Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2011 Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR, předseda KHK MSk, prezident Sdružení pro rozvoj MSK a předseda představenstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2011 Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR, předseda KHK MSk, prezident Sdružení pro rozvoj MSK a předseda představenstva."— Transkript prezentace:

1 Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2011 Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR, předseda KHK MSk, prezident Sdružení pro rozvoj MSK a předseda představenstva FITE a.s. 6. 4. 2011, radnice statutárního města Ostravy Chceme-li čisté ovzduší, opravdu musíme všichni chtít !!!

2 4. února 2010 2 Kvalita ovzduší v ČR Obecně

3 4. února 2010 3  velmi citlivý parametr kvality života obyvatel, zejména ve velmi exponovaných regionech  limitující faktor rozvoje podnikání  HK ČR má eminentní zájem zlepšit kvalitu ovzduší v ČR a v regionech  hledat komplexní řešení v partnerství s veřejným sektorem, vysokými školami, příslušnými státními orgány a dalšími Kvalita ovzduší

4 4. února 2010 4  Nezbytné komplexní řešení s cílem dosáhnout vyhovujícího imisního stavu  Zachování konkurenceschopnosti průmyslu ČR i EU v globální ekonomice  Imisní zatížení v území nesmí bránit dalšímu rozvoji v podnikání  Využití strategických dokumentů k řešení kvality ovzduší  Nezapomínat na přeshraniční a dálkové vlivy Průmyslové emise

5 4. února 2010 5  Emisní limity negarantují imisní zatížení !!  Imisní zatížení – rozhodující faktor životního prostředí – bezprostřední vliv na zdraví lidí  Všichni plní emisní limity – imise jsou lokálně překračovány i desetinásobně a více  Stanovení emisních limitů je důležité, ale lokální kvalita ovzduší musí být řešena komplexně v daném prostoru Emise - imise

6 4. února 2010 6  Skutečné emise všech znečišťovatelů v relevantním území  Koncentrace emitujících subjektů v daném území  Dálkový přenos znečištění  Reliéf terénu  Charakter podnebí  Omezování sekundární prašnosti – udržování čistoty  Hustota osídlení, způsoby vytápění  Intenzita a charakter dopravy Hlavní ovlivňující faktory

7 4. února 2010 7  V energetice  V průmyslu  V dopravě  V individuálním vytápění  V zemědělství  Úspory energií, částečně i obnovitelné zdroje Klíč k řešení – koncepční změny

8 4. února 2010 8 Ovzduší v Moravskoslezském kraji

9 4. února 2010 9  Kvalita ovzduší a životní prostředí  Vysoká nezaměstnanost  Dokončení dopravní infrastruktury  Vzdělávání, věda, výzkum a inovace – konkurenceschopnost MSk  Příprava nového plánovacího období EU pro léta 2014 až 2020  Perspektiva MSk 2030 Klíčové problémy KHK MSk a Sdružení pro rozvoj MSk (2011 – 2014)

10 4. února 2010 10  Problém MSk je vysoká koncentrace znečišťovatelů ovzduší na relativně malém území !!  Snižování emisních limitů ANO, ale má to svá technicko-ekonomická omezení (ztráta konkurenceschopnosti) a hrozby (odchod podniků do jiných teritorií)  Politická nechuť řešit individuální (občanské) znečišťovatele ovzduší Snižování emisních limitů – omezené technické možnosti

11 4. února 2010 11  Nesnížit konkurenceschopnost regionu  Zajistit energetickou bezpečnost a soběstačnost MSk  Zachovat, případně navýšit CZT a podíl kombinované výroby tepla a el. energie  Eliminovat pokles, následně i dotěžení zásob černého uhlí v OKR (dotěžení energetického černého uhlí za 15 až 20 let) – prakticky veškerá energetická zařízení v MSK spalují černé uhlí Limity řešení

12 4. února 2010 12  Přestat s amatérizmem !  Řešit koncepčně, komplexně a systémově  Řešit projektovým způsobem  Řešení stojí peníze  Řešit věcně ve všech souvislostech  Odpolitizovat a odideologizovat problém – účast na řešení není výtah k politické moci Jak na to?

13 4. února 2010 13  Ustavit zodpovědného projektového vedoucího na úrovni „vládního zmocněnce“  Ustavit mezinárodní řídící tým – čestné funkce vlivných a zainteresovaných osobností  Ustavit profesionální pracovní tým – tým odborníků schopných řešit problém  Zpracovat „Projekt řešení kvality ovzduší v moravskoslezském regionu“ Praktický postup

14 4. února 2010 14  MŽP - nejedná se pouze o problém životního prostředí  MPO – suroviny, energetika, průmysl  MD – dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost  MV a MMR – lokální vytápění a územní plánování  MZV – přeshraniční vlivy  MZ – zdravotní stav populace  MPSV – vliv řešení na zaměstnanost Komplexní řešení se dotýká minimálně těchto sektorů Proč vládní zmocněnec ?

15 4. února 2010 15  Analytická část (definice území, monitorovací systém, identifikace znečišťovatelů a jejich podíl na znečištění, možnosti snížení znečištění)  Stanovení cílů  Návrhová část (krátkodobá a dlouhodobá systémová opatření)  Realizační část s harmonogramem a zodpovědností Projekt řešení kvality ovzduší v moravskoslezském regionu

16 4. února 2010 16  Státní energetická koncepce – HK ČR podporuje současný návrh  Z pohledu území se silným znečištěním je nutno provázat realizaci Státní energetické koncepce s požadavky na zlepšení ovzduší  Zásadně snížit koncentraci znečišťovatelů v území  Řešit přeshraniční vlivy Koncepční řešení v rámci ČR i kraje

17 4. února 2010 17

18 4. února 2010 18  Státní energetická koncepce – HK ČR podporuje současný návrh  Z pohledu území se silným znečištěním je nutno provázat realizaci Státní energetické koncepce s požadavky na zlepšení ovzduší  Zásadně snížit koncentraci znečišťovatelů v území  Řešit přeshraniční vlivy průmyslu a energetiky Koncepční řešení v rámci ČR i kraje - příklad

19 4. února 2010 19 A.Ponechat stávající stav – nepřijatelné ! B.Spoléhat na legislativní opatření v oblasti ovzduší – dlouhodobé řešení s nejistým výsledkem C.Vyvíjet veřejný nátlak jen na některé průmyslové znečišťovatele – nepřijatelné dělení společnosti, nebezpečí ukončení hutní výroby v kraji D.Komplexní a koncepční řešení zlepšení kvality ovzduší v regionu Varianty řešení

20 4. února 2010 20 Krátkodobá opatření:  Uplatňování legislativních opatření  Dobrovolné dohody nad rámec legislativy  Snižování emisí realizovat u všech znečišťovatelů  Kompenzační opatření – ozdravné pobyty dětí, výsadba zeleně aj.  Poskytování objektivních informací veřejnosti  Nešířit poplašné zprávy Těmito opatřeními se situace zlepší, ale nevyřeší !!! Komplexní a koncepční řešení zlepšení kvality ovzduší v regionu

21 4. února 2010 21 Dlouhodobá opatření – 15 až 20 let:  Komplexně a koncepčně řešit společně kvalitu ovzduší a energetiku v kraji  Snížit koncentraci znečišťovatelů ovzduší v kraji  Průběžně snižovat emise u všech znečišťovatelů ovzduší  Řešit přeshraniční vlivy Komplexní a koncepční řešení zlepšení kvality ovzduší v regionu

22 4. února 2010 22 Návrh konkrétní varianty řešení

23 4. února 2010 23  Zásadně restrukturalizovat energetiku MSk  Vystavět Jadernou elektrárnu Blahutovice (provoz v kogeneračním režimu)  Vyvést teplo z Blahutovic do všech stávajících systémů CZT (případně i tyto rozšířit)  Uzavřít všechny velké uhelné energetické zdroje v MSk  Vybudovat záložní energetický zdroj (plynová špičková elektrárna), nebo modernizovat Elektrárnu Dětmarovice  Zásadně ekologizovat a modernizovat zbývající zdroje Jak snížit koncentraci znečišťovatelů v území ??

24 4. února 2010 24  Ekologizovat a modernizovat současné průmyslové provozy (dobrovolné dohody, dotace a vlastní investice)  Nelikvidovat stávající efektivní pracovní místa  Nevyvážet ekologickou zátěž rušením environmentálně problematických provozů Průmysl a energetika

25 4. února 2010 25  Posílit hromadnou dopravu osob  Prašnost z dopravovaných substrátů  Vytvořit systém meziměstské kolejové dopravy v MSk  Přechod zejména „koncentrované“ dopravy na pohon zemním plynem  Rozvoj elektromobilů – tam kde není efektivnější využít zemní plyn  Obchvaty měst a obcí Doprava

26 4. února 2010 26  Omezit spalování nekvalitních paliv  Zabránit nelegálnímu spalování odpadů  Nízkoenergetické a pasivní domy  Podporovat instalaci tepelných čerpadel  Kvalitní vytápěcí systémy  Obnovitelné zdroje energie Individuální vytápění

27 4. února 2010 27  Technické řešení zpevněných a zelených ploch a odtokových poměrů  Důsledná údržba a čištění veřejných i soukromých ploch  Prašnost při stavebních a zemních pracích  Rozšiřovat a chránit veřejnou i soukromou zeleň Sekundární prašnost a další vlivy

28 4. února 2010 28  Nutno uplatnit prakticky zrcadlové řešení v přilehlé části jižního Polska  řešení využít i nově vznikajícího uskupení ESÚS TRITIA  Hledat synergická řešení zejména při restrukturalizaci energetiky Přeshraniční vlivy

29 4. února 2010 29  Snižování emisních limitů v průmyslu není zárukou docílení požadované kvality ovzduší dané povoleným imisním zatížením v daném prostoru  Požadovanou kvalitu ovzduší lze docílit pouze koncepčním a komplexním řešením v relevantním prostoru a v daném čase  Zachování konkurenceschopnosti v evropské i globální ekonomice Závěr

30 4. února 2010 30 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2011 Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR, předseda KHK MSk, prezident Sdružení pro rozvoj MSK a předseda představenstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google