Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sanace po těžbě - využívání odpadů jako surovin pro výrobky - problematika certifikace Podzimní SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ 13. listopadu 2013, Hotel Jezerka Karel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sanace po těžbě - využívání odpadů jako surovin pro výrobky - problematika certifikace Podzimní SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ 13. listopadu 2013, Hotel Jezerka Karel."— Transkript prezentace:

1 Sanace po těžbě - využívání odpadů jako surovin pro výrobky - problematika certifikace Podzimní SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ 13. listopadu 2013, Hotel Jezerka Karel Novotný Ing. GEMEC – UNION a.s. Jívka 187, tel. 724 633 265 E-mail; novotny@gemec.cz

2 zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) (5)Organizace je povinna zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace podle zvláštních zákonů,14a) všech pozemků dotčených těžbou a monitorování úložného místa16a) po ukončení jeho provozu. Sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky, přípravy a dobývání (§ 32). Za sanaci se považuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur. (6)K zajištění činností podle odstavce 5 je organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním. Tyto rezervy jsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 1. POVINNOST PROVEDENÍ SANACE PRO TĚŽAŘE § 31Povinnosti a oprávnění organizace při dobývání výhradních ložisek

3 Vyhláška č. 104/1988 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 20. května 1988 o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem

4 1.6 Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou: a) technický plán a harmonogram prací, b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání, c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření. Příloha č.3 Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska hlubinným a povrchovým způsobem

5 1. přímé ukládání odpadů ve smyslu : Vyhláška č. Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb. o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech ve znění vyhl. č. 300/2005 Sb. § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1) a upravuje bližší podrobnosti pro zřizování, provoz, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech § 3 Ukládání odpadů (4) Do úložiště odpadů lze přijmout pouze odpad, který splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem^6a) na odpad ukládaný na skládky stejné skupiny, do které bylo úložiště zařazeno podle výsledků integrovaného hodnocení úložiště^6b). Odpady, které by mohly vzájemně reagovat, musí být definovány v základním popisu odpadu producentem a rozděleny do skupin podle vzájemné slučitelnosti; jednotlivé skupiny musí být na úložišti prostorově odděleny. 2. ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ PŘI SANACI

6 6b) Příloha č. 12 vyhlášky č. 299/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě je sanované území – lom – zařízením k využívání odpadů ve smyslu § 14 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a musíme dodržovat VYHLÁŠKU Ministerstva životního prostředí 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s Odpady Příloha č.11 Podmínky pro využívaní odpadů na povrchu terénu

7 a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy,^17) jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II a ve svrchní vrstvě (rekultivační, terénní úpravy apod.) v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem), b) obsahy škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce, c) do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace) jsou využívány pouze odpady splňující podmínky stanovené v písm. a) a b) a biologicky rozložitelné odpady využívané jako nositelé živin, musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb. 3. Odpady mohou být využity na povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků (s výjimkou rekultivace skládek), jestliže:

8 4. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 v daném místě v množství větším než 1 000 t musí být pro toto místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu se zvláštním právním předpisem^19). 19) Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb. 5. Překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených v bodech 1 až 3 se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo a geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí, pokud využívané odpady při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí, a pokud jsou upravené limitní hodnoty, včetně kritických ukazatelů neuvedených v bodech 1 až 3, stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 musí být navíc vždy splněny požadavky stanovené v bodě 4 a v § 12 odst. 4.

9 2. využívání odpadů ve smyslu :  Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.  Nařízení vlády č.163/2002 Sb. – technické požadavky na vybrané stavební výrobky  ve znění Nařízení vlády č.312/2005 Sb.

10 Skupina výrobkůPodskupina§ 09 Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy mimo stavby pozemních komunikací Popílek a směsi s popílkem pro sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci území postižených antropogenní činností §5 09 Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy mimo stavby pozemních komunikací Popílek a směsi s popílkem pro území neuvedená v TN 09.12.01 §5 09 Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl zasypáním Zpevněný zásypový materiál - ZZM - 09 13 01 §5 09 Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky Nezpevněný zásypový materiál - NZM 09 13 02 §5 09 Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů. Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti. Granulát pro rekultivaci báňských výsypek Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů 09 14 01 §5 09 Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů. Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti. Granulát pro rekultivaci báňských výsypek Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů a pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti 09 14 02 §5 09 Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů. Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti. Granulát pro rekultivaci báňských výsypek Granulát pro rekultivaci báňských výsypek 09 14 03 §5 09 Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů. Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti. Granulát pro rekultivaci báňských výsypek Granulát pro technickou rekultivaci 09 14 04 §5 Skupina 09. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení

11 . Stanoveno jen 5 využitelných energetických produktů, jiné vstupní suroviny nelze! vstupní suroviny pouze testované a registrované chem. látky podle nařízení (ES) č. 1907/2006 – REACH, pokud chce producent uplatnit výjimku z registrace pro zpětně získanou látku, musí mít tuto výjimku schválenou a potvrzenou ECHA, musí být přesně stanovena a uvedena lokalita pro využití výrobku, zákaz použití pod úrovní hladiny podzemní vody, hodnoty sledované ve výluhu převzaty z vyhl. č. 5/2011 Sb. – kvalita podzemních a povrchových vod – použity limity pro pitnou vodu a nelze je prakticky splnit, hodnoty budou proto vždy stanoveny na základě hydrogeologického posouzení dané lokality, snaha zásadně oddělit požadavky na výrobky od požadavků na nakládání s odpady.

12 3. ZKUŠENOSTI Z LIKVIDACE DJŠ ŽACLÉŘ 1993 – dosud probíhá zaplňování všech volných prostor v podzemí Dolu Jan Šverma důlněstavební hmotou – samotuhnoucí nerozplavitelnou zakládkou na bázi velkoobjemových odpadů – v dole bylo cca 650 tis m 3 volného prostoru Vývoj zakládky s odkazem na měnící se názor státní správy – od roku 2002 certifikované výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., výroba v zařízeních dle zákona č. 185/2001 Sb., od 2007 s IPPC dle zákona č. 76/2002 Sb.

13

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Sanace po těžbě - využívání odpadů jako surovin pro výrobky - problematika certifikace Podzimní SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ 13. listopadu 2013, Hotel Jezerka Karel."

Podobné prezentace


Reklamy Google