Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R"— Transkript prezentace:

1 Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R
Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R. Vlček

2 Nakládání s majetkem v.v.i.
Zákon č. 341/2005 Sb., o v. v. i., v aktuálním znění (novela k , a ) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, v aktuálním znění (zákon č.110/2009 Sb.) Směrnice Akademické rady AV ČR č.4/2008 Schvalování úkonů pracovišť AV ČR při nakládání s majetkem a majetkovými právy Porada THS, Praha

3 Majetek v.v.i. Majetek pracovišť AV ČR – v.v.i. = majetek, který je potřebný k zajištění účelu, pro který byla v.v.i. zřízena Pozor proto na zdůvodnění případného prodeje, převodu …!!! (zejména pozor u nemovitostí - rekreační zařízení!) Zásada rozumného nakládání Porada THS, Praha

4 Majetek v.v.i. K zisk majetku ze zákona přechodem (nemovitosti záznamem v KN) Zisk nemovitosti po : Koupí / darem Vkladem zřizovatele změnou zřizovací listiny Převodem od Pozemkového fondu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových … Porada THS, Praha

5 Vklad nemovitostí zřizovatelem do vlastnictví / spoluvlastnictví v. v
Vklad nemovitostí zřizovatelem do vlastnictví / spoluvlastnictví v.v.i. změnou zřizovací listiny návrh zpracuje zřizovatel (na návrh ředitele) ředitel pracoviště zajistí jeho projednání v radě pracoviště a dozorčí radě pracoviště – Rada pracoviště projednává, DR se vyjadřuje Porada THS, Praha

6 Majetek v.v.i. Nejedná se o soukromý majetek! Proto prodej (i movitosti) za cenu v místě a čase obvyklou, nejlépe dle znaleckého posudku (ne staršího 1 roku), cenové mapy…; nižší ceny než takto určené nutno zdůvodnit! Pozor na případné ručení majetkem v souvislosti s velkými projekty! V.v.i. mezi sebou se řídí obchodními vztahy Porada THS, Praha

7 Schvalování majetkových úkonů dozorčí radou
1) nabýt nebo zcizit nemovitý majetek 2) nabýt nebo zcizit movitý majetek, jehož hodnota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány za hmotný majetek 3) zřídit zástavní nebo jiné věcné právo zejména věcná břemena a smlouvy o budoucích kupních smlouvách 4) založit jinou právnickou osobu 5) nabýt účast v existující právnické osobě 6) vložit majetek do jiné právnické osoby 7) sjednat či měnit nájemní smlouvu s dobou nájmu delší než 3 měsíce Porada THS, Praha

8 Schvalování majetkových úkonů dozorčí radou
Předchozí písemný souhlas! Schvalovací doložka! Doporučeno: Dozorčí rada pracoviště AV ČR, v. v. ., na svém …zasedání konaném dne…projednala…a udělila předchozí souhlas podle ustanovení § 19, odst. 1, písm. b) zákona č. 341/2005 Sb., o v. v. i., k …(prodeji, koupi, nájmu) Čitelný a vlastnoruční podpis předsedy/místopředsedy DR Do textu / samostatně / razítko Porada THS, Praha

9 Předchozí písemný souhlas dozorčí rady
Úkon koupě/prodeje nemovitosti včetně smluv o smlouvách budoucích Úkon typu věcného břemene včetně smluv o smlouvách budoucích Úkon koupit/prodat movitost (soubor movitostí) nad 8 milionů Záměr koupit/prodat movitost (soubor movitostí) nad 4 miliony Záměr uzavřít nájemní smlouvu nad 3 měsíce: včetně bytů, které pracoviště vlastní včetně movitostí, které pracoviště vlastní, - dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány za hmotný majetek každou smlouvu o bezúplatném užívání (smlouva o výpůjčce) nad 30/90 dní každé ukončení stávající nájemní smlouvy každou zásadní změnu ve stávající smlouvě nové nájemní smlouvy mezi v.v.i. AV ČR Porada THS, Praha

10 Schvalování majetkových úkonů zřizovatelem
Předchozí písemný souhlas! Schvalovací doložka! Jakýkoli úkon dle bodů 1) – 6), § 19, odst. 1, písm. b) zák. 341/2005 Sb. Porada THS, Praha

11 Schvalování majetkových záměrů zřizovatelem
Jakýkoli úkon dle bodů 1) – 6), § 19, odst. 1, písm. b) zák. 341/2005 Sb. Pronájem nemovitosti o výměře nad 100m2 (pozemku nad 500m2) a nad 1 rok Přenechání nemovitosti do bezúplatného užívání nebo výpůjčky Prodeje movité věci nebo souboru věcí v účetní hodnotě nad stonásobek částky Záměr směřující k ukončení smlouvy o užívání nemovitého majetku Porada THS, Praha

12 Nezbytné podklady k souhlasu zřizovatele
Specifikace úkonu Důvod úkonu Označení smluvní strany Stanovisko dozorčí rady V konkrétních případech úkonu / záměru viz čl. 7 Směrnice AR 4/2008 – např. znalecký posudek na kupní cenu Porada THS, Praha

13 Pozor na nepřesnosti Přesný název pracoviště – dle zřizovací listiny
Přesný popis převáděné/pronajímané nemovitosti – v případě koupě/prodeje dle údajů v v katastru nemovitostí Pro projednání v AR i DR předkládat v dostatečném předstihu (viz např. jednací řád DR) Porada THS, Praha

14 Praktický příklad - prodej
Potenciální kupec Znalecký odhad Pozor: prodej – za cenu alespoň dle znaleckého posudku, cenové mapy, ověřené ceny v místě a čase obvyklé není-li průkazně zdůvodněna nižší cena (započtení protihodnoty, doklad, že za cenu obvyklou není prodejné) (schválení záměru zřizovatelem) Předchozí souhlas DR – schvalovací doložku podepisuje předseda DR, není nutný přikládat zápis či výpis z jednání DR Předchozí souhlas zřizovatele – zajišťuje předseda MK = žádost adresovat na předsedu / sekretariát MK Porada THS, Praha

15 Praktický příklad - prodej
A) projednání v Majetkové komisi AV ČR B) předložení návrhu Majetkové komise Akademické radě Příprava a podpis smlouvy Schvalovací doložka zřizovatele – zajišťuje sekretariát Majetkové komise Originál smlouvy na pracovišti, kopie (1 pare) pro MK Porada THS, Praha

16 Praktický příklad - pronájem
1) potenciální zájemce 2) předchozí souhlas DR 3) předchozí souhlas zřizovatele – žádost adresovat na předsedu / sekretariát MK 4) příprava a podpis smlouvy 5) signování smlouvy předsedou MK / členem AR 6) originál smlouvy na pracovišti, doporučeno - kopie (1 pare) MK Porada THS, Praha

17 Praktický příklad – pronájem
Nájemní smlouvy nad tři měsíce vždy nejprve projednat v dozorčí radě (včetně smluv stávajících, které se mění-nájem mezi pracovišti) – předchozí písemný souhlas Nájemní smlouvy nad jeden rok vždy po projednání v DR předložit Majetkové komisi (formou záměru) uzavřít (ukončit) smlouvu (interní norma část I., čl. 3, odst. 1., písm., a,b,d) dtto prodej movité věci nad 4 miliony nájemné v místě a čase obvyklé Porada THS, Praha

18 Nájemní vztahy mezi v.v.i. AV ČR
bezúplatné užívání / nekomerční nájem viz Hromadný dopis člena Akademické rady AV ČR 4/2010, Doporuč 4/2010, Doporučení Akademické rady AV ČR ve věci sjednávání nájemních vztahů o užívání nebytových prostor mezi pracovišti AV ČR Porada THS, Praha

19 Smlouvy o věcném břemeni
Jde o zásadní omezení vlastnického práva Nutno projednat v DR – při majetkových úkonech DR vydává předchozí souhlas !!! Nutno předložit jako úkon AR – předchozí písemný souhlas zřizovatele ! Smlouvy o smlouvách budoucích = záměr majetkového úkonu Porada THS, Praha

20 MANUÁL PRO PŘÍPRAVU SMLUV
Úvod str. 2 Smlouva o nájmu nebytových prostor str. 4 Kupní smlouva – nemovitost str. 31 Věcná břemena str. 34 Smlouva o dílo str. 41 Smlouva o výpůjčce str. 51 Pracovní smlouva str. 56 Dohody o hmotné odpovědnosti str. 59 Dohoda o pracovní činnosti str. 65 Dohoda o provedení práce str. 68 Licenční smlouvy nakladatelské str. 70 Smlouva o vytvoření autorského díla na objednávku se smlouvou licenční str. 81 Smlouva o reklamě str. 86 Smlouva o zajištění reklamy nakladatelem str. 89 majetkove_zalezitosti Porada THS, Praha

21 Kontakty Majetková komise:
V. Žádníková – sekretariát Majetkové komise R. Vlček - předseda Majetkové komise AV ČR Právní odbor SSČ: Mgr. M. Podrápský JUDr. M. Merhautová JUDr. H. Dvořáková Porada THS, Praha

22 Byty ve vlastnictví pracovišť AV ČR
Zákon 341/2005 Sb., o v. v. i., Směrnice AR 4/2008 Schvalování úkonů pracovišť AV ČR při nakládání s majetkem a majetkovými právy I. Pronájem: Předchozí souhlas DR Předchozí souhlas zřizovatele (viz Směrnice AR 4/2008 část III, čl. 5, odst. 1 - nad 100m2) Doporučuji předchozí souhlas zřizovatele i pod 100m2, jde-li o nový pronájem ne-zaměstnanci pracoviště AV ČR II. Prodej: Předchozí souhlas DR; vždy ! předchozí souhlas zřizovatele Porada THS, Praha

23 Byty a ubytovny ve vlastnictví SSČ AV ČR, v.v.i.
Zákon 341/2005 Sb., o v. v. i., Směrnice AR 4/2008 Schvalování úkonů pracovišť AV ČR při nakládání s majetkem a majetkovými právy (DR SSČ) Směrnice AR AV ČR 7/2007 Zásady přidělování služebních bytů a vybraných ubytovacích jednotek v rámci AV ČR Směrnice o ubytování v ubytovnách Mazanka a Sedlec Porada THS, Praha

24 Byty ve vlastnictví SSČ
Bytová komise Majetková komise Dozorčí rada SSČ Akademická rada Porada THS, Praha

25 Byty ve vlastnictví SSČ
Postup přidělování uvolněných bytů 1. oslovení pracovišť (pořadník do půl roku) – žádosti musí respektovat interní normy (např. věk žadatelů u start.bytů) 2. projednání žádostí v BK 3. projednání návrhu BK v MK (start. byty s místopředsedy, kteří jsou členy MK) 4. projednání návrhu BK v DR SSČ 5. předložení návrhu AR Porada THS, Praha

26 Byty ve vlastnictví SSČ
Nájemní a podnájemní smlouvy na dobu určitou Pozor na prodlužování nájemních smluv – málo si to nájemníci hlídají Valorizace nájmů Porada THS, Praha

27 Kontakty JUDr. E. Čermáková – vedoucí OBUZ SSČ cermakova@ssc.cas.cz
JUDr. H. Dvořáková – tajemnice BK R. Vlček – předseda BK Porada THS, Praha


Stáhnout ppt "Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R"

Podobné prezentace


Reklamy Google