Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rada pro metrologii ÚNMZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rada pro metrologii ÚNMZ"— Transkript prezentace:

1 Rada pro metrologii ÚNMZ
Jiří Tesař Rada pro metrologii ÚNMZ

2 Rada pro metrologii je stálým poradním orgánem předsedy ÚNMZ.
Posláním Rady je napomáhat objektivnímu řízení rozvoje činností zabezpečovaných Úřadem na úseku metrologie s cílem zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v ČR.

3 Činnosti Rady pro metrologii
Rada ve své působnosti: projednává návrhy a realizační záměry Úřadu v oblasti metrologie, zaujímá stanoviska k významným úkolům rozvoje metrologie a k zásadním otázkám mezinárodní metrologické spolupráce, vyjadřuje se k návrhům úkolů Programu rozvoje metrologie, projednává návrhy na vyhlášení státních etalonů, vyjadřuje se k návrhům programů informační a vzdělávací činnosti, podílí se na přípravě právních předpisů v oblasti metrologie, předkládá návrhy na zlepšení činnosti na úseku metrologie a k tomu využívá stanoviska a připomínky zainteresovaných subjektů.

4 Zastoupení v Radě V Radě jsou zastoupeny orgány státní správy, podnikatelské subjekty, vzdělávací instituce, zájmové metrologické organizace a další subjekty zabývající se metrologií. Jedná se zejména o tyto: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy Akademie věd ČR, ČVUT, ZČU, Universita Obrany Český metrologický institut, ČOI, SEI Český institut pro akreditaci, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, České kalibrační sdružení, Česká metrologická společnost, Česká společnost pro jakost, EURACHEM – ČR, EUROLAB-CZ.

5 Zastoupení v Radě Předseda Úřadu jmenuje:
předsedu a místopředsedu Rady na návrh Rady z řad jejích stálých členů. Funkční období je tříleté. Stále členy Rady na návrh zainteresovaných stran. Čestné členy Rady ze zasloužilých pracovníků v oblasti metrologie. Činnost sekretariátu zajišťuje odbor metrologie ÚNMZ (tajemník Rady jmenovaný předsedou Úřadu). Náklady spojené s činností v Radě si hradí zastoupený subjekt. Předsednictvo rady je zřízeno za účelem řešení operativních záležitostí v době mezi zasedáními Rady. Složení předsednictva: předseda Rady, místopředseda Rady, zástupce ČMI, ČMS, ČKS, ČOI a EUROLABu CZ.

6 Aktuální složení RPM Prof. Ing. Jaroslav Boháček, DrSc. (předseda)
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická RNDr. Jiří Tesař, PhD. (místopředseda) Český metrologický institut Ing. Jindřich Pošvář RNDr. Pavel Klenovský Ing. Petr Pánek, CSc. Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR Ing. Milan Badal Český institut pro akreditaci Ing. Olga Krištofíková Ministerstvo dopravy ČR Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc. ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická Doc. Ing. Zbyněk Plzák, CSc. EURACHEM-ČR Jan Střelec České kalibrační sdružení Ing. Eva Průšová Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

7 Aktuální složení RPM Mgr. Jan Teicher Státní energetická inspekce
Ing. Jaroslav Veselý, CSc. EUROLAB-CZ Ing. Jiří Lechner, CSc. VÚGTK Ing. Pavel Korčák Česká společnost pro jakost Ing. Milan Bouša Česká obchodní inspekce Ing. Miloslav Smetana Státní výzkumný ústav materiálu Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz Hospodářská komora ČR Doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. Universita obrany Ing. Zbyněk Zavadil ATG s.r.o. Mgr. Kateřina Pavlíková Ministerstvo zdravotnictví Ing. Miroslav Hanák Česká metrologická společnost Ing. Jiří Kuba (tajemník) ÚNMZ

8 Jednání Rady a jeho předsednictva
Zasedání Rady se uskutečňuje zpravidla 3x ročně, jednání předsednictva podle potřeby. Zasedání Rady vede její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně pověřený člen Rady. Rada a předsednictvo Rady přijímají závěry konsensuálně nebo hlasováním. Rada a předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Za přijatý se pokládá návrh, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Ve výjimečných případech může být schvalování návrhu uskutečněno „per rollam“.

9 Technické komise RPM Zřízení technické komise navrhuje předsedovi ÚNMZ Rada. Předseda Úřadu jmenuje a odvolává předsedy technických komisí. Členy komise jmenují a odvolávají předsedové komisí. Mimo stálých členů pracuji v komisích také externích spolupracovníci, pozvaní předsedou komise. Náklady spojené s činností v technické komisi hradí zastoupený subjekt. Činnost komise: zasedání technické komise svolává její předseda, stanoviska a návrhy technické komise jsou projednávány na RPM. Technická komise ve svém oboru zejména: zaujímá stanoviska k návrhům úkolů Programu rozvoje metrologie, projednává návrhy na vyhlášení státních etalonů, předkládá návrhy na zlepšení v daném oboru metrologie a k tomu využívá stanoviska a připomínky zainteresovaných subjektů.

10 Technické komise RPM 13 technických komisí v těchto oblastech:
TK pro oblast hmotnosti Ing. Ivan Kříž, ČMI – ČMI OI Brno TK pro oblast délky RNDr. Petr Balling, ČMI - LPM Praha TK pro oblast mechanických veličin Ing. Miloslav Chlumský, ČMI - LPM Praha TK pro oblast času a frekvence Ing. Alexander Kuna, ÚFE AV ČR TK pro oblast termických veličin Ing. Pavel Purket, Termolab, s.r.o. TK pro oblast elektrických a magnetických veličin Ing. Jiří Zikán, ČMI – ČMI OI Praha TK pro oblast ionizujícího záření RNDr. Jiří Šuráň, MBA, ČMI - IIZ Praha TK pro oblast chemických a biologických měření Ing. Jan Tichý, ÚNMZ TK pro oblast metrologické terminologie Ing. Miroslav Pospíšil, ÚLM ČMI TK pro oblast metrologických předpisů Ing. Jindřich Pošvář, ÚLM ČMI TK pro oblast fotometrie a radiometrie Dr. Ing. Marek Šmíd, ČMI - LPM Praha TK pro oblast hotově baleného zboží (HBZ) Ing. Ivan Kříž, ČMI - OI Brno TK pro oblast měření průtoku a objemu kapalin  Ing. Miroslava Benková, ČMI - OI Brno

11 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Rada pro metrologii ÚNMZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google