Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov."— Transkript prezentace:

1 Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov

2   Materiál tvoří 16 slidů, v nichž se žák osvěží pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov  cílová skupina: 9. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák je schopen správně psát slova s i/í/y/ý ve kmeni i v koncovce, ovládá pravidla psaní předpon s, z a pravopis souhláskových skupin  použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 9. roč.  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením následuje klíč s řešením Anotace

3

4   V kořeni píšeme většinou i, í ( vichr, místo ); pouze v tzv. vyjmenovaných slovech a ve slovech s nimi příbuzných píšeme v kořeni y,ý ( myslet, myšlenka, mýtit, mýtné, Vysoké Mýto ).  V předponě vy-, vý-, píšeme vždy tvrdé y,ý ( vymýtit, výmysl ).  V příponě píšeme měkké i,í ( červivý, pálit, brzičko ), pouze ve dvou slovech uváděných mezi vyjmenovanými píšeme v příponě tvrdé y,ý ( brzy, slepýš ).  V koncovce píšeme i/y, í/ý podle toho, ke kterému slovnímu druhu slovo patří a v jakém je tvaru.  V koncovkách podstatných a přídavných jmen píšeme i/y, í/ý podle vzoru, ke kterému slov patří  V koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích se píše měkké i pouze v 1. a 5. p. množného čísla rodu mužského životného ( bratrovi spolužáci ) Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov; Psaní i/y, í/ý

5   Podstatná jména  tvrdé vzory: pán, hrad, předseda, žena, město  měkké vzory: muž, stroj, soudce, růže, píseň, kost, moře, kuře, stavení  Přídavná jména  tvrdý vzor: mladý  měkký vzor: jarní  přídavná jména přivlastňovací: otcův, matčin  V koncovkách sloves v přítomném času a v rozkazovacím způsobu píšeme vždy měkké i,í ( mluvím, žehlíte, šílí, vymysli !, vezmi !).  V koncovkách příčestí činného slovesa v přísudku píšeme i/y podle rodu jména v podmětu ( Lékaři se radili., Staré domy pomalu chátraly., Hvězdy celou noc jasně svítily.). Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov; Psaní i/y, í/ý

6  V zoo se na vl…dném podz…mním sluníčku l…ně v…hříval… lv… a jiné šelm…. Zv…dav… cestovatelé v…děl… na sv…ch cestách nev…slovně přitažl…vé přírodní krásy. Jednu z bolestí civ..l…zace je v mnoha zem…ch stále b…da a utrpení. V zásuvce jsem našla tatínkov… staré v…řazené brýle a rozb…tý v…sací zámek. Po přev…slém břehu bl…zké řeky mnohé děti nečekaně sklouzl… a způsob..l… si různé úrazy, jako třeba bolestiv… v…ron kotníku. Na zledovatělé s…lnici sebou automobil… každou chv…l… sm…kl…. Des…tky zdrav…ch v…sokých stromů zahynul… při s…lné v…chřici a vel…kou m…tinu na v…vhodní straně lesa ještě zvětšily zb…tečně v…kácené jehl…čnany. Jestl…pak v…š, kdo je autorem komedie s m…lostnou zápletkou Mnoho pov…ku pro nic? V…jadřoval se příl…š složitým… větam…. Doplň i/y, í/ý a zdůvodni pravopis

7  V zoo se na vlídném podzimním sluníčku líně vyhřívali lvi a jiné šelmy. Zvídaví cestovatelé viděli na svých cestách nevýslovně přitažlivé přírodní krásy. Jednu z bolestí civilizace je v mnoha zemích stále bída a utrpení. V zásuvce jsem našla tatínkovy staré vyřazené brýle a rozbitý visací zámek. Po převislém břehu blízké řeky mnohé děti nečekaně sklouzly a způsobily si různé úrazy, jako třeba bolestivý výron kotníku. Na zledovatělé silnici sebou automobily každou chvíli smýkly. Desítky zdravých vysokých stromů zahynuly při silné vichřici a velikou mýtinu na východní straně lesa ještě zvětšily zbytečně vykácené jehličnany. Jestlipak víš, kdo je autorem komedie s milostnou zápletkou Mnoho povyku pro nic? Vyjadřoval se příliš složitými větami. Doplň i/y, í/ý a zdůvodni pravopis

8  Doplň i/y, í/ý do názvů. Utvoř věty s informacemi, kdy mají nositelé těchto jmen svátek a kde jmenované obce leží.  V…lém  Ludm…la  Rob…n  V…ktorie  Zb…šek  S…lva  Kam…la  S…lvestr  Kob…l…s…  Třeb…č  L…bl…ce  Zl…n  L…tom…šl  S…chrov  V…zov…ce  Kol…n  V…škov  28.5.  16.9.  30.1.  10.3.  20.5.  29.10.  31.5.  31.12.  část Prahy  Vysočina  střední Čechy  střední Morava  východní Čechy  Český ráj  střední Morava  střední Čechy  jižní Morava

9   Psaní těchto předpon u sloves se v zásadě řídí významem:  s-/se-  pro směr dohromady ( shromáždit )  pro směr dolů ( shodit )  pryč ( seškrábnout )  z-/ze  pro význam dokončení děje ( zvážit )  nebo stát se nějakým ( zvážnět )  vz-/vze-  pro směr vzhůru ( vzlétnout )  Uvedená pravidla však neplatí vždy, pravopis některých slov si musíme pamatovat nebo vyhledat v pravopisných příručkách (stýskat si, shořet, způsobit, zkusit) Psaní předpon s-, z-, vz-

10  Doplňte správnou předponu a odůvodni pravopis.  -pravit zámek  -choulit se do klubíčka  -hodný výsledek  -komolit slovo  -končený –jezd  -volený zástupce  -počítat dluh  -tyčit vlajku  -hnilá hruška  -levněné zboží  -balit oblečení  -hlédnout zajímavý film  -křísit -raněného  -čítat hlasy  -krátit poradu  -pažené ruce žáků  -bírka –rezivělých mincí  -chýlená větev stromu  -působit -lomeninu ruky  -trávit dovolenou u moře  -trouchnivělý trám  spravit zámek  schoulit se do klubíčka  shodný výsledek  zkomolit slovo  skončený sjezd  zvolený zástupce  spočítat dluh  vztyčit vlajku  shnilá hruška  zlevněné zboží  sbalit oblečení  zhlédnout zajímavý film  vzkřísit zraněného  sčítat hlasy  zkrátit poradu  vzpažené ruce žáků  sbírka zrezivělých mincí  schýlená větev stromu  způsobit zlomeninu ruky  strávit dovolenou u moře  ztrouchnivělý trám

11   Při tvoření slov někdy vznikají souhláskové skupiny na hranici mezi slovotvorným základem a předponou ( odtrhnout, rozsekat ) nebo příponou ( francouzský, dětství ). Při výslovnosti se tyto skupiny mohou zjednodušovat, při psaní je však je nutné je zachovat Psaní souhláskových skupin

12  Doplňte chybějící písmena podle smyslu  ro……típnutá hole…… kost  zlá pře……ucha  ro……lobené dě…ko  záchra……ná a o……ahová služba  prohlí……ka mě……kého muzea  ce……é vítě……tví  ro…..ápat kořist  každode……í ra……í ro……břesk  ro……áhlá dceři……á společnost  po……aná ruka  sti……stránka věci  ro……pustná káva  byli……ý čaj  ne……ednodu…… příklad  nestr……rozhodování  be……tarostně ro……ářený úsměv  kroměří……ký zámek  první výko……ostní třída  povi……osti po……aných  rozštípnutá kost  zlá předtucha  rozzlobené děcko  záchranná odtahová služba  prohlídka městského muzea  cenné vítězství  rozsápat kořist  každodenní ranní rozbřesk  rozsáhlá dceřiná společnost  podaná ruka  stinná stránka věci  rozpustná káva  bylinný čaj  nejjednodušší příklad  nestranné rozhodování  bezstarostně rozzářený úsměv  kroměřížský zámek  první výkonnostní třída  povinnosti poddaných

13   Psaní těchto skupin souvisí se stavbou slova, píšeme je tedy podle toho, ke které části slova patří:  bě, vě, mě hlavně v kořeni ( oběd, věda, město )  bje, vje na hranici mezi předponou a slovotvorným základem ( objet, vjet )  mně na konci slova s příponou – ně ( upřímně – upřímný, skromně – skromný ). Skupiny bě – bje, pě, vě – vje, mě - mně

14  Utvoř příslovce od následujících přídavných jmen  jemný  soukromý  umný  sebevědomý  skromný  lakomý  temný  vzájemný  střídmý  jemně  soukromě  umně  sebevědomě  skromně  lakomě  temně  vzájemně  střídmě

15  Nejvýko……ější zam……stnanec dostane nejvy……í peněžní odm……nu. V zim…… mívala před spaním v oblib…… příjem…… teplou p……novou koupel. Nevi……ě vanoucí v……třík se prom……nil v hroziv…… hučící vichr. Přim……li jsme ji k nejrozum……jšímu řešení. Stařičký automobil, po strop nap……chovaný několika ob…m……jšími zavazadly, v…….l na rozcestí a pustil se odvážně nejpřím……jší cestou vpřed. Dojem…… v……rný pohled psa ve m…… vzbudil špatné sv……domí, a tak jsem raději zapom……l na to nechat ho tam osam……lého. Při pokusu v……dec utrp……l zranění ruky. I po letech si rádi připom……li pohled na soutok Labe a Vltavy v M……lníku. Doplňte chybějící písmena

16  Nejvýkonnější zaměstnanec dostane nejvyšší peněžní odměnu. V zimě mívala před spaním v oblibě příjemně teplou pěnovou koupel. Nevinně vanoucí větřík se proměnil v hrozivě hučící vichr. Přiměli jsme ji k nejrozumnějšímu řešení. Stařičký automobil, po strop napěchovaný několika objemnějšími zavazadly, vjel na rozcestí a pustil se odvážně nejpřímější cestou vpřed. Dojemně věrný pohled psa ve mně vzbudil špatné svědomí, a tak jsem raději zapomněl na to, nechat ho tam osamělého. Při pokusu vědec utrpěl zranění ruky. I po letech si rádi připomněli pohled na soutok Labe a Vltavy v Mělníku. Doplňte chybějící písmena


Stáhnout ppt "Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov."

Podobné prezentace


Reklamy Google