Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální rozvoj Vysoká škola regionálního rozvoje IV. semestr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální rozvoj Vysoká škola regionálního rozvoje IV. semestr"— Transkript prezentace:

1 Regionální rozvoj Vysoká škola regionálního rozvoje IV. semestr
Vyučující: Ing. Petra Křivánková Ing. Petr Ponikelský Ing. Antonín Slepička, DrSc.

2 Představení předmětu Právní aspekty, organizace, struktura a úrovně RR
Motivy, cíle, účel a východiska RR Koncepční zajištění RR, plánování RR Socioekonomická, organizační a finanční analýza Identifikace problémů, bariér, limitů a potenciálu regionální a municipálního rozvoje, rozvojové faktory na regionální a lokální úrovni Cíle, opatření, aktivity RR Rozhodování v oblasti RR, stanovování priorit, efektivnost rozvojových aktivit Financování RR Realizace RR, implementace rozvojových koncepcí Hodnocení RR Aktéři RR, partnerství v RR, zapojení veřejnosti Strukturální politika EU a její vliv na RR Aktuální problémy RR

3 Základní podklady Ponikelský, P., Koštejnová, Z.: Úvod do regionalistiky (VŠRR Praha 2007) Kolektiv autorů: Úvod do regionálních věd a veřejné správy Moderní obec, Economia

4 Zkouška Písemná zkouška 10 otevřených otázek Max. 100 bodů
Min. 60 bodů Zkouškové okruhy budou k dispozici na → předměty katedry Organizace zkoušky bude upravena v průběhu semestru a bude umístěna na

5 Úvod do předmětu regionální rozvoj
Součást REGIONALISTIKY REGIONALISTIKA - prostorové stránky různorodých procesů, - vzájemné vazby a funkce jevů a procesů - víceoborový charakter

6 Základní legislativa – národní 1
Ústava ČR (hlava 1, čl. 8; hlava 7. Územní samospráva (čl ) Zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje oblasti podpory (ekonomika, lidské zdroje, infrastruktura, cestovní ruch, životní prostředí) regiony se soustředěnou podporou státu strategie regionálního rozvoje → státní program regionálního rozvoje → finanční podpora regionální rozvoj a KRAJE regionální rozvoj a OBCE koordinace hospodářské a sociální soudržnosti

7 Základní legislativa – národní 2
Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích § 2, odst. 2 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem § 84, odst. 2, písm. a) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno schvalovat program rozvoj obce Zák. č. 129/2000 Sb., o krajích § 1, odst. 4 Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. § 35, odst. 2 Zastupitelstvu kraje je vyhrazeno: d) koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění; e) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně

8 SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA – EVROPSKÁ (VÝBĚR)
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti → VŠEOBECNÉ NAŘÍZENÍ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) Rozhodnuti Rady Evropské unie o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (CSG)

9 Organizace regionálního rozvoje
Územní úrovně a institucionální zabezpečení Základní úrovně v ČR národní (MMR, vláda) krajská Municipální Členění dle EUROSTATu NUTS (nomenklaturní jednotky územní statistiky) specifická úloha NUTS II Speciální územní jednotky mikroregiony, DSO účelové regiony (CHKO, národní parky, postižené oblasti, apod.)

10 Obsahové vymezení regionálního rozvoje
komplexní (strategie, programy rozvoje) resortní, dílčí, účelové Dokumenty regionální rozvoje (přehled) národní (SRR, SUR, SHR) národní ve vztahu k SF (NRP, NSRR) tematické operační programy regionální operační programy municipální

11 Přístupy k regionálnímu rozvoji
disparitní, vyrovnávací prorůstový, akcelerační kombinovaný AKTÉŘI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE (CÍLOVÉ SKUPINY) veřejná správa podnikatelská sféra nezisková sféra veřejnost

12 ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI - ukázka
KOMUNIKOVÁNÍ setkání s občany jednání zastupitelstva ankety, šetření internetové diskuse speciální speciální telefon INFORMOVÁNÍ místní periodikum internetové stránky VYHODNOCENÍ vůle zájem KONSENZUS

13 VÝCHODISKA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
geografická, přirozená (potenciál – suroviny, prostředí, krajina, tradice, zvyky, mentalita, náboženství, apod.) administrativní (aktivita veřejné správy, byrokracie, smart administration) demografická (struktura obyvatelstva) socioekonomická (sociální úroveň, ekonomická výkonnost, trh práce) manažerská (plánování, organizování, vedení, rozhodování)

14 Koncepční zajištění regionálního rozvoje
Zdůvodnění potřeby plánování regionálního rozvoje vytvoření argumentační základny pro rozhodování v zásadních rozvojových otázkách; zpracování praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů regionu realizaci rozvojových aktivit; příprava stěžejního podkladu pro čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie; upevnění pozice regionu a posílení jeho konkurenceschopnosti (marketingový efekt) Úrovně plánování strategická (dlouhodobá) → cca 20 let taktická (střednědobá, programová) → 4 roky (resp. 7 let) operativní (krátkodobá, akční) → 1 rok

15 Koncepční dokumenty regionálního rozvoje
Strategie regionálního rozvoje Strategie hospodářského růstu Strategie udržitelného rozvoje Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Tematické operační programy (8) Regionální operační programy (7) Programy rozvoje krajů Programy rozvoje obcí Integrovaný plán rozvoje města Program rozvoje venkova

16 Struktura zásadních dokumentů RR
Strategie hospodářského růstu ČR Strategie regionálního rozvoje ČR Strategie udržitelného rozvoje ČR Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Politika hospodářské a sociální soudržnosti Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Zemědělská politika Program rozvoje venkova EAFRD ERDF * ESF * FS Tematické OP - 8 Regionální OP - 7 Praha - 2 7 Program rozvoje obce Program rozvoje kraje Integrovaný plán rozvoje města

17 Doporučené organizačně-metodické prvky plánování
veřejná diskuse potřeby, požadavky (individuální, subjektivní, skupinově sdílené) ODBORNÉ ANALYTICKÉ VÝSTUPY zpracovatelská odbornost nadhled, zkušenosti, souvislosti zodpovědná pracovní skupina (tzv. místní experti)‏ bezprostřední zpětná vazba zpracovatelům odhodlanost a charisma vedení obce skutečné rozvojové impulsy systém monitoringu, vyhodnocování nástroje „koncepční inventarizace“

18 Plánovací proces - schéma
ANALÝZA Analytické závěry (SWOT) socioekonomická analýza organizační analýza finanční analýza analýza vnějších vztahů NÁVRHOVÁ ČÁST strategie rozvoje program rozvoje akční plán Integrovaný plán VYHODNOCENÍ

19 ANALÝZA V REGIONÁLNÍM ROZVOJI
Analýza (rozbor, rozčlenění) - rozbor celku na základní části. Cíl analýzy → identifikovat podstatné a nutné vlastnosti základních částí celku, poznat jejich podstatu, zákonitosti, příčiny, souvislosti a vazby Analýza v RR je komplexní netýká se pouze dílčích vlastnosti celku, ale analyzuje ho ze všech hledisek (závislé na typu analýzy – globální, sektorová) Výsledky a analýzy je třeba: - doložit (dokumentovat) - interpretovat (specifikovat, popsat, vysvětlit) - transformovat do jasných závěrů → syntéza

20 ÚROVEŇ OBECNOSTI ANALÝZY V RR
Obsahová podrobnost analýzy je závislá na: časovém vymezení objektu analýzy - strategická úroveň - taktická úroveň - operativní úroveň územním vymezení objektu analýzy - národní úroveň - krajská úroveň - obecní úroveň důležité atributy analýzy - srozumitelnost - ověřitelnost s využitím relevantních dat - hodnotitelnost

21 PROBLÉMOVÉ OKRUHY ANALÝZY RR (NA PŘÍKLADU PROGRAMU ROZVOJE OBCE)
Ekonomika - soukromá ekonomika (podnikatelské subjekty, zaměstnanost, efektivnost ekonomiky) - veřejná ekonomika (rozpočet, hospodaření, investiční rozhodování) Rozvoj lidských zdrojů - demografický vývoj - bydlení - zázemí pro bydlení / život obyvatel města – fyzické vzhled města, služby - život města (život ve městě) – kultura, zájmové aktivity, tradice - školství, zdravotnictví, sociální služby - společenská situace (kriminalita, sociální integrace, sociální patologie)

22 PROBLÉMOVÉ OKRUHY ANALÝZY RR (NA PŘÍKLADU PROGRAMU ROZVOJE OBCE)
Infrastruktura - dopravní dostupnost (místní komunikace, dostupnost ekonomických objektů) - dopravní obslužnost (hromadná doprava, zajištění potřeb občanů) - technická infrastruktura (energovody, vodovody, kanalizace, VO, možnosti úspory energií, ICT) Životní prostředí - odpadové hospodářství - zhodnocení kvality složek životního prostředí - původci znečištění, nápravná opatření - krajina Cestovní ruch - atraktivity cestovního ruchu, potenciál cestovního ruchu - produkty cestovního ruchu, aktivity cestovního ruchu - materiálně-technická základna (základní a doplňkové služby) - turistická informační infrastruktura, marketing v cestovním ruchu

23 Proces zpracování - Analytická část
Cíl: zmapovat a vyhodnotit stav a vývoj všech klíčových složek rozvoje řešeného území vč. specifikace příčin Zaměření: socioekonomická analýza organizační analýza finanční analýza analýza vnějších vztahů

24 PROCES ZPRACOVÁNÍ – SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
analýza všech relevantních rozvojových složek datová základna: - ČSÚ (veřejná databáze, regionální statistiky) - vlastní datové zdroje řešeného území - terénní šetření - ankety technické zabezpečení = standard analytické závěry, interpretace dat

25 Proces zpracování – Analytické závěry
Smysl (užitečnost) analytických závěrů: vyhodnotit rozvojový potenciál řešeného území, definovat funkce řešeného území s ohledem na jeho pozitivní (udržitelný) rozvoj identifikovat rozvojové slabiny rozvoj řešeného území identifikovat potenciální úskalí rozvoje řešeného území Metody zpracování analytických závěrů (výběr) textový souhrn klíčových analytických výroků SWOT analýza SLEPT analýza

26 PROCES ZPRACOVÁNÍ – SWOT ANALÝZA 1
S – Strenghts (silné stránky) – rozvojově jednoznačně pozitivní a současně aktivní jevy a trendy vývoje v dané věcně a územně vymezené oblasti. W – Weaknesses (slabé stránky) – rozvojově negativní a současně aktivně působící jevy a trendy vývoje v dané věcně a územně vymezené oblasti. O – Opportunities (modifikace Options - možnosti) – vnitřní rezervy a nevyužitý rozvojový potenciál dané věcně a územně vymezené oblasti, vnější příležitosti rozvoje území (v klasickém pojetí představují příležitosti – opportunities– pouze vnější rozvojové možnosti, rezervy, pozitivní okolnosti, které nelze působením analyzovaného subjektu ovlivnit ani aktivizovat). T – Threats (hrozby) – dosud neaktivní vnitřní věcná a územní rizika, která potenciálně mohou ohrozit rozvoj území, vnější možné hrozby (v původní verzi SWOT analýzy představují hrozby pouze vnější ohrožení, které není analyzovaný subjekt schopen odvrátit či ovlivnit vlastními silami a prostředky)

27 PROCES ZPRACOVÁNÍ – SWOT ANALÝZA 2
Východiska pro koncepčních výstupy SWOT analýzy: SO (maxi - maxi) strategie → orientace na společné využití silných stránek a příležitostí (ideální dynamická rozvojová strategie s pozitivními socioekonomickými dopady) WO (mini-maxi) strategie → aktivizace potenciálu a rozvojových rezerv, hledání nových rozvojových impulsů s cílem překonat rozvojové problémy regionu a nastartovat nový rozvojový směr (strategie zastavení stagnace a realizace dosud nevyužívaných možností) ST (maxi-mini) strategie → maximalizace pozitivních rozvojových efektů stávajícího realizovaného potenciálu, aktivní prevence před předvídatelnými riziky WT (mini-mini) strategie → stabilizace rozvoje území, řešení nepříznivých rozvojových podmínek, žádný nebo pouze minimální progres

28 PROCES ZPRACOVÁNÍ – SLEPT ANALÝZA 2
interpretace analytických závěrů prostřednictvím 5 klíčových faktorů sociální faktory (oblast rozvoje lidských zdrojů) legislativní faktory (např. v souvislosti se zákonodárnou iniciativou krajů; úroveň byrokracie, RUD, apod.) ekonomické faktory (soukromá veřejná ekonomika) politické faktory (orientace rozvojových záměrů) technologické faktory (nové možnosti pro řízení rozvoje – např. SW, aplikace nových procesních postupů a metodik, apod.) Pozn.: SLEPT analýza je též primárně určena podnikatelským subjektům – pro využití ve veřejném sektoru je třeba pouze relevantní součásti!!!

29 Vnitřní a vnější vazby; prostorové souvislosti
partnerství uvnitř obce → veřejná správa, podnikatelský sektor, neziskový sektor vztahy s veřejností meziobecní spolupráce (neinstitucionalizovaná) – společné „neformální“ aktivity, koordinace projektů mikroregionální spolupráce → DSO – instituce pro „formální“ realizaci společných rozvojových aktivit vztahy územních samospráv vztah s médii mezinárodní spolupráce, partnerské obce / regiony

30 ORGANIZAČNÍ ANALÝZA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Cíl: identifikace naplňování manažerských funkcí při realizaci regionálního rozvoje Národní úroveň MMR → resorty →kraje → obce (koordinace, komunikace, efektivnost, kontrola) Úroveň krajských a obecních samospráv management – politický (rozhodovací), odborný (úřednický, výkonný) odborné útvary obce (kompetence, koordinace, efektivnost, resortismus)

31 ORGANIZAČNÍ ANALÝZA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Organizace regionálního rozvoje PLÁNOVÁNÍ ZODPOVĚDNOST IMPLEMENTACE ZPĚTNÉ VAZBY KONTROLA

32 FINANČNÍ ANALÝZA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Cíl: zmapovat stav a vývoj finančního hospodaření obce, specifikovat možnosti na straně příjmů a možné úspory na straně výdajů identifikovat objem „rozvojových“ prostředků interpretovat výstupy finanční analýzy – formulovat analytické závěry definovat zásady finančního hospodaření a investičního rozhodování Finanční analýza = metoda rozboru s dominantní rolí finanční částky a času!

33 FINANČNÍ ANALÝZA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ → VÝBĚR UKAZATELŮ, DATOVÉ ZDROJE
Výběr ukazatelů (parametry): srozumitelnost, jednoduchost s věcnou přesností jednoznačnost, účelnost, významnost – účel zpracování analýzy, očekávání informační efektivnost – analýza relevantních dat Podklady, datové a informační zdroje: výkazy rozpočtového hospodaření účetní výkazy obce (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) soupis majetku obce rozpočtový výhled

34 FINANČNÍ ANALÝZA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ → OBLASTI FINANČNÍ ANALÝZY OBCE
Výběr oblastí finanční analýzy: rentabilita – návratnost, zhodnocení vynaložených prostředků; zadluženost – splátky a dluhová služby (dluh celkem – stav a vývoj, přepočtená zadluženost, např. na 1 obyvatele → poměrové ukazatele jsou nezbytné pro porovnávání; likvidita – schopnost transformace majetku na platební prostředek (peníze), resp. schopnost splácet krátkodobé závazky. Typy likvidity: okamžitá, peněžní likvidita – doporučená hodnota = 0,2 (peněžní prostředky) pohotová likvidita – doporučená hodnota = 1 (peněžní prostředky + pohledávky) běžná likvidita – celková schopnost dostát svým závazkům financování – více zdrojové financování, struktura veřejného rozpočtu

35 FINANČNÍ ANALÝZA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ → POSTUP ZPRACOVÁNÍ
analýza příjmů a výdajů (dle struktury rozpočtu) sledování vývoje jednotlivých rozpočtových položek, identifikace příčin případných výkyvů; zpracování finančních ukazatelů – zadluženost, likvidita, rentabilita, aktivita, soběstačnost (výběr ukazatele dle konkrétního zadání); odhad výše rozvojových prostředků – tzn. prostředků na vlastní aktivity v oblasti regionálního rozvoje → meziroční extrémy, neexistující metodika analytický souhrn, doporučení

36 INTERPRETACE ANALYTICKÝCH ZÁVĚRŮ
Výběr klíčových souhrnných parametrů analytické části = SYNTÉZA Identifikace klíčových rozvojových faktorů Formulace obsahových východisek návrhové části

37 (problémy, bariéry, limity) (příležitosti, jedinečnosti)
ROZVOJOVÉ FAKTORY NEGATIVNÍ (problémy, bariéry, limity) POZITIVNÍ (příležitosti, jedinečnosti) Finance rozpočet obce, hospodaření s majetkem obce úroveň ekonomické soběstačnosti obce (RUD – rozpočtové určení daní) dotační politika (zaměření, podporované aktivity, okruhy příjemců, dotační podmínky, kvalita soutěže) Strukturální fondy (podmínky čerpání, zaměření podpor, finanční alokace, řízení operačních programů)

38 ROZVOJOVÉ FAKTORY Personální zabezpečení rozvoje Funkce území
personální kapacita kvalifikační a kvalitativní úroveň pracovníků rozvoje manažerské schopnosti představitelů samospráv úroveň řízení výkonné složky rozvoje motivace Funkce území v území je zřejmá dominantní funkce (např. Český ráj → cestovní ruch) území vykazuje více možných klíčových funkcí (např. podmínky pro rozvoj cestovního ruchu i podnikání ve spotřebním průmyslu) vývoj funkcí v závislosti na nových podmínkách (proces suburbanizace a satelitní bydlení) nejasné funkční vymezení

39 ROZVOJOVÉ FAKTORY Územní limity Územně-plánovací limity
energovody (ochranná pásma) dopravní infrastruktura (ochranná pásma) území se zvýšenou ochranou životního prostředí (CHKO, NATURA2000) Územně-plánovací limity funkční vymezení území Pozn.: územní plánování a regionální rozvoj → vzájemný vztah, vliv na procesy v území, legislativní zabezpečení územní plánování regionální plánování regionální rozvoj

40 ROZVOJOVÉ FAKTORY Komunikace s veřejností
informace (dostatečnost, kvalita, včasnost, relevantnost; metody informování – rozhlas, internet, tištěné médium, apod.) komunikace (zjišťování zpětných vazeb na informace, získávání názorů veřejnosti) – nastavení komunikačních nástrojů (setkávání s občany, ová adresa, telefonická linka, webová diskuse, terénní šetření – výzkumy – ankety, dotazníky, řízené rozhovory, apod.) úroveň zpracování a respekt k názorům veřejnosti Přírodní a klimatické podmínky záplavová území horská území – problematická dopravní dostupnost přírodní atraktivita (bydlení, druhé bydlení, rekreace, cestovní ruch) globální změna klimatu (???)

41 ROZVOJOVÉ FAKTORY Externality Rozvojový potenciál
pozitivní negativní Rozvojový potenciál kulturně-historický přírodní ekonomický lidský Invence, nové rozvojové impulsy (inovace) aktivita obce a občanů obce → nové nápady, akce, činnosti (rozvoj podnikání, občanské vybavenosti, turistických atraktivit, apod.) → VP-náměstí, továrna-Babylon, továrna-lofty

42 ROZVOJOVÉ FAKTORY Invence, inovace

43 PROCES VYHODNOCENÍ ANALÝZY
Varianta základní odborné analytické výstupy subjektivní podněty z obce věcná argumentace manažerské hodnocení systémový a koncepční přístup politické hodnocení Varianta komplexní ZPRACOVATEL ZASTUPITELSTVO ZPRACOVATEL PRACOVNÍ SKUPINA VEŘEJNOST ZASTUPITELSTVO

44 PROCES VYHODNOCENÍ ANALÝZY
Varianta komplexní zpracovatel (odborné analytické výstupy, zajištění datové podpory, vzájemných vazeb a souvislostí, specifikace příčin vývoje, věcná argumentace a doporučení pro obec / region; VNĚJŠÍ POHLED) pracovní skupina (oponentura zpracovatelských závěrů, vlastní názory z oblasti, kterou členové pracovní skupiny reprezentují, VNITŘNÍ POHLED) veřejnost (promítnutí individuálních potřeb a požadavků) zastupitelstvo (zastupuje názory skupin voličů, rozhodovací odpovědnost, vůle ke konsenzuálním řešením, vůle reprezentovat přijaté rozhodnutí METODY HODNOCENÍ – dle jednotlivých aktérů pracovní skupina – diskuse, statistické metody hodnocení veřejnost – diskusní fóra, ankety, dotazníky, místní referendum, apod. zastupitelstvo – většinové hlasování, statistické metody hodnocení

45 REGIONÁLNÍ ROZVOJ – NÁVRHOVÁ ČÁST
Význam, poslání podklad pro konkrétní rozhodování orgánů obce o jednotlivých rozvojových záměrech podpůrný a stabilizující prvek ve vztahu obyvatel obce, podnikatelských subjektů, spolků a obce samotné z hlediska určitého, předem definovaného, směrování rozvojových aktivit promítnutí individuálních potřeb a požadavků nastavení základních trendů rozvoje obce, doplněných o návrh konkrétních realizačních kroků, by mělo napomoci dalšímu pozitivnímu socioekonomickému rozvoji obce s ohledem na rozvoj všech jeho částí výběr podstatných rozvojových směrů a impulsů s cílem zajistit udržitelnost rozvoje, maximální efektivnost realizovaných záměrů, vyšší přidanou hodnotu (ekonomickou, společenskou), maximální pozitivní multiplikační efekty a externality

46 REGIONÁLNÍ ROZVOJ - NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část programu rozvoje identifikace hlavních rozvojových faktorů formulace a specifikace cílů regionálního rozvoje stanovení priorit regionálního rozvoje definování postupu naplňování stanovených cílů ANALÝZA SYNTÉZA KONCEPCE Strategická úroveň Taktická úroveň Operativní úroveň

47 TVORBA NÁVRHU – STRATEGICKÁ ÚROVEŇ
Vize obecně: vidina, vidění budoucnosti, představa budoucnosti definice cílového stavu regionálního rozvoje řešeného území v navrhovaném strategickém horizontu (nadčasová, ambiciózní) doporučené metody: brainstorming, metoda Delphi Strategické cíle cíle definované v dlouhodobém horizontu vhodný je menší počet cílů možná kombinaci → klíčový strategický cíl (komplexní, globální) a dílčí strategické cíle cíle musí být reálné, v návrhovém období dosažitelné a měřitelné / hodnotitelné vhodné je dopředu stanovit srovnávací datovou či informační základnu (počáteční hodnoty ukazatelů a jejich vývoj v čase)

48 TVORBA NÁVRHU – TAKTICKÁ ÚROVEŇ
Programové úkoly střednědobé rozvojové cíle konkrétnější specifikace, určitost, reálnost, měřitelnost / hodnotitelnost integrovaný přístup (zónový, tématický) vazba na strategické cíle 1 programový úkol = 1 a více aktivit Aktivity specifikace konkrétních kroků k naplnění programových úkolů počet aktivit závisí na šíři záběru programového úkolu → pravidlo racionality = minimální počet efektivních aktivit k naplnění programového úkolu podrobný popis aktivity → např. lokalizace aktivity, garant, partneři, zdroje financování, soulad s územním plánem, ekonomické, společenské a ekologické dopady, doba realizace, odhadované náklady, apod.

49 TVORBA NÁVRHU – OPERATIVNÍ ÚROVEŇ
Projekt akční nástroj realizace střednědobých aktivit 1 aktivita = 1 a více projektů unikátní soubor činností směřující k dosažení stanovených cílů hlavní znaky projektu: jedinečnost, systémovost, omezené zdroje, limitovaný čas, nejistota a riziko „Jestliže pracuješ na řešení nějakého problému, je velkou výhodou, víš-li předem, oč jde“ Murphyho zákon

50 PROCES TVORBY NÁVRHOVÉ ČÁSTI
Zpracovatel návrhové části vyhodnocení poznatků analytické části: analýza → syntéza → koncepce vyhodnocení subjektivních názorů veřejnosti (např. z veřejných projednání, pracovních skupin, terénních šetření, z prací školní mládeže, apod.) zpracovatelská formulace návrhové části (všechny úrovně) hlavní parametry zpracovatelského návrhu = odbornost, dostatečná argumentační základna, nadhled předložení návrhu k projednání → příprava podkladů, prezentace, argumentace OBEC (koordinátor, řídící skupina) PRACOVNÍ SKUPINA VEŘEJNOST OBEC (zastupitelstvo)

51 PROCES PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU - METODY
Brainstorming nejznámější metoda generování nápadů předpoklad = víc hlav víc ví kvantita působí kvalitu (velké množství nápadů) nápady se hodnotí a posuzují až dodatečně nápady na jednom místě v relativně krátkém čase efektivní brainstormingová skupina (5-12 členů) Metoda Delphi další metoda generování nápadů specifikace problému → rozeslání dotazníku skupině expertů → každý expert hodnotí / odpovídá na dotazník samostatně → následně jsou výsledky vyhodnoceny a zpracovány do dalšího kola dotazníků → opět jsou experti obesláni …. (→ doporučený počet kol = 4) nevýhoda = časová náročnost (pro řešení problému i pro experty)

52 AKTÉŘI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
VEŘEJNÁ SPRÁVA orgány veřejné správy působí v případě regionálního rozvoje (dle územní a hierarchické úrovně) v roli zadavatel, organizátora, prostředníka zájmů veřejnosti, koordinátora a realizátora regionálního rozvoje SOUKROMÝ SEKTOR reprezentovaný podnikatelskými subjekty, působí v na poli regionálního rozvoje jako akcelerátor ekonomického růstu, zdroj ekonomické prosperity a zaměstnanosti VEŘEJNOST předkládá rozvojové náměty, vznáší připomínky, podílí se na regionálním rozvoji využíváním prvků přímé demokracie

53 AKTÉŘI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
NEZISKOVÝ SEKTOR zastoupený nadacemi, obecně prospěšnými společnostmi, občanskými sdruženími, spolky oblasti působnosti: zdravotních, sociálních, kulturních, společenských, obecně prospěšných a charitativních. Zajišťují též činnosti, které jsou pro podnikatele ekonomicky neefektivní a veřejný sektor je nestačí nebo nechce pokrýt v oblasti regionálního rozvoje vystupují zejména v roli organizátorů občanského života, volnočasových, sportovních, kulturních a společenských aktivit. Významné jsou aktivity práce s mládeží

54 PARTNERSTVÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI
VÝZNAM synergické efekty socioekonomická efektivnost dynamické všeobecné přijímané směrování regionálního rozvoje kontinuita rozvojových záměrů udržitelnost rozvoje DETERMINANTY PARTNERSTVÍ motivace legislativní a faktické možnosti organizace komunita rovnováha (vztah) mezi partnery, aktivita partnerů Pozn.: determinanta = rozhodující, určující, usměrňující parametr

55 ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
INFORMACE KOMUNIKACE (setkání s občany, jednání zastupitelstva, ankety, šetření, internetové diskuse, speciální , speciální telefon) SPOLEČNÉ PROJEKTY (podnikatelé, NNO) SPOLKOVÁ ČINNOST (vytváření podmínek) BUDOVÁNÍ POCITU SOUNÁLEŽITOSTI OBČANŮ S OBCÍ (soutěže, reakce na potřeby/podněty občanů, zájem o veřejné mínění) MOTIVACE

56 INFORMOVÁNÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Způsob předávání informací Pozitiva Negativa běžná nebo speciální tiskovina vysoká společenská obliba větší přehlednost relativně vysoké náklady omezený prostor (počet stran) internet relativně nízké náklady relativně neomezený prostor (možnost umístění velkého množství informací) obtížnější orientace nižší dostupnost než tiskovina určitý konzervatismus elektronická pošta možnost zaslání velkého množství informací možnost cíleného informování krátké textové zprávy (SMS) operativnost vyslání i příjmu informace minimální rozsah informace relativně vysoké náklady (hromadné rozesílání) veřejný rozhlas je vybudován téměř v každé obci operativnost vyslání informace nejistý příjem informace

57 ROZHODOVÁNÍ V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
MANAŽERSKÉ FUNKCE SEKVENČNÍ (postupné, posloupné funkce) - plánování - organizování - personální politika - vedení lidí - kontrola PRŮBĚŽNÉ - analýza - rozhodování - komunikace ROZHODOVACÍ PROCESY ZÁKLAD PLÁNOVÁNÍ

58 PROCES ROZHODOVÁNÍ Proces rozhodování
= proces řešení rozhodovacích problémů problém s více než jednou variantou řešení proces volby = hlavní prvek rozhodování Struktura rozhodovacího procesu identifikace problému analýza a formulace problému stanovení kritérií hodnocení tvorba variant stanovení důsledků rozhodovacích variant výběr varianty realizace kontrola výsledku

59 PROCES ROZHODOVÁNÍ Základní prvky rozhodovacího procesu
cíl rozhodování - hierarchie cílů v regionálním plánování - možný odlišný charakter cílů – číselné vyjádření (kvantitativní cíle), slovní popis (kvalitativní cíle) kritéria hodnocení - nástroj pro posouzení výhodnosti jednotlivých variant - kvantitativní kritéria (nákladový vs. výnosový typ) - kvalitativní kritéria subjekt rozhodování - individuální (jednotlivec) - kolektivní (skupina lidí)

60 PROCES ROZHODOVÁNÍ Základní prvky rozhodovacího procesu
objekt rozhodování - oblast, které se rozhodování týká a) prostorově vymezená oblast - území b) tematicky vymezená oblast externí faktory - neovlivnitelná rizika (nutné predikce případně scénář) - nové příležitosti ROZHODOVÁNÍ ZA JISTOTY (víme, co nastane) ROZHODOVÁNÍ ZA RIZIKA (známe situace, které mohou nastat) ROZHODOVÁNÍ ZA NEJISTOTY (nemáme žádné relevantní informace)

61 Socioekonomické aspekty rozhodování ve veřejné správě
Rozhodovací problémy: VELKÉ MNOŽSTVÍ RŮZNORODÝCH POTŘEB A OČEKÁVÁNÍ CHARAKTER ROZVOJOVÝCH AKTIVIT veřejné statky veřejné služby OMEZENÉ ZDROJE finanční technické personální

62 Socioekonomické aspekty rozhodování ve veřejné správě
Výběr varianty, priorizace rozvojových záměrů: EKONOMICKÉ DOPADY sofistikované nástroje finanční řízení a investičního rozhodování MĚŘITELNÉ UKAZATELE SPOLEČENSKÉ DOPADY MULTIPLIKAČNÍ EFEKTY EXTERNALITY NEMĚŘITELNÉ UKAZATELE X KOMUNITNÍ PŘÍSTUP

63 KRITÉRIA HODNOCENÍ Vlastnosti kritérií hodnocení úplnost
- snaha o hodnocení všech potenciálně zasažených oblastí - např. dopady ekonomické, společenské, environmentální operacionalita - smysluplnost kritéria - srozumitelnost kritéria - jednoznačnost kritéria - měřitelnost kritéria (kvantitativní vs. kvalitativní kritérium) rozsah souboru kritérií - snaha o minimalizaci počtu kritérií (zjednodušení hodnocení) - neredundance jednotlivých kritérií

64 METODY TVORBY A HODNOCENÍ DŮSLEDKŮ VARIANT
METODY TVORBY VARIANT (např.) brainstorming (brainwriting) metoda „635“ (6 řešitelů, každý 3 nápady na papír, předat dalšímu řešiteli do 5 minut → proces se opakuje 6x) diskuse „66“ (6 členné tým, 6 minut pro řešení problému → následná společná analýza) HODNOCENÍ DŮSLEDKŮ VARIANT (např.) expertní skupina (vlastnosti členů: kompetence, kreativnost, nekonzervativnost, sebekritičnost, invence, systémovost, ochota dát k dispozici svoje nápady) Základní metody - anketa - řízený rozhovor - diskuse - delfská metoda

65 PŘÍKLAD PROCESU PRIORIZACE AKTIVIT V NÁVRHOVÉ ČÁSTI MUNICIPÁLNÍHO PROGRAMU ROZVOJE
zpracovatel (priorizace aktivit na základě analýzy a odborného posouzení relevantních oblastí dopadů – ekonomika, společenský rozvoj, životní prostředí) pracovní (expertní) skupina (posouzení návrhu zpracovatele, vlastní náměty pro priorizaci – např. bodovací metoda) orgány obce (posouzení návrhu zpracovatele, realizace vlastní priorizace – např. bodovací metoda, je třeba stanovit váhy jednotlivých hodnotících subjektů) vyhodnocení priorizace (statistické metody) ZASTUPITELSTVO OBCE = konečné rozhodnutí o priorizaci

66 FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Aktéři regionálního rozvoje podíl na přípravě, realizaci a kontrole regionálního rozvoje podíl na financování regionálního rozvoje Skupiny zdrojů financování regionálního rozvoje rozpočtové příjmy (zdroj veřejný) prostředky partnerů rozvoje obcí (zdroj soukromý) Rozpočtové příjmy DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ KAPITÁLOVÉ DOTACE svěřené sdílené DANĚ POPLATKY uživatel. popl. podnikání pronájem prodej majetku nárokové nenárokové

67 FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Rozpočtové výdaje mandatorní – závazné nutné výdaje dané legislativními předpisy, které veřejný rozpočet musí vždy realizovat quasi mandatorní – výdaje, které ÚSC musí realizovat z podstaty své existence (např. mzdy pracovníků úřadu) nemandatorní – nepovinné → ROZVOJOVÉ Prostředky partnerů rozvoje obce podnikatelské subjekty - PPP projekty, vytváření zázemí pro pracovníky, investice do zkvalitnění vlastního majetku, apod. neziskové organizace (NNO) – vlastní činnost a akce pro členy a veřejnost prostředky občanů – zvelebování vlastního majetku, lokální patriotismus, posilování soudržnosti obyvatel s obcí sdružování prostředků – DSO, zájmové sdružení právnických osob rozvoj obce NEJSOU JEN veřejné investice

68 ÚROVNĚ FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
NÁRODNÍ ÚROVEŇ strategie regionálního rozvoje ČR – regionalizace problémových území ČR → soustředěná podpora státu (dotace, přímé intervence) dotační podpora vybraných rozvojových aktivit (národní dotační tituly) kofinancování prostředků EU ze Strukturálních fondů (např. ROP – podíl na municipální spoluúčasti, OP ŽP, přeshraniční spolupráce) REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ regiony soudržnosti NUTS II → přenesená působnost řídícího orgánu ROP kraje → vlastní rozvojové aktivity → dotační programy pro obce, DSO, NNO, ostatní subjekty

69 ÚROVNĚ FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
MIKROREGIONÁLNÍ ÚROVEŇ (DSO) vlastní rozpočet (příspěvky členských obcí, nenárokové dotace) podpora rozvojových aktivit dle účelu DSO (sdružování prostředků) MUNICIPÁLNÍ ÚROVEŇ realizace programu rozvoje obce (vlastní rozvojové aktivity, podporované aktivity ostatních subjektů – spolková činnost, vzhled obce, apod.) podpora žádoucích aktivit soukromých subjektů (dotace na žádoucí soukromé aktivity → příspěvky na volnočasové aktivity / akce, vytváření podmínek pro rozvoj žádoucích forem podnikání, apod.)

70 FINANCOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ V ČR *** SOUČASNÉ SITUACE ***
rozpočtové určení daní (RUD) – jak nejlépe ? obecní daně – ano / ne ? možnosti obcí ke zvyšování objemu příjmů ? motivace závislost / nezávislost municipálních rozpočtů ? samosprávná suverenita ? MIMO HRU Snoubenec ke své nastávající: "Drahá, vydělávám 50 tisíc měsíčně. Dokážeš z toho vyžít?" - "Já ano, z čeho ale budeš žít ty?" jiný pohled na RUD

71 FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE STRUKTURÁLNÍ FONDY 2007-2013

72 Základní nároky kladené na obce a města
systémový přístup k rozvoji obce; zajištění obce kvalitními a relevantními koncepčními podklady; realizace širší osvěty a rozsáhlejšího partnerství uvnitř i vně obce; specifické znalosti a dovednosti představitelů o odborných pracovníků obcí

73 VÝCHODISKA PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2007 - 2013
Základní evropské dokumenty (nařízení orgánů EU - Všeobecné, ERDF, ESF, Strategické obecné zásady společenství, Lisabonská strategie, apod.) Závazné národní dokumenty (SHR, SUR, SRR, NPR → NRP, NSRR → OP)

74 Klíčové národní dokumenty
Strategie hospodářského růstu ČR Strategie regionálního rozvoje ČR Strategie udržitelného rozvoje ČR Národní program reforem ČR Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Politika hospodářské a sociální soudržnosti Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Zemědělská politika PRV EAFRD Tematické OP - 8 Regionální OP - 7 Praha - 2 7 ERDF * ESF * FS

75 Tématické operační programy
Operační program Podnikání a inovace Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Životní prostředí Operační program Doprava Integrovaný operační program Operační program Technická pomoc

76 OP Podnikání a inovace Prioritní osa 1 – Vznik firem
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Zprostředkující subjekt: CzechInvest, CzechTrade, ČEA, ČMZRB Prováděcí dokument: ANO Operační manuál (manuál implementace): ANO Financování: ERDF Alokace na celé období: SF – 3,041 mld. EUR Prioritní osy OP: Prioritní osa 1 – Vznik firem Prioritní osa 2 – Rozvoj firem Prioritní osa 3 – Efektivní energie Prioritní osa 4 – Inovace Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání Prioritní osa 7 – Technická pomoc

77 OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE
Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zprostředkující subjekt: MŠMT (přímo řízené organizace), CzechInvest Prováděcí dokument: ANO Operační manuál (manuál implementace): ANO Financování: ERDF Alokace na celé období: SF – 2,070 mld. EUR Prioritní osy OP: Prioritní osa 1 - Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje Prioritní osa 2 - Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji Prioritní osa 3 - Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání Prioritní osa 4 - Technická pomoc

78 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Zprostředkující subjekt: MPSV, MV ČR, kraje Prováděcí dokument: ANO Operační manuál (manuál implementace): ANO Financování: ESF Alokace na celé období: SF – 1,814 mld. EUR Prioritní osy OP: Prioritní osa 1 - Adaptabilita Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce Prioritní osa 6 - Technická pomoc

79 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zprostředkující subjekt: MŠMT (přímo řízená organizace), kraje Prováděcí dokument: ANO Operační manuál (manuál implementace): ANO Financování: ESF Alokace na celé období: SF – 1,811 mld. EUR Prioritní osy OP: Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 - Další vzdělávání Prioritní osa 4 - Technická pomoc

80 OP Životní prostředí Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí České republiky Prováděcí dokument: ANO Operační manuál (manuál implementace): ANO Financování: ERDF, FS Alokace na celé období: SF – 4,917 mld. EUR Prioritní osy OP: Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Prioritní osa 8 - Technická pomoc financovaná z FS Prioritní osa 9 - Technická pomoc financovaná z ERDF

81 OP Doprava Řídící orgán: Ministerstvo dopravy České republiky
Prováděcí dokument: ANO Operační manuál (manuál implementace): ANO Financování: ERDF, FS Alokace na celé období: SF – 5,759 mld. EUR Prioritní osy OP: Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T Prioritní osa 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze Prioritní osa 6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy Prioritní osa 7 a 8 – Technická pomoc

82 INTEGROVANÝ OP Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zprostředkující subjekt: CRR, MV ČR, MPSV, MK, MZdr. Prováděcí dokument: ANO Operační manuál (manuál implementace): ANO Financování: ERDF Alokace na celé období: SF – 1,553 mld. EUR Schválen vládou ČR Prioritní osy OP: Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje Prioritní osa 4 – Technická pomoc

83 Přeshraniční spolupráce
ČR – Bavorsko (JČ, Plz., KV) ČR – Sasko (KV, Ústecký, LK) ČR – Rakousko (JČ, Vys.,JM) ČR – SR (MSK, ZL, JM) ČR – Polsko (LK, KH, PCE, OLK, MSK)

84 OP Nadnárodní spolupráce
Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj Priorita 1 – Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě Priorita 2 – Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní Priorita 3 – Odpovědné užívání životního prostředí Priorita 4 – Větší konkurenceschopnost a atraktivnost měst a regionů Priorita 5 – Technická pomoc OP Meziregionální spolupráce INTERREG IVC Národní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj Pokračování programu INTERREG IIIC Zaměření: Lisabonská strategie → (inovace, znalostní ekonomika) Další cíle → (ochrana životního prostředí, ochrana před riziky

85 ROP SEVEROVÝCHOD Prioritní osy OP:
Řídící orgán: Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod Prováděcí dokument: ANO Operační manuál (manuál implementace): ANO Financování: ERDF Alokace na celé období: SF – 0,656 mld. EUR tj. cca 19 mld. Kč / 7 let Prioritní osy OP: Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí Prioritní osa 3 - Cestovní ruch Prioritní osa 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí Prioritní osa 5 - Technická asistence

86 PO 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury
Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury - modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy - bezpečnost silničního provozu, vlivy na životní prostředí Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území - infrastruktura pro veřejnou dopravu, IDS, ekologizace - obnova vozového parku drážních vozidel - infrastruktura pro cyklistickou dopravu Rozvoj veřejných mezinárodních letišť - letištní infrastruktura - dopravní napojení letišť - podmínky leteckého provozu vč. zajištění bezpečnosti

87 PO 2 – ROZVOJ MĚSTSKÝCH A VENKOVSKÝCH OBLASTÍ
Rozvoj regionálních center regenerace urbánních brownfields (ne pro účely zpracovatelského průmyslu) revitalizace městského prostředí (památky, jiné objekty) infrastruktura pro volnočasové aktivity (sportu, kultura) Infrastruktura, zázemí a vybavení veřejných služeb (zdravotnictví, sociální péče, sociální integrace, školství) strategické plány, komunitní plánování, Agenda 21 Typ podpory - IPRM = ANO Příjemci = města nad obyv.: Liberec, Hradec Králové, Pardubice Rozvoj měst Příjemci = města nad 5000 obyv.: LK-14, KHK-21, PK-16 (celkem 51) Typ podpory – individuální projekty → min. 5 mil. Kč / projekt Rozvoj venkova podpora integrovaného přístupu k rozvoji venkova (vč. ESF) Typ podpory - individuální projekty → min. 1 mil. Kč / projekt - grantová schémata (ZS – kraj) → max. 1 mil. Kč/projekt

88 PO 3 – Cestovní ruch Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR základní infrastruktura – modernizace, zvyšování kapacit doprovodná infrastruktura – obnova a rozvoj kulturně-historické a jiné památky – revitalizace pro CR dostupnost turistických atraktivit (místní komunikace, parkoviště) tvorba produktů CR a propagace Marketing a koordinační aktivity v oblasti CR zpracování analytických a koncepčních materiálů CR vznik a činnost organizací v CR, partnerství v CR marketingová podpora CR budování a rozvoj informačních systémů marketingová podpora produktů a programů CR

89 PO 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí
Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání revitalizace brownfields pro podnikání dopravní a technická infrastruktura průmyslových zón vč. menších podnikatelských areálů (do 5 ha) Typ podpory: individuální projekt → min. 5 mil Kč / projekt Příjemci – obce, organizace zřizované obcemi Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu MTZ pro firmy, školy… pro zaškolování absolventů – příprava na praxi příprava a realizace inovačních strategií a pilotních inovativních projektů Příjemce: kraj, organizace zřizované krajem, střední školy (NE obce)

90 PO 5 – Technická pomoc Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP Příjemce: ŘO ROP Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II - Severovýchod konzultační, poradenské služby, konzultace projektů vzdělávací programy Příjemci: ŘO ROP, zprostředkující subjekty (kraje)

91 Finanční plán – souhrn 2007-2013
Název priority Podíl na alokaci EU (mil. EUR) Rozvoj dopravní infrastruktury 1.1 - regionál.silniční dopr. infrastr. 1.2 - dopravní obslužnost území 1.3 - veřejná mezinárodní letiště 37,00% 65,00% 35,00% 5,00 % 243 Rozvoj městských a venkov.obl. 2.1 - rozvoje regionálních center 2.2 - rozvoj měst 2.3 - rozvoj venkova 34,00% 23,00% 57,00% 20,00% 223 Cestovní ruch 3.1 - základní a doprovodná infrastr. 3.2 - marketing, koordinace 22,00% 92,00% 8,00% 144 Rozvoj podnikatelského prostředí 4.1 - infrastruktura pro podnikání 4.2 - rozvoj spolupráce firem se SŠ… 4,00% 85,00% 15,00% 26 Technická pomoc 3,00% 20

92 Program rozvoje venkova 1
OSA I – Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví zvyšování hosp.hodnoty lesa, lesnická technika, vývoj nových technologií, lesnická infrastruktura, poradenské služby OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny Zlepšování druhové skladby lesa, obnova lesního potenciálu po kalamitách, preventivní opatření, neproduktivní investice v lesích (usměrňování návštěvnosti lesa, apod.)

93 Program rozvoje venkova 2
OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Tvorba pracovních příležitostí Podmínky růstu a kvality života na venkově Vzdělávání OSA IV – Leader Místní akční skupiny Realizace místní rozvojové strategie Realizace projektů spolupráce

94 Přípravné aktivity žadatelů - obcí
Koncepční příprava programovacího období Programy rozvoje obce, Strategie rozvoje mikroregionu, koncepční vazby rozvojových programů na politiku HSS (příprava projektových záměrů), příprava Integrovaných plánů rozvoje města (statutární města, ORP) Financování Min. 15% kofinancování (+ neuznatelné náklady), průběžné financování, MMR zpracovalo příručku uznatelných nákladů, příprava projektu zřejmě bude uznatelným nákladem (do určité výše hodnoty projektu), umožněno křížové financování do výše 10% prostředků na projekt Očekávaná úroveň připravenosti projektů Alespoň do fáze územního rozhodnutí (technická dokumentace, EIA, apod.), studie proveditelnosti, CBA Výběrová řízení Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (metodiky zadávání veřejných zakázek v souvislosti s programovacím obdobím naleznete na stránkách

95 IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

96 Implementace regionálního rozvoje
koordinace rozvojových aktivit v území (koncepce, veřejné diskuse, podnikatelské záměry, apod.) stanovení implementačních atributů motivace kontrola zajištění zpětných vazeb

97 KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT
municipální a regionální rozvojové koncepce (globální a sektorové) – významná součást přípravy regionálního rozvoje komunikace s veřejností (koordinace záměrů podnikatelských subjektů, NNO, jiných zájmových skupin municipální konkurence (vnější vztahy,vztahy s okolím, monitorování záměrů okolních obcí → vyvozování závěrů) koordinace rozvojových aktivit s plány na úrovni kraje (dotační programy z rozpočtu kraje, územní rozvojové záměry)

98 Implementační atributy
odpovědnost (konkrétní určení, důsledky) náklady vs. přínosy (investiční, provozní; peněžní vs. nepeněžní) → efektivnost aktivity (ekonomická vs. společenská) zdroje (realizační zdroje – finanční, personální, technické) termíny (stanovení závazných termínů pro plnění rozvojových aktivit) partnerství (vzájemně vyvážené)

99 Motivace, kontrola MOTIVACE - formy (pozitivní, negativní)
- motivace rozhodovacích složek RR - motivace výkonných složek RR - motivace veřejnosti (občané, podnikatelé, NNO) KONTROLA - faktická realizace aktivit (projektu) - naplňování předpokládaných efektů (indikátory) vazba na ODPOVĚDNOST A TERMÍNY

100 Zpětné vazby vyhodnocení pozitivních výstupů realizace (přínosů) - plánované, další → naplnění indikátorů vyhodnocení a zdůvodnění vzniklých problémů promítnutí kladných a záporných efektů zpět do rozvojové koncepce → věcná úprava programu rozvoje vyhodnocení vlivu realizace (revize programového dokumentu)

101 Hlavní problémy implementace RR
obtížná koordinace úroveň odpovědnosti nedostatečně rozvinuté partnerství v RR nízká úroveň motivace všech aktérů RR omezené realizační zdroje samosprávnost vs. ekonomická nesoběstačnost územních samosprávných celků řešení problémů = úloha managementu RR

102 Hodnocení regionálního rozvoje
posuzování úspěšnosti plnění stanovených úkolů posuzování naplňování očekávaných cílů identifikace příčin neplnění stanovených úkolů / cílů identifikace příčin neplánovaných výsledků (pozitivních i negativních) provádění opatření u odpovědných osob zajištění zpětné vazby – (i) v oblasti realizace; (ii) v oblasti koncepční připravenosti Poklady pro hodnocení → hodnotící indikátory (porovnání skutečného a plánovaného naplnění indikátorů) – HARD DATA terénní šetření (ankety, VVM) – SOFT DATA

103 AKTUÁLNÍ PROBLÉMY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

104 Aktuální problémy regionálního rozvoje
A. Ekonomická krize regionální dopady - nezaměstnanost - koupěschopnost poptávky - změna ekonomické úrovně regionů → zvyšování regionálních disparit - strukturální problémovost - sociální problémovost nástroje k řešení – globální vs. regionální

105 Aktuální problémy regionálního rozvoje
B. Pozice regionální politiky vysoká míra resortismu regionální politika - minimální kompetence - problematické nástroje (účinnost) - omezené zdroje - národní vs. krajská regionální politika C. Strukturální politika EU aktuální programovací období budoucnost Strukturální politiky od r. 2014

106 Aktuální problémy regionálního rozvoje
Neformální zasedání ministrů pro regionální rozvoj Datum:  — Místo: Mariánské Lázně - Czech Republic Kategorie: Neformální ministerská zasedání Přijaté komuniké klade důraz na co největší zjednodušení mechanismů politiky soudržnosti regionů. Všichni účastníci jednání se shodli na nutnosti prohloubit již zahájenou debatu o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013.

107 Aktuální problémy regionálního rozvoje
D. Management regionálního rozvoje problematické personální zajištění - kvalifikace (volení představitelé, úřednici) - absence koncepčního, systémového přístupu motivace aktérů RR práce s veřejností


Stáhnout ppt "Regionální rozvoj Vysoká škola regionálního rozvoje IV. semestr"

Podobné prezentace


Reklamy Google