÁK “ UVÁZANÝ TZV. „ NA ROŽKY.“ M UŽSKÝ KROJ SE OD ČÁSTI JIŽNÍ LIŠÍ PŘEDEVŠÍM MATERIÁLEM A BARVOU KALHOT. Z DE JSOU KALHOTY BÍLÉ PLÁTĚNÉ PIKOVÉ. B ARVA SOUKENNÉ VESTY „K ORDULY “ JE ČERVENÁ NEBO NĚKDE ČERNÁ ČI FIALOVÁ. H ANÁCKÉ S LOVÁCKO K ROJOVÉ TYPY – B OLERADICE BOLERADICE N A FOTOGRAFII MŮŽEME VIDĚT STÁRKA A STÁRKU Z B OLERADIC. S TÁREK MÁ NA HLAVĚ KLOBOUK ZVANÝ „Z RNKÁČ “. C HLAPCI Z CHASY NENOSÍ ANI KLOBOUK ANI „ FEDRO “. S TÁRKY SE V ČÁSTI SEVERNÍ OD CHASY NIJAK NELIŠÍ.

7 H ANÁCKÉ SLOVÁCKO SEVERNÍ - M ORKŮVKY MORKŮVKY N A FOTOGRAFIÍCH MŮŽEME VIDĚT STÁRKA A STÁRKU Z M ORKŮVEK. P OVŠIMNĚTE SI PROSÍM POSTAVY STÁRKA A PŘEDEVŠÍM JAKÉSI ZÁSTĚRY, KTERÁ JE JEDNÍM KONCEM PŘIPNUTA K OPASKU A DRUHÝ KONEC DRŽÍ STÁREK V RUCE. N AZÝVÁ SE „ FEDRO “ A JE SPOLU S KLOBOUKEM ODZNAKEM STÁRKA. O PRTOI SITUACI V JINÝCH OBCÍH ZDE NOSÍ STÁRCI NAROZDÍL OD CHASY KALHOTY ČERNÉ. C HASA NOSÍ STEJNÉ PLÁTĚNÉ PIKOVÉ KALHOTY JAKO V OKOLNÍCH OBCÍCH C HLAPCI Z CHASY NENOSÍ ANI KLOBOUK ANI „ FEDRO “. S TÁRKY SE V ČÁSTI SEVERNÍ OD CHASY NIJAK NELIŠÍ. H ANÁCKÉ S LOVÁCKO K ROJOVÉ TYPY - M ORKŮVKY

8 H ANÁCKÉ S LOVÁCKO ČÁST J IŽNÍ Z AHRNUJE 15 OBCÍ A NA VÝCHODĚ SOUSEDÍ S P ODLUŽÍM NA JIHU S TZV. N OVOOSÍDLENECKÝMI OBCEMI, A NA SEVEROZÁPADĚ S TZV. ŠIRŠÍM B RNĚNSKEM R OZLIŠOVACÍM ZNAKEM JE ŽENSKÝ KROJ A LÍMEC POLOŽENÝ NA RAMENOU TZV. „K REJZL, KRÉZL, O BRŠLÁK “ ( VYJÍMKOU JSOU H ORNÍ BOJANOVICE, KDE JE KREJZL SNAD POD VLIVEM BLÍZKÝCH B OLERADIC TAKÉ ZDVIŽENÝ ). P ŘEVAŽUJE ZDE NÁŘEČÍ D OLSKÉ V SOUČASNÉ DOBĚ SE K H - S ŘADÍ TAKÉ OBCE P ŘÍTLUKY, ZAJEČÍ A H USTOPEČE, KTERÉ PATŘILY PŮVODNĚ MEZI OBCE TZV. N OVOOSÍDLENECKÉ. S PECIFICKÝM FENOMÉNEM JSOU Š AKVICE, KTERÉ DO REGIONU PATŘILY DŘÍVE, ALE PO OPUŠTĚNÍ AUTOCHTONÍ KULTURY CCA PŘED 70-80 LETY SE V SOUČASNOSTI DO REGIONU VRACÍ

9 H ANÁCKÉ S LOVÁCKO K ROJOVÉ TYPY - H USTOPEČE H ANÁCKÉ SLOVÁCKO J IŽNÍ - H USTOPEČE Z ÁKLADNÍ ROZLIŠOVACÍM ZNAKEM JIŽNÍ ČÁSTI JE MATERIÁL A BARVA SOUKENÝCH PÁNSKÝCH KALHOT, TJ. ČERNÁ A NEBO TMAVĚ MODRÁ. K OLEM VELKÝCH BÍLOVIC SE TAKÉ SETKÁVÁME S KALHOTAMI ŽLUTÝMI. J EDNÁ SE O JAKÝSI NÁVRAT K PŮVODNĚ NOŠENÝM „J ELENICÍM “ – KOŽENÝM KALHOTÁM V BARVĚ KŮŽE. V PŘÍPADĚ DÁMSKÉHO KROJE, JE ZŘEJMÉ, ŽE MATERIÁL SVRCHNÍ SUKNĚ I KORDULKY JE STEJNÝ TJ. RŮZNOBAREVNÝ BROKÁT. L ÍMEC JE POLOŽENÝ NA RAMENOU. HUSTOPEČE O DZNAKEM STÁRKA JE KLOBOUK S VONICÍ ZVANÝ „ Š MUKÁČ “ A MALOVANÉ MAŠLE. C HASA NEMÁ ANI MAŠLE ANI KLOBOUK. S TÁRKA MÁ NA HLAVĚ VĚNEC „ K OTŮČ / R ANTÁL “. D ĚVČATA Z CHASY NOSÍ NA HLAVĚ UVÁZANÝ ŠÁTEK TZV. T UREČÁK.

10 H ANÁCKÉ S LOVÁCKO K ROJOVÉ TYPY – V ELKÉ P AVLOVICE H ANÁCKÉ SLOVÁCKO JIŽNÍ - V ELKÉ P AVLOVICE V ELKÉ P AVLOVICE N A FOTOGRAFIÍCH MŮŽEME VIDĚT STÁRKA A STÁRKU Z V ELKÝCH PAVLOVIC. P OVŠIMNĚTE SI PROSÍM POSTAVY STÁRKA, DRŽÍ V RUCE JAKOUSI „ OMAŠLEMOU OZDOBNOU HŮLKU “ N AZÝVÁ SE „ FEDRO “ A JE SPOLU S KLOBOUKEM ODZNAKEM STÁRKA. V E SROVNÁNÍ S TYPEM SEVERNÍM JE VÝRAZNĚ JEDNODUŠŠÍ A MÁ SE ZA TO, ŽE TYP SEVERNÍ JE PŮVODNÍ. C HLAPCI Z CHASY NENOSÍ ANI KLOBOUK ANI „ FEDRO “. S TÁRKY SE OD CHASY LIŠÍ VĚNCEM „ KOTŮČEM “. C HASA NOSÍ ŠÁTEK „T UREČÁK “

11 T UREČÁK UVÁZANÝ NA „ ROŽKY “. M ORKŮVKY H ANÁCKÉ S LOVÁCKO R OZDÍLY V DETAILU V ĚNEČEK, KTERÝ NOSÍ VŠECHNA DĚVČATA BEZ ROZDÍLU. B RUMOVICE

12 T UREČÁK UVÁZANÝ DOZADU H USTOPEČE H ANÁCKÉ S LOVÁCKO R OZDÍLY V DETAILU V ĚNEC ZVANÝ K OTŮČ /R ANTÁL H USTOPEČE

13 S TÁREK Z N ĚMČIČEK H ANÁCKÉ S LOVÁCKO R OZDÍLY V DETAILU S TÁREK Z B OLERADIC K LOBOUK SE V ČÁSTI SEVERNÍ NAZÝVÁ „Z RNKÁČ “ A V ČÁSTI J IŽNÍ Š MUKÁČ

14 O BECNÝM ZNAKEM H ANÁCKÉHO S LOVÁCKA JE JAKÁSI UMĚŘENOST A VÁŽNOST A SNAD I SMUTEK, KTERÝ Z NAŠICH PÍSNÍ ZAZNÍVÁ. N ENÍ TO ROZVLÁČNOST P ODLUŽÍ ANI JÁSAVOST K YJOVSKA. N A DRUHÉ STRANĚ MELODIKA NAŠICH PÍSNÍ, ZASE POSTRÁDÁ ROZVÁŽNOST A RYTMIKU ŠIRŠÍHO B RNĚNSKA A H ANÉ N ELZE SAMOZŘEJMĚ POMINOUT FAKT, ŽE NA OKRAJÍCH REGIONU DOCHÁZÍ K VZÁJEMNÉMU PROLÍNANÍ HUDEBNÍCH VLIVŮ A TAK SE STRUKTURA PÍSNÍ MŮŽE LIŠIT. P ARADOXNÍ SITUACE ALE NASTÁVÁ V PŘÍPADĚ P ODLUŽÍ, KTERÉ, PŘESTOŽE JE V ETNOGRAFICKÉM SMYSLU REGIONEM POMĚRNĚ „ AGRESIVNÍM “, TAK JE JEHO VLIV V HS OBCÍCH SOUSEDÍCÍCH S P ODLUŽÍM MNOHEM MENŠÍ, NEŽ NAPŘ. VE VESNICICÍH SOUSEDÍCÍCH S K YJOVSKEM. H ANÁCKÉ S LOVÁCKO L IDOVÁ H UDBA

15 H ANÁCKÉ S LOVÁCKO T ANCE H LAVNÍM PÁROVÝM TANCEM H ANÁCKÉHO S LOVÁCKA JE TANEC ZVANÝ „Z AVÁDKA “ V NA SEVERU SEVERNÍ ČÁSTI REGIONU ZVANÝ „S KLÁDKA “ S KOČNOU JE NAZÝVÁN SKOČNÝ MUŽSKÝ TANEC PRESTIŽNÍHO RÁZU. J E VELMI STAROBYLÝ A JEHO PŮVOD SAHÁ HLUBOKO DO MINULOSTI

16 H ANÁCKÉ S LOVÁCKO A RCHITEKTURA P RO ÚČELY NAŠÍ STUDIE NAŠI POZORNOST ZAMĚŘÍME PŘEDEVŠÍM NA OKRES B ŘECLAV. Z DEJŠÍ LID SE OD NEPAMĚTI ŽIVIL ZEMĚDĚLSTVÍM A TENTO PŘEVLÁDAJÍCÍ DRUH OBŽIVY OVLIVNIL TVAR DOMŮ A HOSPODÁŘSKÝCH STAVEB. P ŘEVAŽUJÍ OBCE TZV. " SILNICOVKY " NEBO " ULICOVKY ", KDE JSOU DOMY STAVĚNY TĚSNĚ VEDLE SEBE, PO JEDNOM ČI OBOU OKRAJÍCH SILNICE ODKUD SE OBEC ROZVÍJÍ DALŠÍMI SMĚRY. O BDOBNÝM VESNICÍM, V NICHŽ JSOU DOMY POSTAVENY PODÉL POTOKA, SE ŘÍKÁ ŘÁDKOVÉ OBCE. S ETKÁVÁME SE S NIMI PŘEDEVŠÍM V KOPCOVITÉ KRAJINĚ V SEVERNÍ ČÁSTI OKRESU. A RCHITEKTURA D OMY MAJÍ JIŽ OD STŘEDOVĚKU ÚHLOVÝ PŮDORYS PŘIPOMÍNAJÍCÍ PÍSMENO L. S TAVĚLY SE ŠTÍTEM DO ULICE A DVŮR BYL OD ULICE ODDĚLEN ZDĚNÝM VJEZDEM S VRATY. Š TÍTOVĚ ORIENTOVANÉ DOMY BYLY ZASTŘEŠENY VALBOVOU STŘECHOU, KTERÁ NAD VSTUPNÍ STRANOU DOMU PŘESAHOVALA A TVOŘILA KRYTÉ ZÁPRAŽÍ

17 H ANÁCKÉ S LOVÁCKO R EKONSTRUKCE PODOBY KROJE Z ROKU 1848 S OUČASNÁ PODOBA REKONSTRUOVANÉHO KROJE ( H ODY N ĚMČIČKY 2010)

18 D ĚKUJI ZA POZORNOST P AVEL K OŠULIČ

19 P OZNÁMKY P OPANŠTĚNÍ KROJŮ DRUHÁ POLOVINA 19. STOLETÍ - NOŠENÍ ČERNÝCH KALHOT - VLIV H USTOPEČÍ A DOSTUPNOST MATERIÁLU. D AMBOŘICE DRUHÁ POLOVINA 19. STOLETÍ Z VEDÁNÍ O BRŠLÁKŮ – PŘÍCHOD PŠENIČNÉHO ŠKROBU


Stáhnout ppt "H ANÁCKÉ S LOVÁCKO E TNOGRAFY ZAPOMENUTÝ KOUT JIŽNÍ M ORAVY MEZI S LOVÁCKEM A H ANOU Powered By Pavel Košulič and Judas Priest."

Podobné prezentace


Reklamy Google