Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkční zkoušky ledvin. Funkce ledvin Vylučování odpadních, nepotřebných event. toxických látek (urea, kreatinin, kys. močová, metabolity hormonů a léků)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkční zkoušky ledvin. Funkce ledvin Vylučování odpadních, nepotřebných event. toxických látek (urea, kreatinin, kys. močová, metabolity hormonů a léků)"— Transkript prezentace:

1 Funkční zkoušky ledvin

2 Funkce ledvin Vylučování odpadních, nepotřebných event. toxických látek (urea, kreatinin, kys. močová, metabolity hormonů a léků) udržování stability vnitřního prostředí (osmotického tlaku, koncentrace zákl. minerálů a vodíkových iontů pH) tvorba biologicky aktivních látek (renin, erytropoetin, kalcitriol) metabolická funkce - glukoneogenese

3 Funkce ledvin- tvorba moči Nízkomolekulární látky - glomerulární filtrace Glomerulární filtrát = primární moč = jako plasma bez přítomnosti bílkovin Proximální a distální tubulus a Henleho klička - koncentrace primární moči- rozdíl mezi osmotickým gradientem mezi obsahem tubulů a intersticiální tekutinou Proximální tubulus- vstřebávána glukosa a aminokyseliny Tubulární systém- resorpce a sekrece minerálů, acidifikace moči- vlivem působení hormonů- aldosteron, adiuretin, parathormon

4 Nefron Glomerulární a tubulární část Onemocnění glomerulů- porucha glom. filtrace (glomerulonefritida, diabetická glomeruloskleróza) Onemocnění tubulů- porucha tubul. vstřebávání a sekrece ( intersticiální nefritida, intoxikace těž. kovy) Nefrony residuální - zbylé nefrony kompenzující nefrony zaniklé Postupná progrese onemocnění- postupné zhoršování funkce ledvin- kompenzační mechanismy, až při selhání kompenzačních mechanismů

5 Onemocnění ledvin Nedostatečnost ledvin (renální insuficience) = ledviny udrží vnitřní stabilní vnitřní prostředí za určitých omezení- nízkobílkovinná dieta, omezení tekutin a solí, fyzické šetření) Selhání ledvin- poškození funkce ledvin nelze kompenzovat režimovými opatřeními –Akutní- rozvíji se během hodin až dnů- akutní glomerulonefritida, nefrotoxické jedy, šok- často reversibilní –Chronické- chronické onem. ledvin, které přechází v ledvinné selhání Terapie: hemodialýza, perit. dialýza, exktrakorp. očisťovací metody, transplantace ledvin

6 Urémie Vysoká hladina toxických látek, které jsou za normálních okolností vylučovány ledvinami, jako toxické látky nejsou brány kreatinin nebo močovina, ale ne přesně známé látky- často vzniklé glykooxidací bílkovin tvz. AGE látky Kumulace toxických látek vede k typickém klinickým projevům- zvracení na lačno, uremická kolitida, perikarditida, hemorhagická dietéza, polyneuropatie, anémie

7 Glomerulární filtrace Filtrační tlak- rozdíl tlaku mezi vas afferens a vas efferens výpočet glomerulární filtrace látky x GFxP  T = UxV GF- množství glom. flitrátu v ml/s P- koncentrace látky v plasmě T- množství látky vyluč. v tubulech nebo vstřebávané v tubulech U- koncentrace látky v moči V- diuréza množství definitivní moči v ml/s Nejideálnější látka, která má T=O (inulin) GF= (UxV)/ P

8 Kreatinová clearance Kreatin mozku a svalů je přeměněn na kreatinin Mírná sekrece kreatininu tubuly- zvyšuje se s narůstající sérovou hladinou Roli hraje i stanovení analytů Jaffého reakcí- stanovení metabolitů- chromogenní reakce vliv glykemie Cl kr = (U kr xV)/ P kr = GF Vliv hmotnosti- standart 1,73 m 2 GF cor = GF/S x 1,73 S= 0,0167x odmocnicna(mxh)

9 Kreatinová clearance Jednorázová clearance kreatininu - 24 hodinová Dělená frakcionovaná clearance kreatininu ve více intervalech každé 3-4 hodiny - kolísá diurnálně GF= GF 1 xt 1 +GF n xt n / t 1 +t n Hodnocení norma 1,15-2,35 ml/s/1,73m 2 změna s věkem, klesá GF id GF id = -0,00946x věk + 2,118 norma GF id  30% pokles pod 25% velmi snížená GF

10 Kreatinová clearance Chyby: –ranní moč místo sbírané –špatný výpočet povrchu těla obézních s retencí –kratší sběr přes noc ovlivněn malou diurézou v noci Počítaná kreatinová clearance dle sérové hladiny- pomocí nepřímé úměry počítané dle Cockrofta Cl kr = (140-věkxhmotnost)/44,5xS kr Intersexuální variabilita ženy korekční faktor 0,85

11 Clearance kreatininu

12 S-kreatinin 700 umol/l

13 Clearance látek- význam pro klinika Převrácená hodnota sér. Koncentrace kreatininu v čase- význam pro predikci progrese do selhání s nutností hemodialýzy (jiné faktory mohou uspíšit progresi onemocnění) Jiné způsoby odhadu glomerulární filtrace: –nízkomolek. proteiny- beta-2-mikroglobulin, C peptid,, cystatin C - zvyšování koncentrace v plasmě

14 Tubulární resorpce Resorpce a sekrece tubulárně GF= FE+TR FE- frakční exkrece (glomerulární + tubulární) TR- tubulární resorpce FE+TR = 100% FE nad 100% látka se více secernuje v tubulech FE = 0 látka se resorbuje FE= 100% látka se neresorbuje ani nesercunuje (inulin)

15 Frakční exkrece Frakční exkrece vody FE voda = V/GF = VxP kr / U kr xV = P kr /U kr převrácená hodnota konc. Indexu pro kreatinin 1-2% (0,01-0,02) Vyšší hodnota –nadměrné množství vody –nedostatečná sekrece adiuretinu- koncentrace vody –neciltivost buněk tubulů k adiuretinu –poškození tubulárních buněk –chronická glomerulopatie při poklesu koncentračních mechanismů

16 Frakční exkrece Frakční exkrece nízkomolekulární látky (ionty) FE x = U x xV/P x xGF GF= U kr xV/P kr FE x =U x xVxP kr /P x xU kr xV = U x xP kr /P x xU kr Změny FE x nutno korelovat ke glomerulární filtrací adaptační děje pro FE vody při poklesu GF je kompenzován zvýšeným FEvody - zajistit dostatečnou diurézu pokles tubulární resorpce látek - např. močoviny- zvyšuje se jejich FE, ale zvyšuje se i jejich koncentrace Zvýšená FE minerálů- brání proti jejich retenci Léky ovlivňující FE - diuretika Změny příjmu minerálů a vody v potravě

17 Frakční exkrece

18 Adekvátní exkreční frakce

19 FE Nadekv = 0,0115x (I Na -EE Na )/GFxS Na FE Kadekv = 0,0115x (I K -EE K )/GFxS K I Na,K = příjem Na EE Na,K = extrarenální ztráty S Na,K = sérová koncentrace minerálů FE adekv zvýšeno proti aktuálnímu FE - snížení přívodu FE adekv sníženo proti aktuálnímu FE - zvýšení přívodu

20 Koncentrační test Osmolalita moči 40-1250 mmol/kg mění se s věkem porucha konc.schopnosti první známka nemocnění ledvin význam u polyurie Diferenciální Dg: osmotická diuréza u dekomp.diabetu náhodný odběr nad 800 mmol/kg - dobrá konc. Funkce je-li nižší, pak nutný koncentrační pokus: test s adiuretinem test žízněním

21 Koncentrační testy Test s adiuretinem (DDAVP)- syntetický analog antidiuretického hormonu, sběr moči každé 4 hodiny- opakovaně změření osmolality moči schopnost distálního tubulu a sběrného kanálku reagovat na ADH Test žízněním měření během žíznění maximálně 36 hodin, spontánní aktivace ADH- reakce hypofýzy na změnu osmolality plasmy- schopnost vyplavit hormon (dif. dg. mezi centrálním a nefrogenním diabetem insipidem)

22 Acidifikační a alkalizační testy Změna pH moči až v tubulech- proximální - resorpce HCO 3 -, distální sekrece H+ Acidifikační test- chlorid amonný v dávce 2 mmol/kg, sběr moči každou hodinu, měří se pH moči, dobrá acidifikační schopnost pokles pH pod 5,5 snížená konc.schopnost u tubulární acidóze I. typu Alkalizační test- hydrogenuhličitan sodný v dávce 2 mmol/kg, sledování pH moči, při nárustu nad 7,8, přesné stanovení pH moči a pCO 2, výpočet HCO 3 - změny u renální tubulární acidózy II. typu index aktivní sekrece H+ podle rozdílu pCO 2 krvi a moči (norma pCO 2 nad 3,3 kPa, FE HCO3 - nad 0,15)

23 Speciální funkce ledvin Osmolární clearance (Cl osm )- osmolalita séra, moči a diurézy- hodnoty 0,033-0,05 ml/s hyperkatabolismus- produkce osmoticky akt.látek - urea, glukosa) se zvýšenou filtrací do moči Clearance bezsolutové vody Cl vody =V- Cl osm - resorpce osmoticky aktivních látek v dist.tubulu = množství vody, které musíme odstranit z hypotonické tekutiny, abychom osmolalitu moči upravili na osmolalitu plasmy, nebo u hypertonické moči, kolik vody musíme přidat (norma -0,027 - 0,007 ml/s) snížena na počátku ledvinného selhání zvýšena při převodnění, dle reakce na diuretikum- stav ledvin

24 Clearance bezelektrolytové vody Elektrotytová clearance (Cl el )- clearance osmolů, Cl el = (U Na + U K ) x V / S Na + S K Clearance bezelektrolytové vody EWC =V- Cl el - jiné osmoticky aktivní látky v moči nutnost připočítat ke koncentraci norma Cl el 0,007 - 0,034 ml/s EWC -0,013 - + 0,011 ml/s poruchy osy ADH - ledviny hypernatremie: EWC pod 0,005 ml/s porucha adiurézy zvýšení EWC hypoosmolalrní stav: EWC nad 0,006 ml/s snížena u změn adiurézy

25 Odlišení příčin oligoanurie Prerenální - funkční- reversibilní - tubulární funkce jsou zachovány - dobře vylučují dusíkaté látky Renální - tubulární funkce postiženy - špatná koncentrační funkce ledvin Anurie diuréza nižší než 100ml/d Oligourie diuréza nižší než 500 ml/d Nízká osmolalita moči- shodně s plasmou (300-350 mosm/kg) Osmoticky aktivní látky 600 mmol látek /den -hodně tekutiny až 10 l/ den

26 Diferenciální dg. oligoanurie

27 Akutní selhání ledvin Šoková ledvina Toxické poškození Oligurie - přechází do polyurie ( i když vlivem poruchy konc. schopnosti se paradoxně může jednat o oligurii) oligurická fáze: retence minerálů - kalia polyurická fáze: ztráta minerálů Monitorace vodní a minerálové bilance

28 Chronické selhání ledvin Postupně přechodem z renální insuficience- rozvoj kompenzačních tubulárních mechanismů - dobře stabilizujívodní a minerálovou homeostázu omezení schopnosti hydroxylace vit. D- nedostatek aktivního vit. D- kalcitriolu snížená resorpce vápníku- sekundární hyperaldosteronismus anemie- porucha erytropoetinu malnutrice + karence vitamínů a stop.prvků změny metabolismu hliníku u dialyzováných, zvýšení metabolitů oxidačního stresu

29 Selhání ledvin

30 Indikace k hemodialýze S-kalium nad 6,5 mmol/l S-urea nad 30 mmol/l S-kreatinin nad 700 umol/l Anurie delší než 3-5 pH nižší než 7,1- těžká metabolická acidóza hyperhydratace se známkami srdečního selhání uremické příznaky Včasné zahájení prevence komplikací


Stáhnout ppt "Funkční zkoušky ledvin. Funkce ledvin Vylučování odpadních, nepotřebných event. toxických látek (urea, kreatinin, kys. močová, metabolity hormonů a léků)"

Podobné prezentace


Reklamy Google