Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost číslo prioritní osy 7.1 název osy: Počáteční vzdělávání Projekt „Učme se podnikat!“ Žadatel: LAG Podralsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost číslo prioritní osy 7.1 název osy: Počáteční vzdělávání Projekt „Učme se podnikat!“ Žadatel: LAG Podralsko."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost číslo prioritní osy 7.1 název osy: Počáteční vzdělávání Projekt „Učme se podnikat!“ Žadatel: LAG Podralsko o.s.

2 Učme se podnikat! Projekt je součástí programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy Libereckého kraje ve znění: „Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání.“ Cíle projektu: 1. Doplnit stávající ŠVP na SŠ o témata dle požadavků studentů a pedagogů. 2. Na základě předaných znalostí a zkušeností: Zvýšit šance žáků pro uplatnění na trhu práce Získat pro ně konkurenční výhodu na základě předaných znalostí pro budoucí studium a další uplatnění na trhu práce Předat základní informace k založení a rozvoji vlastního podnikání Seznámit studenty se základy ekonomie, základními principy fungování trhu, základy marketingu, účetnictví a finanční analýzy Vysvětlit základní pojmy finanční gramotnosti, určující rozhodnutí o úsporách, ale také zadlužení Seznámit studenty se základní nabídkou peněžního a finančního trhu s důrazem na rizika a úskalí jednotlivých produktů. Rozvíjet podnikatelské schopnosti a dovednosti na základě zpracování vlastních podnikatelských záměrů a jejich přihlášení do soutěže. 3. Snahou projektu je ukázat prezentované teorie a principy pokud možno na co největším počtu příkladů. 4. Zároveň dostanou studenti na seminářích několik úkolů k procvičení získaných znalostí. Hlavním samostatným úkolem pak ale bude zpracování vlastního podnikatelského záměru.

3 1.Základní studijní materiál bude v e-learningu z důvodu: a)Jednoduchá přístupnost pro studenty i pedagogy b)V e-learningu budou testy c)Bude se průběžně upravovat, aktualizovat a doplňovat. Bohužel dochází k neustálým změnám v legislativě, poměrně radikálně se mění podmínky v podnikání, zejména se to týká drobných živnostníků a malých a středních firem (mění se daňové sazby – DPH i daň z přidané hodnoty, mění se podmínky založení společností - právnických osob, např. společností s r.o. a vyvíjí se i obory ekonomie a marketingu. d) Bude se měnit náplň jednotlivých kurzů. Projekt je určen pro první až čtvrté ročníky, takže náplň a rozsah kurzu budou rozdílné a stejně tak závěrečné testy. Dále je určen pro různé typy středních škol, pro obchodní akademie tedy může být náplň a rozsah opět pozměněn ve srovnání s gymnáziem. Kurz mohou absolvovat studenti opakovaně s rozšířeným obsahem a prohloubením jednotlivých témat. e) Bude se upravovat náplň a rozsah a samozřejmě související testy na základě zpětné vazby a požadavků účastníků – studentů, pedagogů. Studijní materiál by měl být základním kamenem kurzů. Snahou je, aby byl pokud možno vyčerpávající a následně pak jednoduše přizpůsoben potřebám jednotlivých kurzů. Vychází z parametrů projektu, kdy předpokladem je na začátku fáze přípravy s tvorbou studijních materiálů a pak už „jen“ realizace. Projekt ale trvá do roku 2015, materiály tedy budou průběžně upravovány jak jsem uvedla. Ze studijních materiálů je možné na základě požadavků pedagogů a studentů sestavit „moduly na míru“ konkrétní škole, ročníku, nebo kurzu (kdy účastníci mohou být i z různých ročníků). Jednoduše si vyberou témata, která je zajímají, případně zadají rozšíření vybraného obsahu o další témata. Studijní materiál může působit nekompaktně díky snaze pokrýt co možná nejširší okruh požadavků na různých školách a v různých ročnících. Předpokládáme, že náplň bude časem upravena na základě realizace pilotních kurzů a zpětné vazby pedagogů a studentů. Učme se podnikat!

4 2. Prezentace budou připravovat lektoři na základě studijních materiálů. Jejich součástí by měly být i cvičební úkoly pro studenty. Vypracování bude zadané buď do příštího semináře, nebo na ně bude vyhrazen čas při semináři. Záleží na rozsahu kurzů a jejich zvolené obsahové náplni. 3.Velmi důležitá je pro nás zpětná vazba od pedagogů i studentů. Proto jsou připraveny dotazníky, sloužící jako zpětná vazba po každém kurzu. 4.Jako zpětná vazba může sloužit i diskusní fórum na webových stránkách www.ucmesepodnikat.cz. Diskusní fórum slouží nejen ke komentářům, připomínkám, ale i návrhům nových témat, požadavků a diskusi. Do diskusního fóra může přispět každý účastník kurzu jakýmkoliv příspěvkem – pedagog, nebo student. Připomínky a nápady jsou vítány, protože mohou výrazně přispět ke splnění cílů projektu.www.ucmesepodnikat.cz 5.Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr. Na základě získaných znalostí by měli studenti po ukončení kurzu a úspěšném zvládnutí testů zpracovat (v týmech, nebo samostatně) vlastní podnikatelský záměr. Vlastní nápad na podnikání zpracovat ve formě business plánu. K tomu by jim měla pomoci probíraná témata. Mohou si tedy sami zmapovat trh na kterém by měl být podnikatelský záměr uskutečněn, zmapovat konkurenci, tržní potenciál, vypracovat třeba i marketingový plán, případně pomocí marketingového průzkumu zmapovat potenciální poptávku po svém budoucím produktu. Součástí bude samozřejmě také finanční plán. Mohou si zvolit také formu podnikání – OSVČ, právnická osoba a odůvodnit, proč si tu kterou formu vybrali. Soutěž by měla být hodnocena nezávisle potenciálními spotřebiteli. Proto předpokládáme hlasování na webu. Zároveň by měl konkrétní podnikatelský záměr získat určitý počet bodů za kvalitu zpracování.

5 Osnova Kurz je rozdělen do 3 až 4 modulů: Modul 1 A) Náplní jsou informace potřebné pro začátky podnikání, ať už se jedná o živnost, nebo založení společnosti. Základní informace o legislativě, nutných odvodech, registracích, také potřebného kapitálu k založení společnosti, nebo živnosti jako OSVČ. Vysvětluje základní pojmy a základní formuláře. Tato část může být zcela, nebo částečně, vynechána pro první ročníky. Je určena pro vyšší ročníky, nebo pokračování kurzu. Nicméně i pro nižší ročníky může být přínosné dozvědět se např. co je DPH a jak funguje. B) Druhá polovina modulu je věnována základním principům fungování trhu a může být doplněna o základy makroekonomie v rozsahu, který závisí na složení studentů konkrétního kurzu (pro první ročníky zřejmě jen stručné seznámení s tím, že existuje makroekonomie a hospodářská politika).

6 Osnova Modul 2 A) Obsahovou náplní první části jsou základy marketingu a základní přehled marketingových nástrojů a strategií. Tato část, jak předpokládáme, může obohatit všechny účastníky kurzu nezávisle na věkovém složení. Pokud je marketing přímo předmětem osnov na konkrétní škole, i tak může být obsah doplněn o témata, která v předmětu probírána nejsou. B) Druhá část se věnuje základům řízení podniku. Rozsah může být přizpůsoben nižším ročníkům, určen pro pokračování kurzu, nebo vyšší ročníky. C)Třetí část je věnována základům účetnictví. Opět může být zcela vynechána, nebo naopak rozšířena.

7 Osnova Modul 3 A)Náplní modulu 3 jsou peněžní a finanční trhy a přehled o nabídce bankovních i nebankovních produktů. Cílem je dosáhnout základní orientace v nabídce produktů, naučit se rozlišovat výhody a nevýhody jednotlivých produktů, samozřejmě umět spočítat úroky, což je pro orientaci a výběr základní předpoklad. Dále se naučit spočítat si celkové náklady na produkt, nebo naopak výnos pro možnost porovnání. Vzhledem k tomu, že roste počet mladých lidí, kteří jsou extrémně zadlužení a mohou se dostat i do dluhové pasti, považujeme za důležité seznámit je s produkty peněžního trhu pokud možno co nejdříve. Dokonce i na stavebním spoření je možné prodělat peníze jak ukážeme na konkrétním reálném příkladu. Cílem je, aby měli žáci představu o současné a budoucí hodnotě peněz, že reálná budoucí hodnota úspor, které si budou časem spořit třeba na penzi bude díky inflaci za desítky let nesrovnatelně nižší než dnes. Všechny příklady, které budou uvedeny jsou založeny na reálných skutečnostech. Předpokládáme, že alespoň zkrácený rozsah náplně modulu 3, neboť jeho části mohou být přínosem opět pro všechny účastníky, na všech školách včetně nižších ročníků. B)Poslední náplní jsou nástroje pro podporu podnikání. Informace mohou být přínosem také pro všechny, protože jsou využitelné nejen pro potenciální budoucí podnikatele, ale i pro budoucí uchazeče na trhu práce a potenciálního zaměstnavatele. Přínosem je už jen informace, že programy na podporu podnikání existují, účastnící je mohou využít kdykoliv v budoucnu a informovat se tak o aktuálních programech, ať už pro využití svého zaměstnavatele, nebo pro sebe.

8 Osnova 4. Case Study Samostatnou kapitolou je případová studie. Jde o to ukázat na reálném příkladu vývoj firmy od založení po rozvoj. Vybrali jsme firmu založenou v České republice skutečně jako start-up, internetový e-shop Mall.cz – Internet Mall s.r.o. Firma, která začala se základním kapitálem 100 tisíc Kč se vypracovala a během několika let vyrostla v holding (vlastník nizozemský Netretail Holding), který dosahoval tržeb ve výši 4 miliard korun a který koupila v dubnu 2012 jihoafrická mediální a internetová skupina Naspers prostřednictvím společnosti MIH Allegro. Společnost již vlastní aukční server Aukro. Konečná cena bude záviset na účetním vypořádání v některých státech, nicméně to není relevantní pro kupní cenu, která se bude pohybovat mezi 220 – 230 milióny EUR., tedy 5,5 – 5,7 miliard korun za 75% - 80% podíl v Netretail Holdingu. Nejde o jediný prodej české firmy, ale tento je pravděpodobně zatím největší, týkající se české start-up firmy v porevoluční historii. Přitom byl Mall před 2 lety ve velmi vážné krizi, která mohla skončit velmi neslavně. V rámci seminářů budou krátce představeny i jiné české start-up firmy, tedy firmy začínající s minimálním kapitálem bez zahraniční účasti. Např. Mixit.cz a jiné.

9 Spolupráce s pedagogy 1.Předpokládáme výběr témat ve spolupráci s pedagogy na konkrétní škole a „ušití kurzu na míru“, samozřejmě v rámci dané osnovy. 2.Předpokládáme pomocnou spolupráci se studenty na jejich podnikatelských záměrech. Zároveň bychom rádi ve spolupráci s pedagogy určili konkrétní parametry hodnocení projektů. 3.Vítáme zpětnou vazbu, jakékoliv podněty, připomínky. Předpokládáme postupné vytvoření ucelených studijních materiálů, které by mohly sloužit k pokračování kurzů i po skončení projektu. Ať už v e-learningu, nebo zařazením do učebních osnov.

10 Děkuji za pozornost! Ing. Miluše Hermanová věcná manažerka tel.: +420 602 554 353 e-mail: mila.hermanova@email.czmila.hermanova@email.cz


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost číslo prioritní osy 7.1 název osy: Počáteční vzdělávání Projekt „Učme se podnikat!“ Žadatel: LAG Podralsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google