Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TERMINOLOGIE MARKETING, KOMUNIKACE, MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE, MARKETINGOVÝ VÝZKUM, KOMUNIKACE SE SPOTŘEBITELEM, ZÁKAZNÍKEM PROPAGACE - PROPAGAČNÍ PROSTŘEDKY,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TERMINOLOGIE MARKETING, KOMUNIKACE, MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE, MARKETINGOVÝ VÝZKUM, KOMUNIKACE SE SPOTŘEBITELEM, ZÁKAZNÍKEM PROPAGACE - PROPAGAČNÍ PROSTŘEDKY,"— Transkript prezentace:

1 TERMINOLOGIE MARKETING, KOMUNIKACE, MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE, MARKETINGOVÝ VÝZKUM, KOMUNIKACE SE SPOTŘEBITELEM, ZÁKAZNÍKEM PROPAGACE - PROPAGAČNÍ PROSTŘEDKY, REKLAMA, PUBLICITA, PR,

2 MarketingKomunikace je proces dorozumívání, procesem obousměrného toku informací MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE JE procesem dorozumívíní se, za účelem zjišťování potřeb, přání a požadavků zákazníků, spotřebitelů a jejich následné uspokojování se ziskem (v prostoru, čase a s využitím vědy a techniky.) MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE je činnost zjišťující potřeby, přání a požadavky, zákazníků, spotřebitelů, které jsou následně uspokojovány se ziskem ( v prostoru, čase a s využitím vědy a techniky.)

3 Marketing Komunikace je proces dorozumívání, při kterém se převádí identita na image Identita způsobu, jak se společnost chová (je kombinací historie, vlastnictví, technologie, osobnosti a filozofie) MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Image Obraz o něčem, o někom je činnost zjišťující potřeby, přání a požadavky, zákazníků, spotřebitelů, které jsou následně uspokojovány se ziskem.

4 MARKETING Def. od Americkké marketingové asiciace ( AMA1985) uvádí, že MARKETING - je procesem plánování a naplňování koncepcí, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečňování výměny, uspokojující potřeby jednotlivců a organizací. (Horáková,I.,1992) n Marketing – jedná se o uspokojení potřeb, přání a požadavků spotřebitelů /zákazníků v porovnání s možnostmi své firmy (za účelem zisku), s využitím vědy a techniky a s ohledem na prostor a čas. (Bunešová, 2007)

5 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ZAHRNUJE REKLAMACE - Jakákoliv komunikace se zákazníkem, spotřebitelem STÍŽNOSTI MARKETINGO - VÝ VÝZKUM OBCHODNÍ JEDNÁNÍ apod. OSOBNÍ PRODEJ PR, PUBLICITA PODPORA PRODEJE FIREMNÍ KOMUNIKACE MARKETING. KONCEPCE  REKLAMA SEGMENTACE TRHU PROPAGACE PODNIKOVÁ KOMUNIKACE

6 Graf : Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování Zpětná vazba Odpověď Dekódování ŠUM Příjemce Média Zpráva

7 Cesty komunikace Přímé Komunikace tváří v tvář Nepřímé hromadná, masová Pomoci prostředníka

8 Pravidla dobré komunikace PRŮZKUM VYHODNOCENÍ Proč komunikujeme OVLIVŇUJEME LIDI USKUTEČŇUJEME ZMĚNY VYTVÁŘÍME INFORMAČNÍ KANÁLY JEDNOSTRANNÉ INFORMOVÁNÍ POŽADUJEME POMOC apod. 2. 1. CO BYCHOM MĚLI SDĚLIT JAK KOMUNIKOVAT S KÝM BYCHOM MĚLI KOMUNIKOVAT S KÝM OPRAVDU KOMUNIKUJEME CO OPRAVDU SDĚLUJEME JAK OPRAVDU KOMUNIKUJEME ŘEŠÍME PROBLÉMY

9 Způsoby komunikace PREZENTACE FIRMY STRATEGIE PRODEJE (zákazníci) MLUVENÍ A NASLOUCHÁNÍ VYJEDNÁVÁVNÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE TVÁŘÍ V TVÁŘ KOMUNIKACE SE ZAMĚSTNANCI SETKÁNÍ POMOCÍ PROSTŘEDNÍKA ZPŮSOBY KOMUNIKACE TISK TELEFON INTERNET ŠPIČKOVÁ TECHNIKA (VIDEOPROJEKCE) TELEVIZE ROZHLAS

10 Formy komunikace Podnikatelský záměr ÚSTNÍ ZNĚLKA PÍSEMNÁ INDIVIDUÁLNÍ (Adresné) VŠEOBECNÁ apod..… ZVUKOVÁ OSTATNÍ (OBRAZOVÁ) FORMY KOMUNIKACE značka apod. …FILM GRAFY OBRÁZKY vývěsné štíty etikety hesla smlouvy Výroční zprávy obaly porady slogany e-maily dopisy apod.

11 Mezinárodní komunikace BARIÉRY KULTURA Psychologické Technické Práce v zahraničí Příprava Zvyky Jazyk Chování

12 Marketingová komunikace ( William G. Nickels. 1980- Marketing communication and Promotion ) - vyžaduje otevřený dialog mezi všemi marketingovými účastníky včetně podniků, úřadů, charit a spotřebitelů. - Marketingová komunikace se od propagace liší tím, že je dialogem, zatímco propagace je jednosměrný tok informací a přesvědčování. Propagace - je umění, ale také disciplína - propagace je jedním prvkem programu komplexní marketingové komunikace.

13 FIREMNÍ KOMUNIKACE PODNIKOVÉ KONSTANTY SLUŽEBNÍ GRAFIKA PROPAGACE POMŮCKY A NORMY ZAMĚSTNANCI DOPRAVA ORIENTAČNÍ GRAFIKA VÝROBKY, OBALY INTERIÉR, EXTERIÉR ZNAK VNITŘNÍ TISKOVINY VIZITKY VLAJKY PÍSMO OBCHODNÍ KORESPONDENCE apod. ISO značka apod. Reklama apod. vlastní oborové apod. jednání Public relations, Publicita Osobní prodej Podpora prodeje apod.

14 PODPORA PRODEJE MARKETINGOVÝ VÝZKUM MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE REKLAMACE STÍŽNOSTI ODESÍLATEL PODNIK RECENZE PR OBCHODNÍ JEDNÁNÍ PROPAGACE PŘÍJEMCE ZÁKAZNÍK, SPOTŘEBITEL DVOUSMĚRNÝ TOK INFORMACÍ JEDNOSMĚRNÝ TOK INFORMACÍ REKLAMA apod..

15 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE VE FIRMĚ Komunikace manažerská, krizová, apod. Marketingová komunikace - obousměrný tok informací MARKETINGOVÝ VÝZKUM, NASLOUCHÁNÍ ZÁKAZNÍKOVI OBCHODNÍ JEDNÁNÍ (PRODEJ, NÁKUP) STÍŽNOSTI, REKLAMACE KOMUNIKACE V MARKETINGOVÉM ŘÍZENÍ PODNIKOVÁ KOMUNIKACE PODNIKOVÁ TOTOŽNOST (CORPORATE IDENTITY - CI) FIREMNÍ KOMUNIKACE PROPAGACE – jednosměrný tok informací - informování PROPAGACE – REKLAMA, OSOBNÍ PRODEJ, PUBLICITA, PUBLIC RELATIONS, SPONZORSTVÍ, apod. Komunikace

16 PROMOTION OSOBNÍ PRODEJ REKLAMA PUBLICITA, PUBLIC RELATION PODPORA PRODEJE Další: VÝSTAVY, VELETRHY SPONZOROVÁNÍ DIRECT MAARKETING Jednosměrný tok informací

17 Plán propagace PLÁN PROPAGACE FIRMY PLÁN REKLAMY FIRMY PLÁN REKLAMY, PR, PODPORY PRODEJE, IMAGE, GOOD WILL, apod. PLÁN REKLAMNÍ KAMPANĚ PLÁN NA PODPORU PRODUKTŮ REKLAMA PODPORA RODEJE OSOBNÍ PRODEJ PLÁN NA PODPORU FIRMY PR PUBLICITA PRAVIDELNÉ AKCE PLÁN REKLAMY PRODUKTU/Ů

18 Plán propagace zahrnuje: n Situační analýzy (segment, produkt, konkurence) n Cíle podpory produktu (marketing, popř. Mix) n Doporučení pro reklamu n Doporučení pro média n Doporučení pro podporu prodeje n Doporučení pro direct marketing n ROZPOČET n METODY HODNOCENÍ

19 REKLAMA VZNIK A VÝVOJ FUNKCE NOSITEL PROSTŘEDKY MÉDIA DRUHY FORMA REKLAMNÍ KAMPAŇ AKCE KRÁTKODOBÁ EKONOMICKÁ NEEKONOMICKÁ VÝCHOVNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ PŘESVĚDČOVACÍ ZAVÁDĚCÍ STRATEGIE DLOUHODOBÁ

20 REKLAMNÍ PROSTŘEDKY - ČLENĚNÍ Různá hlediska Důležitost Smysly člověka Technická příbuznost Místo působení Okruh působení

21 Podle důležitosti PRIMÁRNÍ (ZÁKLADNÍ) SEKUNDÁRNÍ (DOPLŇKOVÉ) Drobný charakter Finančně náročné

22 Podle působení na smysly člověka PODLE PŮSOBENÍ NA SMYSLY ČLOVĚKA ZRAK SLUCH HMAT ČICH CHUŤ

23 Podle okruhu působení PODLE OKRUHU PŮSOBENÍ MÍSTNÍ REGIONÁLNÍ MEZINÁRODNÍ CELOSTÁTN Í

24 Podle místa působení PODLE MÍSTA PŮSOBENÍ DOMA NA ULICI VE VEŘEJNÝCH MÍSTECH V DOPRVNÍCH PROSTŘEDCÍCH V MÍSTĚ PRODEJE

25 Podle technické příbuznosti PODLE TECHNICKÉ PŘÍBUZNOSTI TISKOVÉ TIŠTĚN É ZVUKOV É SVĚTELN É AUDIOVIZUÁLNÍ POHYBOVÉ NAFUKOVACÍ (PNEUMATICKÉ) OBRAZOVÉ OSTATNÍ

26 SVĚTELNÁ REKLAMA V INTERIÉRU V EXTERIÉRU SVĚTLO JAKO POUTAČ NEÓNY PROSVĚTLENÉ PLOCHY a ostatní

27 REKLAMNÍ KAMPAŇ CÍL VÝBĚR MEDIÍ A PROSTŘEDKŮ (MEDIÁLNÍ PLÁN) FINANČNÍ PLÁN ČASOVÝ HARMONOGRAM A ODPOVĚDNOST EFEKTIVNOST KAMPANĚ

28 Graf : Schéma rozvržení reklamní kampaně v krátkém časovém období Trend reklamní kampaně Průběh reklamní kampaně Konstantní Rostoucí Klesající Pulsující Přerušovaný Spojitý Koncentrovaný

29 OSOBNÍ PRODEJ OSOBNÍ PRODEJ CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI CHOVÁNÍ JEDNÁNÍ VYSTUPOVÁNÍ CHOVÁNÍ JEDNÁNÍ VYSTUPOVÁNÍ REPREZENTACE APOD.

30 Podpora prodeje AMA –def.„ Mediální a nemediální tlak použitý na předem stanovenou, omezenou dobu na úrovni spotřebitele, maloobchodníka či velkoobchodníka za účelem stimulace prvního nákupu, zvýšení spotřebitelské poptávky či zlepšení dostupnosti výrobku. “ / Jedná se o soustavné, krátkodobé … Ve své podstatě je podpora prodeje pokus prodávajícího změnit na určitou dobu názor spotřebitele nebo potenciálního spotřebitele na vztah mezi cenou a hodnotou výrobku či služby / produktu/.

31 slevy ZACÍLENÍ FORMY PODPORA PRODEJE NA SPOTŘEBITELE NA ZPROSTŘEDKOVATELE SE REALIZUJE NA SKUPINU NA JEDNOTLIVCE V místě prodej V místě spotřeby vzorky vyzkoušení soutěže apod. předvedení CÍLE. AKTIVITY V MÍSTĚ PRODEJE V MÍSTĚ SPOTŘEBY NEVÝHODY, NEBEZPEČÍ

32 Nevýhody a nebezpečí PP Vliv na image Spotřebitelé čekají na výhodné nabídky Návrat ke své značce

33 Odlišnost podpory prodeje maloobchodníka od výrobce. Maloobchodník se snaží prodat něco někomu ! Výrobce se snaží prodat produkty právě své značky.

34 CO JE PUBLICITA, PUBLIC RELATION VÝZNAM KONZULTANT APOD. P - PUBLIKACE E - UDÁLOSTI N - ZPRAVODAJSTVÍ C – VEŘEJNÁ ANGAŽOVANOST I - PROSTŘEDKY A MÉDIA L - LOBOVÁNÍ S - SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST NÁSTROJE

35 ŠKÁLA FUNKCÍ PR Vztahy s představiteli názorových proudů Hromadné sdělovací prostředky Vztahy k zákazníkům Vztahy s INSTITUCEMI Společnost finančníků Vnitřní veřejnost Akcionáři S politickými stranami Vztahy v rámci odvětví Vztahy k zaměstnancům S MENŠINAMI Vládními INSTITUCEMI S komunálními INSTITUCEMI Marketingová komunikace Philip LESLY

36 PRACOVNÍ CYKLUS PR ORGANIZACE VEŘEJNOST

37 BEZ KOMUNIKACE NIKDO NEPOROZUMÍ HODNOTÁM A STRATEGII ORGANIZACE

38 REGULACE REKLAMY n Právo v reklamě n Etika v reklamě n Systém právní úpravy n Právní úprava v ČR n Právní úprava v EU n Mezinárodní kodex reklamní praxe

39 Systém právní úpravy Právo veřejné Právo soukromé Etika

40 n Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 256/2001 Sb., se mění takto: n 1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 4)

41 Př. ZAKAZUJE SE REKLAMA Zboží, služeb, která je v rozporu s právními předpisy. Založená na podprahovém vnímání Klamavá reklama Skrytá reklama Šíření nevyžádané reklamy Šířená na veřejně přístupných místech (zvláštní právní předpisy) Srovnávací reklama Nesmí být v rozporu s dobrými mravy Nesmí podporovat chování poškozující zdraví apod.

42 ETICKÝ KODEX n RPR DŮVODY VZNIKU ZÁSADY A PRINCIPY ŘEŠÍ Nevkus Neslušnost Neestetičnost Vulgarita USKUPENÍ (RPR) a další

43 Podniková identita (Corporate identity) Podniková identita Dobrý výkon Dokonalost Styl vedení Historie Pověst (Good will) Obraz společnosti (Image) Důvěryhodnost (Public relations) Filozofie Strategie Firmy Vystupování reprezentantů Kontrola kvality Kultura


Stáhnout ppt "TERMINOLOGIE MARKETING, KOMUNIKACE, MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE, MARKETINGOVÝ VÝZKUM, KOMUNIKACE SE SPOTŘEBITELEM, ZÁKAZNÍKEM PROPAGACE - PROPAGAČNÍ PROSTŘEDKY,"

Podobné prezentace


Reklamy Google