Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. výzva OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 3. 6. 2008 Opava 4. 6. 2008 Karviná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. výzva OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 3. 6. 2008 Opava 4. 6. 2008 Karviná."— Transkript prezentace:

1 1. výzva OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 3. 6. 2008 Opava 4. 6. 2008 Karviná

2 Obsah prezentace obecné údaje k výzvě vyplňování elektronické aplikace BENEFIT7 obecné doporučení ze strany MŠMT

3 Dokumentace k výzvě Výzva Přílohy (specifická kritéria, přehled indikátorů, prohlášení k partnerství) Příručka pro žadatele http://www.msmt.cz/eu/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-individualnich-projektu-ostatnich-pro-oblast- podpory-2-2-vysokoskolske-vzdelavani-prioritni-osy-2-op-vk Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fundů a Fondu soudržnosti 2007-2013 http://www.slu.cz/esf/dokumenty/doporucujici%20vyklad%20ke%20zpusobilym%20vydajum.pdf

4 Termíny Příjem žádostí: 19. 5. 2008 - 19. 9. 2008 (na OR do 9. 9.) Schvalování projektů: 5-6 měsíců Vydání rozhodnutí (zahájení projektu): únor 2009

5 Finanční rámec / délka projektu Celková finanční částka: 1 209 mil. Kč Finanční podpora na 1 projekt: 1 – 20 mil. Kč Místo realizace projektu: území ČR vyjma území NUTS II hl. m. Praha Délka trvání projektu: max. 36 měsíců (od data účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

6 Podporované aktivity Inovace studijních programů Inovace v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu atd.

7 Podporované aktivity Inovace studijních programů Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborového studia. Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů. Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality. Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů. Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků. V případě, že je projekt zaměřen na inovaci studijního programu/oboru povinná příloha žádosti – Kopie o rozhodnutí o udělení akreditace Zásady případných úprav obsahu studijních programů a jejich studijních oborů v době platnosti akreditace http://www.msmt.cz/vzdelavani/zasady-pripadnych-uprav-obsahu-studijnich-programu-a-jejich-studijnich-oboru-v-dobe-platnosti-akreditace

8 Podporované aktivity Podpora tvorby týmů Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků. Zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení VŠ. Zdokonalování gramotnosti ICT akademických a ostatních pracovníků VŠ. Zvyšování jazykových kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ. Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ. Podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi, příprava zapojení jednotlivců do mezinárodních projektů a sítí.

9 Cílová skupina Studenti VŠ, Zájemci o studium na VŠ, Akademičtí pracovníci VŠ, Ostatní pracovníci VŠ, Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ (v případě poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků)

10 Oprávnění partneři Sídlo na území ČR: VŠ VOŠ, školy a školská zařízení, instituce Vav, vývojová a inovační centra, přímo-řízené organizace státní správy, Kraje, města, obce, Zdravotnická zařízení, NNO, Zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů, Odborové, zaměstnanecké a oborové profesní organizace Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství.

11 Specifická kritéria

12 Udržitelnost projektu aktivity a výstupy, které budou v rámci projektu podpořeny, musí být udržovány ještě 5 let po skončení financování z OPVK

13 BENEFIT7 - registrace https://www.eu-zadost.cz/ Hlášení o problému s certifikátem zabezpečení se objevuje v případě, kdy na uživatelském počítači není nainstalován požadovaný certifikát. Tato skutečnost nemá vliv na další funkčnost aplikace. Zapnutý JavaScript - zadávání dat do žádosti. Nainstalovaný Acrobat Reader 6 (a vyšší) - tisk žádosti

14 BENEFIT7 - registrace

15 BENEFIT7 – založení žádosti

16 BENEFIT7 – přehled oken Zobrazení poleDruh polePopis Povinné pole (žluté) Povinná pole musí být vždy vyplněna. Povinné pole s nabídkou (žluté) Kliknutím na ikonu v pravém rohu políčka se otevře nabídka/číselník a uživatel zvolí vhodnou variantu. Automatické pole (šedé bez orámování) Údaje do tohoto pole se automaticky doplní. Nepovinné pole (šedé s rámečkem) Vyplnění není vyžadováno, může být závislé na jiné položce. Nepovinné pole s nabídkou (šedé) Kliknutím na ikonu v pravém rohu políčka se otevře nabídka/číselník a uživatel zvolí vhodnou variantu.

17 BENEFIT7 - záložky Panel nabídek slouží k pohybu mezi jednotlivými záložkami. Záložky jsou rozdělené do tří hlavních skupin: Navigace, Operace se žádostí, Datová oblast žádosti. Nápověda zobrazí doplňující informace k aktuální záložce. VLOŽENÁ DATA PRŮBĚŽNĚ UKLÁDAT !!!

18 BENEFIT7 – žadatel Podíl na nákladech z celkové částky rozpočtu, který připadne na žadatele. V případě, že projekt nemá partnery, by měla částka odpovídat celkovým nákladům projektu. Pokud projekt partnery má, musí se součet jejich nákladů rovnat celkovým nákladům projektu. Po zadání identifikačního čísla organizace jsou načteny další informace o organizaci z rejstříku ARES. Tuto akci spustíte tlačítkem „Validace ARES“. www.slu.cz/projektyEU/dokumenty

19 BENEFIT7 – adresa/osoby/partneři Oficiální adresa SU je načtena dle IČO Adresa pro doručení – adresa hlavního řešitele Statutární zástupce – rektor SU Kontaktní osoba – hlavní řešitel Partneři se zadávají rovněž dle IČO Zvážit finanční účast partnera

20 BENEFIT7 – popis projektu Věnujte maximální pozornost vyplnění této záložky. Informace zde zadané slouží jako základní nástroj při hodnocení žádosti.

21 BENEFIT7 - nápověda

22 BENEFIT7 – územní dopad Podíl plánované částky způsobilých výdajů projektu (v %) vztahující se k NUTS3, v němž je projekt realizován. Součet procentních podílů ze všech zadaných oblastí se musí rovnat 100%.

23 BENEFIT7 – klíčové aktivity Uveďte všechny klíčové aktivity, které bude v jednotlivých fázích projektu realizovat žadatel nebo partneři projektu. Suma výdajů všech klíčových aktivit je maximálně rovna celkovým nákladům projektu.

24 BENEFIT7 - harmonogram Do harmonogramu zahrňte všechny klíčové aktivity zadané na záložce „Klíčové aktivity“. Uvedené aktivity musí být realizovány v časovém rozmezí uvedeném na záložce „Projekt“.

25 BENEFIT7 – realizační tým V případě, že plánujete pro určitý typ pozice více zaměstnanců, vyplňte tuto pozici jako jeden záznam a v poli „Úvazek“ uveďte kumulovanou hodnotu úvazků všech zaměstnanců.

26 BENEFIT7 – realizační tým U pracovní smlouvy uvádějte úvazek v procentech (50%, 300% ad), v případě DPČ nebo DPP uvádějte počet hodin za měsíc. U pracovní smlouvy doplňte sazbu za měsíc, u DPČ nebo DPP sazbu za hodinu. Zodpovězte následující otázky: Jaká bude převažující pracovní náplň této pozice v projektu? Popište nejčastější typy činností. Na jakých konkrétních aktivitách se bude v rámci projektu podílet a jakým způsobem? Jaké náklady (jiné než osobní a režie) se budou k dané pozici vázat?

27 BENEFIT7 – horizontální témata rovné příležitosti udržitelný rozvoj pozitivní vliv, nemá vliv, negativní vliv popis a zdůvodnění Horizontální témata patří mezi vylučovací kritéria! Pokud má projekt negativní dopad na některé z horizontálních témat, nemůže být doporučen k podpoře.

28 BENEFIT7 - monitorovací indikátory Monitorovací indikátory vyplňujte s rozmyslem, zavazujete se k jejich splnění. Vyplňte všechny indikátory označené příznakem povinný. V případě, že takovýto indikátor není v projektu relevantní, zadejte nulovou hodnotu.

29 BENEFIT7 - monitorovací indikátory

30 BENEFIT7 - publicita Zadejte informace týkající se zajištění publicity projektu žadatelem a partnery projektu. Projekt musí splňovat základní pravidla publicity uvedená v kapitole 6.9. v příručce pro příjemce.

31 BENEFIT7 – další projekty další projekty, které realizuje žadatel v oblasti RLZ a které jsou financované z veřejných zdrojů. projekty, které jsou relevantní vzhledem k tomuto projektu a jsou realizované nebo připravované v době podání žádosti. seznam zpracuje OR

32 BENEFIT7 – přílohy projektu Doklad o právní subjektivitě Kopie o Rozhodnutí o udělení akreditace Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem Principy partnerství a prohlášení o partnerství Další nepovinné přílohy Přílohy s povinným podpisem naskenujte a přiložte jako obrázek jpg, nebo soubor pdf.

33 BENEFIT7 – validace/finalizace Tlačítko Kontrola umožňuje zobrazit výsledek automaticky prováděných kontrol. Dokud žádost neprojde kontrolou bez chyby, nemůže být provedena finalizace žádosti. Finalizaci je nezbytně nutné provést před tím, než je žádost odevzdána. Finalizací je žádost uzavřena a chráněna oproti další editaci. Finalizovaná žádost se vytiskne a uloží ve formátu pdf na CD-ROM.

34 BENEFIT7 - Tlačítko tisk žádosti slouží zároveň k vygenerování elektronické verze ve formátu pdf. Vytisknutá žádost musí mít stejný Hash kód jako elektronická verze. Štítek na obálku se vytiskne společně se žádostí jako poslední neočíslovaná stránka.

35 Obecné pokyny a doporučení Vzhledem k provázanosti některých záložek vyplňujte záložky v takovém pořadí, v jakém jsou řazeny za sebou. Dbejte na konkrétnost uvedených dat a jejich relevantnost vzhledem k projektu. Údaje musí být ověřitelné. Sledujte čas zbývající do odhlášení.

36 Obecné pokyny a doporučení Pravidelně ukládejte rozpracovaný projekt tlačítkem Uložit. Při dodatečných změnách dbejte na to, aby se změna promítla ve všech relevantních položkách žádosti (nejčastěji změny rozpočtu). Kontrolujte správnost automaticky vkládaných údajů a výpočtů.

37 Děkuji za pozornost. jan.podmol@slu.cz


Stáhnout ppt "1. výzva OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 3. 6. 2008 Opava 4. 6. 2008 Karviná."

Podobné prezentace


Reklamy Google