Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový systém BARBORKA Jana Šarmanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový systém BARBORKA Jana Šarmanová"— Transkript prezentace:

1 Výukový systém BARBORKA Jana Šarmanová

2 Obsah školení 1. část 10.2.2006 B5 Šarmanová, Fasuga
Autorská tvorba a struktura výuky 8:00-11:00 Představení LMS Barborka :00-12:00 2. část E Fasuga, Holub Praktické cvičení :00-12:00

3 Obsah 1. části 1. části Úvod – uživatelé, studijní opory, řízení výuky
Barborka - struktura autorské databáze Otázky, testování, automatické vyhodnocování Multimediální prvky – dynamické prvky Studijní opory – statické i dynamické prvky

4 LMS Barborka a její uživatelé
LMS je programový systém pro podporu individuálního studia – STUDENT rutinní práce učitele a tutora - TUTOR rutinní práce správy studia – ADMIN   tvorby autorských textů – AUTOR tvorby obrazů, zvuků, animací, programů - programátor, animátor, kameraman, grafik, designer, …

5 LMS a jeho databáze Uživatelské role a struktura databáze
Autorský systém Řídicí systém = LMS databáze Autor Student VÝUKA grafik, animátor, … EVIDENCE Tutor SYSTÉM Správce

6 Struktura autorské databáze = stavebnice
Pro splnění všech funkcí je nutné studijní materiály strukturovat předmět výukové opory testy kapitoly lekce výukové objekty otázka ot_r rámec odkazy komponenty text obraz zvuk anim progr soub výkr

7 Struktura autorské databáze
Základní komponenty pro sestavení výukových objektů texty = ucelené odstavce, celky pro násobné použití obrázky, zvuky, animace, vzorce, soubory, výkresy, programy Základní objekty pro sestavení kapitol, lekcí, testů rámec = 1 informace, celek (web-stránka, obrazovka, ) výkladu otázka = interaktivní prvek se zpětnou vazbou a reakcí na ni vazba mezi rámci a otázkami, vzájemné odkazy rámců Základní výukové celky kapitola = klasická distanční lineární struktura s hierarchií podkapitol lekce = interaktivní jemně strukturovaná učebnice (automatický učitel) test = množina otázek a úloh k řešení Klíčová slova Předmět

8 Otázky, testování, automatické vyhodnocování

9 Otázky, testování, automatické vyhodnocování
Nejrychlejší a nejefektivnější využití LMS je při testování s automatickým vyhodnocováním odpovědí studentů. K tomu jsou nutné množiny otázek, vhodně uspořádané do kapitol a podkapitol a doplněné informacemi pro automatické vyhodnocení. Objekt otázka obsahuje formulace otázky nebo úlohy [+ nabízené varianty a jejich správnost] různé vlastnosti otázky body za správnou odpověď čas na odpověď [ typy a tvary tvořených očekávaných odpovědí (včetně „jinak“) [ reakce systému v závislosti na skutečné odpovědi komentář k odpovědi (možnost automaticky generovat) body za tuto odpověď přechod na další objekt (rámec nebo otázku) ] ]

10 Otázky, testování, automatické vyhodnocování
Rozlišení otázek podle typu odpovědí: 1. variantní – s jednou nebo více správnými variantami s možností výběru variant z větší množiny s možností míchání pořadí variant nejen „milionář“, ale i mnohé teoretické nebo praktické aby nebyly triviální, nutnost proměnného počtu správných a špatných (neuspějí se střílením nebo vylučovací metodou) nutnost zamyslet se nad svým předmětem a možnostmi špatné varianty zadávat podle reálných chybných odpovědí studentů při zkouškách a testech možnost využití i na netriviálních úlohách (algoritmy, …) jde sice o nápovědu studentovi, který neumí nic, ale vcelku to nepomůže (i test je pak součástí výuky, něco se přiučí) variantami mohou být i obrázky, multimédia apod.

11 Otázky, testování, automatické vyhodnocování
Rozlišení otázek podle typu odpovědí: 2. tvořené - číslo, slovo, množiny čísel, slov, vektor čísel, slov mimo přímé výsledky uvedených tvarů i jiné využití (sestavení algoritmu ze zadaných příkazů, výsledek vektor čísel) 3. speciální – doplňovačky, algebraické výrazy, grafy z uzlů a hran 4. možný vývoj dalších typů dle potřeby – párování, … Generátory příkladů pro automatické naplnění otázkami

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Otázky, testování, automatické vyhodnocování
Využití otázek: ve výukovém textu jako jednotlivé kontrolní body na konci kapitol pevné nebo generované testy pro sebekontrolu vytvoření testů do výuky pro hodnocené průběžné testování vytvoření testů ostré zkoušení Test je množina otázek (pevná nebo náhodně generovaná ze zadaných kapitol v zadaném počtu)

21

22

23

24

25

26

27 Dynamické prvky, scénáře

28 Dynamické prvky – multimédia, scénáře
Statický text a obrázky mohou velmi vhodně doplnit dynamické prvky – video, audio, animace, interaktivní programy. Uvádí se, že grafická informace (obrázky, videa, animace) je až x účinnější, než textová informace. Multimediální – dynamická informace je opět násobně účinnější, než statický obrázek. Multimediální části obvykle navrhuje autor, realizuje programátor, kameraman, …, proto autor musí psát scénáře. Nutnost vhodného „jazyka“ pro popis požadavků. Pomocí jazyka se píší scénáře.

29 Dynamické prvky – multimédia, scénáře
Scénář je podrobný algoritmus pro budoucí animace, videa, audia, … Typy multimediálních prvků: video - pokusy v laboratoři, měření, stroje a přístroje, … příprava pro skutečnou živou práci v laboratoři, natočená cvičení s řešením úloh, natočené živé přednášky, sestříhané s PPT audio - doprovody k textu, …, zvuky, výuka jazyků, … animace – uměle vytvořené dynamické obrázky pro zobrazení dějů neviditelných (přenosy dat v PC, děje uvnitř strojů, …), dějů příliš velkých nebo malých rozměrů, znázornění teoretických pojmů apod. interaktivní programy – obdoba animací s možností interaktivní změny vstupních podmínek a zobrazováním odpovídajících výsledků.

30 Dynamické prvky – multimédia, scénáře
Scénář by měl obsahovat: popis základního prostředí (vzhled obrazovky, scény, doprovodné ozvučení apod.) popis a zobrazení základních objektů, s nimiž se bude manipulovat popis základních akcí s objekty, které se budou opakovaně užívat krokování = pro každý krok algoritmus akcí pro programy také zadávané parametry a algoritmus výpočtu výsledku Scenar.doc 2_NLvVBb.exe Grafy1.exe SELECT_1.exe Test1.exe

31 Výukové opory

32 Studijní opory pro samostatné studium
Základem výukových opor jsou stále studijní texty – ale zpracované jiným způsobem, než klasické učebnice. Proč jiné texty pro distanční a e-learningovou formu samostatné studium místo vysvětlování učitele náhrada klasické výuky, přednášek, cvičení, přípravy na laboratoře možnost ověření znalostí a dovedností Jak jiné texty musí obsahovat vše z učebnice i prezenční výuky, přednášek a cvičení přitom musí být stručné, věcné, názorné – doplněné multimédii musí dát studentovi možnost ověřit si, zda látku zvládá jsou psány zkušenými a speciálně školenými autory Distanční výuka – počítače – e-learning distanční = korespondenčně, em, … počítače ve výuce = pomocníci, nástroje, … e-learning = integrovaný nástroj, automatický učitel, …

33 Základní struktura výukových opor
Předmět (1) cíl předmětu komu je určen jaké jsou vstupní předpokládané znalosti a dovednosti povinnosti studenta, harmonogram, zápočet a zkouška (2) lekce (= lineárně řazené kapitoly a podkapitoly nebo větvené výukové „programy“) (3) testy pro sebekontrolu studenta testy „ostré“ domácí úkoly k vyřešení a odevzdání klíč k řešení úloh rejstřík literatura použitá, další doporučená, rozšiřující

34 Základní struktura výukových opor
(1) Průvodce předmětem harmonogram – termíny nastudované látky, úkolů, testů, tutoriály povinnosti studenta, výsledné požadavky kontakt na tutora – jméno, adresa, , telefon, místnost, … doporučený způsob komunikace, konzultací Pruvodce_5_IT.doc Úvod předmětu prerekvizity – předpokládané počáteční znalosti cíl předmětu komu je určen forma výkladu – struktura, ikony, … TZD_dist_0.doc

35 Základní struktura lekce
(2) Každá lekce (kapitola, podkapitola) obsahuje cíle lekce = co konkrétně bude student znát, umět, …, vědomosti, dovednosti, návyky orientační čas na studium (klíčová slova lekce) výklad strukturovaný po malých celcích (1 celek = 1 informace) stručné formulace bez slovního „balastu“ použití obrázků, grafů, tabulek, animací, audio a videosekvencí řešené příklady, aplikace teorie formulace problémů a úloh k zamyšlení a řešení shrnutí základních pojmů teoretické otázky zadání praktických úloh s výsledky nebo klíčem k řešení (průvodce studiem = lidské slovo učitele ke studentovi) TZD_dist_1.doc TZD_dist_3.doc UDB.pdf

36 Základní struktura lekce
(2) Cíle kapitoly: formulace výsledných znalostí studenta a jejich stupeň Cílová kategorie Aktivní slovesa Znalost konkrétních pojmů, faktů, postupů, kritérií, metodologií, abstraktních poznatků – zákonů, teorií, … definovat, doplnit, pojmenovat, popsat, reprodukovat, seřadit, vybrat, vysvětlit, určit Porozumění - převod (překlad jazyka, převod do jiné formy, …), interpretace (přeskupení, reorganizace, vysvětlení vlastními slovy, rozlišení podstatného od nepodstatného), extrapolace (odvození, odhad důsledků) dokázat, interpretovat, ilustrovat, objasnit, opravit, přeložit, vyjádřit jinak, vypočítat, zkontrolovat, změřit Aplikace - využití abstraktních a obecných vědomostí (pravidel, principů zákonů, teorií, technik, postupů) v konkrétních situacích aplikovat, demonstrovat, načrtnout, řešit, navrhnout, plánovat, použít, uspořádat, vyzkoušet, prokázat, uvést vztah mezi Analýza (rozbor konkrétní informace, systému, procesu) pro prvky, vztahy mezi prvky, uspořádání prvků a jejich vztahů analyzovat, provést rozbor, rozhodnout, rozlišit, rozčlenit, specifikovat, najít principy uspořádání Hodnocení – posouzení hodnoty myšlenek, dokumentů, metod, postupů, řešení z hlediska účelu podle vnitřních nebo vnějších kritérií argumentovat, obhájit, oponovat, ocenit, porovnat, posoudit, prověřit, zdůvodnit, vybrat, zhodnotit, zkritizovat, uvést rozdíl

37 Základní struktura lekce
Výsledný tvar výukové opory se ukládá do LMS ve formátu PDF, strukturovaný nebo ne odkazem na HTML stránky přímo do databáze Barborky - do komponent z komponent se sestaví objekty = rámce nebo otázky z objektů se sestaví kapitoly nebo lekce Je vhodné si předem rozmyslet strukturu a pojmenování všech prvků, aby se mnemotechnicky pohodlně vyhledávaly a skládaly vyšší celky.

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výukový systém BARBORKA Jana Šarmanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google