Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R. Vlček Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R. Vlček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R. Vlček Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R. Vlček."— Transkript prezentace:

1 Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R. Vlček Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R. Vlček

2 Porada THS, Praha Nakládání s majetkem v.v.i. Zákon č. 341/2005 Sb., o v. v. i., v aktuálním znění (novela k , a ) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, v aktuálním znění (zákon č.110/2009 Sb.) Směrnice Akademické rady AV ČR č.4/2008 Schvalování úkonů pracovišť AV ČR při nakládání s majetkem a majetkovými právy

3 Porada THS, Praha Majetek v.v.i.  Majetek pracovišť AV ČR – v.v.i. = majetek, který je potřebný k zajištění účelu, pro který byla v.v.i. zřízena  Pozor proto na zdůvodnění případného prodeje, převodu …!!! (zejména pozor u nemovitostí - rekreační zařízení!)  Zásada rozumného nakládání

4 Porada THS, Praha Majetek v.v.i.  K zisk majetku ze zákona přechodem (nemovitosti záznamem v KN)  Zisk nemovitosti po :  Koupí / darem  Vkladem zřizovatele změnou zřizovací listiny  Převodem od Pozemkového fondu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových …

5 Porada THS, Praha Vklad nemovitostí zřizovatelem do vlastnictví / spoluvlastnictví v.v.i.  změnou zřizovací listiny  návrh zpracuje zřizovatel (na návrh ředitele)  ředitel pracoviště zajistí jeho projednání v radě pracoviště a dozorčí radě pracoviště – Rada pracoviště projednává, DR se vyjadřuje

6 Porada THS, Praha Majetek v.v.i.  Nejedná se o soukromý majetek! Proto prodej (i movitosti) za cenu v místě a čase obvyklou, nejlépe dle znaleckého posudku (ne staršího 1 roku), cenové mapy…; nižší ceny než takto určené nutno zdůvodnit!  Pozor na případné ručení majetkem v souvislosti s velkými projekty!  V.v.i. mezi sebou se řídí obchodními vztahy

7 Porada THS, Praha Schvalování majetkových úkonů dozorčí radou  1) nabýt nebo zcizit nemovitý majetek  2) nabýt nebo zcizit movitý majetek, jehož hodnota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány za hmotný majetek  3) zřídit zástavní nebo jiné věcné právo zejména věcná břemena a smlouvy o budoucích kupních smlouvách  4) založit jinou právnickou osobu  5) nabýt účast v existující právnické osobě  6) vložit majetek do jiné právnické osoby  7) sjednat či měnit nájemní smlouvu s dobou nájmu delší než 3 měsíce

8 Porada THS, Praha Schvalování majetkových úkonů dozorčí radou  Předchozí písemný souhlas!  Schvalovací doložka!  Doporučeno: Dozorčí rada pracoviště AV ČR, v. v.., na svém …zasedání konaném dne…projednala…a udělila předchozí souhlas podle ustanovení § 19, odst. 1, písm. b) zákona č. 341/2005 Sb., o v. v. i., k …(prodeji, koupi, nájmu) Čitelný a vlastnoruční podpis předsedy/místopředsedy DR  Do textu / samostatně / razítko

9 Porada THS, Praha Předchozí písemný souhlas dozorčí rady  Úkon koupě/prodeje nemovitosti včetně smluv o smlouvách budoucích  Úkon typu věcného břemene včetně smluv o smlouvách budoucích  Úkon koupit/prodat movitost (soubor movitostí) nad 8 milionů  Záměr koupit/prodat movitost (soubor movitostí) nad 4 miliony  Záměr uzavřít nájemní smlouvu nad 3 měsíce: včetně bytů, které pracoviště vlastní včetně movitostí, které pracoviště vlastní, - dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány za hmotný majetek každou smlouvu o bezúplatném užívání (smlouva o výpůjčce) nad 30/90 dní každé ukončení stávající nájemní smlouvy každou zásadní změnu ve stávající smlouvě nové nájemní smlouvy mezi v.v.i. AV ČR

10 Porada THS, Praha Schvalování majetkových úkonů zřizovatelem  Předchozí písemný souhlas!  Schvalovací doložka!  Jakýkoli úkon dle bodů 1) – 6), § 19, odst. 1, písm. b) zák. 341/2005 Sb.

11 Porada THS, Praha Schvalování majetkových záměrů zřizovatelem  Jakýkoli úkon dle bodů 1) – 6), § 19, odst. 1, písm. b) zák. 341/2005 Sb.  Pronájem nemovitosti o výměře nad 100m 2 (pozemku nad 500m 2 ) a nad 1 rok  Přenechání nemovitosti do bezúplatného užívání nebo výpůjčky  Prodeje movité věci nebo souboru věcí v účetní hodnotě nad stonásobek částky  Záměr směřující k ukončení smlouvy o užívání nemovitého majetku

12 Porada THS, Praha Nezbytné podklady k souhlasu zřizovatele  Specifikace úkonu  Důvod úkonu  Označení smluvní strany  Stanovisko dozorčí rady  V konkrétních případech úkonu / záměru viz čl. 7 Směrnice AR 4/2008 – např. znalecký posudek na kupní cenu

13 Porada THS, Praha Pozor na nepřesnosti  Přesný název pracoviště – dle zřizovací listiny  Přesný popis převáděné/pronajímané nemovitosti – v případě koupě/prodeje dle údajů v v katastru nemovitostí  Pro projednání v AR i DR předkládat v dostatečném předstihu (viz např. jednací řád DR)

14 Porada THS, Praha Praktický příklad - prodej  Potenciální kupec  Znalecký odhad  Pozor: prodej – za cenu alespoň dle znaleckého posudku, cenové mapy, ověřené ceny v místě a čase obvyklé není-li průkazně zdůvodněna nižší cena (započtení protihodnoty, doklad, že za cenu obvyklou není prodejné)  (schválení záměru zřizovatelem)  Předchozí souhlas DR – schvalovací doložku podepisuje předseda DR, není nutný přikládat zápis či výpis z jednání DR  Předchozí souhlas zřizovatele – zajišťuje předseda MK = žádost adresovat na předsedu / sekretariát MK

15 Porada THS, Praha Praktický příklad - prodej A) projednání v Majetkové komisi AV ČR B) předložení návrhu Majetkové komise Akademické radě  Příprava a podpis smlouvy  Schvalovací doložka zřizovatele – zajišťuje sekretariát Majetkové komise  Originál smlouvy na pracovišti, kopie (1 pare) pro MK

16 Porada THS, Praha Praktický příklad - pronájem  1) potenciální zájemce  2) předchozí souhlas DR  3) předchozí souhlas zřizovatele – žádost adresovat na předsedu / sekretariát MK  4) příprava a podpis smlouvy  5) signování smlouvy předsedou MK / členem AR  6) originál smlouvy na pracovišti, doporučeno - kopie (1 pare) MK

17 Porada THS, Praha Praktický příklad – pronájem  Nájemní smlouvy nad tři měsíce vždy nejprve projednat v dozorčí radě (včetně smluv stávajících, které se mění- nájem mezi pracovišti) – předchozí písemný souhlas  Nájemní smlouvy nad jeden rok vždy po projednání v DR předložit Majetkové komisi (formou záměru) uzavřít (ukončit) smlouvu (interní norma část I., čl. 3, odst. 1., písm., a,b,d) dtto prodej movité věci nad 4 miliony nájemné v místě a čase obvyklé

18 Porada THS, Praha Nájemní vztahy mezi v.v.i. AV ČR bezúplatné užívání / bezúplatné užívání / nekomerční nájem viz Hromadný dopis člena Akademické rady AV ČR 4/2010, Doporuč 4/2010, Doporučení Akademické rady AV ČR ve věci sjednávání nájemních vztahů o užívání nebytových prostor mezi pracovišti AV ČR

19 Porada THS, Praha Smlouvy o věcném břemeni  Jde o zásadní omezení vlastnického práva  Nutno projednat v DR – při majetkových úkonech DR vydává předchozí souhlas !!!  Nutno předložit jako úkon AR – předchozí písemný souhlas zřizovatele !  Smlouvy o smlouvách budoucích = záměr majetkového úkonu

20 Porada THS, Praha MANUÁL PRO PŘÍPRAVU SMLUV Úvod str. 2 Úvod str. 2  Smlouva o nájmu nebytových prostor str. 4  Kupní smlouva – nemovitost str. 31  Věcná břemena str. 34  Smlouva o dílo str. 41  Smlouva o výpůjčce str. 51  Pracovní smlouva str. 56  Dohody o hmotné odpovědnosti str. 59  Dohoda o pracovní činnosti str. 65  Dohoda o provedení práce str. 68  Licenční smlouvy nakladatelské str. 70  Smlouva o vytvoření autorského díla na objednávku  se smlouvou licenční str. 81  Smlouva o reklamě str. 86  Smlouva o zajištění reklamy nakladatelem str. 89 majetkove_zalezitosti

21 Porada THS, Praha Kontakty  Majetková komise:  V. Žádníková – sekretariát Majetkové komise  R. Vlček - předseda Majetkové komise AV ČR  Právní odbor SSČ: Mgr. M. Podrápský JUDr. M. Merhautová JUDr. H. Dvořáková

22 Porada THS, Praha Byty ve vlastnictví pracovišť AV ČR  Zákon 341/2005 Sb., o v. v. i., Směrnice AR 4/2008 Schvalování úkonů pracovišť AV ČR při nakládání s majetkem a majetkovými právy  I. Pronájem:  Předchozí souhlas DR  Předchozí souhlas zřizovatele (viz Směrnice AR 4/2008 část III, čl. 5, odst. 1 - nad 100m 2)  Doporučuji předchozí souhlas zřizovatele i pod 100m 2, jde- li o nový pronájem ne-zaměstnanci pracoviště AV ČR  II. Prodej:  Předchozí souhlas DR; vždy ! předchozí souhlas zřizovatele

23 Porada THS, Praha Byty a ubytovny ve vlastnictví SSČ AV ČR, v.v.i.  Zákon 341/2005 Sb., o v. v. i., Směrnice AR 4/2008 Schvalování úkonů pracovišť AV ČR při nakládání s majetkem a majetkovými právy (DR SSČ)  Směrnice AR AV ČR 7/2007 Zásady přidělování služebních bytů a vybraných ubytovacích jednotek v rámci AV ČR  Směrnice o ubytování v ubytovnách Mazanka a Sedlec

24 Porada THS, Praha Byty ve vlastnictví SSČ  Bytová komise  Majetková komise  Dozorčí rada SSČ  Akademická rada

25 Porada THS, Praha Byty ve vlastnictví SSČ  Postup přidělování uvolněných bytů  1. oslovení pracovišť (pořadník do půl roku) – žádosti musí respektovat interní normy (např. věk žadatelů u start.bytů)  2. projednání žádostí v BK  3. projednání návrhu BK v MK (start. byty s místopředsedy, kteří jsou členy MK)  4. projednání návrhu BK v DR SSČ  5. předložení návrhu AR

26 Porada THS, Praha Byty ve vlastnictví SSČ  Nájemní a podnájemní smlouvy na dobu určitou  Pozor na prodlužování nájemních smluv – málo si to nájemníci hlídají  Valorizace nájmů

27 Porada THS, Praha Kontakty  JUDr. E. Čermáková – vedoucí OBUZ SSČ JUDr. H. Dvořáková – tajemnice BK  R. Vlček – předseda BK


Stáhnout ppt "Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R. Vlček Informace z majetkové a bytové agendy AV ČR Praha 12. listopadu 2010 R. Vlček."

Podobné prezentace


Reklamy Google