Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravopis – vyjmenovaná slova po M a P

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravopis – vyjmenovaná slova po M a P"— Transkript prezentace:

1 Pravopis – vyjmenovaná slova po M a P
Kde píšeme i/y a kde í/ý Pravopis – vyjmenovaná slova po M a P

2 Anotace Materiál tvoří 18 slidů, v nichž se žák osvěží pojem vyjmenovaná slova a procvičí si pravopis i/y po M a P cílová skupina: 6. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák je schopen poznat vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná a ovládat jejich pravopis, je nutno využívat formu prezentace k zachování interaktivity použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč. , Český jazyk, přehled učiva základní školy, Pravopisná cvičení průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením následuje klíč s řešením

3 Kde píšeme i/y a kde í/ý v kořenech vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných píšeme tvrdé y/ý: plyn, uplynulý v kořenech ostatních slov píšeme měkké i/í: hlína, hliněný v příponách píšeme měkké i/í: slíbit, slíbil v pádových koncovkách se při psaní i a y řídíme vzory: kdo? co? – ti psi, ti páni; koho? co? – ty pány, ty psy v osobních koncovkách sloves přítomného času se píše vždy měkké í: nosím, nosíš,… v příčestí se při psaní i a y řídíme pravidly o shodě přísudku s podmětem: hokejisté vyhráli, stromy opadaly, děti odešly

4 Vyjmenovaná slova - B být – bydlit – obyvatel – byt; příbytek – nábytek – dobytek; obyčej – bystrý – bylina; kobyla – býk - Přibyslav

5 Vyjmenovaná slova - L slyšet – mlýn – blýskat se; polykat – plynout – plýtvat; vzlykat – lysý – lýtko; lýko – lyže – pelyněk; plyš

6 Vyjmenovaná slova - M my – mýt – myslit – mýlit se; hmyz – myš – hlemýžď; mýtit – zamykat – smýkat; dmýchat – chmýří – nachomýtnout se; Litomyšl

7 Vyjmenovaná slova - P pýcha – pytel – pysk; netopýr – slepýš – pyl; kopyto – klopýtat – třpytit se; zpytovat – pykat – pýr; pýřit se – čepýřit se

8 Vyjmenovaná slova - S syn – sytý – sýr; syrový – sychravý – usychat; sýkora – sýček – sysel; syčet - sypat

9 Vyjmenovaná slova - V vy – vysoký – výt; výskat – zvykat – žvýkat; vydra – výr – vyžle; povyk – výheň; a slova s předponou vy-, vý-

10 brzy – jazyk – nazývat; Ruzyně
Vyjmenovaná slova - Z brzy – jazyk – nazývat; Ruzyně

11 Doplň i/y/í/ý mračna hm-zu sm-šené lesy sm-sl života nesm-rná námaha
skleněná m-sa sm-čit podlahu stará om-tka zlom-slná radost rozm-chat barvy sametové chm-ří drcený km-n nebezpečný sm-k stříbrná m-nce neúm-slné zranění sezamová sem-nka dobré podm-nky zam-tavá odpověď m-lný názor zm-rnit bolest rozsáhlá m-tina vesm-rná stanice mračna hmyzu smíšené lesy smysl života nesmírná námaha skleněná mísa smýčit podlahu stará omítka zlomyslná radost rozmíchat barvy sametové chmýří drcený kmín nebezpečný smyk stříbrná mince neúmyslné zranění sezamová semínka dobré podmínky zamítavá odpověď mylný názor zmírnit bolest rozsáhlá mýtina vesmírná stanice

12 Doplň i/y/í/ý záhadné zm-zení dom-šlivý člověk fotbalový m-č
prům-slová oblast odm-tnout pomoc dlouhé přem-tání nepříjemný om-l naučit se v-myk nesrozum-telná věta vm-sit se do davu jít hlem-ždím krokem špinavé um-vadlo nesm-slné nám-tky záhadné zmizení domýšlivý člověk fotbalový míč průmyslová oblast odmítnout pomoc dlouhé přemítání nepříjemný omyl naučit se výmyk nesrozumitelná věta vmísit se do davu jít hlemýždím krokem špinavé umyvadlo nesmyslné námitky

13 Doplň i/y/í/ý zčep-řená p-rka p-sečné pobřeží stopy kop-tek
jemný p-sek p-skat si známé p-sničky p-šné chování nap-navý film p-tel šp-navého prádla p-tný režim nevyzp-tatelná nálada p-tlík oříšků kapří šup-ny velká p-ha klop-tavá chůze pruhy pap-ru šp-navý sníh netop-ří úkryt našlapovat na šp-čky zaječí p-sky krátký dop-s mravenčí p-le zčepýřená pírka písečné pobřeží stopy kopýtek jemný písek pískat si známé písničky pyšné chování napínavý film pytel špinavého prádla pitný režim nevyzpytatelná nálada pytlík oříšků kapří šupiny velká piha klopýtavá chůze pruhy papíru – papyru špinavý sníh netopýří úkryt našlapovat na špičky zaječí pysky krátký dopis mravenčí píle

14 Doplň i/y/í/ý slep-ší kořist varhaní p-šťaly op-rat se o hůl
p-plavá práce oba p-líře p-chlavé bodliny přep-chová dovolená tvrdošíjně zap-ral velcí sudokop-tníci nečitelný náp-s slepýší kořist varhaní píšťaly opírat se o hůl piplavá práce oba pilíře pichlavé bodliny přepychová dovolená tvrdošíjně zapíral velcí sudokopytníci nečitelný nápis

15 Doplň Lenka se nachom…tla u nehody. M… jsme o tom opravdu nevěděli. Včera m… konečně sundali sádru. Chtěla bych m…t dlouhé vlasy, ale mam…nka si m…slí, že b… m… neslušely. Před každým jídlem b…chom si měli um…t ruce. Ve sklepě jsme vysm…čili všechny pavučiny. Kvůli nebezpeční sm…ku jsme jeli pomalu, m…jelo nás jedno auto za druhým. M…slí se o sobě, že je neom…lný. Musíme pom…šlet na návrat.

16 Doplň Lenka se nachomýtla u nehody. Mý jsme o tom opravdu nevěděli. Včera mi konečně sundali sádru. Chtěla bych mít dlouhé vlasy, ale maminka si myslí, že by mi neslušely. Před každým jídlem bychom si měli umýt ruce. Ve sklepě jsme vysmýčili všechny pavučiny. Kvůli nebezpeční smyku jsme jeli pomalu, míjelo nás jedno auto za druhým. Myslí se o sobě, že je neomylný. Musíme pomýšlet na návrat.

17 Doplň Kdo vynalezl tiskací p…smo? P…cha předchází pád. Jednání středověkých soudů zap…soval p…sař. Z p…tláka prý b…vá nejlepší hajný. P…lot se třp…tivým letadlem kroužil nad letištěm. Z p…sku řeky Otavy rýžovali kdysi zlato. Strašp…tel se bojí i vlastního stínu. Svou vinu si každý jednou odp…ká. Fujary jsou dlouhé pastýřské p…šťaly. Včely krmí své larvy medem a p…lem. Nepronásledujte slep…še, jsou užiteční. Každá pracovní smlouva musí b…t potvrzená podp…sy. Neposp…chej tolik.

18 Doplň Kdo vynalezl tiskací písmo? Pýcha předchází pád. Jednání středověkých soudů zapisoval písař. Z pytláka prý bývá nejlepší hajný. Pilot se třpytivým letadlem kroužil nad letištěm. Z písku řeky Otavy rýžovali kdysi zlato. Strašpytel se bojí i vlastního stínu. Svou vinu si každý jednou odpyká. Fujary jsou dlouhé pastýřské píšťaly. Včely krmí své larvy medem a pylem. Nepronásledujte slepýše, jsou užiteční. Každá pracovní smlouva musí být potvrzená podpisy. Nepospíchej tolik.


Stáhnout ppt "Pravopis – vyjmenovaná slova po M a P"

Podobné prezentace


Reklamy Google