Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinace protidrogové politiky ve Středočeském kraji PhDr. Pavla Doležalová Krajská protidrogová koordinátorka SK Ved. odd. prevence a humanitárních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinace protidrogové politiky ve Středočeském kraji PhDr. Pavla Doležalová Krajská protidrogová koordinátorka SK Ved. odd. prevence a humanitárních."— Transkript prezentace:

1 Koordinace protidrogové politiky ve Středočeském kraji PhDr. Pavla Doležalová Krajská protidrogová koordinátorka SK Ved. odd. prevence a humanitárních činností dolezalova@kr-s.cz

2 Co je politika? Slovo politika pochází z řeckého výrazu politiké, to je jediné, na čem se shodnou učebnice politické teorie. Politika je umění řídit stát, v širším významu slova jde o vztahy mezi státy, národy, společenskými skupinami a mezi politickými institucemi.

3  Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření na státní, krajské a místní úrovni. Cílem je: snížit užívání drog a zmírnit potencionální rizika a škody Cílové skupiny z pohledu kraje: komunitní – obce, individuální - poskytovatelé služeb. Protidrogová politika

4 Hlavní priority protidrogové politiky SK Ochrana veřejného zdraví  princip multidisciplinární spolupráce, vědecký přístup  vzájemně se doplňující strategie: snižování poptávky po drogách, snižování nabídky a minimalizace rizik

5 Koordinace krajské protidrogové politiky  Krajská strategie 2005-2009 Dominantní nástroj(státní, obecní protidrog. strategie)  Akční plán 2005-2006  Koncepce základní sítě zdravotně sociálních služeb pro závislé ve SK  Krajský protidrogový koordinátor odborný pracovník v oboru adiktologie, manažer  Krajská protidrogová komise  Prac. skupiny KPK- PP, LR, HR  Obce s rozšířenou působností protidrogoví koordinátoři

6 Spolupráce s klíčovými subjekty  Krajská protidrogová komise,prac.skupiny  Krajský protidrogový koordinátor  soc. odbor, odbor zdravotnictví, odbor školství,aj., orgány kraje - RK,ZK  PČR, PMS, MPSV,MV,MZ,MV,MF,sRVKPP  Poskytovatelé služeb-NNO, st.organizace, příspěvkové org. aj.  odborné společnosti a instituce- Centrum adiktologie - 1.LF UK, SNN při ČLS JEP, KHS aj.  obce  politici, média.

7 Síť regionálních koordinátorů na obcích 3 st.: Informační zdroj v obcích - koordinují dílčí aktivity a realizují potřebná opatření převážně na úrovni primární prevence - spolupracují s krajským protidrogovým koordinátorem a se subjekty v regionu - předávají a dostávají informace a přinášejí inspirace a zdroj podkladů ke společným opatřením.

8 Kraje-počty obcí KRAJobce s pověřeným obecním úř. obce s rozšířenou působností (3st.) Jihočeský3717 Jihomoravský3421 Karlovarský147 Královohradecký3515 Liberecký2110 Moravskoslezský3122 Olomoucký1913 Pardubický2615 Plzeňský3515 Středočeský5526 Ústecký3016 Vysočina2615 Zlínský2513 Praha57 měst. částí22 měst. správ. obvodů

9 Co ovlivňuje koordinaci v kraji ??  Politické a mocenské vlivy, média  Neznalost- zjednodušování  Nízký zájem o protidrogovou politiku  Nedostatek odborníků, fluktuace  Finanční zdroje  Konkrétní osobnost- její potencionality a limity

10 Jak udělat funkční-efektivní protidrogovou politiku na kraji/obci?  Zapojit všechny klíčové hráče  Dialog a vyjednávání  Výsledek je přijat a podporován většinou účastníků  Otevřený, dynamický proces zjišťování potřeb, zdrojů a hledání nejlepších řešení  Opatření odpovídají místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů  Zkvalitnit a zdostupnit služby, dlouhodobé plánování  Mít potřebné finanční prostředky a polit. podporu  Ideál –všichni jsou OK: kraj-obce-politici- poskytovatelé

11 Projekt evaluace protidrogové politiky SK: celkem realizováno 7 samostatných studií (podle M. Miovského)  Analýzy koordinace a řízení: Systém protidrogové politiky na úrovni kraje, jeho vztah s národní úrovní a úrovní pověřených obcí. Systém kontroly a řízení a dotační systém.  Analýza služeb a zařízení na území kraje a navazujících služeb (primární prevence, sekundární prevence a terciární prevence).  Analýza potřeb klientů a pacientů ve vztahu ke službám.  Analýza systému monitorování a kontroly stavu užívání návykových látek v kraji, stavu a objemu nabízených služeb, včetně práce s daty a jejich vyhodnocením

12 Analýza koordinace a řízení: hlavní výsledky 1  Zvládnutí transformace řídící sítě okresních koordinátorů:  Problémy způsobila nedokončená institucionalizace sítě okresních koordinátorů a v jejím důsledku pokles personální kapacity o 60- 70% původního stavu, nevyjasněné kompetence atd. Zdroj: nekvalitně připravená transformace na národní úrovni.  Nevyjasněné vztahy v oblasti kompetencí mezi jednotlivými oblastmi mající zdroj na národní úrovni (resorty navzájem) a promítající se do krajské úrovně (odbory kraje navzájem).

13 Analýza koordinace a řízení: hlavní výsledky 2  2. Zvládnutí nastavení sítě koordinátorů v nových podmínkách kraje:  Nevyjasněné vztahy (kompetence) vůči RVKPP a resortů (krajský koordinátor versus RVKPP, krajský koordinátor versus resorty). Založeno na dobrovolnosti a vágních formulacích Národní strategie ČR.  Nejasné nastavení vztahů mezi krajem a pověřenými obcemi: poměrně dobré zvládnutí problému, který vznikl s transformací sítě a který se v STK podařilo řešit úspěšným způsobem, kdy jsou obce motivovány a podporovány v činnosti.

14 Analýza koordinace a řízení: hlavní výsledky 3  Zvládnutí nastavení dotačních podmínek kraje:  Velmi dobře připravené a zvládnuté dotační řízení na úrovni kraje. Za velmi kladné lze považovat jak samotné nastavení podmínek, tak zejména flexibilitu vůči nestabilním podmínkám resortů = to vedlo ke stabilizaci a klidu ve službách, což je velmi dobrý výsledek pro poskytovatele.  Nadstandardní je stav komunikace mezi poskytovateli služeb a krajem (vzájemná otevřenost, řešení společných problémů, účast na pracovních skupinách atd.).  Velmi dobrý celkový stav komunikace s koordinátory na pověřených obcích: dobrá podpora, motivace a pomoc.

15 Analýza stavu služeb v oblasti : primární, sekundární a terciární prevence 1  Primární prevence: z provedené studie vyplývá, že větší část programů si v současnosti zajišťují samotné školy. Kvalita programů je různorodá. V zásadě je možné doporučit:  klást větší důraz na kontrolu kvality prováděných programů,  více využívat sítě PPP  prohloubit spolupráci a využívání NNO v síti služeb,  zvětšit nabídku specifických progr. pro rizik. Skup. (školy se často omezují na programy pro obecnou populaci, mají nedostatečně zajištěné právě programy pro skup. vyžadující systematickou a náročnější práci.

16 Analýza stavu služeb v oblasti: primární, sekundární a terciární prevence 2  Sekundární prevence: z provedené studie vyplývá, že větší část sítě služeb je dobře nastavena a v rámci dlouhodobého plánování představuje jako celek vzorový příklad. V zásadě je možné doporučit:  zaměření na posílení ambulantních služeb: nedostatky byly shledány v oblasti AT péče (doporučení předána zdravotnímu odboru) a její provázanosti s jinými typy služeb,  problémy existují v síti nadregionálních služeb – zejména s ohledem na jejich financování a certifikace: často nekoncepční přístup centrálních institucí (zejména MZ, ale také MPSV) atd.

17 Analýza stavu služeb v oblasti: primární, sekundární a terciární prevence 3  Terciární prevence: poměrně dobře dimenzovaná síť služeb, nabízející kvalitativně velmi dobré a profesionálně zvládnuté spektrum programů.  Progresivní se jeví zejména přizpůsobení služeb regionálním podmínkám – podobný přístup byl zaznamenán jaké v jiných krajích a vzniká tak nový typ adiktologieké služby: tzv. agentura. Tento nový typ služby se jeví být perspektivním řešením nejen pro problém s ambulantními službami, ale především jako ekonomické a zdravotně-sociální řešení problému dostupnosti služeb v odlehlejších regionech.

18 Analýza systému monitorování a kontroly 1  Bylo provedeno podrobné zhodnocení současného stavu užívání návykových látek na území kraje (Zpráva č.7) a ten byl srovnán s výsledky za Prahu a za celou ČR.  Výsledky neukazují na významné odlišnosti.  Spolu se zhodnocením byl navržen systém pravidelného monitorování s roční periodicitou tak, aby byl kraj schopen zajistit tuto činnost v budoucnu svými vlastmi silami.  Nedostatky v současném systému existují v oblasti sběru dat na základních školách (cílové skupiny do 15 let) a zejména pak v zařízeních ústavní péče.

19 Analýza systému monitorování a kontroly 2  Pilotně byl ověřen na úrovni kraje tzv. Minimální evaluační set (MES) vyvinutý na sRVKPP. Výsledky jsou slibné, ale ukázaly na několik zásadních nedostatků při event. spuštění celého systému vykazování (např. podceněné informační materiály, zaškolení a technická podpora atd.).  MES je perspektivní nástroj, který by zvýšil kontrolu kvality a efektivity poskytovaných služeb, ale Kraj jej nemůže spustit bez odladění chyb, což předpokládá zejména práci na sRVKPP a teprve následně by mohlo dojít k jednotnému spuštění. Za současného stavu bylo doporučeno vyčkat kroků sRVKPP.

20 Díky za pozornost dolezalova@kr-s.cz 724 180 789 http://www.kr-stredocesky.cz


Stáhnout ppt "Koordinace protidrogové politiky ve Středočeském kraji PhDr. Pavla Doležalová Krajská protidrogová koordinátorka SK Ved. odd. prevence a humanitárních."

Podobné prezentace


Reklamy Google