Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak využít Open Access ve vaší publikační činnosti Jan MACH 19. ledna 2012 Jindřichův Hradec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak využít Open Access ve vaší publikační činnosti Jan MACH 19. ledna 2012 Jindřichův Hradec."— Transkript prezentace:

1 Jak využít Open Access ve vaší publikační činnosti Jan MACH 19. ledna 2012 Jindřichův Hradec

2 Co nás čeká Úvod do Open Access Projekty, repozitáře a vyhledávače licence Creative Commons pro Open Access Případová studie publikace knihy v OA

3 OPEN ACCESS OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VĚDECKÝM INFORMACÍM

4 Definice Open Access „ Zajištění otevřeného a volného přístupu k plným textům na veřejném internetu, dovolující uživatelům číst, stáhnout, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo propojovat plné texty článků, jejich procházení pro indexaci, zaznamenání ve formě dat v počítačových programech, nebo jejich užití pro jakýkoliv další zákonný záměr, bez finančních, právních nebo technických bariér, kromě nedílného a neoddělitelného dosažení samotného přístupu k internetu.“ (BOAI)

5 Definice Open Access „ Stálý, online přístup k plným textům materiálů, volně pro všechny uživatele.“ (Open) „ Volný, neomezený přístup k publikacím a textům, které jsou k dispozici zdarma. Informační materiály jsou ukládány v souborech k tomu určených, se zárukou zachování autorských práv při jejich využití“. (Najsarek) „ Otevřený přístup je volná online dostupnost digitálního obsahu“ (Open)

6 Definice Open Access „ Otevřený přístup znamená, že čtenář vědecké publikace ji může číst díky internetu, tisknout ji a dokonce ji dále distribuovat k nekomerčním účelům, bez uhrazení jakýchkoliv poplatků nebo dalších omezení “ (Björk) „ Elektronický přístup k textům článků, bez ohledu na to, zda knihovna má předplatné časopisu, ve kterém byl článek publikován.“ (Kollárová)

7 Definice Open Access trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům (plným textům) pro všechny uživatele – dokumenty dostupné bezplatně i když nemusejí být bezplatně vytvářeny vlastník copyrightu dává jednoznačné svolení k jejich neomezenému čtení, stahování, kopírování, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextovému propojování

8 Budapešťská iniciativa (BOAI) Hlavní cíl – získání finančních zdrojů na podporu změn stávajícího ekonomického způsobu financování existujících časopisů a posílení vzniku nových časopisů Definuje zlatou a zelenou cestu k OA všechny náklady na publikování by měly být hrazeny autorem, resp. publikující stranou – Uživatel má přístup k materiálům zdarma Autor rozhoduje o volném zpřístupnění příspěvku = je držitel autorského práva

9 Budapešťská iniciativa ( BOAI ) Vyjadřuje základní principy, strategie a závazky uplatňované při prosazování otevřeného přístupu k informacím Definuje dvě cesty otevřeného přístupu: – auto-archivace v institucionálních či oborových repozitářích – budování archivů a repozitářů pro ukládání časopisů s otevřeným přístupem

10 Prohlášení z Bethesdy Prohlášení o otevřeném přístupu k publikování z Bethesdy Hlavní cíl – jak postupovat při prosazování zásad rychlého a otevřeného přístupu k primární vědecké literatuře Podnítit diskuzi o publikování informací s otevřeným přístupem v biomedicínských oborech Přesné vymezení konkrétních kroků pro všechny organizace a instituce v rámci otevřeného přístupu

11 Berlínská deklarace Berlínská deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách Hlavní cíl – podpora otevřeného přístupu k vědeckým poznatkům prostřednictvím Internetu – Internet jako podstatný prvek a významný článek, měnící praktickou a ekonomickou skutečnost distribuce vědeckých poznatků a kulturního dědictví – Záruka celosvětové přístupnosti odborných informací

12 Berlínská deklarace Významná změna podstaty vědeckého publikování v elektronickém prostředí Publikované informace musí být široce přístupné a jednoduše dostupné uživateli Nutnost realizace globálního a otevřeného přístupu ke znalostem Budoucnost webu – udržitelná, interaktivní a transparentní; dosažitelný a kompatibilní SW

13 Další iniciativy OA Doporučení EUA pracovní skupiny pro otevřený přístup – určen pro vedení univerzit, s cílem definovat zásady pro zpřístupňování vědeckých prací prostřednictvím otevřeného přístupu (repozitáře, auto-archivace, směrnice, financování) Iniciativa v rámci 7. rámcového programu pro výzkum – pilotní projekt otevřeného přístupu k recenzovaným vědeckým článkům v oblasti výzkumu (OpenAIR) – požadavek na zveřejnění výsledků výzkumu ve volném režimu v rozmezí 6-12 měsíců – projekt se vztahuje na oblast: energetika, životní prostředí, zdraví, ICT, výzkumné infrastruktury (e-infrastruktura), věda ve společnosti, sociální, ekonomické a humanitní vědy Pravidla otevřeného přístupu Evropské rady pro výzkum

14 Další iniciativy OA Prohlášení Wellcome Trust o podpoře otevřeného a neomezeného přístupu k dokumentům – prosazování podpory výzkumu, s cílem zlepšení podmínek pro zdraví lidí a zvířat Vyhlášení IFLA o otevřeném přístupu k vědecké literatuře a dokumentaci výzkumu – zajistit co nejširší přístup k informacím pro všechny národy v souladu se zásadami o knihovnách, informačních službách a svobodným přístupem k informacím

15 Brisbane deklarace Závazné rozhodnutí k vyřešení důležitých otázek OA v rámci jednotlivých zemí Každý občan právo k volnému přístupu k veřejně financovanému výzkumu, k informacím a znalostem z výzkumu Každá univerzita by měla vytvářet a mít přístup k digitálnímu repozitáři pro ukládání akademických prací Postupné ukládání materiálů (co nejkratší doba od vzniku dokumentu) Autoři by měli respektovat otevřený přístup „Úplná verze práce a všech doplňkových materiálů, včetně souhlasu k využití, jsou ihned po prvotním publikování uloženy ve vhodném standardizovaném elektronickém formátu alespoň v jednom on-line repozitáři, který je podporován akademickou institucí, učenou společností, vládní agenturou nebo jinou dobře zavedenou organizací, která usiluje o poskytnutí otevřeného přístupu, neomezenou distribuci, interoperabilitu a dlouhodobou archivaci (pro oblast biomedicíny je takovým repozitářem PubMed Central)."

16 Zlatá cesta k OA golden roads to OA, OA publishing Autor nabídne vydavateli článek k publikování, redakce zajistí recenzní řízení Pokud je článek přijat redakce zajistí jazykovou a formální úpravu Přístup k textu neplatí uživatel, ale autor, který usiluje o zveřejnění svého článku v odborném časopise, nebo třetí strana (grantová agentura, instituce autora apod.) Seznam licenčních politik – SHERPA/RoMEO

17 Zlatá cesta k Open Access Prague Economic Papers Politická ekonomie Acta Oeconomica Pragensia Co je na těchto časopisech pro nás důležité? Zpřístupnění plných textů, s časovým embargem

18 Zelená cesta k OA green roads to OA, OA self-archiving Autorům uděleno svolení k auto-archivaci vlastních kopií publikovaných dokumentů Autor ukládá zpravidla redakčně neupravený rukopis svého příspěvku Příspěvek je okamžitě k dispozici uživatelům – bez hodnocení kvality Výjimkou články, které již hodnocením prošly jinde Autor popisuje dokument metadaty

19 PŘÍNOSY OPEN ACCESS

20 Open Access maximalizuje Viditelnost výzkumu Využitelnost, aplikovatelnost výzkumu Dopad výzkumu Produktivitu výzkumu Postup výzkumu Financování výzkumu Hodnocenost výzkumu …to vše díky zvýšení dostupnosti výzkumu

21 Proč Open Access Pro maximalizaci dostupnosti, využití, aplikování a dopadu výsledků V&V univerzity Pro měření a oceňování dostupnosti, využití, aplikací a vlivu výsledků V&V univerzity Pro shromáždění, správu a veřejné zpřístupnění záznamů o výzkumu na univerzitě a jeho vlivu

22 Přínos pro autory Klíčová role při rozšiřování otevřeného přístupu k dokumentům Autoři publikují své práce v odborných časopisech, s odpovídající kvalitou a počtem potenciálních uživatelů = > očekávaný citační ohlas Tradiční postup vede ke konzervativnímu chování autorů Důležitým faktorem – vliv publikované práce

23 Přínos pro autory Autoři využívající auto-archivace v otevřených archivech oceňují možnost bezplatného využívání jejich dokumentů koncovými uživateli – poskytuje možnost zvyšování citovanosti prací a rychlost publikování Publikovány mnohé studie a výzkumy o pozitivním vlivu otevřeného přístupu na citovanost vědeckých publikací

24

25 Kolik stojí citace? $85.65 - $2226.89 (cena k roku 2005)

26 Vědecké instituce a univerzity Úzký vztah k autorům Publikující autor nezvyšuje pouze svou osobní prestiž, ale také prestiž celého svého pracoviště Konkurenční prostředí – boj o své místo, nutnost obhajovat výzkumy, propagace práce, žádosti o příspěvky a granty Autoři publikující v prestižních časopisech – menší zviditelnění Autoři publikující v rámci OA – širší spektrum zájemců = > povědomost o instituci pro širší okruh odborníků

27

28 Hlavním kritériem pro hodnocení stránek je celkové množství unikátních externích odkazů do domény vse.cz. Dalšími kritérii jsou velikost webu, počet dostupných PDF souborů v doméně - váha 5 % (zde výrazně pomáhá jak publikování plných textů vědeckých časopisů vydávaných Vysokou školou ekonomickou - Prague Economic Papers, Politická ekonomie, Acta Oeconomica Pragensia, tak např. digitalizace vzácných tisků) a počet článků zveřejněných od roku 2001 a dostupných prostřednictvím Google Scholar - váha 5 %.

29 Komerční vydavatelé Nuceni reagovat na změny v informačním průmyslu Elektronická forma vědecké komunikace, ICT – uživatel získává primární dokument bez nutnosti zprostředkování Překonány bariéry času a prostoru Řešeny záležitosti ekonomické stránky šíření vědeckých poznatků Řada komerčních vydavatelů podporuje hnutí OA – Přes 25 tisíc recenzovaných časopisů publikuje přes 2,5 milionu článků ročně, univerzity mohou předplatit pouze část z nich

30 Informační instituce, knihovny Knihovny hnutí za OA vítají – finanční prostředky nutné na nákup předplatné časopisů možno využít k jiným účelům Nová role – podpora autorů při publikování Nové profesní nároky: – zajištění integrace OA zdrojů s dosavadními službami – zvýšení školení a podpory uživatelů – posuzování kvality zdrojových materiálů – zajištění trvalé ochrany a zpřístupnění materiálů s otevřeným přístupem

31 Koncoví uživatelé Otevřený přístup představuje určitou svobodu v získávání odborných informací Nezávislost na čase a prostoru Nevyžaduje zprostředkovatele Možnost pracovat dle vlastních podmínek Snadná dostupnost zdrojů a úspora finančních prostředků Možnost sledování nejnovějších poznatků z oboru Snadné vyjádření a zprostředkování reakce na publikované materiály

32 PROJEKTY A REPOZITÁŘE

33 Projekt SHERPA Zahájení činnosti r. 2002 Zabývá se otázkami výzkumu podpory univerzit v zavádění otevřeného přístupu prostřednictvím institucionálních repozitářů Projekt poskytuje následující služby : – RoMEO – JULIET – OpenDOAR – SHERPA search

34 Projekt SHERPA/RoMEO Zahájení provozu r. 2004 Vytvořena v rámci projektu SHERPA Umožňuje vyhledávat v repozitářích podle názvu vydavatele, nebo názvu časopisu Kategorie vydavatelů časopisů, dle individuálního přístupu k auto-archivaci http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

35 Registry OA ROARROAR - Registry of Open Access Repositories OpenDOAROpenDOAR – The Direcotory of Open Access Repositories DOAJDOAJ – Directory of Open Access Journals

36

37 Předmětově orientované repositáře arXiv.org – statistika, počítačová věda, matematika, fyzika … E-Print Network – přes 5,5 mil článků pro základní a aplikovaný výzkum RePEc – vědecké práce z ekonomie, spolupráce s EconLit DRIVER - Digital Repository Vision for Europe DRIVER – 2,5 mil. vědeckých publikací z Evropy včetně VŠKP CogPrints – autoarchivace pro psychologii, filosofii, neurovědy, biologii aj.

38 OA repositáře a vyhledávače PhilSci Archive – filosofie vědy Scirus – Index více než 410 milionů vědeckých článků PubMed Central, BioMed Central PubMed CentralBioMed Central Národní registr VŠKP ČR – theses.cztheses.cz Google Books, Google Scholars Google BooksGoogle Scholars

39 LICENCE CREATIVE COMMONS

40 Creative Commons představeny v roce 2002, americká nezisková společnost Creative Commons navazují na GNU licence, koncipovány pro širokou škálu nehmotných statků (literární, hudební, audiovizuální, vizuální díla aj…) vycházejí z konceptu „some rights reserved“ práva nabyvatele licence povinnosti nabyvatele licence

41 Práva nabyvatele licence

42 Povinnosti nabyvatele licence

43 Typy CC licencí

44 Vlastnosti CC licencí všechny CC licence dovolují nabyvateli minimálně dílo šířit (tzn. kopírovat, distribuovat, vysílat rozhlasem, půjčovat, vystavovat….) všechny CC licence požadují od nabyvatele minimálně uvést údaje o díle při jeho dalším šíření (požadavek se vztahuje i na upravené dílo) všechny CC licence jsou neodvolatelné (autor má sice právo licenci zrušit, nicméně nemůže zamezit zakázat uživatelům nakládat s kopií díla nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena v době trvání licence) všechny CC licence jsou nevýhradní (možnost poskytnutí již licencovaného díla pod CC jiným distribučním kanálem) všechny CC licence zanikají v případě porušení jejich podmínek ze strany nabyvatele licence

45 Případová studie PUBLIKACE KNIHY V OA

46 Repozitáře šedé literatury Plný text: http://nusl.techlib.cz/index.php/Kniha Tvorba odborné publikace (prezentace, Iveta Fürstová): http://nusl.techlib.cz/images/CZ_Tvorba_odborné_publikace.pdf http://nusl.techlib.cz/images/CZ_Tvorba_odborné_publikace.pdf Publikace vznikla v rámci řešení projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace, který podpořilo MK ČR. Text je zveřejněn za podmínek licence Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně – Nezasahujte do díla 3.0 Česko Creative Commons: Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně – Nezasahujte do díla 3.0 Česko

47 Rejstřík informací o výsledcích Shromažďuje údaje o výsledcích, o pracovištích, ve kterých vznikly a o jejich tvůrcích pro účely hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací.

48 Druhy výsledků I. Publikace – článek v odborném periodiku, odborná kniha, kapitola v odborné knize, článek ve sborníku II. Výsledky aplikovaného výzkumu – patent, poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, užitný / průmyslový vzor III. Výsledky aplikovaného výzkumu – audiovizuální tvorba, uspořádání konference, workshopu, výstavy, ostatní výsledky

49 Odborná kniha dle RIV neperiodická publikace - 100 normostran, tj. 50 tištěných vydaná tiskem nebo elektronicky nakladatelství s vědeckou redakcí recenzovaná alespoň 1 recenzentem z příslušného oboru (ne pracoviště!) dodržet formální atributy odborné knihy – kód ISBN – jednotný autorský kolektiv

50 Struktura publikace Předmluva Úvod Kapitoly … Závěr Resumé Přílohy Seznam zkratek Rejstřík

51 Zúčastněné subjekty Kolektiv autorů Editor: – Petra Pejšová, NTK Vydavatel: – Radim Bačuvčík - VeRBuM, Zlín 2010 – Vědecká redakce nakladatelství VeRBuM Recenzenti: – RNDr. Miroslav Bartošek, CSc., Ing. Petr Žabička

52 SHRNUTÍ

53 Co můžete udělat sami? Hledejte v OA repozitářích a vyhledávačích a své práce zpřístupňujte v open access. Pokud publikujete: zvolte správného vydavatele (SHERPA/RoMEO) zvažte časopisy vydávané na VŠE využívejte možnosti autoarchivace (vlastní web, oborové repozitáře aj.) doporučte Open Access kolegům na fakultě využijte podpory oborových knihovníků CIKS

54 ZDROJE K OPEN ACCESS

55 Pavla Rygelová. Otevřený přístup : jak zviditelnit výsledky své vědecké práce (PDF)Otevřený přístup : jak zviditelnit výsledky své vědecké práce Iva Burešová. Open Access (video ze semináře PARTSIP)Open Access PARTSIP Blog Otevřený přístup. Studie o pozitivním vlivu otevřeného přístupu na citovanost vědeckých publikacíStudie o pozitivním vlivu otevřeného přístupu na citovanost vědeckých publikací Zpravodaj ÚVT MU č. 2/2009 Iniciativa Open Access v ČR www.openaccess.cz www.openaccess.cz

56 Stevan Harnad, Tim Brody. Comparing the Impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same Journals (D-Lib Magazine, June 2004)Comparing the Impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same Journals Stevan Harnad. Mandates and Metrics: How Open Repositories Enable Universities to Manage, Measure and Maximise their Research AssetsMandates and Metrics: How Open Repositories Enable Universities to Manage, Measure and Maximise their Research Assets Iain D. Craig, Andrew M. Plume, Marie E. McVeigh, James Pringle, Mayur Amin. Do Open Access Articles Have Greater Citation Impact?Do Open Access Articles Have Greater Citation Impact?


Stáhnout ppt "Jak využít Open Access ve vaší publikační činnosti Jan MACH 19. ledna 2012 Jindřichův Hradec."

Podobné prezentace


Reklamy Google