Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Užívání „drog“ sexuálními pracovníky v kontextu veřejného zdraví – současný stav legislativy České republiky Mgr. Jaroslav Šejvl Centrum adiktologie Psychiatrická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Užívání „drog“ sexuálními pracovníky v kontextu veřejného zdraví – současný stav legislativy České republiky Mgr. Jaroslav Šejvl Centrum adiktologie Psychiatrická."— Transkript prezentace:

1 Užívání „drog“ sexuálními pracovníky v kontextu veřejného zdraví – současný stav legislativy České republiky Mgr. Jaroslav Šejvl Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze AT konference, 11. dubna 2011

2 Obsah prezentace Vymezení pojmů. Obecná charakteristika sex. pracovníka. Šedá zóna; status quo – de lege lata a de lege ferenda. Deklarace a viktimizace. Užívání drog sexuálními pracovníky. Jeden z mála – výzkum. Diskuse a závěr. 11.4.2011strana 2Prostituce a drogy

3 Vymezení pojmů Droga – omamná nebo psychotropní látka (přílohy č. 1 – 7 zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů); nikoli legální drogy. Prostituce – poskytování sexuálních služeb (obvykle manuální stimulace, orální sex, pohlavní styk nebo anální sex) za úplatu, dar nebo jakoukoli jinou protihodnotu – sexuálním pracovníkem. 11.4.2011strana 3Prostituce a drogy

4 Vymezení pojmů Veřejné zdraví – co to je? Široký pojem – koupání ve volné přírodě, strategie hlukové mapy, zdravotní ústavy, pravidla základní hygieny po záplavách, mezinárodní zdravotnický řád, … Užší pojem – EU – prevence nemocí, včetně drogové závislosti. 11.4.2011strana 4Prostituce a drogy

5 Charakteristika Chování sexuálního pracovníka, které má pro klienta sexuální význam a směřuje k uspokojení jeho přání a potřeb, úhrada poskytovaná zákazníkem (peněžitá, hmotná, výhody), neutrální citový vztah. 11.4.2011strana 5Prostituce a drogy

6 Přístupy státu k prostituci Reglementační – stát se snaží o určitou formu „kontroly“ prostituce, a de facto se stává „spoluorganizátorem“ prostituce (? je tedy stát pasákem?). Aboliční – státní instituce se zaměřují na průvodní jevy prostituce, jako je obchod se ženami nebo kuplířství, a problém prostituce zůstává zpravidla neřešen. 11.4.2011strana 6Prostituce a drogy

7 Přístupy státu k prostituci Represivní – prostituce je považována za společensky nežádoucí jev, v některých státech i za trestnou činnost, a pokud existuje, tak jen ilegálně. 11.4.2011strana 7Prostituce a drogy

8 Společenský přístup Morální – děvka, kurva, to se nedělá… (chybí mužský ekvivalent). Sociální – příležitosti ve společnosti (pro muže i ženy). Trestně právní – neostrá hrana s kriminologickými faktory. Zdravotní – šíření různých onemocnění (STI). 11.4.2011strana 8Prostituce a drogy

9 Legislativa – drogy § 283 - § 287 tr. zákoníku V úvahu přicházející – nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy (§ 283). 11.4.2011strana 9Prostituce a drogy

10 Legislativa – sexuální průmysl zákon č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí (§ 15). Česká republika ratifikovala (25. 7. 1951) k 14. 3. 1958 Mezinárodní úmluvu o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a vykořisťování prostituce jiného (úmluva nebyla nikdy publikována ve Sbírce zákonů). zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (§ 6). 11.4.2011strana 10Prostituce a drogy

11 Šedá zóna prostituce Česká republika – paranoia a pokrytectví. Prostituce neexistuje, tento problém nemáme – státní správa (a co samospráva?, přesun odpovědnosti na NGO). Neexistence pravidel, ochrany, bezpečí; nemohoucnost/obava/problém odvolávat se na zákony. 11.4.2011strana 11Prostituce a drogy

12 Obchodní vztah? Závazná smlouva pro obě strany (byť konkludentní). Ochrana sexuálního pracovníka i klienta. Lege artis – forma. Realita bez fikce. 11.4.2011strana 12Prostituce a drogy

13 Do dál? Kriminalizace? (Ano či ne?) Šedá zóna? (Ano či ne?) Registrace? (Dobrovolnost? Souhlas?) Regulace? (Daně? Živnost?) 11.4.2011strana 13Prostituce a drogy

14 Dobrovolnost? Souhlas? Profesionální přístup sexuálního pracovníka (práva a povinnosti jako u jiného živnostenského oprávnění). Ano, chci to dělat! Rovnice: registrovaný sexuální pracovník → klient. R-R: Češi 90%, ¾ lidé ze sousedství; 42% prof. – osamělé samoživitelky. 11.4.2011strana 14Prostituce a drogy

15 Nedobrovolnost! Obchod. Ochrana sex. pracovníka (OČTŘ)? Rizika na sexuální scéně? Možnosti abstraktní registrace? 11.4.2011strana 15Prostituce a drogy

16 De lege ferenda Návrh zastupitelstva hl. m. Prahy (2008). Regulace prostituce – podmínky nabízení a vykonávání prostituce; provoz zařízení k vykonávání prostituce. Přímý a dobrovolný fyzický kontakt sexuální pracovník → klient. 11.4.2011strana 16Prostituce a drogy

17 Oprávnění Obecní úřad. Veřejná listina. Podmínky (§ 3 odst. 2). Omezená doba oprávnění. 11.4.2011strana 17Prostituce a drogy

18 Zdravotní způsobilost Posudek zdravotní způsobilosti. Seznam nemocí vylučujících zdravotní způsobilost. Druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek. 11.4.2011strana 18Prostituce a drogy

19 Práva a povinnosti Daná pro sexuálního pracovníka. Průkaznost oprávnění. Kdo může být provozovatel zařízení. Správní delikty. 11.4.2011strana 19Prostituce a drogy

20 Deklarace Brusel, 2005. Nejedná se o právní dokument. Vychází z mezinárodních smluv OSN. 11.4.2011strana 20Prostituce a drogy

21 Deklarace – článek 1 – 4 Právo každého na život, svobodu a osobní bezpečnost. Právo na ochranu před svévolným narušováním soukromí, rodinného života, domova, korespondence a útoky na čest a dobrou pověst. Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň fyzického a psychického zdraví. Právo na svobodu pohybu a pobytu. 11.4.2011strana 21Prostituce a drogy

22 Deklarace článek 5 – 7 Nikdo nesmí být držen v otroctví, nucené práci či nevolnictví. Každý má právo na stejnou právní ochranu a ochranu před diskriminací a jakýmkoli druhem podněcování k diskriminaci, založeného na příslušnosti k pohlaví, rase, občanství a sexuální orientaci. Každý má právo vstoupit do manželství a založit si rodinu. 11.4.2011strana 22Prostituce a drogy

23 Deklarace článek 8 – 10 Každý má právo na práci, na svobodnou volbu povolání a spravedlivé a příznivé pracovní podmínky. Právo na pokojné shromažďování a spolčování. Každý má právo opustit jakoukoli zemi včetně své vlastní a právo vrátit se do vlastní země. 11.4.2011strana 23Prostituce a drogy

24 Deklarace článek 11 a 12 Každý má právo hledat azyl a nikdo nesmí být zneuctíván. Každý má právo podílet se na kulturním a veřejném životě. 11.4.2011strana 24Prostituce a drogy

25 Viktimizace a trestné činy Potencionální riziko stát se obětí. Oběť není totožná s poškozeným v trestním řízení. Znásilnění (§ 185), Sexuální nátlak (§ 186), Pohlavní zneužití (§ 187), Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190), Šíření pornografie (§ 191), Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192) a Zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193). 11.4.2011strana 25Prostituce a drogy

26 Další trestné činy § 152 – šíření nakažlivé lidské nemoci (úmysl), § 153 (nedbalost). § 155 – ohrožení pohlavní nemocí. § 159 – nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy; se souhlasem (§ 160). § 161 – pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství a § 162 – svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství. 11.4.2011strana 26Prostituce a drogy

27 Specificky … Obchodování s lidmi (§ 168), Zbavení osobní svobody (§ 170), Ohrožování mravní výchovy dítěte (§ 201), Omezení osobní svobody (§ 171), Svádění k pohlavnímu styku (§ 202), Vydírání (§ 175) a Kuplířství (§ 189). 11.4.2011strana 27Prostituce a drogy

28 Viktimizace „klientů“ Loupež (§ 173), Vydírání (§ 175), Krádež (§ 205), Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207), Podílnictví (§ 214) a Legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216). 11.4.2011strana 28Prostituce a drogy

29 Prostituce a drogy – I. Jednou ze zásadních změn v organizaci sexuálních služeb za posledních 25 let je s vysokou mírou pravděpodobnosti rostoucí míra závislosti na drogách. Americké studie naznačují, že finanční prospěch kuplíře – dealera přibývá s tím, jak ubývá finanční prospěch kuplíře tradičního. V jistém smyslu drogová závislost nahradila fyzický nátlak jako prostředek uvěznění v sexuálních službách. Konečný výsledek se pro pouliční prostitutky nezměnil, stále musí odevzdávat většinu svých příjmů mužům, kteří nad nimi mají moc, finanční a sexuální nadvládu (May, 2002 in Vaníčková, 2007). 11.4.2011strana 29Prostituce a drogy

30 Prostituce a drogy – II. užívání drog navozuje či odstraňuje zábrany a překážky prostituce/k prostituci. Zejména užívání amfetaminů je uváděno jako prostředek překonat řadu hodin věnovaných komerčnímu sexu. Užívání drog před zahájením prostituční dráhy, ale i užívání drog mezi osobami provozujícími prostituci je mnohem častější než v obecné populaci. Někteří jsou pod vlivem drogy ke komerčnímu sexu nuceni a pod jejím vlivem nuceni k setrvání (Cusick, 2002 in Vaníčková, 2007). 11.4.2011strana 30Prostituce a drogy

31 Prostituce a drogy – III. Zda je prostituce primárním důvodem k získání peněz na drogy je nepravděpodobné, nicméně je skutečností, že sex se stává někdy v prostituční scéně cenou např. za heroin nebo amfetamin (Vaníčková, 2007). 11.4.2011strana 31Prostituce a drogy

32 Způsob užití podle typu prostituce (Grolmusová, 2008) Užití drogy klubprivátulicejiné Celkový součet Ne326241123384 Ano33114452 Ano i.v.7nezjištěno2110 V minulosti25nezjištěno 126 Neuvedeno9111115118 Celkový součet482263844590 11.4.2011strana 32Prostituce a drogy

33 Způsob užití – teritorium (Grolmusová, 2008) Užití drogy Kraj ČR Hlavní město PrahaStředočeskýJihočeskýÚsteckýLiberecký Moravsko- slezský Celkový součet Ne351712437384 Ano338431352 Ano i.v.91nezjištěno 10 V minulosti25nezjištěno1 26 neuvedeno106911nezjištěno1118 Celkový součet52425188411590 11.4.2011strana 33Prostituce a drogy

34 Způsob užití podle věku (Grolmusová, 2008) Užití drogy Věková skupina 21-25 let26-30 let31-35 let do 20 let včetněnad 35 let neuveden o Celkový součet Ne991347119583384 Ano2610367nezjištěno52 Ano i.v.541nezjištěno 10 V minulosti411541126 neuveden o312421121812118 Celkový součet165183101418416590 11.4.2011strana 34Prostituce a drogy

35 Užití podle vzdělání (Grolmusová, 2008) Užití drogy Věková skupina 21-25 let26-30 let31-35 let do 20 let včetně nad 35 let neuvede no Celkový součet Ne991347119583384 Ano2610367 nezjištěn o52 Ano i.v.541 nezjištěn o 10 V minulosti411541126 neuvede no312421121812118 Celkový součet165183101418416590 11.4.2011strana 35Prostituce a drogy

36 Výzkum v oblasti Minimum zdrojových informací. Problematická cílová skupina a problematické získávání informací. Určitá míra fabulace – strach (z kuplířů, z výsledků, z možných právních následků, …). 11.4.2011strana 36Prostituce a drogy

37 Výzkumný vzorek Klientky R – R, teritoriálně – Praha. Nominační technika – náhodný výběr. Metodologie – polostrukturované interview. otevřené i uzavřené otázky; všechny otázky byly připraveny jako primární; i možnost sekundárních otázek (porozumění a zájem, případně očekávající mlčení u citlivých otázek). 11.4.2011strana 37Prostituce a drogy

38 Klientky R – R Aktuálně se prostituci věnuje 8 respondentek z celkového výzkumného vzorku (10 respondentek). Jedna respondentka udává současné užívání drog (2 další respondentky podle kritéria minulého užívání, tedy minimálně 3 měsíce abstinence, patří také mezi současné uživatelky, ačkoliv udávají, že již 1 či 2 měsíce neužívají) a také provozování prostituce. 11.4.2011strana 38Prostituce a drogy

39 Výzkum – I. Užívání nelegálních NL v současnosti nebo v minulosti uvedlo 6 z 10 respondentek. Ze 6 respondentek, které udaly užívání NL (v minulosti nebo současnosti) jen jedna pracuje v klubu (mezi užíváním NL a prostitucí není u ní kromě jednoho víkendového relapsu v práci asi před měsícem – jak klientka uvedla – zřejmá souvislost). 11.4.2011strana 39Prostituce a drogy

40 Výzkum – II. Jedna pracuje v privátu (udává aplikaci šňupáním a orální aplikaci), ostatní (4) provozují (provozovaly) prostituci na ulici. Tři z nich udávají intravenózní užívání pervitinu, jedna aplikaci šňupáním. Je otázkou jaká je souvislost mezi provozováním pouliční prostituce a intravenózní aplikací. 11.4.2011strana 40Prostituce a drogy

41 Výzkum – III. Z celkového počtu oslovených klientek byly dvě bývalé uživatelky a zároveň i bývalé prostitutky (tzn. že v současné době obě již neužívají – jedna 2 roky, druhá 15 let; obě již také prostituci neprovozují). 11.4.2011strana 41Prostituce a drogy

42 Výzkum – IV. Jedna z těchto dvou respondentek nedává užívání do souvislosti s prostitucí (ačkoliv v rozhovoru sděluje, že získávala peníze na drogy mimo jiné i od přítele, který jí platil za sex). Oslovené respondentky pracující v klubu (3) užívání nelegálních NL negují. Jedna respondentka pracující v eskort servisu užívání NL také neguje. 11.4.2011strana 42Prostituce a drogy

43 Výzkum – V. Výjimečný výzkum. Nezájem o danou oblast. Kriminologické i viktimologické faktory v šedé zóně. 11.4.2011strana 43Prostituce a drogy

44 Kdo jsou klienti? Typický zákazník – muž, 35 let, ženatý (nebo má stálou partnerku) a rád riskuje. Neuvědomuje (nepřipouští) si riziko pro sebe, a i své blízké (R – R, 2008, s. 16). 11.4.2011strana 44Prostituce a drogy

45 Definice veřejného zdraví Veřejné zdraví je upraveno článkem 152 Smlouvy o Evropském společenství. Tento článek říká, že Společenství se ve svých aktivitách zaměří především na prevenci nemocí včetně drogové závislosti. Prioritou bude podpora výzkumu jejich příčin a způsobů šíření, stejně jako veřejná osvěta a vzdělání. 11.4.2011strana 45Prostituce a drogy

46 Závěr Přítomnost drog. Co s tím? Jak dál? Kriminologická a viktimologická rizika. Snižování úcty k právu. 11.4.2011strana 46Prostituce a drogy

47 Použitá literatura Deklarace práv sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropě. Grolmusová, L. (2008). Užívání nelegálních návykových látek mezi prostitutkami na území hl. m. Prahy. Praha: Univerzita Karlova. R – R (2008). Kdo chodí za holkama aneb zákazníci sexuálních pracovnic. Praha: R – R. Vaníčková, E. (2007). Dětská prostituce. Praha: Grada. 11.4.2011strana 47Prostituce a drogy

48 Poděkování Děkuji Vám za pozornost sejvl@adiktologie.cz 11.4.2011strana 48Prostituce a drogy


Stáhnout ppt "Užívání „drog“ sexuálními pracovníky v kontextu veřejného zdraví – současný stav legislativy České republiky Mgr. Jaroslav Šejvl Centrum adiktologie Psychiatrická."

Podobné prezentace


Reklamy Google