Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ÚP & RP Účel semináře Témata – ÚP, změna ÚP, RP, vliv na URÚ PROGRAM –úvod –projektant, právní rámce a souvislosti ÚPD –informace ÚÚR pro projentanty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ÚP & RP Účel semináře Témata – ÚP, změna ÚP, RP, vliv na URÚ PROGRAM –úvod –projektant, právní rámce a souvislosti ÚPD –informace ÚÚR pro projentanty."— Transkript prezentace:

1 1 ÚP & RP Účel semináře Témata – ÚP, změna ÚP, RP, vliv na URÚ PROGRAM –úvod –projektant, právní rámce a souvislosti ÚPD –informace ÚÚR pro projentanty –posuzování vlivů ÚP na URÚ, NATURA, EVL –obsah ÚP/RP, komentáře, dotazy

2 2 ÚP & RP ÚVOD dotazy – co je možné řešit v ÚP, protichůdné požadavky – DO, obcí, jak tyto požadavky posuzovat ? projektant – pořizovatel – DO – přezkum NSS

3 3 SZ § 158, 159 VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ SZ § 158, 159 mají vliv na ochranu veřejných zájmů vykonávat osoby oprávněné k projektové činnost ve výstavbě - zpracování ÚPD, ÚS, … PROJEKTANT SZ § 22 (4), § 159/1 PROJEKTANT odpovídá za SZ § 22 (4), § 159/1 1.správnost, celistvost a úplnost ÚPD, ÚS, 2.respektování požadavků ochrany veřejných zájmů a jejich koordinaci, 3.povinnost dbát předpisů 4.součinnost s OÚP a DO

4 4 Ad 1 - SPRÁVNOST, CELISTVOST A ÚPLNOST ÚPD, ÚS SZ, v. č.500+501/2006 Sb.,OBSAH ÚPD – SZ, v. č.500+501/2006 Sb., Výkon vybraných činností ve výstavbě - přenesený výkon státní správy, ÚSTAVNÍ ZÁKONY - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, ÚSTAVA ČR čl. 2 odst. 3 státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon

5 5 Ad 2 - RESPEKTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ Ad 2 - RESPEKTOVÁNÍ požadavků ochrany VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ a jejich koordinaci veřejné zájmy dle SZ § 18/4 – ochrana hodnot území, – ochrana krajiny (nezastavěného území) – hospodárné využívání ZÚ, – ZP vymezovat s ohledem na možnosti rozvoje a využití ZÚ veřejné zájmy dle zvláštní právních předpisů –DOTČENÉ ORGÁNY (SŘ)

6 6 VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ x SOUKROMÉ ZÁJMY jejich koordinaci v ÚPD (ZÚR, ÚP, RP) – PROJEKTANT, – POŘIZOVATEL (ÚÚP – POŘIZOVATEL (ÚÚP a další) – DOTČENÉ ORGÁNY, – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY různé názory, výklady, představy o obsahu ÚPD MEZE a MOŽNOSTI VÝKLADŮ

7 7 ÚP – závazná pravidla pro navazující rozhodování, které ÚP nenahrazuje RPRP ÚRÚR VKP, ZCHÚ, EVL, změna kultury, ZPF, KPÚ, PUPFL, kategorie lesů, CHOPAV, OP, CHLÚ, DP, PPODVL, hornická činnost,VKP, ZCHÚ, EVL, změna kultury, ZPF, KPÚ, PUPFL, kategorie lesů, CHOPAV, OP, CHLÚ, DP, PPODVL, hornická činnost, rozdílná míra obecnosti / podrobnosti PLOCHA - POZEMEK

8 8 ÚPD – OOP – NOVUM !!! přezkum SŘ § 174/2 krajský úřad, MMRSŘ § 174/2 krajský úřad, MMR SŘS § 101 a)–d) Nejvyšší Správ SoudSŘS § 101 a)–d) Nejvyšší Správ Soud stručná, přehledná, srozumitelná

9 9 ROZDÍLY PRÁV ÚČASTNÍKŮ ve správním řízení (ÚR …. ) ve správním řízení (ÚR …. ) –námitky, návrhy na důkazy, 2. instanční - odvolací orgán může rozhodnutí změnit, sám rozhodnout (revizní princip) v řízení o vydání OOP v řízení o vydání OOP –pouze námitka, přezkum soudem (kasační princip – pouze ruší a vrací zpět k novému rozhodnutí)

10 10 ÚPD - opatření obecné povahy ÚP - OOP VÝROK TEXTGRAFIKA ODŮVODNĚNÍ TEXTGRAFIKA PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH USNESENÍ ZASTUPITELSTVA úkoly (územ. studie, ÚO staveb. uzávěry, územ rezervy)

11 11 ÚPD - opatření obecné povahy SZ § 192 SZ § 192 - na postupy podle SZ se použijí ustanovení SŘ pokud SZ nestanoví jinak SŘ § 171 – 174 SŘ § 171 – 174 část VI „OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY“ SŘ pro řízení o OPP platí SŘ (§ 1-8) část I (§ 1-8) obdobně (stejně) (§ 9 – 129) část II (§ 9 – 129) přiměřeně (zjednodušení, které nekrátí práva účastníků) SŘ § 68/3 „v odůvodnění se uvedou důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil a informace jak se vypořádal s návrhy a námitkami účastníků …„ NSS NSS

12 12 ÚPD=OOP – přezkum dle SŘ OOP nabývá účinnosti po vyvěšení veřejné vyhlášky (nelze se odvolat, přezkum, žaloba) (rozdíl proti SR = nabývá právní moci) Přezkumné řízení do 3 let od nabytí účinnosti OOP přezkum souladu s předpisy SŘ § 174/2 obsahu OOP obsahu OOP vad řízení, jestliže měli vliv na obsah OOP vad řízení, jestliže měli vliv na obsah OOP

13 13 ÚPD=OOP – přezkum NSS pro podání návrhu není vymezena žádná lhůta - ÚP lze (zatím - novela S.Ř.S. ???) napadat lze bez časového omezení, podmínkou je pouze účinnost OOP

14 14 ÚPD=OOP – přezkum NSS pouze přezkum procedur vedoucích k určité územní regulaci, ne její konkrétní podoby, na schválení konkrétní úpravy územního plánu neexistuje subjektivní právopouze přezkum procedur vedoucích k určité územní regulaci, ne její konkrétní podoby, na schválení konkrétní úpravy územního plánu neexistuje subjektivní právo 8 Ao 3/2009-46 brání jednotlivce (tím zprostředkovaně celé politické společenství) před excesy územního plánování, nemůže ÚP dotvářet.brání jednotlivce (tím zprostředkovaně celé politické společenství) před excesy územního plánování, nemůže ÚP dotvářet. 2 Ao 3/2007 – 73 - Jistebnice

15 15 ÚPD=OOP – přezkum NSS OOP nemůže ukládat povinnosti nad rámec zákona – DETAILY V ÚPnemůže ukládat povinnosti nad rámec zákona – DETAILY V ÚP může pouze konkretizovat povinnosti vyplývajících ze zákonamůže pouze konkretizovat povinnosti vyplývajících ze zákona

16 16 ÚPD=OOP – přezkumu NSS Algoritmus přezkumu OOP - Ao 1/2005 – 98 1.pravomoci - správního orgánu vydat OOP 2. působnosti - v zákonem stanovených mezí 3. procesního postupu - zda OOP vydáno zákonem stanoveným postupem. 4. obsahu – zda OOP/část OOP není v rozporu s hmotným právem. 5. PROPORCIONALITY ZÁSAHU DO PRÁV

17 17 PROPORCIONALITU OOP nelze zkoumat pokud napadená ÚPD pouze respektovala ÚPD nadřazenoupokud napadená ÚPD pouze respektovala ÚPD nadřazenou 4 Ao 2/2009-87, „ leti š tě F-M “ byly pouze promítnuty požadavky ve stanoviscích DObyly pouze promítnuty požadavky ve stanoviscích DO 6 Ao 3/2009-76, Ú P Kunžak

18 18 PROPORCIONALITA OOP 5. krok algoritmu PROPORCIONALITA OOP - 5. krok algoritmu přiměřenost regulacepřiměřenost regulace - rozumné uspořádání vztahů potřebnost zásahu do vlast. práv (i) dosažení sledovaného cíle (ii) logická souvislost sledovaného cíle s OOP (iii) nelze cíle lépe dosáhnout jiným legislativním prostředkem ? minimalizace zásahu do vlast. právminimalizace zásahu do vlast. práv v co nejmenší míře

19 19 Podmínky k zásahu ÚP do vlast. práv i.důvod má zákonné cíle a je ústavně legitimní je činěn ii.v nezbytně nutné míře, iii.nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, iv.nediskriminačním způsobem, v.s vyloučením libovůle. 1 Ao 1/2009-120

20 20 PRÁVNÍ TERMINOLOGIE - příklady obdobně obdobně - postupuje se stejně přiměřeně přiměřeně - zjednodušení, které nezkrátí práva účastníků „Při řešení rozporů se postupuje podle § 136 odst. 6 správního řádu přiměřeně.“ SZ § 48/5 zejména zejména - vždy to co je uvedeno, lze doplnit v mezích předpisů nelze tím změnit povahu ÚPD, koordinační výkres na výkres hlavní, – výrok ÚP – odůvodnění obsahuje ZEJMÉNA – lze doplnit

21 21 PRÁVNÍ TERMINOLOGIE - příklady obvykle/zpravidla - lze se odchýlit při zachování smyslu předpisu a zachování práv účastníků zpravidla Výkresy, které jsou součástí grafické části regulačního plánu, se zpracovávají a vydávají zpravidla v měřítku 1:1 000, popřípadě 1:500 například například - charakterizující výčet, SZ § 18/5 „například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.“

22 22 ÚP - RP ÚP –plochy SZ § 43 v. č. 500/2006 Sb. příl.č. 7 (1) f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách),

23 23 ÚP - RP RP – pozemky SZ § 61, v.č.500/2006 Sb. příl.č. 11 VŽDY (1)c) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury, PODLE ROZSAHU NAHRAZOVANÝCH ÚR (1)b) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu využití pozemků),

24 24 ÚP ÚP malé obce, požadavek na detaily ÚZEMNÍ STUDIE pořízená souběžné s ÚP, využitá ke zpracování odůvodnění ÚP, pro rozhodování - SR vymezení plochvymezení ploch koncepce rozvoje území obcekoncepce rozvoje území obce SZ § 26 SZ § 2/1a) ÚS ověřuje možnosti a podmínky změn v území SZ § 26 (změny využití a prostorového uspořádání území, umísťování staveb, jejich změn) SZ § 2/1a)

25 25 ÚP - RP spojené pořízení ÚP a RP SZ § 57 V odůvodněných případech je možno z rozhodnutí zastupitelstva obce. Spojené veřejné projednání musí splňovat požadavky pro projednání územního plánu i regulačního plánu V odůvodněných případech je možno z rozhodnutí zastupitelstva obce spojit pořízení územního plánu a regulačního plánu. Spojené veřejné projednání musí splňovat požadavky pro projednání územního plánu i regulačního plánu

26 26 ÚP - RP souběžné pořízení RP + Z ÚP SZ § 70 Zastupitelstvo obce může v odůvodněných případech regulačního plánu pořizovaného z podnětu a změny územního plánu, která je vyvolána tímto regulačním plánem. s částmi územního plánu, které jsou měněny souběžně pořizovanou změnou územního plánu. Vydání změny územního plánu je podmínkou pro vydání regulačního plánu, který změnu vyvolal. Zastupitelstvo obce může v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném pořízení a vydání regulačního plánu pořizovaného z podnětu a změny územního plánu, která je vyvolána tímto regulačním plánem. Regulační plán nemusí být v tomto případě v souladu s částmi územního plánu, které jsou měněny souběžně pořizovanou změnou územního plánu. Vydání změny územního plánu je podmínkou pro vydání regulačního plánu, který změnu vyvolal.

27 27 plocha SZ § 2/1 g)… část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je vymezena s ohledem na g)… část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je vymezena v politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využitístávající nebo požadovaný způsob jejího využití význam,a její význam, !!! nevymezuje se v RP !!

28 28 koridor SZ § 2/1 i)… plocha vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy, i)… plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy,

29 29 zastavitelná plochy SZ § 2/1 j)zastavitelnou plochou plocha v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje, j)zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje, !!! nevymezuje se v RP !!! K ZASTAVĚNÍ ??? cyklostezka, po stávající komunikaci -??? golfové hřiště ???

30 30 plocha nadmístního významu SZ § 2/1 h)… nadmístního / republikového významu plocha, h)… nadmístního / republikového významu plocha, která svým významem,významem, rozsahem neborozsahem nebo využitímvyužitím ovlivní území více obcí (nebo více městských částí na území hlavního města Prahy),více obcí (nebo více městských částí na území hlavního města Prahy), popřípadě území více krajů,popřípadě území více krajů, působnost obce / kraje - SZ § 5/3,4

31 31 územní rezerva SZ § 36 … vymezit plochy a koridory,, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití … … vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití … vymezuje se v ÚP + ZÚR

32 32 VPS – VPO předkupní právo, vyvlastnění SZ § 2/1 l) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ STAVBA – pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu,pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané ÚPDvymezená ve vydané ÚPD m) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ – nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví,nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané ÚPDvymezené ve vydané ÚPD

33 33 VPS – VPO předkupní právo, vyvlastnění předkupní právo pro VPS, VPO SZ § 101/1 vyvlastnit SZ § 170/1 VPS pro V D+T I a) VPS pro V D+T I a) VPO … b) VPO … b)

34 34 VÝROK ÚP výkres základního členění území výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic řešeného území, zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo ve kterých budou podmínky pro jejich využití stanoveny regulačním plánem,

35 35 VÝROK ÚP hlavní výkres hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepciurbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajinykoncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastrukturykoncepci veřejné infrastruktury, včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, vymezenívymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy;

36 36 VÝROK ÚP hlavní výkres lzekoncepci zpracovat v samostatných výkresech,v případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech, schéma - schéma - výkres, ve kterém se zjednodušenou formou zobrazují jevy v měřítku menším, než je stanoveno pro jednotlivé nástroje územního plánování.

37 37 KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE URBANISTICKOU KONCEPCI KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY ÚP stanoví vymezením ploch SZ § 43 (1)ÚP

38 38 URBANISTICKÁ KONCEPCE plochy zastavěného územízastavěného území zastavitelných plochzastavitelných ploch bydlení§ 4 rekreace§ 5 občanského vybavení§ 6 veřejných prostranství§ 7 smíšené obytné smíšené obytné § 8 výroby a skladování§ 11 smíšené výrobní smíšené výrobní § 12

39 39 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY plochy nezastavěného území vodní a vodohospodářskévodní a vodohospodářské§ 13 zemědělské § 14zemědělské § 14 lesní§ 15lesní§ 15 přírodní § 16přírodní § 16 těžby nerostů§ 18těžby nerostů§ 18 smíšené nezastavěného území § 17smíšené nezastavěného území § 17 plochy specificképlochy specifické § 19

40 40 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTR. plochy veřejné infrastruktury dopravní infrastrukturydopravní infrastruktury § 9 technické infrastrukturytechnické infrastruktury § 10 občanského vybaveníobčanského vybavení § 6 veřejných prostranstvíveřejných prostranství § 7

41 41 Veřejná infrastruktura SZ § 2 odst. 1 Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Občanské vybavení Veřejné prostranstvíVeřejné prostranství

42 42 Veřejné prostranství (OZ § 34) Veřejné prostranství (OZ § 34) všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,veřejná zeleň, parky prostory přístupnébez omezenísloužící obecnému užíváníbez ohledu na vlastnictvídalší prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

43 43 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ vyhl.č.190/1996 ČÚZK VEŘEJNÁ ZELEŇ – okrasné zahrady, okrasné zahrady, uliční a sídlištní zeleň, uliční a sídlištní zeleň, parky, parky, jiné plochy funkční a rekreační zeleně jiné plochy funkční a rekreační zeleně

44 44 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ v.č. 269/2009 v.č.501/2006 – v.č. 269/2009 od 26.8.2009 § 7/2 § 7/2 plocha veřejných prostranství § 22 § 22 pozemky veřejných prostranství - ruší se odst. 3,4

45 45 Změna v.č.501/2006 –v.č. 269/2009 Změna v.č.501/2006 – v.č. 269/2009 § 7 od 26.8.2009 (1)Plochy veřejných prostranství zajištění podmínek pro (1)Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro umístěnípřiměřené umístění, rozsah a dostupnostrozsah a dostupnost a užíváníužívání v souladu s jejich významem a účelem. pozemků veřejných prostranství

46 46 Změna v.č.501/2006 –v.č. 269/2009 Změna v.č.501/2006 – v.č. 269/2009 § 7 od 26.8.2009 (2) Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m 2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.

47 47 ODŮVODNĚNÍ ÚP ZEJMÉNA KOORDINAČNÍ VÝKRES stavomezení zahrnující navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území (§ 26 odst. 1 stavebního zákona), VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů a států, VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDUVÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU.

48 48 Kdo, kdy a v jakém rozsahu zpracovává a projednává ODŮVODNĚNÍ ÚP ? SOUČINNOSTI PROJEKTANTA A POŘIZOVATELE SŘ § 172 SZ§ 53/4, 5, § 54/1 – pro ÚP SZ § 53/4, 5, § 54/1 – pro ÚP PROJEKTANT zpracovává ODŮVODNĚNÍ ÚP dle příl. č.7 vyhl.č.500/2006 Sb. nedílná součást ÚP spolu s jeho VÝROKEM, v KONCEPTU i NÁVRHU POŘIZOVATEL zpracovává to, co vyplyne z projednávání/činnosti pořizovatele např. „Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění, Vyhodnocení připomínek“ návrh na vydání ÚP, který předkládá OZ - POUČENÍ viz METODICKÉ DOPORUČENÍ web ÚÚR


Stáhnout ppt "1 ÚP & RP Účel semináře Témata – ÚP, změna ÚP, RP, vliv na URÚ PROGRAM –úvod –projektant, právní rámce a souvislosti ÚPD –informace ÚÚR pro projentanty."

Podobné prezentace


Reklamy Google