Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systematika sborníku Sborník je rozdělen na 6 logických částí:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systematika sborníku Sborník je rozdělen na 6 logických částí:"— Transkript prezentace:

1 Systematika sborníku Sborník je rozdělen na 6 logických částí:
1. charakteristika projektu uvádí formální informace o projektu 2. realizace projektu popisuje jednotlivé aktivity projektu tak, jak jsou systematicky uvedeny v projektové žádosti. V této části jsou obsaženy všechny činnosti, které byly realizovány, tedy vlastní popis vzdělávacího kurzu a také ostatní činnosti, které jeho průběh provázely 3. projekty účastníků – bližší představení několika projektových záměrů, které účastníci vzdělávacího kurzu připravovali 4. fotodokumentce projektu 5. přílohy – ukázky některých formulářů a písemných materiálů používaných v souvislosti s řízením vzdělávacího kurzu 6. závěr – základní myšlenky projektového řízení

2 Obsah Charakteristika projektu
Realizace projektu dle jednotlivých aktivit: Organizační zajištění projektu Dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení Příprava vzdělávacího kurzu Realizace vzdělávacího programu Publicita Monitoring a vyhodnocení Ukončení projektu Projekty účastníků Fotodokumentace Přílohy Závěr

3 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Úvodní informace
Název projektu: „Víme co chceme – odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku“ Příjemce podpory: Pospíšil & Švejnoha, spol. s r. o. Rousínov Poskytovatel podpory: Úřad práce Brno-město Registrační číslo projektu: CZ / /3271 Zaměření: Operační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita 4 Adaptabilita a podnikání Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti

4 zkušenosti žadatele z poradenské činnosti pro obce
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Z čeho vzešla potřeba realizovat tento projekt? nutnost specifické připravenosti obcí na možnost čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie pro programovací období snaha o zlepšení stavu čerpání evropských zdrojů pro rozvoj venkova na Vyškovsku potřeba nově zvolených představitelů obcí získat základní informace a potenciál pro výkon svých funkcí - volby 2006 do obecních zastupitelstev zkušenosti žadatele z poradenské činnosti pro obce

5 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Cíl projektu
Hlavní cíl: zvýšení odborné úrovně představitelů obcí, zejména v oblasti projektového řízení a jejich příprava na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie Specifický cíl: sestavení a realizace vzdělávacího kurzu z oblasti venkovské politiky, projektového řízení, aktuální legislativy a počítačových a komunikačních dovedností

6 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Realizátor projektu
POSPÍŠIL & ŠVEJNOHA, spol. s r. o. Rousínov … partner pro venkov projektově poradenská společnost působící ve venkovském území SO Větrník, Drahanská vrchovina, Rakovec, Mezihoří, Ivanovická brána a MAS Společná cesta, spoluzakladatel mikroregionů a MAS partner v projektech SO Větrník: výstavba školicího centra, rekvalifikace nezaměstnaných, vzdělávání, příprava projektů, zakládání místních akčních skupin zakládající člen Otevřené platformy Hnutí duha a Národní observatoře venkova, o.p.s.

7 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Partneři projektu
Svazek obcí Mezihoří Nemotice 66, Nesovice Svazek obcí Větrník Rostěnice 109, Rostěnice-Zvonovice Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 56, Rousínov Svazek obcí Drahanská vrchovina Luleč 33, Svazek obcí Ivanovická brána Palackého nám. 796, Ivanovice na Hané Mikroregion Rakovec

8 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Zapojení partnerů do projektu
garant účelnosti a efektivity projektu mezičlánek mezi příjemcem a potenciálními účastníky – spolupráce při zajišťování cílové skupiny zajištění publicity na www stránkách účast na konzultačních schůzkách s projektovým týmem informování na mikroregionálních radách o průběhu projektu spolupodílení se na tvorbě obsahu jednotlivých modulů

9 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Cílové skupiny
starostové místostarostové zastupitelé členové kontrolního výboru členové finančního výboru účetní, administrativní pracovnice ostatní zaměstnanci obecních (městských) úřadů v regionu Vyškovska

10 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Časový harmonogram projektu
Období realizace projektu – (15 měsíců)

11 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Rozpočet projektu
Celkové náklady projektu: ,-- Kč

12 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU Projektový tým
Manažerka projektu: Mgr. Hana Toufarová Asistentka projektu: Jitka Coufalová Ing. Michaela Ředinová Irena Dvořáková Účetní projektu: Květoslava Knotková

13 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU Místo realizace projektu
Sídlo realizátora projektu: Rousínov, Zahradní 1141/2a

14 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Dotazníkové šetření
Význam aktivity: zjištění aktuálních požadavků uchazečů na obsah a časovost jednotlivých modulů zjištění úrovně dosavadních znalostí a dovedností uchazečů v jednotlivých oblastech potvrzení zájmu uchazečů o absolvování vzdělávacího kurzu Způsob provedení: dotazník/přihláška – viz příloha

15 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Distribuce a sběr dotazníků
termín distribuce: – a – forma distribuce: seminář, konference, rozeslání elektronicky, popř. poštou na jednotlivé obce termín sběru: – do hod. a – (rozhodující je otisk poštovního razítka, resp. hodina zaregistrování při osobním podání) forma sběru: doručit do sídla společnosti Pospíšil & Švejnoha, spol. s r. o. Rousínov, Zahradní 1141/2a poštou nebo osobně, zpětně bude zasláno, resp. vystaveno potvrzení o přijetí dotazníku a zaregistrování přihlášky kriterium pro výběr účastníků: 1. pořadí zaregistrovaných přihlášek, 2. omezení 2 účastníků z 1 obce (v případě, že zaregistrované přihlášky převýší kapacitu kurzu) v případě nenaplnění kapacity kurzu proběhne další publicita projektu a 2. výzva k předkládání přihlášek

16 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Vyhodnocení aktivity
Jarní běh Počet zaregistrovaných přihlášek: 48, z toho 7 do podzimního běhu Počet uzavřených smluv o účasti v projektu: 40 Podzimní běh Počet zaregistrovaných přihlášek: 21 Počet uzavřených smluv o účasti v projektu: 24 Celkem: 69 zaregistrovaných přihlášek 64 uzavřených smluv o účasti v projektu mezi uchazeči a realizátorem projektu

17 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Zastoupení účastníků dle
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Zastoupení účastníků dle obcí (z celkového počtu 64 účastníků zapsaných do kurzu a 28 zastoupených obcí)

18 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Zastoupení obcí a
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Zastoupení obcí a osob dle svazků obcí (z celkového počtu 64 účastníků a 28 zastoupených obcí) Pozn. Obec Tučapy, zahrnutá do SO Větrník, je členem i Mikroregionu Rakovec

19 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Zastoupení obcí a
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Zastoupení obcí a osob dle svazků obcí (z celkového počtu 64 účastníků a 28 zastoupených obcí)

20 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Zastoupení
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Zastoupení účastníků dle funkcí na obcích (z celkového počtu 64 účastníků)

21 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Zastoupení
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Zastoupení účastníků dle funkcí na obcích (z celkového počtu 64 účastníků)

22 PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍHO KURZU Časový harmonogram vzdělávacího kurzu
Celkový rozsah: 65 vyučovacích hodin + 4 hodiny ověření znalostí + 8 hodin praktických ukázek Výuka v jarním běhu proběhla v období: – a v tomto období se uskutečnila v 15 týdnech včetně ověření znalostí, vždy po 5 vyučovacích hodinách v jednom týdnu Výuka v podzimním běhu proběhla v období: – a v tomto období se uskutečnila v 16 týdnech včetně ověření znalostí, vždy po 5 vyučovacích hodinách v jednom týdnu Při výuce byli účastníci rozděleni do skupin dle potřeb jednotlivých modulů

23 PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍHO KURZU Harmonogram výuky – jarní běh

24 PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍHO KURZU Harmonogram výuky – podzimní běh

25 PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍHO KURZU Studijní pomůcky
Při zahájení vzdělávacího kurzu obdrželi účastníci tyto studijní pomůcky: složku na studijní materiály propisovací tužku poznámkový blok USB flash disk

26 PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍHO KURZU Studijní materiály
Studijní materiály připravovali lektoři jednotlivých modulů na základě doporučení z výstupů dotazníkového šetření a vlastních zkušeností. Studijní materiály obdrželi účastníci v papírové podobě jako skripta nebo podklady k prezentaci a současně v elektronické podobě na svoje Flash disky.

27 REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Místo konání výuky
Výuka probíhala v mikroregionálním školícím středisku v Rostěnicích. Využíván byl malý sál a počítačová učebna.

28 počítačová gramotnost komunikační dovednosti venkovská politika
REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Obsah vzdělávacího kurzu – způsob dosažení výsledků: počítačová gramotnost komunikační dovednosti venkovská politika aktuální legislativa základy projektového řízení výjezdní kurz ověření znalostí

29 REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Obsah vzdělávacího kurzu
Obsah vzdělávacího kurzu je připraven s cílem poskytnout účastníkům takové informace a předat takové zkušenosti, aby po jeho absolvování byli schopni vyhledat potřebné informace, připravit vlastní projektový záměr v souladu s platnou legislativou, zpracovat jeho prezentaci a sami ho představit a obhájit a současně tak přispět k rozvoji venkovského území. K dosažení tohoto cíle byly s ohledem na požadavky účastníků zařazeny do vzdělávacího kurzu tyto moduly: komunikační dovednosti, počítačová gramotnost, venkovská politika, základy projektového řízení a aktuální legislativa. Pro inspiraci a získání praktických zkušeností bylo součástí vzdělávacího kurzu výjezdové školení.

30 REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Modul Počítačová gramotnost
Cílem tohoto modulu je seznámit účastníky s moderními informačními technologiemi, doplnit, popř. rozšířit jejich dovednosti při práci s MS Word, Excel a PowerPoint. Samostatná část je věnována geografickému informačnímu systému a seznámení s prací a využitím aplikace SW MISYS pro obce. Hodinová dotace modulu je 15,5 vyučovacích hodin vč. ověření znalostí, účastníci jsou rozděleni do skupin po 10 osobách. Výuka probíhá formou praktických ukázek a cvičení s PC. Po lektorské stránce modul zajišťovalo Chráněné ITC Deep pracoviště – Ing. Adéla Kolouchová a Boris Dvořáček a dále Veronika Hučíková z AR projekt, s. r. o. Brno

31 REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Modul Venkovská politika
Tento modul je zaměřen na zprostředkování informací potřebných pro řízení obce a mikroregionu ve vazbě na strukturální fondy Evropské unie a dále hledá odpověď na otázku, co je venkovská politika. Jeden blok je podrobněji věnován environmentální problematice. Hodinová dotace modulu je 10,5 vyučovacích hodin vč. ověření znalostí, modul je rozdělen do tří bloků. Výuka probíhá formou přednášek s prezentacemi a příklady dobré praxe. Po lektorské stránce modul zajišťovali: Ing. Tomáš Šulák (CpkP Přerov), Ing. Jiří Pospíšil (Pospíšil & Švejnoha Rousínov) a Mgr. Michal Medek (SEV Krásensko)

32 REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Modul Základy projektového řízení
Modul Základy projektového řízení je stěžejní částí celého vzdělávacího kurzu. Je zaměřen na základní zásady a postupy při sestavování projektu, přípravu projektové žádosti, práci se strategií, vyhledávání dotačních titulů a vyhodnocování projektu. Hodinová dotace modulu je 15,5 vyučovacích hodin vč. ověření znalostí, výuka probíhá formou přednášky s praktickými cvičeními. Po lektorské stránce tento modul zajišťoval pan Ing. Jiří Pospíšil (Pospíšil & Švejnoha Rousínov)

33 REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Modul Aktuální legislativa
Cílem tohoto modulu je poskytnout přehled o aktuálních právních předpisech týkajících se agendy obecních úřadů. Obsahem modulu tedy je výklad zákona o obcích, správního řádu, stavebního zákona, zákona o veřejných zakázkách, právní úpravy katastru nemovitostí. Samostatný blok se věnuje rozpočtu obce a kontrolních činností v obci. Hodinová dotace modulu je 10,5 vyučovacích hodin vč. ověření znalostí, modul je rozdělen do dvou bloků. Výuka probíhá formou přednášek s diskusí. Po lektorské stránce modul zajišťovali: Ing. Pavel Švejnoha (Pospíšil & Švejnoha Rousínov) a Ing. Alena Kučerová (Odborné semináře pro obce, Brno)

34 REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Modul Komunikační dovednosti
Cílem modulu je naučit účastníky „prodat“ to, co se naučili v ostatních modulech, tedy umět vlastní projekt náležitě prezentovat, vytvořit projektový tým a efektivně komunikovat. Obsahem modulu tedy jsou tato témata: efektivní komunikace, prezentační dovednosti, týmové role a vedení týmu. Hodinová dotace modulu je 15,5 vyučovacích hodin vč. ověření znalostí, účastníci jsou rozděleni do skupin po 10 osobách. Výuka probíhá formou interaktivního tréninku se zapojením účastníků. Po lektorské stránce modul zajišťovali lektoři společnosti KMA TRADE, s.r.o. paní Simona Pavlasová a pan Mgr. Pavel Pavlas

35 REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Výjezdový kurz
Součástí vzdělávacího kurzu je tzv. výjezdový kurz, který se koná v některém z venkovských regionů, kde se již realizovaly úspěšné rozvojové projekty. Účastníci tak mají možnost získat osobní zkušenost a přenést ji do vlastní praxe. Jarní běh: „Cesta za příklady dobré praxe v regionu Hranicko“. Navštívená místa: Obec Všechovice, Obec Ústí, Obec Střítež nad Ludinou. Podzimní běh: „Cesta za příklady dobré praxe v regionu Kyjovské Slovácko“. Navštívená místa: Obec Milotice, Obec Ratíškovice, Obec Vlkoš, Obec Žarošice

36 REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Ověření znalostí
1. Teoretická část – u modulů Komunikační dovednosti a Počítačová gramotnost probíhá ověření znalostí v závěru těchto modulů formou písemného testu. U modulů Základy projektového řízení, Venkovská politika a Aktuální legislativa jsou závěrečné znalosti ověřeny současně v jednom testu 2. Praktická část – sestavení projektové fiše reálného obecního projektu, zpracování prezentace tohoto projektu a jeho představení ostatním účastníkům

37 REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO KURZU Přímá podpora účastníků
V rámci individuální podpory účastníků kurzu, jsou poskytována tato opatření: příspěvek na dopravu do místa konání kurzu občerstvení během výuky

38 PUBLICITA PROJEKTU Zajištění publicity projektu
Publicita projektu byla zajišťována v průběhu celého projektu. Informování cílové skupiny i široké veřejnosti probíhalo prostřednictvím webových stránek realizátora projektu a partnerů projektu, inzerce v tisku, tiskových zpráv a článků v tisku, pozvánek na výuku, propagačních předmětů, studijních pomůcek, studijních materiálů a konferencí a seminářů. Při propagaci projektu byla dodržována pravidla vizuální identity ESF a ČR, na všech propagačních předmětech byly použity loga ESF, EU, ČR a ÚP.

39 PUBLICITA PROJEKTU Články v tisku
Vyškovské noviny Rousínovský zpravodaj

40 PUBLICITA PROJEKTU Inzerce v tisku

41 PUBLICITA PROJEKTU Internet
Webové stránky realizátora projektu: Webové stránky partnerů:

42 MONITORING PROJEKTU Monitoring a vyhodnocení
Monitorování projektu probíhá prostřednictvím monitorovacích zpráv předkládaných vyhlašovateli podpory vždy za tříměsíční období počínaje dnem zahájení realizace projektu. Monitorovací zpráva je souhrn písemných materiálů, sloužících ke zjištění, zda projekt probíhá podle plánu, jedná se např. o podrobný popis uskutečněných a plánovaných aktivit, stav čerpání rozpočtu, opatření k zajištění publicity, sledování monitorovacích indikátorů a další. Současně je zjišťován názor účastníků kurzu na obsah probíhající výuky a její přínos pro ně, spokojenost s lektory a celkovým organizačním a technickým zajištěním výuky. Tato část monitoringu je zajišťována prostřednictvím hodnotících dotazníků, které jsou účastníkům předkládány k vyplnění vždy na konci každého modulu. Takto zjištěné poznatky slouží jako podnět ke zvýšení úrovně probíhajícího kurzu i jako podklad při přípravě jiných vzdělávacích aktivit.

43 MONITORING PROJEKTU Monitorovací indikátory
Výstupy – 1. část

44 MONITORING PROJEKTU Monitorovací indikátory
Výstupy – 2. část

45 MONITORING PROJEKTU Monitorovací indikátory
Výsledky

46 MONITORING PROJEKTU Vyhodnocení
69 přihlášených uchazečů 64 uzavřených smluv o účasti 58 úspěšných absolventů 58 připravených projektových záměrů 1 vytvořený vzdělávací program 34 podpořených organizací 1 osoba z řad absolventů vzdělávacího kurzu zapojená do rozvoje území jako manažerka Místní akční skupiny Společná cesta

47 MONITORING PROJEKTU Zhodnocení závěrečných prací účastníků
Celkové předpokládané náklady projektových záměrů: 190 mil. Kč Předpokládané zdroje financování projektových záměrů:

48 Poděkování … účastníkům, partnerům, lektorům a celému projektovému týmu za to, že se zapojili do tohoto projektu a rozhodli se tak přispět k rozvoji našeho regionu


Stáhnout ppt "Systematika sborníku Sborník je rozdělen na 6 logických částí:"

Podobné prezentace


Reklamy Google