Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace © 2013 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2013/2014 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace © 2013 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2013/2014 1."— Transkript prezentace:

1 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace © 2013 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2013/2014 1.

2 T- MaR METROLOGIE © VR - ZS 2010/2011 Měření je standardní vědní disciplína – má své teorie a svoji praxi – má i své obecné i specifické problémy a jejich řešení (případně zůstávající otazníky) – má svůj řád a pravidla i definované postupy – má své standardy a definice – atd.

3 T- MaR METROLOGIE © VR - ZS 2010/2011 metrologie Jedním ze základů je metrologie, čili nauka (vědní disciplína) o jednotkách, fyzikálních rozměrech fyzikálních jednotek a o jejich definicích i vzá- jemných vztazích.

4 T- MaR METROLOGIE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ( Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ( Gorazdova 24, P.O.BOX 49, 128 01 Praha 2 - www.cmi.cz) Český institut pro akreditaci - ČIA (Praha + Brno) Český metrologický institut - ČMI (Brno) oblastní inspektoráty pobočky inspektorátů výzkumné metrologické ústavy UŽIVATELÉ ………. © VR - ZS 2010/2011

5 T- MaR METROLOGIE Mezinárodní organizace: Pavillon de Breteuil F-92312 France, Servres Cedex © VR - ZS 2010/2011

6 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Uvedené členění metrologie v EU respektuje praktické potřeby běžných měření (členění je celá řada, podle charakteru členící funkce a navazujících potřeb): - vědecká metrologie – hlavním oborem jsou etalony (jejich definice, určení realizace, údržba a skladování + organizace) - průmyslová metrologie – hlavním oborem je správné a bez- problémové fungování měřicích přístrojů a systémů v průmyslu (výroba, zkušebnictví, obchod), … i v ostatních oborech METROLOGIE - zákony

7 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Uvedené členění metrologie v EU respektuje praktické potřeby běžných měření (členění je celá řada, podle charakteru členící funkce a navazujících potřeb): - legální metrologie – hlavním oborem je přesnost a spolehlivost měření (vč. funkce, testování, cejchování, ….) nejen v průmyslu, ale i v ekonomice, zdravotnictví, BOZP, PO, ŽP, atd. - fundamentální metrologie – hlavním oborem je nejvyšší dosažitelnou přesnost v dané oblasti (v daném oboru konkrétního lidského konání) METROLOGIE - zákony

8 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Fundamentální metrologie – zajímavá je svým členěním (běžně uváděným v odborné literatuře) – zahrnuje různé oblasti (obory) do souvislostí a vzájemných vztahů, které mnohdy nejsou na první pohled zřejmé: METROLOGIE - zákony - obor hmotnosti – síla, tlak, váha, objem, hustota, viskozita - obor elektromagnetizmu – elektrické veličiny (napětí od malého po velmi vysoké, stejnosměrný a střídavý proud, odpor, potenciál,, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční proud, ….) a magnetické veličiny (magnetický tok, nasycenost, …)

9 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Fundamentální metrologie – …. METROLOGIE - zákony - obor fyzických rozměrů – délkové a úhlové míry, přímo- čarost, rovinnost, rovnoběžnost, fyzické tvary předmětů, jakost povrchu, drsnost, … obor fyzických rozměrů – délkové - obor časomíry – a vše co s ním souvisí a co na něm závisí - obor ionizujícího záření – a vše co s ním souvisí (dozi- metrie, ionizace, radioaktivní zdroje, alfa a gama záření, fotometrie, atd.) - a další obory – např. sdružený obor kmitání = akustika a světlo (elektromagnetické kmitání), vibrace, ….

10 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Základní pojmy a definice v oblasti metrologii jsou uvedeny v: Mezinárodním slovníku základních a všeobecných termínů v metrologii v normě ČSN 01 0115 a v ČSN ISO 5725–1 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření-Část 1: Obecné zásady a definice. METROLOGIE - zákony

11 T- MaR Zákon číslo 505/1990 Sb., o metrologii (ze dne 16. 11. 1990 - platný od 1. 2. 1991 - ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.). Je to základní zákonná norma. METROLOGIE - zákony © VR - ZS 2013/2014

12 T- MaR § 1 - Účel zákona stanovuje výchozí bod: „Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále jen "subjekty") a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření“. METROLOGIE - zákony © VR - ZS 2013/2014

13 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Zákon o metrologii ….. ve Sbírce zákonů § 1 Účel zákona § 2 nadpis vypuštěn ( základní měřicí jednotky uvedené v odstavci 2 ) § 3 Měřidla § 4 Státní metrologická kontrola měřidel § 5 Návaznost měřidel § 6 Schvalování typů měřidel vyrobených v tuzemsku METROLOGIE - zákony

14 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Zákon o metrologii ….. ve Sbírce zákonů § 7 Schvalování typů dovezených měřidel § 8 Certifikace referenčních materiálů § 9 Ověřování a kalibrace § 9a Hotově balené zboží označené symbolem "e" a lahve používané jako odměrné obaly pro hotově balené zboží METROLOGIE - zákony

15 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Zákon o metrologii ….. ve Sbírce zákonů § 10 Uvádění měřidel do oběhu § 11 Používání měřidel § 12 (1) Osvědčení ve formě dokumentu nebo zahraniční značky o ověření, schválení nebo certifikaci měřidla, jeho typu, nebo referenčního § 13 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví METROLOGIE - zákony

16 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Zákon o metrologii ….. ve Sbírce zákonů § 14 Český metrologický institut § 14a Státní úřad pro jadernou bezpečnost § 15 zrušen § 16 Autorizovaná metrologická střediska § 17 Oprávnění zaměstnanců Českého metrologického institutu § 18 Úkoly subjektů METROLOGIE - zákony

17 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Zákon o metrologii ….. ve Sbírce zákonů § 19 Registrace subjektů § 20 Střediska kalibrační služby § 21 Úřední měření § 22 hrady § 23 Pokuty subjektům § 24 Řízení METROLOGIE - zákony

18 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Zákon o metrologii ….. ve Sbírce zákonů § 24a Měřidlo nesmí být označeno značkami a údaji, které by svým významem nebo podobou mohly vést k záměně s úředními značkami podle § 24b Ustanovení tohoto zákona týkající se schválení typu a prvotního ověření se nepoužijí, pokud zvláštní právní předpis METROLOGIE - zákony

19 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Zákon o metrologii ….. ve Sbírce zákonů § 24c Opatření obecné povahy stanoví metrologické a technické požadavky na stanovené měřidlo. Opatření obecné povahy též stanoví § 24d (1) Dotčenými orgány k projednání návrhu opatření obecné povahy jsou orgány státní správy v oblasti metrologie METROLOGIE - zákony

20 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Zákon o metrologii ….. ve Sbírce zákonů § 25 Lhůty pro výkony státní metrologické kontroly § 26 Přechodné ustanovení § 27 Zmocňovací ustanovení § 28 Zrušovací ustanovení § 29 Účinnost (Tento zákona nabývá účinnosti dnem 1. února 1991) METROLOGIE - zákony

21 T- MaR METROLOGIE - zákony Zákon České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpe- čení výkonu státní správy v oblasti technické norma- lizace, metrologie a státního zkušebnictví (ze dne 20. prosince 1992 + č. 22/1997 Sb., č. 119/2000 Sb., č. 137/2002 Sb., č. 309/2002 Sb. ) … ….. v § 4 - Účel zákona je vypsáno, že a) řídí a zabezpečuje metrologii v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, b) zabezpečuje jednotnost a správnost stanovených měřidel a měření a výkon státní metrologie v rozsahu stanoveném zákonem, © VR - ZS 2013/2014

22 T- MaR METROLOGIE - zákony © VR - ZS 2009/2010 Zákon České národní rady č. 20/1993 Sb., § 4 – c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhod - nutím metrologických orgánů, d) zabezpečuje organizaci přípravy převzetí technických předpisů Evropských společenství přejímaných naříze - ními vlády, e) smluvně zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárod - ních smluv, kterými je Česká republika vázána, a úkoly vyplývající z požadavků ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.

23 T- MaR METROLOGIE - zákony © VR - ZS 2009/2010 Další zákonné normy a předpisy vydává MPO: vyhláška MPO č. 269/2000 Sb. + č. 344/2002 Sb. – o jednotnosti a správnosti měřidel vyhláška MPO č. 264/2000 Sb. – o základních a ostatních měřicích jednotkách a jejich značeních vyhláška MPO č. 345/2002 Sb. – o povinném schvalování a kontrolách (ověřování, kalibraci) měřidel

24 T- MaR METROLOGIE © VR - ZS 2009/2010 ČMI ČMI zajišťuje: -státní a primární etalonáž jednotek a stupnic -uchovává předmětné etalony a porovnává je v mezinárodním styku -přenos primárních na sekundární (kontrolní) etalony -osvědčení metrologických laboratoří -registraci výrobců a opravářů měřidel -konzultace a poradenství pro další pracoviště

25 T- MaR METROLOGIE © VR - ZS 2009/2010 SOUSTAVA JEDNOTEK – SI (ČSN/EN) SOUSTAVA JEDNOTEK – SI (ČSN/EN) -je mezinárodně platná – u nás od 1. 1. 1980 -slouží k jednoznačnosti (identifikaci fyzikálního rozměru) měřeného údaje -je univerzálně použitelná -minimalizuje počet fyzikálních jednotek -definuje základní veličina a odvozené veličiny -důsledně rozlišuje obdobné veličiny (hmotnost * síla * tíha) -obecně zjednodušuje používání rovnic a výpočtů (výpočtových postupů)

26 T- MaR METROLOGIE SOUSTAVA JEDNOTEK – SI (ČSN/EN) SOUSTAVA JEDNOTEK – SI (ČSN/EN) - délkametrm - hmotnostkilogramkg - čassekundas - el. proudampérA - termodynamická teplotakelvinK - látkové množstvímolmol - svítivostkandelacd - rovinný úhelradiánrad - prostorový úhelsteradiánsr má 7 základních jednotek a 2 doplňkové: © VR - ZS 2010/2011

27 T- MaR BEZPEČNOST První „Předpisy a normálie ESČ“ – rok 1920. Od roku 1950 je pojem „bezpečnost elektrických zařízení“ přesně definována normou ČSN 10 1010: Bezpečnost elektrická. Tato norma podléhá vývoji oboru i změnám praxe a použití při kontinuální aktualizaci. Normy stanoví nejzákladnější pravidla bezpečnosti elektrických zařízení a práce s nimi. © VR - ZS 2010/2011

28 T- MaR BEZPEČNOST © VR - ZS 2009/2010 Dnes je bezpečnost při práci a používání elektrické energie definována jako: … rovnováha mezi odstraněním nepřijatelného rizika vzniku škod a jinými požadavky, které musí výrobek, postup nebo služba splňovat (užitkovost, účelnost, vhodnost, provozuschopnost,…).

29 T- MaR BEZPEČNOST © VR - ZS 2009/2010 Jiná definice: … Elektrické zařízení nesmí být při obvyklém užívání, pro něž je určeno, nebez- pečné pro okolí ani pro osoby … škody na zdraví či majetku … porušení principu bezpeč- nostních zásad a pravidel … selhání zařízení (zejména zabezpečovací).

30 T- MaR BEZPEČNOST -používat pouze bezpečnostně testovaná a schválená zařízení -používat pouze nepoškozená zařízení (zejména kabely) -pravidelně provádět předepsané kontroly a ověřování -opravy pouze v odborných a ověřených institucích -při konstrukci zařízení dbát všech předpisů, norem a pravidel bezpečnosti provozu elektrických zařízení - pravidelně a odborně školit pracovníky. Normy ukládají povinnosti (úkoly) – zejména: … další ještě ve cvičení. © VR - ZS 2010/2011

31 T- MaR JAKOST Základem je evropská norma ČSN EN ISO 9000:2001 ČSN EN ISO 9000:2001 – systém managementu jakosti - požadavky Do komplexu úvodních slov nezbytně patří i slova o jakosti a pár jí uplatňovaných zásadách: Jakost lze chápat jako soubor inherentních znaků plnících dané požadavky – jsou vyžadovány jako závazné, povinné / zároveň garantující jisté para- metry, vlastnosti a užitkové symptomy. © VR - ZS 2010/2011

32 T- MaR JAKOST QSM QSM – Quality Systém Management – Systém řízení jakosti V Evropském hospodářském prostoru i v ostatních vyspělých zemích je známa pod zkratkou: Garanci za funkčnost a vlastnosti systému, za se- stavování a vydávání norem a jiných předpisů, kontrolu a aktualizaci, doplňování a opravy, atd. má organizace ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci (www.iso.ch – www.cenorm.be). © VR - ZS 2010/2011

33 T- MaR JAKOST Každá organizace, která se chce v systému garancí jakosti existovat a tím pro své „okolí“ (spolupracu- jící organizace – včetně zákazníků) dávat najevo svou kvalitu, včetně záruk jejího udržení, musí mít zpracovány příslušné dokumenty a podnikové směrnice / tzv. „Politiku jakosti“ zakotvenou v příslušných dokumentech. © VR - ZS 2010/2011

34 T- MaR JAKOST CERTIFIKACE Vnější symptomy jsou zejména: Je to postup, který přezkoušením třetí stranou, která kladný výsledek formou certifikačního auditu vydá písemně, garantuje dané vlastnosti výrobku, pro- cesu či služby. Třetí strana k provádění těchto auditů musí mít prá- voplatnou akreditaci, specificky vázanou k daným kontrolujícím a testujícím úkonům. Slouží k posílení důvěry ve vztahu výrobce (případně dodavatel) * zákazník. © VR - ZS 2010/2011

35 T- MaR JAKOST Cíl systému jakosti: -je dosažení požadovaných, potřebných, žádoucích, vynucených odběrateli nebo výrobci a dodavateli vlastností -musí to být pravidelně kontrolováno, udržováno, servisováno, aktualizováno a prověřováno -tzn. musí být pravidelně prokazováno, že akreditace (její obsah a náplň) je funkční a je schopná garan- tovat prováděné činnosti – pravidelně musí být ob- novována její platnost © VR - ZS 2010/2011

36 T- MaR JAKOST Součástí systému jakosti: -jsou i Technické požadavky na výrobky, které ob- sahují soupisy parametrů, jak je definovat, spe- cifikovat, kontrolovat, jak je uplatňovat (aplikovat) v praxi, jak je provazovat s ostatními výrobky, atd. © VR - ZS 2010/2011 Tyto požadavky jsou dány přímo v jednotlivých zákonech a předpisech: -zákon č. 22/1997 Sb., vč. jeho novelizací -nařízení vlády č. 163/2002 Sb., vč. jeho novelizací -nařízení vlády č. 190/2002 Sb., vč. jeho novelizací.

37 T- MaR JAKOST Součástí systému jakosti: © VR - ZS 2010/2011 -od 1. 1. 1995 musí být výrobky tzv. „regulované sféry = kontrolované oblasti“ (tj. výrobky, které mohou ohrožovat, poškozovat zdraví) opatřeny certifikační značku „CE“ (Conformité Européenne – Evropská shoda)

38 T- MaR … a to by bylo k úvodu vše P – 1 - úvod © VR - ZS 2013/2014 více ve cvičení …

39 T- MaR © VR - ZS 2009/2010


Stáhnout ppt "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace © 2013 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2013/2014 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google