Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Plynárenství ČR – všeobecná informace Jelenovská 25.1. 2012 Jan Zaplatílek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Plynárenství ČR – všeobecná informace Jelenovská 25.1. 2012 Jan Zaplatílek."— Transkript prezentace:

1  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Plynárenství ČR – všeobecná informace Jelenovská Jan Zaplatílek

2  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % , ,

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Vývoj celkové spotřeby plynu – varianta: 2011_základní (GWh)

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Vývoj celkové spotřeby plynu – varianta: 2011_základní (%) rok 2010 = 100 %

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu mezi roky 2010 a 2060 je očekáván nárůst celkové spotřeby plynu pro variantu rozvoje ES a KVET 2011_základní o přibližně: nízký scénář27 % referenční scénář40 % vysoký scénář53 % nárůst bude dominantně tvořen nárůstem spotřeby plynu ve výrobní sféře a zejména pak v sektoru výroby elektřiny z plynu. Predikce spotřeby plynu v ČR

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Spotřeba sektoru domácností mezi roky 2010 a 2060 je očekáván pokles spotřeby plynu v sektoru domácností o přibližně 8,7 %, dle predikce bude pokles dominantně způsoben intenzivní aplikací zateplení. Predikce spotřeby plynu sféry domácností

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Počet odběrných míst mezi roky 2010 a 2060 je očekáván nárůst podílu odběrných míst na počtu domácností o 6,7 %, počet domácností naroste o 16 %, celkový počet odběrných míst v sektoru domácností ve stejném období naroste o 24 %, Měrná spotřeba domácností mezi roky 2010 a 2060 je očekáván pokles měrné spotřeby, tj. spotřeby na jednu domácnost, o přibližně 27 %, tento pokles je dominantně způsoben aplikací zateplení v nadcházejícím období a odpovídá poklesu měrné spotřeby zejména při vytápění. Predikce spotřeby plynu sféry domácností

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Hlavní předpoklady a rozdíly oproti minulé predikci mezi roky 2010 a 2060 je očekáván nárůst spotřeby plynu ve výrobní sféře o přibližně 63 %, předložené predikce počítají s výrazně diferencovaným vývojem plynoenergetické náročnosti tvorby přidané hodnoty v závislosti na sektoru výrobní sféry, pokles náročnosti bude pro plyn mírně výraznější než pro elektřinu – mezi roky 2009 a 2060 na 52 % úrovně roku 2009 (EEN dle platné predikce na 45 %), převážná většina růstu spotřeby plynu bude souviset s rozvojem použití plynu jako paliva pro výrobu elektřiny a tepla, všechny grafy zobrazují situaci, která by nastala, pokud by byl realizován rozvoj výrobní základny a závodních elektráren a tepláren dle varianty 2011_základní z bilancí elektřiny. Predikce spotřeby plynu výrobní sféry

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Podíly na dovozu zemního plynu v roce 2010

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Podíly na dovozu zemního plynu v listopadu

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Podíly na prodeji zemního plynu v roce 2010

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Podíly na prodeji zemního plynu v listopadu

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Změny dodavatele plynu CELKEM VO SO MO DOM CELKEM

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Situace na tuzemském trhu s plynem + Meziroční nárůst počtu dovozců i aktivních obchodníků Značný počet změn dodavatele u konečných zákazníků Pokles podílu skupiny RWE jak v oblasti dovozu, tak i prodeje konečným zákazníkům - Bezproblémové splnění bezpečnostního standardu N – 1 pro plynárenskou infrastrukturu Problémy se zajištěním a prokázáním bezpečnostního standardu části obchodníků → snaha MPO jasně bezpečnostní standard pro obchodníky definovat a jednoznačně jeho zajištění prokazovat s cílem maximalizace ochrany chráněných zákazníků 14

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Plynárenská infrastruktura – bezpečnostní standard Bezpečnostní standard pro plynárenskou infrastrukturu definuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010, o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES Je posuzován dle výpočtu vzorce N – 1 Oblastí výpočtu pro niž se vypočítá vzorec N-1 bylo stanoveno území státu. Jako den s nejvyšší spotřebou byl identifikován , jehož hodnota byla 67,639 mil. m 3 /den (15 °C). Jako infrastruktura s nejvyšší kapacitou pro dodávky plynu byl určen vstupní bod Lanžhot. 15

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Výsledky výpočtu vzorce N – 1 16

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Bezpečnostní standard pro dodávky plynu Stanovuje jej Nařízení 994/2010, povinnost zajišťovat ukládá Energetický zákon Jeho cílem je zajištění dodávek plynu chráněným zákazníkům členského státu v následujících případech: a) při mimořádných teplotních hodnotách v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček, ke kterým dochází statisticky jednou za 20 let b) v období výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dní, ke kterým dochází statisticky jednou za 20 let c) v období v délce nejméně 30 dní v případě narušení jediné největší plynárenské infrastruktury za průměrných zimních podmínek 17

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Možnosti zajištění bezpečnostního standardu diverzifikace zdrojů plynu diverzifikace tras uskladnění plynu v zásobníku plynu dlouhodobé smlouvy na dodávku plynu zvýšení objemu těžby plynu a využívání alternativních paliv v kombinaci se smlouvami, u kterých lze přerušit dodávku plynu 18

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Diverzifikace zdrojů plynu Původní schéma 75% dodávek plynu z Ruské federace a 25% z Norska se po liberalizaci trhu výrazně změnilo. Stále více jsou využívány krátkodobé kontrakty na spotovém trhu EU, které v roce 2010 činily 23,5%, dodávky ruského plynu 64,1% a norského plynu 12,4%, zbytek tj. 1,5% činí domácí těžba. K diverzifikaci přepravních cest významně přispějí i plynovody Nord Stream a OPAL, na něž navazuje v České republice budovaný plynovod Gazela, který bude přepravovat cca 30 mld.m 3 plynu ročně a bude propojen s českou přepravní soustavou. 19

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Uskladnění plynu v zásobníku plynu Uskladnění plynu v podzemním zásobníku plynu je druhým nejdůležitějším opatřením na zajištění bezpečnostního standardu dodávky, neboť kapacita všech podzemních zásobníků plynu v České republice dosahuje cca 3,457 mld.m 3, což činí cca 40% celkové roční spotřeby. 20

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Dlouhodobé smlouvy na dodávku plynu Obchodníci s plynem v České republice mají uzavřeny dlouhodobé kontrakty na dodávky zemního plynu s ruskými producenty do roku 2035 a s norskými producenty do roku

22  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Zvýšení objemu těžby plynu Zvýšení objemu těžby plynu není pro Českou republiku účinným nástrojem pro zajištění bezpečnostního standardu dodávky, neboť domácí těžba se podílí pouze na 1,5% spotřeby. 22

23  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Využívání alternativních paliv v kombinaci se smlouvami, u kterých lze přerušit dodávku plynu Vzhledem k dosavadní spolehlivosti v zásobování zemním plynem není tento způsob v České republice široce využíván 23

24  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavek na zajištění části standardu v zásobnících plynu Nejspolehlivější způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky je prostřednictvím zásobníků plynu. Proto je navrhováno, aby v období od 30. září do 1. dubna byl bezpečnostní standard dodávky minimálně z 20 % zajišťován uskladněním plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie. 24

25  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Prokazování zajištění bezpečnostního standardu u plynu uloženého v zásobnících plynu na území České republiky, potvrzením o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu a současně dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity na vstupním bodě virtuálního zásobníku plynu; u plynu uloženého v zásobnících plynu mimo území České republiky buď kopií smlouvy o uskladnění plynu, nebo potvrzením o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu a současně dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky; u diverzifikovaných zdrojů plynu buď kopií nákupního kontraktu na příslušný objem plynu, nebo potvrzením od zahraničního dodavatele na tento objem plynu a současně dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity z bodu dodávky do České republiky; u zvýšení objemu výroby plynu buď kopií smlouvy, nebo potvrzením od příslušného výrobce plynu; dohodou o swapové operaci v návaznosti na výše uvedené; potvrzení dotčeného chráněného zákazníka, že má možnost využití alternativních paliv, a kopií smlouvy o dodávce plynu, podle které lze dodávku plynu přerušit. potvrzení o zajištění bezpečnostního standardu dodávek jiným účastníkem trhu s plynem 25

26  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Chránění zákazníci skupina C1, jimiž jsou zákazníci s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud zákazníci zařazení do této skupiny poskytují více jak 20% vyrobené tepelné energie z celkového vyrobeného množství domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb; skupina D, jimiž jsou zákazníci s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 630 MWh, kteří zajišťují výrobu potravin denní spotřeby pro obyvatelstvo, zejména zpracování potravin podléhajících zkáze, provozy živočišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, výrobu pohonných hmot, spalovny komunálního odpadu, pohon vozidel městské hromadné dopravy, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, základní složky Integrovaného záchranného systému, asanační zařízení, krematoria, jakož i Česká národní banka; skupina F, jimiž jsou zákazníci s předpokládaným ročním odběrem v daném roce do 630 MWh a domácnosti 26

27  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Bezpečnost - shrnutí Česká republika má zajištěn bezpečnostní standard infrastruktury na velmi vysoké úrovni U bezpečnostního standardu pro dodávky plynu je nutné jej přesně definovat a detailně prokazovat Přijetím uvedených návrhů a jejich realizací v praxi dojde k zajištění rovných podmínek všech obchodníků s plynem s reálnému zvýšení bezpečnosti dodávek plynu všem chráněným zákazníkům 27

28  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Otevření plynovodu STORK 28

29  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Otevření HPS Brandov (I.etapa plynovodu GAZELA) 29

30  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Otevření plynovodu NORD STREAM 30

31  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 31 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt " 2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu Plynárenství ČR – všeobecná informace Jelenovská 25.1. 2012 Jan Zaplatílek."

Podobné prezentace


Reklamy Google