Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti."— Transkript prezentace:

1 Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

2 Jak to všechno za č alo?

3 Rok 2005 Květen – Rada města Uh. Hradiště schválila zapojení města do komunitního plánování sociálních služeb a pověření k zahájení komunitního plánování sestavené triádě Září – prosinec – sestavená triáda absolvovala výcvikový program v komunitním plánování sociálních služeb, pořádaný Zlínským krajem

4 Rok 2006 Leden – triáda v rámci výcvikového programu obhájila závěrečnou práci – plán práce a členové triády obdrželi osvědčení o absolvování výcviku. Únor – byly osloveny 4 organizace působící v sociální oblasti s nabídkou stát se partnery připravovaného projektu Březen – příprava projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti

5 Rok 2006 Duben – podán na Krajský úřad Zlínského kraje projekt Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti v rámci Grantového schématu podporujícího sociální integraci ve Zlínském kraji Červen – oznámení o získání podpory v rámci grantových schémat Zlínského kraje a SROPu Červenec – srpen – doložení potřebných příloh Září – zahájení projektu

6 Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj

7 Č asové rozlo ž ení projektu 1. etapa – 1. září 2006 – 31. prosince 2006 2. etapa – 1. ledna 2007 – 30. září 2007 3. etapa – 1. října 2007 – 31. května 2008 Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

8 Partne ř i projektu Oblastní charita Uherské Hradišt ěOblastní charita Uherské Hradišt ě Diakonie Č CE – st ř edisko CestaDiakonie Č CE – st ř edisko Cesta Sdru ž ení Podané ruce – Kontaktní centrum Chará čSdru ž ení Podané ruce – Kontaktní centrum Chará č Petrklí č, o.p.s. – azylový d ů m pro ž eny a matky s d ě tmiPetrklí č, o.p.s. – azylový d ů m pro ž eny a matky s d ě tmi Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

9 Hlavní cílové skupiny Osoby se zdravotním posti ž enímOsoby se zdravotním posti ž ením D ě ti a mláde ž ohro ž ené delikvencíD ě ti a mláde ž ohro ž ené delikvencí Osoby bez p ř íst ř ešíOsoby bez p ř íst ř eší U ž ivatelé drog a jejich blízcíU ž ivatelé drog a jejich blízcí Senio ř iSenio ř i Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

10 Aktivity I. etapy Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

11 Besedy s u ž ivateli sociálních slu ž eb Nízkoprahové za ř ízení pro d ě ti a mláde ž TULiPNízkoprahové za ř ízení pro d ě ti a mláde ž TULiP Azylový d ů m pro ž eny a matky s d ě tmiAzylový d ů m pro ž eny a matky s d ě tmi Diakonie Č CE – st ř edisko CestaDiakonie Č CE – st ř edisko Cesta Kontaktní centrum Chará čKontaktní centrum Chará č Sociální poradna s azylovým bydlenímSociální poradna s azylovým bydlením Domov d ů chodc ů Uherské Hradišt ěDomov d ů chodc ů Uherské Hradišt ě Centrum pro zdravotn ě posti ž ené Zlínského krajeCentrum pro zdravotn ě posti ž ené Zlínského kraje Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

12

13

14

15

16 Ve ř ejné setkání Program: Co je to komunitní plánování sociálních slu ž ebCo je to komunitní plánování sociálních slu ž eb Seznámení s projektem Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském HradištiSeznámení s projektem Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti Zm ě ny v zákon ě o sociálních slu ž bách č. 108/2006 Sb.Zm ě ny v zákon ě o sociálních slu ž bách č. 108/2006 Sb. DiskuseDiskuse Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

17

18 Ř ídící skupina projektu Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti ZADAVATEL Ing. Stanislav Blaha místostarosta města Uherské Hradiště Bc. Květoslava Zlatušková vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví RNDr. Jaroslav Bičan vedoucí oddělení strategického a regionálního rozvoje Ivana Latýnová sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí (Ing. Jana Kozelková) koordinátorka KPSS POSKYTOVATEL Anna Konvalinková Oblastní charita Uherské Hradiště Zuzana Hoffmannová ředitelka Diakonie ČCE – střediska Cesta Jana Skuciusová ředitelka Azylového domu pro ženy a matky s dětmi - Petrklíč, o.p.s. Mgr. Vladimír Kaška vedoucí Kontaktního centra Charáč UŽIVATEL Tomáš Fila Zdeňka Kučerová Petr Mikula (Petra Juříková)

19

20 Aktivity II. etapy

21 Vznik pracovních skupin Pracovní skupina osoby se zdravotním posti ž ením, rodiny s d ě tmi se zdravotním posti ž ením.Pracovní skupina osoby se zdravotním posti ž ením, rodiny s d ě tmi se zdravotním posti ž ením. Pracovní skupina osoby bez p ř íst ř ešíPracovní skupina osoby bez p ř íst ř eší Pracovní skupina d ě ti a mláde ž ohro ž ené delikvencíPracovní skupina d ě ti a mláde ž ohro ž ené delikvencí Pracovní skupina u ž ivatelé drog a jejich blízcíPracovní skupina u ž ivatelé drog a jejich blízcí Pracovní skupina senio ř iPracovní skupina senio ř i Pracovní skupina bezbariérovost Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

22

23

24 Realizované aktivity - 1. č ást Proškolení č len ů Ř ídící skupiny projektuProškolení č len ů Ř ídící skupiny projektu Vyhlášení sout ěž e pro ž áky ZŠ z ř izovaných M ě stem Uherské Hradišt ěVyhlášení sout ěž e pro ž áky ZŠ z ř izovaných M ě stem Uherské Hradišt ě Setkání poskytovatel ů sociálních slu ž eb v Uherském HradištiSetkání poskytovatel ů sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti Výb ě r loga projektuVýb ě r loga projektu Proškolení č len ů pracovních skupinProškolení č len ů pracovních skupin Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

25

26

27

28

29 Realizované aktivity - 2. č ást Zajišt ě ní školení partner ů projektu na standardy kvality sociálních slu ž ebZajišt ě ní školení partner ů projektu na standardy kvality sociálních slu ž eb Provedení analýzy poskytovatel ů sociálních slu ž eb v Uherském HradištiProvedení analýzy poskytovatel ů sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti Vytvo ř ení a distribuce Katalogu sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti a okolních obcíchVytvo ř ení a distribuce Katalogu sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti a okolních obcích Zpracování analýz Masarykovou univerzitou BrnoZpracování analýz Masarykovou univerzitou Brno Ve ř ejné setkáníVe ř ejné setkání Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

30

31 Zpracované analýzy sociologický pr ů zkum názor ů obyvatel na sociální slu ž by v Uherském Hradišti, sociologický pr ů zkum názor ů osob bydlících v pobytových za ř ízeních sociálních slu ž eb, sociodemografická analýza Uherského Hradišt ě, analýza pot ř eb u ž ivatel ů sociálních slu ž eb dle následujících cílových skupin: senio ř i, osoby se zdravotním posti ž ením (rodiny s d ě tmi se zdravotním posti ž ením), osoby bez p ř íst ř eší, mláde ž ohro ž ená delikvencí (15 – 25 let), u ž ivatelé drog a jejich blízcí. Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

32 Ve ř ejné setkání Program: Uskutečněné a plánované aktivity projektuUskutečněné a plánované aktivity projektu Představení Katalogu sociálních služeb vPředstavení Katalogu sociálních služeb v Uherském Hradišti a okolních obcích Uherském Hradišti a okolních obcích Seznámení s výstupy z provedených analýzSeznámení s výstupy z provedených analýz Seznámení s analýzou poskytovatelů sociálních služebSeznámení s analýzou poskytovatelů sociálních služeb Diskuse – odpovědi na případné dotazy či připomínkyDiskuse – odpovědi na případné dotazy či připomínky Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

33

34

35 Výstupy II. etapy projektu Katalog sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti a okolních obcíchKatalog sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti a okolních obcích Ve ř ejné setkání jeho ž sou č ástí byla interaktivní výstavka poskytovatel ů sociálních slu ž ebVe ř ejné setkání jeho ž sou č ástí byla interaktivní výstavka poskytovatel ů sociálních slu ž eb Analýza poskytovatel ů sociálních slu ž eb na území m ě sta Uherské Hradišt ěAnalýza poskytovatel ů sociálních slu ž eb na území m ě sta Uherské Hradišt ě Analýzy zpracované Masarykovou univerzitou BrnoAnalýzy zpracované Masarykovou univerzitou Brno Výstupy z pracovních skupinVýstupy z pracovních skupin Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

36 Aktivity III. etapy

37 III. etapa – 1.10.2007 – 31.3.2008 Zpracování SWOT analýzy pracovními skupinami pro jednotlivé cílové oblastiZpracování SWOT analýzy pracovními skupinami pro jednotlivé cílové oblasti Určení priorit a opatření pro jednotlivé cílové oblastiUrčení priorit a opatření pro jednotlivé cílové oblasti Práce na koncepci Komunitního plánu sociálních služebPráce na koncepci Komunitního plánu sociálních služeb Představení koncepce Komunitního plánu na Veřejném setkání – možnost připomínkování plánuPředstavení koncepce Komunitního plánu na Veřejném setkání – možnost připomínkování plánu Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

38 III. etapa – 1.4.2008 – 31.5.2008 Schválení Komunitního plánu sociálních služeb Řídící skupinou projektuSchválení Komunitního plánu sociálních služeb Řídící skupinou projektu Schválení Komunitního plánu sociálních služeb Radou a Zastupitelstvem města Uherské HradištěSchválení Komunitního plánu sociálních služeb Radou a Zastupitelstvem města Uherské Hradiště Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

39 Co bude po skon č ení projektu? Naplňování a průběžná aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti

40 D ě kujeme Vám za pozornost Bc. Kv ě toslava Zlatušková vedoucí odboru sociálních slu ž eb a zdravotnictví M ě stský ú ř ad Uherské Hradišt ě Ing. Jana Kozelková koordinátorka komunitního plánování sociálních slu ž eb M ě stský ú ř ad Uherské Hradišt ě


Stáhnout ppt "Komunitní plánování sociálních slu ž eb v Uherském Hradišti."

Podobné prezentace


Reklamy Google