Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební bytové družstvo Plzeň – sever Jagellonská 5, 301 00 Plzeň P O Z V Á N K A na poradu s předsedy samospráv a předsedy SVJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební bytové družstvo Plzeň – sever Jagellonská 5, 301 00 Plzeň P O Z V Á N K A na poradu s předsedy samospráv a předsedy SVJ."— Transkript prezentace:

1 Stavební bytové družstvo Plzeň – sever Jagellonská 5, 301 00 Plzeň e-mail: info@sbdps.cz P O Z V Á N K A na poradu s předsedy samospráv a předsedy SVJ která se koná v pondělí 17.3.2013 od 15.00 hodin v restauraci Alfa - Americká ul.17

2 Program : 1. Zahájení 2.Aktuelní informace z oblastí 2.1.-ekonomické 2.2.-legislativní 2.3.-provozně - technické 3.Diskuse, náměty a požadavky Stavební bytové družstvo Plzeň – sever Jagellonská 5, 301 00 Plzeň e-mail: info@sbdps.cz

3 2.1.1.Plán 2014 StřediskoPlán /tis.Kč/ Správa625 NP - Zborovská194 -bytové hospodářství385 Údržba 74 __________________________________ CELKEM 1.278

4 2.1.2.Dluhy na nájmu (v tisíc. Kč) roknájemzálohy 20093.414489 20102.909450 20112.554392 20122.560272 20132.287289

5 2.1.3.CENÍK - ÚDRŽBA SBDPs od 1.3.2011 VODOMĚRY480 Kč/ VDM KONTROLY PZ160 Kč/ byt HZS 320 Kč/ hod. Smluvní a dohodnuté ceny 2014 beze změny

6 2.1.4.ENERGIE, SLUŽBY - CENY TEPLO( kč vč. DPH /GJ ) 2011 2012 2013 2014 (%) TŘE610 636 639 619- 3,2 NÝŘ II588 631 647 633- 2,1 NÝŘ III592 635 636 629- 1,1 KAZ592 659 679 652- 3,9 HB542 569 598 586- 1,9 P.teplár. 392 423 490 490 0 (14%) (15%) DPH

7 pokračování 1 ZEMNÍ PLYN SBDPs smlouva s RWE Energie a.s. s platností od 1.2.2012 do 31.12.2014 pro OM, zdroje tepla SBDPs Cena 796 Kč / MWh

8 pokračování 2 ELEKTŘINA Elektřina (Kč) 2012 4 – 12 /2012 20132014 2013/ 2014 % - nová smlouva a cena jistič 3x25 A stálý plat 216 216 216216 D01 d cena za KWh 5,97 5,42 5,70 5,20 - 8,7 jistič 3x20 A stálý plat 173 173 173216 D01 d cena za KWh 5,92 5,42 5,70 5,20 - 8,7 jistič 3x15 A stálý plat 144 144 144216 D01 d cena za KWh 5,81 5,42 5,70 5,20 - 8,7 -v roce 2013 navýšení distribuční-regulační ceny -cena za silovou el.energii stejná -v roce 2014 snížení distribuční-regulační ceny

9 2.1.5.VODNÉ - STOČNÉ okres2011 2012 2013 2014% P-s71 84 8892 4,5 P-m68 84 8889 1,1 Ro62 80 89 93 4,5

10 2.1.6.Svoz PDO V roce 2013 je rozdíl ceny oproti roku 2012 pouze v navýšení DPH z 14% na 15 % (svoz odpadu) z 20% na 21 % (nájem nádob) Pro rok 2014 cena zůstává

11 2.1.7.FOND OPRAV TVORBA (FO) – domy vlastník SBDPs Průměrný měsíční příspěvek činil : 2009 13,63 Kč/m²/užit. plochy b.j. 2010 19,06 Kč/m²/užit. plochy b.j. 2011 18,57 Kč/m²/užit. plochy b.j. 201219,74 Kč/m²/užit. plochy b.j. 2013 18,61 Kč/m²/užit. plochy b.j.

12 2.1.8.FOND OPRAV (FO) 2013 TVORBA 36.896.257 Kč ČERPÁNÍ 32.136.355 Kč STAV k 31.12.2013 77.710.147 Kč

13 2.1.9.FO 2013 čerpání – druhy prací výtahy výměny oken, lodžiových stěn GO a zateplení střešních plášťů GO balkonů, lodžií opravy zdrojů tepla revize plynu, opravy po revizích opravy čistíren odpadních vod

14 2.1.10. Daň z nemovitosti Od roku 2014 nemovitost = nemovitá věc daň z nemovitých věcí je tvořena: -daní z pozemků -daní ze staveb a jednotek základ daně ze staveb a jednotek = výměra - m2 jednotky koeficient. 1,2 (bez pozemku nebo pouze zastavěná plocha) koeficient. 1,22 (pozemek přesahující plochu domu – např. oplocené zahrádky) Poplatník DP nepodává – správce daně vyměří daň

15 2.1.11.DPH ZVÝŠENÍ DPH k 1.1.2013 Základní sazba z 20% na 21 % Snížená sazba z 14% na 15 % V roce 2014 DPH zůstává beze změny

16 2.1.12. Úroky z prodlení plateb Od 1.1.2014 NÁJEMCE – dle Stanov sbdps 1 promile z dlužné částky, nejméně však 10,-Kč za každý i započatý měsíc z prodlení pokud přesahuje 5 dní VLASTNÍK – úrok z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první kalendářní den pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů

17 2.2.1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY k 1.1.2014 ZRUŠUJÍ SE tyto zákony: - Občanský zákoník 40 /1964 Sb. -Obchodní zákoník 513 /1991 Sb. -Zákon o vlastnictví bytů 72 /1994 Sb. -NV 142 /1994 - úroky a poplatky z prodlení -NV 371 /2004 - vzorové stanovy SVJ s tím spojené další zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy a jsou nahraženy

18 2.2.2. HLAVNÍ ZÁKONY k 1.1.2014 Z 90 /2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích (ZOK) postavení družstev, orgány, rozhodování, vznik a zánik členství, práva a povinosti členů SBDPs přijalo stanovy v souladu s ZOK (SD 21.11.2013) platnost od 1.1.2014 vyloučena: možnost spoluvlastnictví družstevního podílu zastavení družstevního podílu členství právnické osoby

19 pokračování 1 Z 89 /2012 Sb. Nový občanský zákoník (NOZ) (§ 1158 - § 1222) bytové spoluvlastnictví, vznik jednotek, výstavbu domu s jednotkami, práva a povinnosti vlastníků jednotek, převody jednotek (po 1.1.2014), správu domu a pozemku, SVJ - vznik, orgány a rozhodování …

20 2.2.3. DALŠÍ zákony k 1.1.2014 Z 67 /2013 Sb. - zákon o službách vztahuje se na dům s byty a nebyty, vymezuje rozsah služeb a postup pro určení záloh, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů za služby Z 311 /2013 Sb. - zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám možnost (NE povinnost) převádět jednotky bezplatně zakládat SVJ při poklesu podílu družstva pod 50% (dříve pod 25%)

21 pokračování 1 Z 304 /2013 Sb. – zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Z 256 /2013 Sb. – katastrální zákon

22 2.2.4. DALŠÍ nové předpisy k 1.1.2014 NV 351 /2013 Sb. - určení výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky NV 366 /2013 Sb. - o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

23 pokračování 1 Pokyny č. 44 ČÚZK ze dne 20.12.2013 – k zápisům vlastnictví jednotek vymezených -dle ZVB 72/1994 Sb.a -dle NOZ 89/2012 Sb.

24 2.2.5.SVJ - VZNIK A ZMĚNY SBDPs stav k 1.1.2014 123 SVJ -68 (SBDPs) 55 (jiných vlastníků) SVJ dosud nezaložena : 54-byt. domů (SBDPs31podíl< 25% 23podíl < 50%) 56-byt. domů (SBDPs podíl ≥ 50%) z toho 8 (SBD 100 %)

25 2.2.6.SBDPs podíl ≥ 50% SBD většinový vlastník - není povinnost zakládat SVJ Při poklesu pod 50% do 90 dnů svolá shromáždění a do 60 dnů BD podá návrh na zápis do veřejného rejstříku (§1203 NOZ) Sankce blokace převodů jednotek - katastr nemovitostí nezapíše převod další jednotky

26 2.2.7. SBDPs podíl > 25% a < 50% SVJ zakládá schválením stanov a vzniká zápisem do veřejného rejstříku Shromáždění vlastníků se bude svolávat až při poklesu podílu družstva < 25 %

27 2.2.8.SBDPs podíl < 25% ( k 31.12.2013 ) SV vzniklo ze zákona SVJ první ustavující schůze – schválení stanov, volby orgánů SVJ a zápis do VR Pokud se shromáždění neuskutečnilo – řídí se vzorovými stanovami, orgány plní vlastníci, kteří se stali členy společenství dnem vzniku

28 2.2.9.SVJ k 1.1.2014 založená Aktualizace zápisů v rejstříku - do 30.6.2014 ( rodná čísla, místo pobytu / bydliště, počet členů statutárního orgánu, způsob jejich jednání ) Aktualizace stanov Do 3. let - tj. do 1.1.2017 Do 2. let - tj. 1.1.2016 pokud není v názvu „společenství vlastníků“

29 pokračování 1 Orgány SVJ – 2 (shromáždění a výbor – kolektivní), nebo předseda společenství vlastníků Členem výboru může být i nečlen Zrušení osvobození SVJ od poplatkové povinnosti ve vztahu k soudu 6.000 Kč - prvozápis, 2.000 Kč - zápis změny

30 2.2.10. STANOVY SVJ Vzor stanov - pro nově vznikající SVJ – „ prohlášení vlastníka “ a rozdělení domu na jednotky vkládaná do KN až po 1.1.2014. Povinné náležitosti stanov ( § 1200 NOZ ) nově vyžadované údaje jsou označeny tučně (§ 123 a § 1200 NOZ): a) název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který SVJ vzniklo b) sídlo c) předmět činnosti d) členská práva a povinnosti vlastníků a způsob jejich uplatňování

31 pokračování 1 e) určení orgánů (statutární orgán a případně další nepovinné orgány), jejich působnost, počet členů volených orgánů, délka funkčního období, způsob utváření, způsob svolávání, způsob jednání a způsob usnášení f) pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí g) pravidla pro tvorbu rozpočtu SVJ, pravidla pro příspěvky na správu domu, pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky h) první členové statutárního orgánu a) – h)- jednotlivé kapitoly stanov

32 2.3.1.DOTAČNÍ PROGRAMY Program PANEL 2013+ se řídí NV č. 468 /2012 Sb. SFRB - úvěr na opravy a moder. bytových domů -od leden 2013, -úvěr od 0,75 % -kryje až 90 % rozpočtových nákladů -splatnost úvěru až 30 let -možnost splatit předčasně bez poplatku Program 150 se řídí NV č. 28 /2006 Sb. 150 tisíc, do 36 let věku, 2%, Dotační programy-PŘIPRAVENOST!?

33 2.3.2.POZEMKY Pozemky dříve ve vlastnictví ČR zastavěné domy ve vlastnictví / spoluvlastnictví SBDPs včetně věcně příslušných okolních pozemků byly ÚZSVM v roce 2013 převedeny do vlastnictví družstva a vlastníků jednotek

34 2.3.3.VÝTAHY Termín pro odstranění vysoké úrovně rizika – stanoven do r. 2011. GO byly v cenovém rozpětí na výtah od 870.000 do 1.408.000 Kč. Celkový počet výtahů82 k 31.12.2013 bylo realizováno 67 výtahů Dosud NENÍ dohodnut termín realizace !!! 4 výtahůSBD P-S 11 výtahůSVJ ve správě družstva

35 2.3.4.Zákon č. 406 /2000 Sb. (v plat. znění zákona č. 318 /2012Sb. a č. 310 /2013Sb.) o hospodaření energií § 7 odst. 4 a) Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ je povinen vybavit tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. regulující (termoventily + hlavice) registrující (poměrové měřiče - indikátory tepla) V termínu nejpozději do 31.12.2014

36 2.3.5. PENB - průkaz energetické náročnosti budovy § 7a odst. 1 c) Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ je povinen zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou : větší než 1 500 m 2 do 1. ledna 2015, větší než 1 000 m 2 do 1. ledna 2017, menší než 1 000 m 2 do 1. ledna 2019

37 2.3.6.Vyhláška č. 276 /2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů plyn1xza 4 roky uhlí1xza 2 roky Kontrola SEI proběhla na přelomu roku 2012-2013 a požadovala mimo jiné doložení kontroly účinnosti kotlů a instalaci termoventilů + hlavic. Prodloužení lhůt pouze u nových kotlů instalovaných po (1.8.2013)

38 2.3.7.Zákon č. 201 /2012 Sb. o ochraně ovzduší § 17 odst. 1 – Provozovatel stacionárního zdroje tepla na pevná paliva je povinen provádět 1 x za 2 roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

39 2.3.8.Stavební úpravy v bytech a udržovací práce je nutné nahlásit na družstvu vždy před započetím prací, prostřednictvím vlastnoručně napsané žádosti nebo vyplněného formuláře „ Žádost o souhlas ke stavebním úpravám a k udržovacím pracím“, která bude potvrzena zástupcem samosprávy nebo předsedou výboru SVJ. Ve smyslu stanov družstva nebo SVJ, dále stavebního zákona č. 183 /2006 Sb. a vyhlášky č. 526 /2006 Sb. A dále

40 Nařízení vlády č. 366 /2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím k provedení zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník : § 5 Společné části domu 1. Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména a) vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu 3. Podlahy jsou společnými částmi domu, vyjma podlahových krytin v bytě.

41 § 5 Společné části domu 2. Společnými částmi domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav. § 7 Činnosti týkajících se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména d) uplatnění práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.

42 § 8 Činnosti týkajících se správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména a) vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů např.: vyhláška č. 499 /2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62 /2013 Sb. vyhláška č. 268 /2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu ve znějí vyhlášky č. 20 /2012 Sb.

43 2.3.9.POJIŠTĚNÍ Webové stránky / informace – jak postupovat při pojistné události / Od 1.1.2013 -rozšířen rozsah pojištění pod Rámcovou smlouvou pojišťovny Kooperativa - sprejerství, nástřiky ….. Možnost rozšířit od 1.1.2015 rozsah pojištění pod Rámcovou smlouvou pojišťovny Kooperativa - pojištění věcí ve společných prostorách

44 Děkuji za pozornost 3.Náměty, požadavky SAM,SVJ


Stáhnout ppt "Stavební bytové družstvo Plzeň – sever Jagellonská 5, 301 00 Plzeň P O Z V Á N K A na poradu s předsedy samospráv a předsedy SVJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google