Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

v restauraci Alfa - Americká ul.17

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "v restauraci Alfa - Americká ul.17"— Transkript prezentace:

1 v restauraci Alfa - Americká ul.17
Stavební bytové družstvo Plzeň – sever Jagellonská 5, Plzeň P O Z V Á N K A na poradu s předsedy samospráv a předsedy SVJ která se koná v pondělí od hodin v restauraci Alfa - Americká ul.17

2 Stavební bytové družstvo Plzeň – sever Jagellonská 5, 301 00 Plzeň e-mail: info@sbdps.cz
Program : 1. Zahájení Aktuelní informace z oblastí ekonomické legislativní provozně - technické 3. Diskuse, náměty a požadavky

3 Plán Středisko Plán /tis.Kč/ Správa NP - Zborovská 194 - bytové hospodářství 385 Údržba __________________________________ CELKEM

4 Dluhy na nájmu (v tisíc. Kč) rok nájem zálohy

5 2014 beze změny 2.1.3. CENÍK - ÚDRŽBA SBDPs od 1.3.2011
VODOMĚRY Kč/ VDM KONTROLY PZ 160 Kč/ byt HZS Kč/ hod. Smluvní a dohodnuté ceny 2014 beze změny

6 2.1.4. ENERGIE, SLUŽBY - CENY TEPLO ( kč vč. DPH /GJ )
(%) TŘE ,2 NÝŘ II ,1 NÝŘ III ,1 KAZ ,9 HB ,9 P. teplár (14%) (15%) DPH

7 pokračování 1 ZEMNÍ PLYN
SBDPs smlouva s RWE Energie a.s. s platností od do pro OM, zdroje tepla SBDPs Cena 796 Kč / MWh

8 pokračování 2 ELEKTŘINA
Elektřina (Kč) – 12 / / 2014 % - nová smlouva a cena jistič 3x25 A stálý plat D01 d cena za KWh , , , , ,7 jistič 3x20 A stálý plat D01 d cena za KWh , , , , ,7 jistič 3x15 A stálý plat D01 d cena za KWh , , , , ,7 v roce 2013 navýšení distribuční-regulační ceny cena za silovou el.energii stejná v roce 2014 snížení distribuční-regulační ceny

9 VODNÉ - STOČNÉ okres % P-s ,5 P-m ,1 Ro ,5

10 Svoz PDO V roce 2013 je rozdíl ceny oproti roku 2012 pouze v navýšení DPH z 14% na 15 % (svoz odpadu) z 20% na 21 % (nájem nádob) Pro rok 2014 cena zůstává

11 TVORBA (FO) – domy vlastník SBDPs
FOND OPRAV TVORBA (FO) – domy vlastník SBDPs Průměrný měsíční příspěvek činil : ,63 Kč/m²/užit. plochy b.j. ,06 Kč/m²/užit. plochy b.j. ,57 Kč/m²/užit. plochy b.j. ,74 Kč/m²/užit. plochy b.j. ,61 Kč/m²/užit. plochy b.j.

12 FOND OPRAV (FO) 2013 TVORBA Kč ČERPÁNÍ Kč STAV k Kč

13 2.1.9. FO 2013 čerpání – druhy prací
výtahy výměny oken, lodžiových stěn GO a zateplení střešních plášťů GO balkonů, lodžií opravy zdrojů tepla revize plynu, opravy po revizích opravy čistíren odpadních vod

14 2.1.10. Daň z nemovitosti Od roku 2014 nemovitost = nemovitá věc
daň z nemovitých věcí je tvořena : daní z pozemků daní ze staveb a jednotek základ daně ze staveb a jednotek = výměra - m2 jednotky koeficient. 1,2 (bez pozemku nebo pouze zastavěná plocha) koeficient. 1,22 (pozemek přesahující plochu domu – např. oplocené zahrádky) Poplatník DP nepodává – správce daně vyměří daň

15 Základní sazba z 20% na 21 % Snížená sazba z 14% na 15 % 2.1.11. DPH
ZVÝŠENÍ DPH k Základní sazba z 20% na 21 % Snížená sazba z 14% na 15 % V roce DPH zůstává beze změny

16 2.1.12. Úroky z prodlení plateb
NÁJEMCE – dle Stanov sbdps 1 promile z dlužné částky, nejméně však 10,-Kč za každý i započatý měsíc z prodlení pokud přesahuje 5 dní VLASTNÍK – úrok z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první kalendářní den pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů

17 2.2.1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY k 1.1.2014 ZRUŠUJÍ SE tyto zákony :
- Občanský zákoník 40 /1964 Sb. - Obchodní zákoník /1991 Sb. - Zákon o vlastnictví bytů 72 /1994 Sb. - NV 142 / úroky a poplatky z prodlení - NV 371 / vzorové stanovy SVJ s tím spojené další zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy a jsou nahraženy

18 HLAVNÍ ZÁKONY k Z 90 /2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích (ZOK) postavení družstev, orgány, rozhodování, vznik a zánik členství, práva a povinosti členů SBDPs přijalo stanovy v souladu s ZOK (SD ) platnost od vyloučena : možnost spoluvlastnictví družstevního podílu zastavení družstevního podílu členství právnické osoby

19 pokračování 1 Z 89 /2012 Sb. Nový občanský zákoník (NOZ)
(§ § 1222) bytové spoluvlastnictví, vznik jednotek, výstavbu domu s jednotkami, práva a povinnosti vlastníků jednotek, převody jednotek (po ), správu domu a pozemku, SVJ - vznik, orgány a rozhodování …

20 2.2.3. DALŠÍ zákony k 1.1.2014 Z 67 /2013 Sb. - zákon o službách
vztahuje se na dům s byty a nebyty, vymezuje rozsah služeb a postup pro určení záloh, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů za služby Z 311 /2013 Sb. - zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám možnost (NE povinnost) převádět jednotky bezplatně zakládat SVJ při poklesu podílu družstva pod 50% (dříve pod 25%)

21 pokračování 1 Z 304 /2013 Sb. – zákon o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob Z 256 /2013 Sb. – katastrální zákon

22 DALŠÍ nové předpisy k NV 351 /2013 Sb. - určení výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky NV 366 /2013 Sb. - o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

23 pokračování 1 Pokyny č. 44 ČÚZK ze dne 20.12.2013 –
k zápisům vlastnictví jednotek vymezených - dle ZVB 72/1994 Sb. a - dle NOZ 89/2012 Sb.

24 2.2.5. SVJ - VZNIK A ZMĚNY SBDPs stav k 1.1.2014 55 (jiných vlastníků)
123 SVJ (SBDPs) 55 (jiných vlastníků) SVJ dosud nezaložena : 54 - byt. domů (SBDPs 31 podíl < 25% podíl < 50%) 56 - byt. domů (SBDPs podíl ≥ 50%) z toho (SBD 100 %)

25 SBDPs podíl ≥ 50% SBD většinový vlastník - není povinnost zakládat SVJ Při poklesu pod 50% do 90 dnů svolá shromáždění a do 60 dnů BD podá návrh na zápis do veřejného rejstříku (§1203 NOZ) Sankce blokace převodů jednotek - katastr nemovitostí nezapíše převod další jednotky

26 2.2.7. SBDPs podíl > 25% a < 50%
SVJ zakládá schválením stanov a vzniká zápisem do veřejného rejstříku Shromáždění vlastníků se bude svolávat až při poklesu podílu družstva < 25 %

27 SBDPs podíl < 25% ( k ) SV vzniklo ze zákona SVJ první ustavující schůze – schválení stanov, volby orgánů SVJ a zápis do VR Pokud se shromáždění neuskutečnilo – řídí se vzorovými stanovami, orgány plní vlastníci, kteří se stali členy společenství dnem vzniku

28 SVJ k založená Aktualizace zápisů v rejstříku - do ( rodná čísla, místo pobytu / bydliště, počet členů statutárního orgánu, způsob jejich jednání ) Aktualizace stanov Do 3. let - tj. do Do 2. let - tj pokud není v názvu „společenství vlastníků“

29 6.000 Kč - prvozápis, 2.000 Kč - zápis změny
pokračování 1 Orgány SVJ – 2 (shromáždění a výbor – kolektivní), nebo předseda společenství vlastníků Členem výboru může být i nečlen Zrušení osvobození SVJ od poplatkové povinnosti ve vztahu k soudu 6.000 Kč - prvozápis, 2.000 Kč - zápis změny

30 2.2.10. STANOVY SVJ Povinné náležitosti stanov ( § 1200 NOZ )
Vzor stanov - pro nově vznikající SVJ – „ prohlášení vlastníka “ a rozdělení domu na jednotky vkládaná do KN až po Povinné náležitosti stanov ( § 1200 NOZ ) nově vyžadované údaje jsou označeny tučně (§ 123 a § 1200 NOZ): a)    název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který SVJ vzniklo b)    sídlo c)    předmět činnosti d)    členská práva a povinnosti vlastníků a způsob jejich uplatňování

31 pokračování 1 e)    určení orgánů (statutární orgán a případně další nepovinné orgány), jejich působnost, počet členů volených orgánů, délka funkčního období, způsob utváření, způsob svolávání, způsob jednání a způsob usnášení f)     pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí g)    pravidla pro tvorbu rozpočtu SVJ, pravidla pro příspěvky na správu domu, pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky h)    první členové statutárního orgánu a) – h) - jednotlivé kapitoly stanov

32 DOTAČNÍ PROGRAMY Program PANEL se řídí NV č. 468 /2012 Sb. SFRB - úvěr na opravy a moder. bytových domů od leden 2013, úvěr od 0,75 % kryje až 90 % rozpočtových nákladů splatnost úvěru až 30 let - možnost splatit předčasně bez poplatku Program 150 se řídí NV č. 28 /2006 Sb. 150 tisíc, do 36 let věku, 2%, Dotační programy - PŘIPRAVENOST !?

33 2.3.2. POZEMKY Pozemky dříve ve vlastnictví ČR zastavěné domy
ve vlastnictví / spoluvlastnictví SBDPs včetně věcně příslušných okolních pozemků byly ÚZSVM v roce 2013 převedeny do vlastnictví družstva a vlastníků jednotek

34 2.3.3. VÝTAHY Termín pro odstranění vysoké úrovně rizika
– stanoven do r GO byly v cenovém rozpětí na výtah od do Kč. Celkový počet výtahů 82 k bylo realizováno výtahů Dosud NENÍ dohodnut termín realizace !!! 4 výtahů SBD P-S 11 výtahů SVJ ve správě družstva

35 V termínu nejpozději do 31.12.2014
Zákon č. 406 /2000 Sb. (v plat. znění zákona č. 318 /2012Sb. a č. 310 /2013Sb.) o hospodaření energií § 7 odst. 4 a) Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ je povinen vybavit tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. regulující (termoventily + hlavice) registrující (poměrové měřiče - indikátory tepla) V termínu nejpozději do

36 2.3.5. PENB - průkaz energetické náročnosti budovy
§ 7a odst. 1 c) Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ je povinen zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou : větší než m2 do 1. ledna 2015, větší než m2 do 1. ledna 2017, menší než m2 do 1. ledna 2019

37 2.3.6. Vyhláška č. 276 /2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů
plyn 1x za 4 roky uhlí 1x za 2 roky Kontrola SEI proběhla na přelomu roku a požadovala mimo jiné doložení kontroly účinnosti kotlů a instalaci termoventilů + hlavic. Prodloužení lhůt pouze u nových kotlů instalovaných po ( )

38 2.3.7. Zákon č. 201 /2012 Sb. o ochraně ovzduší § 17 odst. 1
– Provozovatel stacionárního zdroje tepla na pevná paliva je povinen provádět 1 x za 2 roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

39 2.3.8. Stavební úpravy v bytech
a udržovací práce je nutné nahlásit na družstvu vždy před započetím prací, prostřednictvím vlastnoručně napsané žádosti nebo vyplněného formuláře „ Žádost o souhlas ke stavebním úpravám a k udržovacím pracím“, která bude potvrzena zástupcem samosprávy nebo předsedou výboru SVJ. Ve smyslu stanov družstva nebo SVJ, dále stavebního zákona č. 183 /2006 Sb. a vyhlášky č. 526 /2006 Sb. A dále

40 Nařízení vlády č. 366 /2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím k provedení zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník : § 5 Společné části domu 1. Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména a) vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu 3. Podlahy jsou společnými částmi domu, vyjma podlahových krytin v bytě.

41 § 5 Společné části domu 2. Společnými částmi domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav. § 7 Činnosti týkajících se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména d) uplatnění práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.

42 z hlediska správních činností se rozumí zejména
§ 8 Činnosti týkajících se správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména a) vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů např.: vyhláška č. 499 /2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62 /2013 Sb. vyhláška č. 268 /2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu ve znějí vyhlášky č. 20 /2012 Sb.

43 2.3.9. POJIŠTĚNÍ Webové stránky / informace – jak postupovat při
pojistné události / Od rozšířen rozsah pojištění pod Rámcovou smlouvou pojišťovny Kooperativa - sprejerství, nástřiky ….. Možnost rozšířit od rozsah pojištění - pojištění věcí ve společných prostorách

44 3. Náměty, požadavky SAM,SVJ
Děkuji za pozornost 3. Náměty, požadavky SAM,SVJ


Stáhnout ppt "v restauraci Alfa - Americká ul.17"

Podobné prezentace


Reklamy Google