Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ PRACOVNÍKA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ KLIENTEM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ PRACOVNÍKA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ KLIENTEM"— Transkript prezentace:

1 SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ PRACOVNÍKA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ KLIENTEM
Mgr. Silvie Quisová

2 Byla zjišťována úroveň násilí ve zdravotnictví a
V roce 2004 provedli pracovníci Institutu zdravotní politiky a ekonomiky a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce dotazníkové šetření. Byla zjišťována úroveň násilí ve zdravotnictví a v sociálních službách. V rámci šetření se pracovníkům povedlo sesbírat dotazníků od respondentů, pracujících v sociálních službách. Dotazník sledoval uvedené chování v průběhu posledních 12 měsícù.

3 V oblasti sociálních služeb bylo vystaveno:
slovnímu napadání necelých 30 % respondentů, z toho 63,3 % bylo slovně napadeno klientem, 16,5 % nadřízeným a 6,4 % příbuznými klienta, fyzicky bylo napadeno 9,3 % respondentů, z toho 95,1 % respondentů uvedlo, že pachatelem byl klient, 1,6 % označila za útočníka svého nadřízeného a 1,6 % neznámého člověka, sexuálnímu obtěžování (tj. jakémukoliv nevyvolanému, nežádoucímu a nevítanému chování sexuální povahy, které uráží osobu, vůči níž je zamířeno a působí tak, že daná osoba má strach, nebo se cítí ponížená nebo zahanbená) bylo vystaveno 2,8 % dotázaných pracovníků, z toho v 88,2 % případech byl pachatelem klient a incidenty se odehrály přímo na pracovišti.

4 Kde jsou zdroje a příčiny agrese a násilí (dle autorů výzkumu):
složitost, nepřehlednost a nedostatečnost legislativy, nízké právní vědomí, nedodržování zákonů mezi politiky, problémy vymahatelnosti práva, prorůstání organizovaného zločinu do hospodářské a řídící sféry, narůstající machinace, úplatkářství, podvody, korupce, vysoká tolerance k projevům násilí a agresivity - násilí vede k úspěchu = je odměňováno a nikoli trestáno, prohlubování příjmové a majetkové polarizace společnosti, vzrùst nerovnosti a chudoby, růst sociálních nejistot, měnící se hodnotové systémy - potlačování morálních a duchovních hodnot, malá úcta k životu a k člověku, prohlubující se globální krize stylu života - sílící materialistická orientace, syndrom zrychlení a okamžité spotřeby, maximalizace efektu či využití daného okamžiku, vzrůstající potřeba mít všechno a hned, nezájem o trvalé hodnoty, nárůst násilí ve všech segmentech společnosti ohrožuje integritu človìka, rodiny a společnosti jako celku - dochází k rozrušování sociální soudržnosti společnosti.

5 Na základě odpovědí respondentů, označili autoři násilí na pracovišti jako jeden z důsledků nedostatečného a nedadekvátního vzdělávání v sociálních službách.

6 Potřeba dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a předávání zkušeností, tedy supervize je velmi opodstatněná. Aktuální stav dle Zákona o sociálních službách není pro supervizi příznivý. Supervize není v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zmíněna. Pojem supervize není dle zákonodárců jednotně definován a proto ji nelze legislativně uchopit. Nicméně ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálníc hslužbách, jsou v příloze uvedeny Standardy kvality sociálních služeb a v kritériu 10e- profesní rovzoj zaměstnanců - se hovoří o tom, že poskytovatel zajišťuje pro své zaměstnance podporu formou nezávislého odborníka. A dále v kritériu 15c - zvyšování kvality sociálních služeb - je uvedeno, že poskytovatel zapojuje do hodnocení pokytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby.

7 Samotný výraz supervize byl do českého jazyka převzat z anglického supervision. Jeho základ však můžeme nalézt v latinském jazyce. Předpona super znamená „výše“ nebo „přes“ a kořen videre znamená „hledět, vidět, zírat“.

8 Supervize se zaměřuje:
Supervize je metodou, která pomáhá organizaci a tedy jejím pracovníkům ověřit, zda-li služby, které poskytují, odpovídají potřebám klientů a jejich zakázce, stejně jako schopnostem pracovníků a možnostem dané organizace. Supervize se zaměřuje: na práci s klientem na osobu pracovníka na práci s týmem na organizaci

9 Případ „ohrožující dítě“
v supervizi

10 Sociální služba: nízkoprahové zařízení - klub pro dětí
Cílová skupina: let (převážně místní romská klientela)

11 Pracovníci usilují o to, aby:
poskytli prostory a vhodné podmínky a společensky přijatelné volnočasové aktivity, podpořili sociální začlenění dětí a mládeže mezi vrstevníky i do společnosti, podpořili aktivní zapojení dětí a mládeže do změn vlastní nepříznivé situaci, prostřednictvím nabízených aktivit napomohli k lepší orientaci ve společnosti.

12 Konkrétní aktivity v klubu:
doučování, sportovní aktivity a jiné aktivity v klubu, stolní tenis, stolní fotbal, společenské stolní hry, poslech hudby, možnost využití počítače, venkovní aktivity: fotbal, basketbal, házení létajícím talířem apod., volnočasové aktivity - turistický kroužek, fotbalový trénink, kuchařská odpoledne, společné vaření polévky, opékání, táborák, výlety, návštěvy kulturních a sportovních akcí a zařízení, společné aktivity se spřátelenými organizaceni, turnaje, výlety apod., zábavné programy a tvùrčí aktivity - např. společné tvoření a výroba k nejrůznějším příležitostem, hry na podporou spolupráce, skupinové soudržnosti, vzdělání nebo jen tak pro zábavu, pohybové aktivity, karneval aj.

13 Pracovnice, 28 let, žena, neromka
Klient, 15 let, muž, Rom Pracovnice, 28 let, žena, neromka

14 klient nedostal jasné hranice co je vhodné a co ne,
Spouštěče, příčiny: klient nedostal jasné hranice co je vhodné a co ne, verbální narážky byly pracovnicemi přehlíženy a ignorovány, nebyl potrestán, nebyl jednoznačně odmítnut, provokativní oblečení pracovnic, byl pochválen za to, že pěknì voní, pubertální věk, hormony, chtěl provokovat, vyzkoušet reakce pracovníkù, byl podpořen přítomností skupiny, chce být zajímavý, vtipný, už má sexuální zkušenost, je to pouze potřeba, chová se stejně ke všem ženám, typický romský zpùsob, jak vyjádřit, že se muži nějaká dívka nebo žena líbí, má vzory z domova

15 podrobnější studium romských specifik,
Doporučení: podrobnější studium romských specifik, nemít nereálná očekávání, že se toto chování nebude vyskytovat, neprovokovat oblečením, domluva klientovi mužskou autoritou, po příchodu klienta do klubu je vhodný rozhovor mezi čtyřma očima, aby chlapec dostal informaci o tom, že jeho chování není přehlíženo a jaké sankce mu za takové chování hrozí, podle pocitu ne/bezpečí si mùže pracovnice přizvat k rozhovoru kolegyni nebo kolegu, tykání s menšími dětmi, vykání s většími, např. od 15 let (dát do metodiky, pravidel), při výskytu přerušit zrovna konanou aktivitu, informovat klienta o porušení pravidel a případně dát sankci, jasně stanovené sankce, zpracovat do metodiky, tzn. zařadit do nepřípustného chování na půdě organizace verbální nebo neverbální sexuální narážky, fyzický kontakt, obnažování apod. a stanovit při výskytu tohoto chování nejvyšší sankce (zákaz vstupu do klubu na stanovenou dobu),

16 spustit alarm v budově (naťukáním špatného kódu),
nebýt na pracovišti sama, mít kolegu „v zádech“, např. nechat otevřené dveře, aby pracovníci na sebe viděli, slyšeli se, instalace bezpečnostní kamery - upozornit klienty na tuto skutečnost, případně mít jen atrapy (pozor na porušování práv klientù), mít telefon stále u sebe, dle finančních prostředků jen vysílačky, kterými lze přivolat pomoc, spustit alarm v budově (naťukáním špatného kódu), nainstalovat do místností zvukový signál - sirénu, kterou lze spustit v případì ohrožení, zajistit kurz sebeobrany pro pracovníky, prostředky osobní ochrany pro použití mimo pracovištì (pepřový sprej, imobilizér, svazek klíčů apod.) - z hlediska standardù nepřípustné, pro pocit osobní ochrany je to každého vlastní zodpovědnost.

17 Zhodnocení po 2 měsících:
pracovnice uvedly, že se snaží chlapce neprovokovat, umírnily se v oblékání a líčení, pracovnice se snaží jasně vymezit komunikaci, co je ne/vhodné s chlapcem si promluvil při výletu mimo klub pracovník - muž a dohodli se na pravidlech, která jsou nutná dodržovat, pracovnice se necítila na rozhovor s klientem, do metodiky zařízení byly doplněny oblasti porušování pravidel z hlediska verbálního nebo neverbálního ohrožování pracovníkù a příslušné sankce (vyloučení z klubu), vzájemné tykání dětí a pracovníkù ponecháno beze změny, zatím neproběhlo žádné samostudium nebo jiné studium romských specifik, vzhledem k blízkému stěhování klubu do jiných prostor se neřešily žádné bezpečnostní prvky v budově, pracovníci se budou snažit zabezpečit nové prostory ještě před spuštěním činnosti klubu, je v plánu kurz sebeobrany pro pracovníky.

18 Závěr: Další případy verbálních či jiných sexuálních provokací se ve sledovaném období nevyskytovaly.

19 děti jsou součástí světa dospělých, vzory chování
Romská specifika: nejsou hovorová tabu děti jsou součástí světa dospělých, vzory chování komunikace je více haptická dřívější rozvoj sexuality umění vyjádřit úctu - není oční kontakt jazyková bariéra (omezený význam sloves, chudší příslovce) rychlý život, konzum, prožitek drogy, kriminalita, agresivita pocit méněcennosti, pocit nepřijetí

20 „Není důležité milovat, nebo nenávidět. Důležité je pochopit.”
Romské přísloví


Stáhnout ppt "SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ PRACOVNÍKA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ KLIENTEM"

Podobné prezentace


Reklamy Google