Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov"— Transkript prezentace:

1 Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov
Nauka o slově Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov

2 Anotace Materiál tvoří 16 slidů, v nichž se žák osvěží pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov cílová skupina: 9. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák je schopen správně psát slova s i/í/y/ý ve kmeni i v koncovce, ovládá pravidla psaní předpon s, z a pravopis souhláskových skupin použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 9. roč. průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením následuje klíč s řešením

3

4 Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov; Psaní i/y, í/ý
V kořeni píšeme většinou i, í (vichr, místo); pouze v tzv. vyjmenovaných slovech a ve slovech s nimi příbuzných píšeme v kořeni y,ý (myslet, myšlenka, mýtit, mýtné, Vysoké Mýto). V předponě vy-, vý-, píšeme vždy tvrdé y,ý (vymýtit, výmysl). V příponě píšeme měkké i,í (červivý, pálit, brzičko), pouze ve dvou slovech uváděných mezi vyjmenovanými píšeme v příponě tvrdé y,ý (brzy, slepýš). V koncovce píšeme i/y, í/ý podle toho, ke kterému slovnímu druhu slovo patří a v jakém je tvaru. V koncovkách podstatných a přídavných jmen píšeme i/y, í/ý podle vzoru, ke kterému slov patří V koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích se píše měkké i pouze v 1. a 5. p. množného čísla rodu mužského životného (bratrovi spolužáci)

5 Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov; Psaní i/y, í/ý
Podstatná jména tvrdé vzory: pán, hrad, předseda, žena, město měkké vzory: muž, stroj, soudce, růže, píseň, kost, moře, kuře, stavení Přídavná jména tvrdý vzor: mladý měkký vzor: jarní přídavná jména přivlastňovací: otcův, matčin V koncovkách sloves v přítomném času a v rozkazovacím způsobu píšeme vždy měkké i,í (mluvím, žehlíte, šílí, vymysli!, vezmi!). V koncovkách příčestí činného slovesa v přísudku píšeme i/y podle rodu jména v podmětu (Lékaři se radili., Staré domy pomalu chátraly., Hvězdy celou noc jasně svítily.).

6 Doplň i/y, í/ý a zdůvodni pravopis
V zoo se na vl…dném podz…mním sluníčku l…ně v…hříval… lv… a jiné šelm… . Zv…dav… cestovatelé v…děl… na sv…ch cestách nev…slovně přitažl…vé přírodní krásy. Jednu z bolestí civ..l…zace je v mnoha zem…ch stále b…da a utrpení. V zásuvce jsem našla tatínkov… staré v…řazené brýle a rozb…tý v…sací zámek. Po přev…slém břehu bl…zké řeky mnohé děti nečekaně sklouzl… a způsob..l… si různé úrazy, jako třeba bolestiv… v…ron kotníku. Na zledovatělé s…lnici sebou automobil… každou chv…l… sm…kl… . Des…tky zdrav…ch v…sokých stromů zahynul… při s…lné v…chřici a vel…kou m…tinu na v…vhodní straně lesa ještě zvětšily zb…tečně v…kácené jehl…čnany. Jestl…pak v…š, kdo je autorem komedie s m…lostnou zápletkou Mnoho pov…ku pro nic? V…jadřoval se příl…š složitým… větam… .

7 Doplň i/y, í/ý a zdůvodni pravopis
V zoo se na vlídném podzimním sluníčku líně vyhřívali lvi a jiné šelmy . Zvídaví cestovatelé viděli na svých cestách nevýslovně přitažlivé přírodní krásy. Jednu z bolestí civilizace je v mnoha zemích stále bída a utrpení. V zásuvce jsem našla tatínkovy staré vyřazené brýle a rozbitý visací zámek. Po převislém břehu blízké řeky mnohé děti nečekaně sklouzly a způsobily si různé úrazy, jako třeba bolestivý výron kotníku. Na zledovatělé silnici sebou automobily každou chvíli smýkly . Desítky zdravých vysokých stromů zahynuly při silné vichřici a velikou mýtinu na východní straně lesa ještě zvětšily zbytečně vykácené jehličnany. Jestlipak víš, kdo je autorem komedie s milostnou zápletkou Mnoho povyku pro nic? Vyjadřoval se příliš složitými větami .

8 Doplň i/y, í/ý do názvů. Utvoř věty s informacemi, kdy mají nositelé těchto jmen svátek a kde jmenované obce leží. V…lém Ludm…la Rob…n V…ktorie Zb…šek S…lva Kam…la S…lvestr Kob…l…s… Třeb…č L…bl…ce Zl…n L…tom…šl S…chrov V…zov…ce Kol…n V…škov 28.5. 16.9. 30.1. 10.3. 20.5. 29.10. 31.5. 31.12. část Prahy Vysočina střední Čechy střední Morava východní Čechy Český ráj jižní Morava

9 Psaní předpon s-, z-, vz- Psaní těchto předpon u sloves se v zásadě řídí významem: s-/se- pro směr dohromady (shromáždit) pro směr dolů (shodit) pryč (seškrábnout) z-/ze pro význam dokončení děje (zvážit) nebo stát se nějakým (zvážnět) vz-/vze- pro směr vzhůru (vzlétnout) Uvedená pravidla však neplatí vždy, pravopis některých slov si musíme pamatovat nebo vyhledat v pravopisných příručkách (stýskat si, shořet, způsobit, zkusit)

10 Doplňte správnou předponu a odůvodni pravopis.
-pravit zámek -choulit se do klubíčka -hodný výsledek -komolit slovo -končený –jezd -volený zástupce -počítat dluh -tyčit vlajku -hnilá hruška -levněné zboží -balit oblečení -hlédnout zajímavý film -křísit -raněného -čítat hlasy -krátit poradu -pažené ruce žáků -bírka –rezivělých mincí -chýlená větev stromu -působit -lomeninu ruky -trávit dovolenou u moře -trouchnivělý trám spravit zámek schoulit se do klubíčka shodný výsledek zkomolit slovo skončený sjezd zvolený zástupce spočítat dluh vztyčit vlajku shnilá hruška zlevněné zboží sbalit oblečení zhlédnout zajímavý film vzkřísit zraněného sčítat hlasy zkrátit poradu vzpažené ruce žáků sbírka zrezivělých mincí schýlená větev stromu způsobit zlomeninu ruky strávit dovolenou u moře ztrouchnivělý trám

11 Psaní souhláskových skupin
Při tvoření slov někdy vznikají souhláskové skupiny na hranici mezi slovotvorným základem a předponou (odtrhnout, rozsekat) nebo příponou (francouzský, dětství). Při výslovnosti se tyto skupiny mohou zjednodušovat, při psaní je však je nutné je zachovat

12 Doplňte chybějící písmena podle smyslu
ro……típnutá hole…… kost zlá pře……ucha ro……lobené dě…ko záchra……ná a o……ahová služba prohlí……ka mě……kého muzea ce……é vítě……tví ro…..ápat kořist každode……í ra……í ro……břesk ro……áhlá dceři……á společnost po……aná ruka sti……stránka věci ro……pustná káva byli……ý čaj ne……ednodu…… příklad nestr……rozhodování be……tarostně ro……ářený úsměv kroměří……ký zámek první výko……ostní třída povi……osti po……aných rozštípnutá kost zlá předtucha rozzlobené děcko záchranná odtahová služba prohlídka městského muzea cenné vítězství rozsápat kořist každodenní ranní rozbřesk rozsáhlá dceřiná společnost podaná ruka stinná stránka věci rozpustná káva bylinný čaj nejjednodušší příklad nestranné rozhodování bezstarostně rozzářený úsměv kroměřížský zámek první výkonnostní třída povinnosti poddaných

13 Skupiny bě – bje, pě, vě – vje, mě - mně
Psaní těchto skupin souvisí se stavbou slova, píšeme je tedy podle toho, ke které části slova patří: bě, vě, mě hlavně v kořeni (oběd, věda, město) bje, vje na hranici mezi předponou a slovotvorným základem (objet, vjet) mně na konci slova s příponou –ně (upřímně – upřímný, skromně – skromný).

14 Utvoř příslovce od následujících přídavných jmen
jemný soukromý umný sebevědomý skromný lakomý temný vzájemný střídmý jemně soukromě umně sebevědomě skromně lakomě temně vzájemně střídmě

15 Doplňte chybějící písmena
Nejvýko……ější zam……stnanec dostane nejvy……í peněžní odm……nu. V zim…… mívala před spaním v oblib…… příjem…… teplou p……novou koupel. Nevi……ě vanoucí v……třík se prom……nil v hroziv…… hučící vichr. Přim……li jsme ji k nejrozum……jšímu řešení. Stařičký automobil, po strop nap……chovaný několika ob…m……jšími zavazadly, v…….l na rozcestí a pustil se odvážně nejpřím……jší cestou vpřed. Dojem…… v……rný pohled psa ve m…… vzbudil špatné sv……domí, a tak jsem raději zapom……l na to nechat ho tam osam……lého. Při pokusu v……dec utrp……l zranění ruky. I po letech si rádi připom……li pohled na soutok Labe a Vltavy v M……lníku.

16 Doplňte chybějící písmena
Nejvýkonnější zaměstnanec dostane nejvyšší peněžní odměnu. V zimě mívala před spaním v oblibě příjemně teplou pěnovou koupel. Nevinně vanoucí větřík se proměnil v hrozivě hučící vichr. Přiměli jsme ji k nejrozumnějšímu řešení. Stařičký automobil, po strop napěchovaný několika objemnějšími zavazadly, vjel na rozcestí a pustil se odvážně nejpřímější cestou vpřed. Dojemně věrný pohled psa ve mně vzbudil špatné svědomí, a tak jsem raději zapomněl na to, nechat ho tam osamělého. Při pokusu vědec utrpěl zranění ruky. I po letech si rádi připomněli pohled na soutok Labe a Vltavy v Mělníku.


Stáhnout ppt "Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov"

Podobné prezentace


Reklamy Google