Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přenosná zařízení na čtení elektronických knih některých formátů K právním podmínkám jejich užití v knihovnách Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přenosná zařízení na čtení elektronických knih některých formátů K právním podmínkám jejich užití v knihovnách Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky."— Transkript prezentace:

1 Přenosná zařízení na čtení elektronických knih některých formátů K právním podmínkám jejich užití v knihovnách Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky

2 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách2 Autorský zákon a knihovny K některým autorskoprávním otázkám činnosti knihoven v současnosti (Matušík) http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/matus.htm http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/matus.htm velká pozornost stávající úpravě digitálního užití v knihovnách

3 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách3 Právní podmínky užití čteček Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, §§ 659-662 – Smlouva o výpůjčce§§ 659-662 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění –§ 16 – vymezení výpůjčky (Půjčováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou.) –§ 66 odst. 6 ( Ustanovení § 30a až 33, § 34 písm. b) až d), § 35 až 38, § 38a odst. 1 písm. b), § 38a odst. 2, § 38b až 39, § 43 odst. 1 a 4 až 6 a § 54 se na počítačový program nevztahují.) – § 66 odst. 3 - Za pronájem či půjčování podle tohoto zákona se nepovažuje pronájem nebo půjčování rozmnoženiny počítačového programu, kde samotný program není podstatným předmětem pronájmu nebo půjčování => je zapotřebí smluvní licence

4 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách4 „Elektronické půjčování“ – e-kniha „elektronická výpůjčka“ + „e-kniha“ –pojem zakotven zatím jen ve Velké Británii Digital Economy Act 2010 –“book” includes— –(a)a work recorded as a sound recording and consisting mainly of spoken words (an “audio-book”), and –(b)a work, other than an audio-book, recorded in electronic form and consisting mainly of (or of any combination of) written or spoken words or still pictures (an “e- book”); –“lent out”— –(a)means made available to a member of the public for use away from library premises for a limited time, but –(b)does not include being communicated by means of electronic transmission to a place other than library premises, –and “loan” and “borrowed” are to be read accordingly; –“library premises” has the meaning given in section 8(7) of the Public Libraries and Museums Act 1964;”. –“(A1)The rights conferred by this Chapter are not infringed by the following acts by a public library in relation to a book within the public lending right scheme— –(b)in relation to an audio-book or e-book, copying or issuing a copy of the book as an act incidental to lending it.

5 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách5 Obsah čteček Volná díla Díla nepožívající ochrany autorského zákona (§ 3 AZ) Díla užívaná na základ konkludentně uzavřené licence, licence typu Creative Commons Data (seznamy)

6 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách6 Volná díla 70 let od smrti autora (jenž přežil ostatní spoluautory) 70 let od zveřejnění anonymního či pseudonymního díla Uplynutí majetkových autorských práv neznamená konec ochrany autorským právem => osobnostní práva –knihovny se nemohou vydat cestou šíření zmrzačených děl

7 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách7 Manifest IFLA pro digitální knihovny Manifest IFLA pro digitální knihovny http://www.ifla.org/files/digital-libraries/documents/digital-library-manifesto.pdf Digitální knihovna je on-line přístupnou sbírkou digitálních objektů spolehlivé kvality, jež jsou vytvořeny či vybrány a spravovány podle mezinárodně přijatých zásad pro budování sbírek a zpřístupňovány promyšleným a dlouhodobě udržitelným způsobem, podporovány službami, jež jsou nezbytné k tomu, aby uživatelé mohli vyhledat a využívat tyto zdroje

8 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách8 Volná díla uložena na čtečce odpovědnost za právní status jde za uživatelem - knihovnou –je povinna ověřit – ať již jde o produkty vlastní činnosti, nebo přejaté

9 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách9 Právo pořizovatele databáze §§ 88 – 94 AZ § 90 Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze –(1) Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. –(2) Vytěžováním podle odstavce 1 se rozumí trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem. –(3) Zužitkováním podle odstavce 1 se rozumí jakýkoli způsob zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu. –(4) Půjčování originálu nebo rozmnoženiny (§ 16) databáze není vytěžování podle odstavce 2 ani zužitkování podle odstavce 3. –(5) Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům pořizovatele databáze, není dovoleno. § 92 Bezúplatné zákonné licence Do práva pořizovatele jím zpřístupněné databáze též nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává podstatnou část obsahu databáze –a) pro svou osobní potřebu; ustanovení § 30 odst. 3 zůstává nedotčeno, –b) pro účely vědecké nebo vyučovací, uvede-li pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem, a

10 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách10 Právo nakladatele § 87 AZ Nakladatel má právo na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu jím vydaného díla. Toto právo trvá 50 let od vydání díla. Ustanovení § 27 odst. 7 platí obdobně. –„... Městská knihovna v Praze skutečně vystavuje e-knihy za účelem volného užití. U institucí vítáme, jsme-li předem tázáni (tedy jista práva "pořizovatele databáze" a "vydavatele" si osobujeme) - mimochodem nám to zaručuje alespoň minimální kontrolu nad šířením. Nepamatuji si, že bychom veřejné instituci nekomerční využití neschválili a zároveň takové využití, pakliže by probíhalo bez našeho vědomí, jakkoli postihovali. Podotýkám, že uplatněná licence CC vylučuje užití díla bez citace zdroje.“

11 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách11 Uplatňování práva k produktům digitalizace Evropská komise –"... dostupnost volných děl je nutné zachovat i poté, co dojde ke změně jejich formátu. Jinými slovy, měla by zůstat volnými díly i po své digitalizaci a měla by být dostupná prostřednictvím internetu“ „ Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropské kulturní dědictví na dosah jedním kliknutím Pokrok v oblasti digitalizace kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a uchovávání digitálních záznamů v EU. KOM(2008) 513 v konečném znění (z 11. 8. 2008).

12 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách12 Díla, na jejichž užití se ochrana AZ nevztahuje § 3 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany, b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.

13 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách13 Konkludentní licence Open Access Creative Commons Ustanovení AZ č. 121/2000 Sb., v platném znění, § 46 odst. 6 –S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní zachová, zejména že poskytne nebo přijme plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn.

14 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách14 Data Seznamy Měření

15 Děkuji za pozornost Zdeněk Matušík zdenek.matusik@nkp.cz

16 Praha, NTK, 8. 11. 2011Z. Matušík - Čtečky v knihovnách16 Občanský zákoník Část osmá Závazkové právo Hlava šestá: Smlouva o výpůjčce § 659 Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. § 660 Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Ustanovení § 617 platí přiměřeně i pro užívání věci. § 661§ 617 (1) Vypůjčitel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží; je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením. (2) Není-li dohodnuto jinak, nesmí vypůjčitel přenechat věc k užívání jinému. § 662 (1) Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. (2) Půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží. –§ 617 –Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou. zpět


Stáhnout ppt "Přenosná zařízení na čtení elektronických knih některých formátů K právním podmínkám jejich užití v knihovnách Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google