Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Jihomoravského kraje"— Transkript prezentace:

1 27.9.2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Čisté povodí Svratky Dr.Ing. Antonín Tůma Krajský úřad Jihomoravského kraje

2 Posouzení stavu povodí nad Brněnskou nádrží
Předběžné výstupy z bilančního modelu

3 Vymezení rozsahu modelového území
Řešené území Povodí VN Brno: 1586 km2 Obyvatelé v řešeném území: Území krajů: Jihomoravský 36% Vysočina 54% Pardubický 10% Obyvatelé v krajích: Jihomoravský 45% Vysočina 43% Pardubický 12%

4 Bilanční model Model Oblasti povodí Dyje primárně sestavený pro potřeby vodohospodářského plánování, přizpůsobený potřebám integrace předpisů EU do českého vodního hospodářství. Vstupní data: časové řady průtoků, data kvality toků a znečištění za období V roce 2011 zahájeny práce na aktualizaci a zpřesnění stávajícího modelu.

5 Cíle bilančního modelu
Tvorba bilančního modelu pro období se simulací stavu 2011 (rok 2010 byl průtokově výrazně nestandardní). Spolehlivý nástroj pro posouzení rizik eutrofizace Brněnské nádrže. Podklad pro případné studie proveditelnosti zásahů nad nádrží. Nástroj pro dlouhodobé sledování změn v povodí.

6 Probíhající práce: Dotazníková kampaň – obce
Od začátku února do konce května 2011 dotazníková kampaň. Obesláno 200 obecních úřadů s více než 300 katastrálními územími. Vráceno od 190 dotčených úřadů (95 % rozeslaných), což odpovídá 98 % obyvatel. Získány informace o přesném počtu obyvatel, rekreantech, způsobu zpracování komunálních vod v obci, průmyslu, chovu dobytka, výhledu do dalších let, ...

7 Vzor dotazníků pro obce

8 Komunální zdroje fosforu v povodí VN Brno
obyvatel napojeno na ČOV. Více než obyvatel bez čištění odpadních vod – včetně nenapojených obyvatel v obcích s ČOV. Tato skupina vyprodukuje 2/3 fosforu produkovaného obcemi. Největší podíl na produkci fosforu mají obce pod 500 obyvatel.

9 Likvidace odpadních vod v povodí VN Brno
obyvatel v řešeném území, obyvatel v povodí VN Brno, vypouští do povodí Brněnské nádrže. 54 katastrálních území je napojeno na 43 ČOV včetně ČOV Modřice ( obyvatel). Velikost katastru Počet katastrů Počet obyvatel Počet katastrů napojených na ČOV Počet obyvatel napojených na ČOV Procento obyvatel napojených na ČOV Procento celkového počtu obyvatel do - 500 233 36 233 18 3 174 9% 28% 33 23 725 10 320 43% 19% 12 16 958 11* 12 093 71% 13% nad 2 000 7 50 278 49 727 99% 40% * Poslední nenapojená obec v roce 2011 zahajuje výstavbu a u dalších 2 probíhá výstavba nových ČOV.

10 Téměř 69 000 lidí v povodí VN Brno žije v obcích s ČOV.
V těchto obcích však obyvatel není na tyto ČOV napojeno. Odstraňováním fosforu jsou vybaveny pouze některé z nich. Kategorie Počet obyvatel napojených na ČOV Procento celkového počtu obyvatel Počet katastrů napojených na ČOV Procento napojení obyvatel v obcích s ČOV Počet obyvatel nenapojených na ČOV v obci s ČOV Celkem 75 356 59% 54 90% 8 138 VN Brno 60 940 43 88% 7 981 VN Vír 14 416 58% 11 99% 157 Mimo zájmové vypouští 14 300 11% 5 191 Malé domovní ČOV 1 167 0,9% -

11 počet napojených obyvatel
Průmysl Na řešeném území se nachází 27 významných průmyslových zdrojů znečištění (2 významní producenti fosforu v období zrušení). Z dotazníků obcí zjištěno 73 průmyslových podniků, z toho: 12 bez produkce odpadních vod, 9 shodných s významnými zdroji, 16 ze zbývajících vyhodnoceno jako významní producenti fosforu, z důvodu zvýšené zátěže odpadních vod fosforem nebo většího počtu zaměstnanců (nad 50). Průmysl byl řešen individuálně (telefonicky, em), z celkového počtu 73 byly vymezeny ty, které mají vlastní ČOV a jsou producentem fosforu a proto byly přidány do modelu jako další zdroj znečištění. Dotazníková kampaň – ČOV Konec srpna – obesláni provozovatelé ČOV, s VAS a.s. (nejvýznamnější provozovatel) probíhají jednání už od června. kategorie počet provozovatelů Počet ČOV Počet katastrů počet napojených obyvatel Provozovatelé ČOV 26 42 51 75 356 - z toho samy obce 16 17 10 604 - vodárenské společnosti 6 22 31 65 086 - VAS a.s. 1 15 19 37 856

12 Vzor dotazníků pro ČOV K dnešnímu dni vráceno 26 dotazníků s informacemi o jednotlivých ČOV (62 %), z toho část bez konkrétních rozborů, které byly získávány dodatečně v dalších jednáních s provozovateli. Pokračuje intenzivní snaha o získání dalších informací.

13 Rybníky celkové množství vypouštěného fosforu z rybníků je cca 3 t/rok (cca 9 % celkového vnosu do VN Brno), celkový počet 1219 vodních ploch (plocha 1124 ha), největší výskyt v západní části řešeného území, řešeny jen rybníky nad 0,5 ha s očekávanou rybochovnou funkcí, 32 rybníků s konkrétními údaji o hospodaření (243 ha), údaje z rybářských společností, 188 dalších rybníků (586 ha). analýzou konkrétních rybníků byl na základě informací o krmných dávkách a množství vylovených ryb stanoven koeficient produkce fosforu na rybnících a to na 5kg na 1 ha plochy za rok. Tímto způsobem byla zjištěna dotace fosforu do toků z ostatních rybníků.

14 Kvalitativní monitoring
24 monitorovacích profilů různých správců (Povodí Moravy, s.p., ČHMÚ, ZVHS) zpracovány výsledky z období 2007 – 2009, rok 2010 byl průtokově extrémní, což ovlivnilo kvalitu vod. 20 profilů monitoringu bez hodnot průtoků, vypracován hydrologický model, aby mohl být průtok k těmto profilům doplněn, profily bilančně vyhodnoceny a zaneseny do modelu

15 Bilance fosforu v povodí monitorovacích profilů
nejvýznamnější zdroje fosforu v povodí: Tišnovsko Bobrůvka, Libochovka horní část Bílého potoka zde vzniká přes 60% fosforu, který doteče do nádrže plocha tohoto území je cca 550 km2 tj. asi 45% povodí VN Brno (bez povodí VN Vír).

16 Další posuzované zdroje fosforu - Rekreace
Individuální rekreace (chaty a chalupy): VN Brno – 16,5 tis. rekreantů VN Vír – 5,5 tis. rekreantů Hotely a další ubytovací zařízení: VN Brno – 6,3 tis. lůžek VN Vír – 2,9 tis. lůžek sezónní provoz – 2,3 tis. lůžek Chov dobytka Celkem velkých dobytčích jednotek (500 kg) VN Brno – VDJ VN Vír – VDJ

17 Producenti fosforu

18 Vtok fosforu do Brněnské nádrže
Do nádrže ročně přiteče 34,3 tun fosforu, z čehož více jak 70% má původ na posledních 13 km řeky (prostor mezi profily Borač a Veverská Bítýška, včetně přítoků Bobrůvka, Lubě, Besének a Bílý potok – asi 50% plochy řešeného území). V dolní části povodí na páteřním toku probíhá pouze minimální retence fosforu.

19 Fosfor v toku Svratka * Do této kategorie jsou zahrnuty obce Veverská Bítýška, Rozdrojovice, přítoky Veverka a Kuřimka.

20 Analýza vstupu fosforu do řeky Svratky
* Do této kategorie jsou zahrnuty obce Veverská Bítýška, Rozdrojovice.

21 Povodí nad VN Vír VN Vír - výrazný prvek v povodí Brněnské nádrže.
Vysoká retence ve Vírské nádrži – cca 50% celkového fosforu z povodí nad nádrží (ročně zhruba 10,5 tun fosforu do VN Vír přitéká, 5,3 tun/rok odtéká). Opatření nad VN Vír: menší vliv na VN Brno, delší doba mezi realizací a efektem. K řešení vybrané nejproblematičtější lokality (Polička, Černý potok, obce na horním toku Svratky).

22 Vývoj výstavby ČOV a kanalizací v řešeném území
2 ČOV ve zkušebním provozu 19 akcí v realizaci 111 akcí v různém stavu přípravy od záměru až po schválení dotace a výběru zhotovitele

23 Probíhající činnosti Jednání se zástupci ČIŽP, oblastní inspektorát Brno a Havlíčkův Brod. Doplnění a verifikace informací z dotazníkové kampaně provozovateli ČOV. Spolupráce s orgány státní správy na upřesnění informací o stavu povodí. Výpočet rychlosti proudění vody pro zohlednění retence fosforu v tocích. Pokrytí přínosů z různých typů ploch v povodí. Podrobný průzkum nedořešených vnosů v klíčových částech povodí. Analýza průmyslových zdrojů fosforu. Analýza chlorofylu ve vodních tocích.

24 Významní producenti fosforu v povodí VN Brno

25 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Krajský úřad Jihomoravského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google