Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Víceúrovňové vládnutí k UR a zapojení aktérů udržitelného rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Víceúrovňové vládnutí k UR a zapojení aktérů udržitelného rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Víceúrovňové vládnutí k UR a zapojení aktérů udržitelného rozvoje

2 Příprava seminárních prací Cíle kurzu: Vysvětlit koncept udržitelného rozvoje (historické souvislosti vzniku, témata, aktéři, nástroje, hodnoty a principy ) Vysvětlit vztah udržitelného rozvoje k ochraně životního prostředí, orientovat se v globálních problémech ochrany žp, vysvětlit podstatu těchto jevů Být seznámen s hlavními informačními zdroji a indikátory Zaujmout postoj ke konceptu udržitelného rozvoje a jeho implementaci Seminární práce: esej/příprava případová studie (5- 10 str.)

3 Příprava seminárních prací Esej na téma: Příležitosti a rizika budoucího rozvoje, je koncept udržitelného rozvoje východisko? Případová studie/rešerže zdrojů k danému tématu: Příklady problémů vztahujících se k tématům udržitelného rozvoje a jejich řešení v praxi V obou případech bude uvedena použitá literatura/zdroje. Nahlásit téma do 5. 12. /28. 11. není výuka/náhradní termín – leden (test)

4 Globální úroveň vládnutí Summit o udržitelném rozvoji –Rio 20, Rio de Janeiro, 2012 Jak dále s udržitelným rozvojem? Zelená ekonomika, indikátory UR, zlepšení institucionálního vládnutí k UR Podkladem k jednání byla také zpráva Panelu generálního tajemníka OSN: Odolní lidé, odolná planeta: budoucnost, kterou chceme (Resilient people, resilient planet)

5 Odolní lidé, odolná planeta- shrnutí 1)Dát lidem možnost udržitelné volby 2)Udržitelná ekonomika 3)Posílení institucionálního vládnutí

6 Dát lidem možnost udržitelné volby Nejde ani tak o to, že by lidé chtěli žít neudržitelně, ale nemají dost příležitostí žít jinak. Lidská práva, zajištění základních potřeb a bezpečnosti jsou podmínkou pro možnou změnu, která zahrne: potírání chudoby, podporu vzdělávání k udržitelnému rozvoji vytváření pracovních příležitostí ( i pro ženy a mládež), zelený udržitelný růst možnost volby pro spotřebitele řízení zdrojů – zelená revoluce (zemědělství, oceány a pobřežní oblasti, energetika, mezinárodní spolupráce) pružné sítě řízení –vyhodnocování rizik, pružná reakce na změny

7 Udržitelná ekonomika Oblasti k řešení: Zahrnout sociální a environmentální náklady do cen zboží a služeb (internalizace externalit), vyrovnávat selhání trhu Vytvořit pobídky pro dlouhodobé investice a finanční transakce, které jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje Zpřesnit měření úspěšnosti opatření stanovením cílů a indikátorů udržitelného rozvoje

8 Posílení institucionálního vládnutí Vytvořit účinný rámec institucí a rozhodovacích procesů na místní, národní, regionální a globální úrovni Překonat fragmentaci institucí, které se kolem jednotlivých témat tvoří, posílit politický leadership Posílit flexibilitu a schopnost adaptovat se na nové výzvy/krize Zlepšit soudržnost politik na všech úrovních Vytyčit cíle UR a vyhodnocovat, zda k ni směřujeme Posílit globální vládnutí ( Světová rada pro UR ?)

9 Globální úroveň vládnutí Výsledky summitu Rio + 20: ze závěrečná deklarace nevyplývají žádné závazky, ale vytyčuje cestu pro další jednání….zelená ekonomika klíčové téma/jak zapojit business Mezinárodní úmluvy obecně vykazují slabou vymahatelnost Více na http://www.mzp.cz/cz/mezinarodni_smlouvyhttp://www.mzp.cz/cz/mezinarodni_smlouvy

10 Evropská úroveň vládnutí k UR Strategie EU pro udržitelný rozvoj, aktualizace 2006, rámcový charakter/dlouhodobý výhled Cíle: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ( podporovat udržitelnou spotřebu a výrobu, hospodářský růst oddělit od zhoršování životního prostředí) SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST A SOUDRŽNOST (sociální začleňování, lidská a občanská práva, rovné příležitosti) HOSPODÁŘSKÁ PROSPERITA (inovační, konkurenceschopná, ekologická ekonomiku, kvalita života a plná zaměstnanost) PLNĚNÍ MEZINÁRODNÍCH ZÁVAZKU (podporovat UR ve světě, plnění mezinárodních závazků)

11 Hlavní úkoly Strategie UR EU Zmírnit změnu klimatu – plnění Kjótského protokolu, úspory energie EU (podle odhadu Komise 20 % do roku 2020), Udržitelná doprava – oddělit hospodářský růst a poptávku v oblasti dopravy s cílem snížit environmentální dopad Podporovat udržitelné modely spotřeby a výroby Ochrana a řízení přírodních zdrojů - snížení celkového využívání neobnovitelných přírodních zdrojů a vlivů, jež má na životní prostředí využívání surovin, a využívat obnovitelné přírodní zdroje v rozsahu, který nepřesahuje jejich schopnost regenerace Podpora veřejného zdraví s rovnými podmínkami a zlepšení ochrany před zdravotními hrozbami

12 Hlavní úkoly Strategie UR EU Sociální začlenění, demografie a migrace Zajistit mezigenerační solidaritu a solidaritu uvnitř generací (snižovat chudobu), podporovat sociální začlenění a zajistit a zlepšit kvalitu života občanů jako předpoklad trvalého individuálního blahobytu Podporovat udržitelný rozvoj na celém světě a zajistit, aby vnitřní a vnější politiky Evropské unie byly v souladu s globálním udržitelným rozvojem a jejími mezinárodními závazky (rozvojová pomoci ve výši 0,7% HDP).

13 Evropa 2020 - Strategie pro chytrý a udržitelný růst podporující začlenění Nástupce Lisabonské strategie (pro růst a zaměstnanost), cíle do r. 2020: 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno, 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje, v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“ (snížit emise skleníkových plynů o nejméně 20 % oproti roku 1990 nebo o 30 %, pokud budou příznivé podmínky; zvýšit podíl OZE v konečné spotřebě energie na 20 % a zvýšit energ. účinnost o 20 %.), podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání, počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů. (Počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, by se měl snížit o 25 %, což by vyvedlo z chudoby přes 20 milionů lidí).

14 Národní úroveň vládnutí Strategický rámec udržitelného rozvoje: konsensuální rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programu), východisko pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Národní program reforem

15 Místní/lokání úroveň Místní rozvojové strategie Místní Agenda 21

16 Horizontální řízení UR – zapojení aktérů Aktéři UR: Agenda 21 definuje 9 skupin obyvatelstva = „stakeholdres“, jejichž zapojení do plánování a rozhodování je pro udržitelný rozvoj klíčové. Jsou to: 1) ženy, 2) děti a mládež, 3) původní obyvatelstvo (menšiny), 4) nevládní organizace, 5) samospráva, 6) pracující a odbory, 7) podnikatelský sektor, 8) vědecká obec, 9) zemědělci.

17 Nevládní organizace – iniciátoři změn Příklady nevládních organizací a jejich kampaní?

18 Globálně působící nevládní organizace Greenpeace Friends of the Earth WWF (World Wide Fund for Nature) IUCN

19 Evropské nevládní organizace – Green Ten Birdlife International CEE Bankwatch Network Climate Action Network Europe Europe Environmental Bureau Friends of the Earth Europe Greenpeace Health and Environment Aliance Naturefriends International Transport and Environment WWF Europe

20 Literatura Resilient people, resilient planet: A future Worth Choosing http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GSP_R eport_web_final.pdf Strategie Evropa 2020: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010: 2020:FIN:CS:PDF Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR: http://psur.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f3ca84c e-8ffd-4224-9518-581eabcc076c


Stáhnout ppt "Víceúrovňové vládnutí k UR a zapojení aktérů udržitelného rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google