Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta ke kvalitě Představení projektu Cesta ke kvalitě Martin Chvál, hlavní manažer projektu regionální konference Místo, datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta ke kvalitě Představení projektu Cesta ke kvalitě Martin Chvál, hlavní manažer projektu regionální konference Místo, datum."— Transkript prezentace:

1 Cesta ke kvalitě Představení projektu Cesta ke kvalitě Martin Chvál, hlavní manažer projektu regionální konference Místo, datum

2 Obsah prezentace  Cíl projektu  Výsledky úvodního dotazníkového šetření  postoje škol k autoevaluaci  zájem o aktivity projektu  Aktivity  plánované výstupy  co lze očekávat v nejbližší období

3 Hlavní cíle projektu  Podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému.  Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci a sice v diskusi se školami, zřizovateli a ČŠI. Zákon č. 561/2004 Sb. ukládá školám povinnost vytvářet zprávu o vlastním hodnocení školy (§ 28), která má být východiskem pro zpracování výroční zprávy školy a jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI (§ 12). Školy mohou být hodnoceny i zřizovatelem podle kritérií, která předem zveřejní (tamtéž). Návazně na to ukládají i RVP povinnost zakomponovat autoevaluaci do školních vzdělávacích programů. Další náležitosti stanovuje vyhláška č. 15/2005 Sb. a její úprava č. 225/2009 Sb.

4 Rámcové informace o projektu  Oficiální název projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:  AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Prioritní osa 4a – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)  Prioritní osa 4b – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)  Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání  Typ projektu: Individuální projekt národní  Rozpočet projektu: 77 mil. Kč  Řešitelé projektu: Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut dalšího vzdělávání  květen 2009 – duben 2012  Cílové skupiny projektu: MŠ speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoře, jazykové školy s právem SJZ  4 aktivity projektu:  A: Výzkum a analýzy (NÚOV)  B: Vývoj a ověřování (NÚOV)  C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery (NÚOV)  D: Vzdělávání a diseminace (NIDV)

5 Úvodní dotazníkové šetření

6  12. 6. – zahájeno dotazníkové šetření, rozeslán mail s odkazem na webový formulář dotazníku http://www.nuov.cz/ae/jak-se-zapojithttp://www.nuov.cz/ae/jak-se-zapojit  UN č. 25/2009 – informace o projektu  UN č. 26/2009 – tištěný dotazník  školy byly vyzvány k přihlášení ideálně do 30.6., dotazníkové šetření ale bylo uzavřeno až 15.9.2009  cíl dotazníku:  zjistit, jaké zkušenosti, potřeby a názory mají ředitelé škol v oblasti AE  informovat školy o aktivitách projektu, do kterých se mohou aktivně zapojit  umožnit školám se na tyto aktivity přihlásit  Dotazník vyplnilo 531 škol, 507 vyplnilo kontakt na školu s ochotou zapojit se do aktivit projektu

7 Charakteristika vzorku škol, návratnost  1 škola speciální od MŠ až po SŠ i s běžnými třídami,  dalších 8 škol spec. třídy od MŠ po SŠ,  dalších cca 60 škol různé kombinace typů, převážně SOŠ a SOU z toho:  7 církevních  36 soukromých Počet školZastoupení Stav ke dni 30.9.2008 podle statistické ročenkyNávratnost MŠ speciální173%12713% ZŠ26450%41336% ZŠ speciální316%4457% ZUŠ132%4783% SOŠ15028%91616% SOU5410%47111% SŠ speciální112%1428% gymnázium509%34115% konzervatoř31%1817% jazyková škola10%293% CELKEM531

8 Charakteristika vzorku škol Počet škol Hlavní město Praha56 Jihočeský kraj31 Jihomoravský kraj50 Karlovarský kraj13 Královéhradecký kraj28 Liberecký kraj22 Moravskoslezský kraj49 Olomoucký kraj34 Pardubický kraj36 Plzeňský kraj28 Středočeský kraj49 Ústecký kraj61 Vysočina20 Zlínský kraj35 CELKEM512 Počet škol obec s počtem obyvatel menším než 1 00046 obec s počtem obyvatel 1 000 - 5 00099 obec s počtem obyvatel 5 - 10 00055 starší zástavba města s počtem obyvatel 10 000 - 20 00061 starší zástavba města s počtem obyvatel 20 000 - 100 00094 starší zástavba města s počtem obyvatel nad 100 00046 sídliště ve městě s počtem obyvatel 10 000 - 20 00021 sídliště ve městě s počtem obyvatel 20 000 - 100 00051 sídliště ve městě s počtem obyvatel nad 100 00027 nová zástavba s rodinnými domky na pokraji města s počtem obyvatel 10 000 - 20 0002 nová zástavba s rodinnými domky na pokraji města s počtem obyvatel nad 100 0004

9 Co pro vás autoevaluace znamená?

10

11 Struktura faktorů  smysluplnost Autoevaluaci jsme na škole začali realizovat dříve, než vznikl legislativní požadavek. Bez procesů autoevaluace si nedokážu představit zkvalitňování práce školy. Učitelé naší školy nechápou autoevaluaci jako nutné zlo, ale jako užitečnou aktivitu, ikdyž přináší práci navíc. Učitelé naší školy mají velký zájem o výsledky autoevaluace. Realizace autoevaluace přispěla k lepší komunikaci s rodiči.  zbytečnost Jedná se o další administrativní požadavek shora, který školám přináší pouze zátěž. V našem procesu autoevaluace jsme se zatím nedozvěděli nic, co už bychom předtím nevěděli. Autoevaluace nám nepřináší až takový efekt v porovnání s tím, co si vyžaduje.  strach z autoevaluace Autoevaluace přináší do pedagogického sboru strach z kontroly a postihu při zjištění nedostatků Obáváme se zneužití výsledků autoevaluace (např. jejich dezinterpretace, nepochopení  bezradnost Pociťujeme nedostatek volně dostupných a profesionálně zpracovaných nástrojů, které bychom mohli použít k autoevaluaci školy. Nemáme dostatečné znalosti a kvalifikaci, abychom mohli autoevaluaci provést tak, jak bychom si představovali. Nevíme si rady s interpretacemi výsledků autoevaluace.  chápání přístupu ČŠI a zřizovatele Přístup k autoevaluaci ze strany ČŠI je pro nás srozumitelný. Přístup k autoevaluaci ze strany našeho zřizovatele je pro nás srozumitelný.

12 Vývoj faktorů

13 Zájem o nabízené aktivity

14 Zapojení do procesu autoevaluace ředitel ředitelem pověření učitelé všichni učitelé školyrodičežáci komerční subjekt jiní sociální partneři formulace priorit školy 86%42%41%17%15%3%10% formulace opatření 89%56%28%4%3%1%3% tvorba či výběr evaluačních nástrojů 77%62%18%2% 7%4% realizace sběru informací a jejich zpracování 51%66%41%11%13%12%3% lidé či skupiny, od kterých se sbírají informace 40%23%82%73%76%6%15% vyhodnocení dosažených výsledků vzhledem ke stanoveným cílům 76%67%17%3% 10%2% nejčastěji nad 40 % nad 10 %

15 Priority a periodicita podle typu školy řízení školy kurikulum školy výsledky školyvýuka klima školy spolupráce s okolím oblast byla pro nás v předchozím období prioritou 45%65% 72%74%36% Počet realizovaných cyklů AEani jednoujednoudvakráttři nebo vícekrát ZŠ 4%42%39%15% SOŠ 2%37%42%18% SOU 48%37%15% gymnázium 31%42%27% CELKEM 3%41%40%17%

16 Aktivity projektu

17 Závazky projektu  Aktivita A: Výzkum a analýzy  Realizace 2 dotazníkových šetření – na začátku (2009) a na konci (2011) projektu (včetně stanovení přidané hodnoty projektu)  Průběžný monitoring stavu AE v ČR po dobu řešení projektu (ankety a řízené rozhovory na vzdělávacích akcích C, D, průběžná rešerše textů vztahujících se k AE a monitoring aktivit v AE v ČR)  Závěrečná zpráva řešení projektu jako výstup dotazníkových šetření a průběžného monitoringu  Databáze zahraničních kontaktů  Srovnávací studie o zahraničních modelech AE, včetně analýzy faktorů ovlivňující AE v ČR v současnosti

18 Závazky projektu  Aktivita B: Vývoj a ověřování  Zveřejnění 30 ověřených evaluačních nástrojů na webu (včetně podpory elektronického vyhodnocování viz C)  Zveřejnění 20 příkladů dobré praxe s komentářem  Metodika propojení AE a externí evaluace  Elektronický slovník AE  V nejbližší období:  Do konce roku 2009 budou nabídnuty ke standardizaci  technika stanovování priorit školy,  dotazník výkonové motivace žáků,  dotazník postojů žáků (sémantický diferenciál),  dotazník vyučovacích stylů učitele,  dotazník strategií učení cizím jazykům,  v první polovině roku 2010 bude nabídnuto dalších 8 nástrojů,  do poloviny roku 2010 formulace kritérií kvality,  plánu AE,  procesu,  zprávy,  do konce roku 2009 zveřejnění pracovních verzí prvních hesel slovníku.

19 Závazky projektu  Aktivita C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery  Uspořádání 58 workshopů  Realizace 28 peer review  Organizace 38 tuzemských návštěv škol  Realizace praxe 28 poradců AE  Vydání metodického materiálu o poradenství v oblasti autoevaluace s ukázkami  Organizace závěrečné konference projektu  Vytvoření 1 kontaktního pracoviště (call centrum)  Vydání 6 čísel bulletinů  Vydání monografie poznatků o AE  Vydání a distribuce multimediálního pomocníka AE na DVD  Vybudování podpůrného ICT systému  SW podpora 30 EN (pro B)  V nejbližší období:  Již nyní zprovozněno call centrum a e-mailové poradenství.  Do konce roku 2009 pilotáž workshopů, peer review, návštěv škol.  Realizace workshopů, peer review, návštěv škol od počátku roku 2010 dále.  Do konce roku 2009 vydání elektronické verze 1. čísla bulletinu, začátkem roku 2010 bude zaslán v tištěné podobě na všechny školy.

20 Závazky projektu  Aktivita D: Vzdělávání a diseminace  Návrh a pilotáž vzdělávacího programu pro koordinátory AE (vznik studijních textů a metodiky) – 210 absolventů po 50 hodinách  Návrh a pilotáž vzdělávacího programu pro poradce AE (vznik studijních textů a metodiky) – 28 absolventů po 20 hodinách (návaznost na k. AE)  Návrh standardu k výkonu specializované činnosti  Konference – 2 v každém kraji  Závěrečná zpráva o systému DVPP v AE  V nejbližší období:  Do konce roku 2009 vznik studijních textů a metodik.  Během roku 2010 nabídka prvních vzdělávacích kurzů pro koordinátory AE.

21 Vše podstatné o projektu naleznete na www.nuov.cz/ae své otázky, náměty, doporučení můžete psát na cesta@nuov.cz


Stáhnout ppt "Cesta ke kvalitě Představení projektu Cesta ke kvalitě Martin Chvál, hlavní manažer projektu regionální konference Místo, datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google