Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Centra nové naděje   Zkušenosti z pilotního ověření tématického prožitkového programu „Násilník“ na Střední škole techniky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Centra nové naděje   Zkušenosti z pilotního ověření tématického prožitkového programu „Násilník“ na Střední škole techniky."— Transkript prezentace:

1 Projekt Centra nové naděje   Zkušenosti z pilotního ověření tématického prožitkového programu „Násilník“ na Střední škole techniky a služeb v Karviné

2 Hlavní cíl projektu: Vytvoření systému osvěty a intervence osobám, které páchají partnerské násilí Dílčí cíle: Realizace odborného poradenství v rámci občanské poradny pro násilníky Realizace a pilotní ověření tématického prožitkového programu „Násilník“ pro studenty středních škol - vytvoření pilotního tématického prožitkového programu „Násilník“ pro studenty SŠ - oslovení škol s nabídkou realizace programu, integrace programu do jejich preventivní strategie - realizace 12 programů na dvou školách - evaluace těchto programů Vytvoření prostoru pro odbornou diskuzi možností intervenčních činností s organizacemi, zabývajícími se socioterapeutickou činností s násilníky Součástí programu je práce s učiteli, zejména s metodiky prevence rizikových projevů chování oslovených škol. Bylo doporučeno zařazení tohoto programu do Minimálního preventivního programu škol tak, aby byl program integrován do Strategie školy.

3 Popis projektu Byly vybrány dvě školy, se kterými již CNN mělo zkušenosti z poskytování tzv. „prožitkových programů“ ve 12 převážně chlapeckých třídách. Pro cca 240 studentů byl realizován program s těmito základními cíly: - práce s náhledem na normální a „nenormální“ partnerství - rozpoznání znaků násilí v sobě - možnosti intervence pro násilné osoby Evaluace programu - ústní zpětná vazba na konci každého programu - písemná zpětná vazba, zpracovaná ŠMP (výstupem byly zápisy z akce) (výstupem byly vyplněné zpětnovazebné dotazníky)

4 Základní myšlenky, nesoucí se projektem Dokázat si přiznat, „zlegalizovat“, že jistá míra a stupeň násilí existuje téměř v každém z nás, že je nutno s tímto poznáním pracovat Neodsuzujme apriori násilníka, ale jeho činy Je třeba si agresivitu, či její pouhé náznaky, nejen uvědomit, ale snažit se ji vyventilovat nezávadným způsobem a dokázat s tímto uvědoměním pracovat Dosud se vždy hovořilo o obětech násilí, ale ne o pocitech násilí v nás Násilí je „záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu“ (definice Světové zdravotnické organizace WHO).

5 Program proběhl na naší škole ve dnech 8., 10. a 22. září 2010 v pěti třídách 1. a jedné třídě 3. ročníku Dovolím si Vás nyní seznámit se svými poznámkami k průběhu programu v jednotlivých třídách Pozn.: Vzhledem k dů- věrnosti informací ne- zveřejňuji názvy tříd

6 Ve třídě pouze chlapci... nechtěli násilí v sobě přiznat, neměli odvahu o tématu hovořit, zpočátku dokonce až program „ničili“ a ignorovali. V první hodině vládl třídou nezájem, lektorka se snažila, seč mohla. Až příběh Norberta negativní přístup nalomil, ale atmosféra zůstala do konce setkání téměř stejná. Převažovalo přesvědčení, že „mne se to netýká“, které se obtížně překonávalo a hledání cesty k žákům bylo v tomto případě velice obtížné. Začínající, nezkušené třídní učitelce se - bohužel - nepodařilo třídu zaktivizovat, přestože k žákům přistupovala citlivě a snažila do programu sama zapojit Pozn.: Žáci této třídy byli v týdnu předtím účastníky adaptačního programu v doprovodu UOV, tehdy byli mnohem aktivnější, sdílnější, hovořili mnohem otevřeněji A G R E S E ! ! ! Třída 1. roč. č. 2 

7  V této třídě, rovněž čistě chlapecké, se lektorka setkala s úplně opačnou atmosférou. Žáci se velice rychle zapojili a bez zábran se identifikovali s té- matem. Téměř okamžitě bylo slyšet „to je jako o mně“, „tento problém patří mně“, "jsem moc rád, že jsem slyšel i jiný způsob řešení, co s tím pocitem mám dělat“, „to je dobře, že už vím, co s tou svou agresivitou“. Třídní učitel zasahoval do programu jen zřídka, přesto citlivě a bylo znát, že jej žáci „berou“

8 V této třídě, složené z hochů i dívek, se hned téma „ujalo“. V úvodu pracovali všichni velice aktivně, hledali však násilí všude jinde, jen ne v sobě. Na sebe se dokázali soustředit až později, kdy devět žáků přiznalo, že ten pocit v sobě mají a dokázali o něm docela otevřeně hovořit. Ve druhé polovině programu byla na účastnících znát již únava, když již poněkud obtížněji hledali způsoby, jakými se z násilí a agresivity dostat, jak se s ní vypořádat. Nacházeli cestu ve sportování, čtení, bojových uměních, ale také v odchodu z místnosti, když to situace vyžaduje a je to téměř nevyhnutné. Dařilo se jim hezky vybavit si některé zážitky z dětství, když – bohužel – mnohdy převládaly smutné pocity z nezájmu rodičů o ně a jejich pocity a nálady. To příjemné, pozitivní, co jim chybělo, hledali nyní v sobě. 

9 Třída smíšená – s převahou dívek – se do programu také zapojila velmi rychle. Děvčata otevřeně hovořila o násilí, které zažívaly některé jejich kamarádky ze strany rodičů i ze strany přítele. Hovořily dokonce o detailech, jakým způsobem otec ubližoval vlastní dceři. Během setkání se 4 dívky z jednoho města svým chováním jevily jako... event. skupina ohrožující ostatní Podnět pro TU a VP ke sledování a citlivé práci s nimi Pozn.: Program v této tříd byl označen za velmi plodný, probraly se i věci vztahové  Rozborem jednotlivých kritických situací většina z nich pochopila, že je nutno hovořit o svých pocitech dříve, než to „bouchne“. Dívky vykreslily hodně příběhů z vlastního života a téměř všechny se identifikovaly s problémem. Tato skupina byla nejosobnější. Nejcitlivěji vnímaly ubližování partnerem, otcem, přítelem. Tento fakt označily jednoznačně za omezování osobní svobody v partnerských vztazích.

10 Tato třída se projevovala velice živě, až divoce, téma se zde setkalo s velkým ohlasem. S obavami však lze konstatovat, že se zde může projevit značné násilí. Během setkání se nedostali všichni ke slovu, aby se svěřili, "kdo to jak má a cítí". Výjimkou byl jeden žák... Ve třídě bylo tématem násilí zasaženo dosti chlapců, potřebovali by tak čtyři hodiny. Vyprávěli spoustu příběhů, které zažili, viděli nebo jen zaslechli. Často hovořili o Romech a skinech. SILNÉ PROTIROMSKÉ NÁLADY POZOR VE ŠKOLE 

11 U početné skupinky hochů bylo patrné, že se jich příběh Norberta osobně dotýká, ale jako by byli bezradní... Vědí o problému, který je trápí, ale nechtějí ho vidět a připouštět si a neuvědomují si, že by s těmi negativy něco měli dělat. Jeden z žáků se přiznal, že se drsně bije s bratry, používají k bitce dokonce středověké zbraně. Ve třídě se zviditelnili dva rváči, kteří si ale uvědomují, že v případě hrozícího násilí "bude lépe odejít z místnosti, než zmlátit spolužáka a být vyloučen ze třídy a školy“. Další z žáků promluvil, že násilí zažíval, že ho otec alkoholik mlátil a ubližoval mu prakticky celé jeho dětství.Doplácí na špatné, nepodnětné rodinné prostředí.Ve třídě je zesměšňován, ale přičiňuje se o to svým vlastních chováním.Párkrát se prý pokoušel o sebevraždu.Kluci mu mnohdy nevěří, domnívají se, že si vymýšlí. přiznává, že nemá nikoho, komu by mohl věřit a svěřit se. Pokračování Ve třídě se profilují 2 skini, jeden dokonce jako stoupenec Dělnické strany, druhý se pohybuje mezi skiny jen na fotbale. Popisovali skoro detailně průběh a fungování srazu skinů, ale líčili i "fotbalové fanoušky" po zápase. V kolektivu je 5 – 7 jedinců, kteří jsou nebezpeční svými velmi násilnickými sklony a svými výroky! 

12  Třída studentů a studentek třetího ročníku, pro které byl program bezesporu také velkým přínosem. Rychle se rozpovídali o svých osobních problémech a zároveň hledali řešení, přičemž na každé vystoupení okamžitě reagovali další spolužáci. Bylo znát, že všichni hovoří zcela spontánně, bez zábran. Během programu se chovali ukázněně, zodpovědně, nerušili projev spolužáků. Téma násilí rozvinuli nejprve v rovině osobní, jedna z žákyň hovořila o ubli- žování vlastním bratrem. Zmínili se o rasovém násilí a nenávisti – naštěstí ne z vlastních zkušeností, hovořili o násilí ve sportu – kdy fanoušci sportovních klubů přicházejí na utkání se záměrem pobít se. Na téma sekt a násilí vlivem náboženského fanatismu se pak rozhovořila sama lektorka a účastníci programu vděčně poslouchali.

13 Tito studenti – nejstarší účastníci programu – přijali program a jeho téma snad nejvděčněji, nejlépe spolupracovali, byli pro program nejzralejší, na druhé stra- ně je zřejmé, že se asi nejvíce ve svých projevech a sděleních kontrolovali...?! Pokračování 

14 Vzhledem k tomu, že CNN jako organizátor projektu vysoce hodnotilo písemné výstupy výchovné poradkyně SŠTaS z jednotlivých tříd, zúčastněných v programu, umožnilo prezentaci programu na na odborném workshopu k problematice násilí, zaměřeného na práci s násilnou osobou 24. listopadu 2010 v Hradci Králové, pořádaném Ministerstvem vnitra, zástupci Policie ČR a pracovníky nevládních organizací Prezentace naší práce VP


Stáhnout ppt "Projekt Centra nové naděje   Zkušenosti z pilotního ověření tématického prožitkového programu „Násilník“ na Střední škole techniky."

Podobné prezentace


Reklamy Google