Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍČINY A ŘEŠENÍ GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍČINY A ŘEŠENÍ GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 PŘÍČINY A ŘEŠENÍ GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ Mgr. Michal Oblouk

2 PŘÍČINY 1) způsobeny přírodou – např. výkyvy teplot, globální katastrofy – člověk může jen zmírňovat následky 2) zapříčiněné převážně člověkem – jeho činností, která vede k devastaci přírody a která poškozuje životní prostředí

3 KATASTROFA  nečekaná událost velkého rozsahu, která nastává v důsledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihuje přírodu nebo společnost  druhy: a) podle důsledků – ekologická (do ekosystému se dostává cizorodá látka, která má devastující účinek na zdejší život) nebo humanitární (nastává tehdy, když je ohrožen život, zdraví nebo bezpečnost velké skupiny lidí) b) podle příčin – přírodní nebo antropogenní (způsobené člověkem)

4 PŘÍRODNÍ KATASTROFY 1) kosmické – např. sluneční erupce 2) meteorologické – blizard (sněhová bouře), bouřka, krupobití, horko, sucho, tornádo, tropická bouře a hurikán, extrémní mráz 3) geologické – sesuv, sopečná erupce, lavina, závrt, zemětřesení, tsunami, lahar 4) ostatní – epidemie a pandemie, hladomor, povodeň, požár

5 ANTROPOGENNÍ KATASTROFY 1) průmyslové – jaderná a chemická katastrofa 2) dopravní – dopravní nehoda, letecká nehoda, kosmická nehoda 3) násilné jednání – válka, teroristický útok, žhářství 4) výpadek infrastruktury – výpadek energetické sítě, výpadek telekomunikační sítě

6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa  vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje  složky: a) neživé (anorganické) - voda (hydrosféra), půda (pedosféra), ovzduší (atmosféra), horninové podloží (litosféra) b) živé (organické) - organismy (biosféra, biocenóza) - studiem vztahu organismů a životního prostředí obecně se zabývá ekologie

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKU  na životní prostředí v ČR má vliv mnoho faktorů, např. osídlení a pohyb obyvatelstva, výroba a spotřeba, odpadové hospodářství, staré ekologické zátěže především z dob socialismu a změna klimatu  v rámci životního prostředí se posuzuje zejména stav ovzduší (znečištění ovzduší, ozónová vrstva), vodní poměry (znečištění vody, její spotřeba a nakládání s ní), znečištění a celkový stav půd, stav krajiny (lesnatost, chráněná území) či např. hluk, světelné znečištění a radioaktivita  znečištění ovzduší je v současnosti v Česku stále aktuálním problémem, dlouhodobě má Česko velmi vysoké měrné emise skleníkových plynů, stav českých lesů zůstává nadále nejhorší ve střední Evropě, zvyšuje se spotřeba průmyslových hnojiv a pesticidů

8 ŘEŠENÍ  posilování a prohlubování lidské solidarity a spolupráce  rozvoj ekologického zemědělství  šetření pitnou vodou, zbožím a obaly  šetření energií  zodpovědný přístup k problematice odpadu  občansky se angažovat pro ekologickou politiku země  nadějí na vyřešení globálních problémů a krizí = nová a dokonalejší technika a) moderní biotechnologie b) obnovitelné zdroje energie

9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ  způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny  je založené na zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace, ale i udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově a udržení biodiverzity  je založeno čistě na používání organických hnojiv (hnůj, kejda, kompost), nepřipouští hnojiva minerální  základem je zdravá půda - udržení a zlepšování úrodnosti půdy se provádí organickým hnojením, zeleným hnojením, pestrými osevními postupy a šetrným zpracováním půdy  ekologičtí zemědělci nesmí používat průmyslová hnojiva, syntetické pesticidy, herbicidy, růstové regulátory a geneticky modifikované organismy  zvířata jsou na ekologických farmách krmena převážně z produkce vlastního ekologického podniku a je jim umožněno, aby si žila tak, jak je jim od přírody vrozené  hlavním principem je biologický koloběh: zdravá půda ⇒ zdravé rostliny ⇒ zdravá zvířata ⇒ zdravé potraviny ⇒ zdraví lidé ⇒ nenarušená krajina

10 BIOTECHNOLOGIE  technologie založené na využívání poznatků z biologie, využívá biologické systémy, živé organizmy nebo jejich části k určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému specifickému použití  využívá se v zemědělství, potravinářství a medicíně - jedná se především o využívání nižších organizmů  zabývá se produkcí potravin (pivo, mléčné produkty, kvasnice), uplatňuje se při úpravě odpadů a organických materiálů (např. kompostování), široké uplatnění nalézá v medicíně (např. při výrobě antibiotik), intenzivně se rozvíjejícím odvětvím jsou genetické manipulace (do jednoho organizmu se cíleně vnáší určitý gen či geny jiného organizmu - vznikají geneticky modifikované organismy)

11 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE  zdroje, v jejichž čerpání lze teoreticky pokračovat další tisíce až miliardy let  většina obnovitelných zdrojů má svůj původ v energii slunečního záření, největší potenciál má přímé využití slunečního záření k výrobě tepla nebo elektřiny a) sluneční energie – solární kolektor, fotovoltaický článek b) bioenergie - vzniká uvolněním chemické energie ze surovin biologického původu (biomasa – biopaliva) c) vodní energie – vodní elektrárny d) větrná energie – větrné elektrárny e) energie přílivu – vodní elektrárny f) geotermální energie - přirozený projev tepelné energie zemského jádra, erupce sopek a gejzírů, horké prameny

12

13 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastrofa http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastrofa  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%9 9ed%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%9 9ed%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%9 9ed%C3%AD_v_%C4%8Cesku http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%9 9ed%C3%AD_v_%C4%8Cesku  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A9_zem%C4%9Bd% C4%9Blstv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A9_zem%C4%9Bd% C4%9Blstv%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Biotechnologie http://cs.wikipedia.org/wiki/Biotechnologie  http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj_energie http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj_energie  http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energ ie http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energ ie  http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie_p%C5%99%C3%ADlivu http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie_p%C5%99%C3%ADlivu  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie  http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8Derp%C3%A1vac %C3%AD_vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8Derp%C3%A1vac %C3%AD_vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna  http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_energie http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_energie  http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_kolektor http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_kolektor


Stáhnout ppt "PŘÍČINY A ŘEŠENÍ GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google