Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení projektů SGS na EF TUL – problémy a časté chyby doc. Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení projektů SGS na EF TUL – problémy a časté chyby doc. Ing"— Transkript prezentace:

1 Řešení projektů SGS na EF TUL – problémy a časté chyby doc. Ing
Řešení projektů SGS na EF TUL – problémy a časté chyby doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

2 Základní ustanovení SGS na EF TUL řeší dva základní dokumenty: 1. Zásady SGS, které stanovil rektor ve směrnici č. 3/2012 ze dne 2. Zásady pro přihlašování a výběr prací do SGS na EF TUL ze dne Oba dokumenty jsou k dispozici na webové adrese: (věda a výzkum)

3 Cíl SGS Podpora vědeckovýzkumné činnosti studentů doktorských studijních programů nebo studentů navazujících studijních programů. Příprava pro projektové žádosti (GAČR, TAČR,…) Podpořit spolupráci kateder EF TUL a fakulta TUL Studenti bakalářských studijních programů se nemohou zúčastnit SGS.

4 Organizace SGS Fakultní úroveň – komise SGS, kterou jmenuje děkan z řad akademických pracovníků. V současnosti má 9 členů, předsedou je proděkanka pro vědu a výzkum (doc. Antlová). Organizuje a zajišťuje hodnocení přihlášek projektů a výsledků řešení projektů. Univerzitní úroveň – komise SGS TUL, každá fakulta má zástupce. Doporučuje projekty ke schválení. Rektor – schvaluje projekty k financování.

5 Zpracování projektu SGS
V rámci SGS lze podat přihlášku projektu vědecko-výzkumného charakteru nebo přihlášku projektu na organizaci studentské vědecké konference (organizuje centrálně fakulta). Přihlášky do projektů SGS mohou podávat studenti DSP nebo výjimečně akademičtí pracovníci EF TUL. Počet studentů dok. nebo mag. studia v řešitelském týmu musí být alespoň roven počtu ostatních členů Řešitelský tým – počet studentů v řešitelském týmu musí být vyšší nebo roven počtu akademických pracovníků, je-li řešitelem projektu student DSP, je jeho školitel vždy členem řešitelského týmu. Doba řešení projektu: roky (každý rok však nová přihláška). Je-li řešitelem student, bude s ním na začátku projektu uzavřena DPP nebo DPČ

6 Přihlášky projektů SGS
Přihlášky projektů SGS se podávají na formulářích uveřejněných na webové adrese: Formuláře jsou v Excelu, je proto žádoucí cíle projektu a postup řešení rozvést v samostatné příloze. Každý navrhovatel smí podat v daném roce pouze jednu přihlášku projektu. Navrhovaný projekt nesmí být totožný nebo podobný s jiným projektem, který je již podpořen z jiných veřejných zdrojů nebo je řešen v rámci DČ. Název projektu nesmí být totožný s názvem diplomové či disertační práce. Výsledky řešeného projektu však mohou být uplatněny při zpracování diplomové či disertační práce.

7 Přihlášky projektů SGS
Návrh projektu se předkládá v listinné a v elektronické podobě na CD vždy ve dvou vyhotoveních v jedné obálce označené slovy „NÁVRH PROJEKTU – SGS“. Podané přihlášky a projekty jsou hodnoceny nejdříve fakultní komisí SGS, která stanoví 2 hodnotitele. Projekty jsou hodnoceny anonymně. Navrhovatel má právo se seznámit s posudky na základě žádosti podané předsedovi Komise SGS EF do 30 dnů po skončení výběrového řízení. Komise SGS EF doporučuje/nedoporučuje projekty k financování, u doporučených projektů stanoví jejich pořadí a návrh postoupí přes RZS k následnému hodnocení Komisi SGS TUL.

8 Kritéria hodnocení přihlášek
Kvalifikace členů řešitelského týmu (5 %). Aktuálnost, vědecká závažnost a odborná úroveň navrhovaného projektu (25 %). Úroveň zpracování projektu – vymezení cílů, koncepce a stanovení výsledků (10 %). Přiměřenost časového plánu řešení (harmonogramu) projektu (10 %) – projekt řešen únor – listopad! Přiměřenost požadavků na přidělení finančních prostředků (25 %). Předpokládané výstupy projektu (10 %) ≠ publikace! Očekávané výsledky projektu uplatnitelné v Rejstříku informací o výsledcích – RIV (15 %).

9 Časté chyby v přihlášce projektu
Nízká úroveň zpracování projektu – velmi stručné formulace, chybí postup řešení projektu, zvolené metody výzkumu, apod. Doporučeno formulovat v příloze přihlášky. Položky rozpočtu nejsou dostatečně specifikovány – není zřejmé, zda prostředky budou využity účelně a hospodárně. Projekt není v daném časovém horizontu reálně zvládnutelný. Nepřiměřené finanční požadavky. Výstupy jsou zaměňovány s výsledky (publikacemi). Výstupem je poznatek, nikoli publikace. Projekt předpokládá vydání publikace, na kterou nejsou rozpočtovány finanční prostředky. Chybí režijní náklady.

10 Rozpočet projektu Osobní náklady = mzdy + odměny z dohod + SZP.
Mzdy = odměny pro akademické pracovníky (činnost akademického pracovníka je prováděna v rámci standardní pracovní náplně a bude odměňována rozúčtováním pracovního úvazku a/nebo výkonnostní odměnou v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem TUL, doporučená výše max ,-Kč). DPP nebo DPČ – pro studenty a externí pracovníky mimo TUL (např. recenzenty publikací, doporučená max. výše ,-Kč). SZP – 34 % mzdových nákladů, platí se i z DPP nad 10 tis. Kč/měsíc. Pozor na jednorázové vyplácení DPP. Další provozní náklady: Materiálové náklady – materiál (pozor nutno respektovat směrnici kvestora o zadávání veřejných zakázek, viz knihy apod.

11 PRO MINIMALIZACI CHYB JE NUTNÉ ROZPOČET PROJEDNAT S TAJEMNICÍ FAKULTY.
Rozpočet projektu Drobný hmotný majetek – omezeně, SGS neslouží k vybavení pracoviště. Cestovní náhrady – u studentů jsou možné jen tehdy, pokud je uzavřena DPP, kde je uvedeno, že zaměstnanec bude vyslán na pracovní cestu. Náklady na služby – drobný nehmotný majetek (SW), poštovné, překlady, tisk monografií, apod. Jiné ostatní náklady: Stipendia pro studenty – ze součtu (osobní náklady + stipendia) musí připadnout min. 60 % na studenty! Ostatní – vložné na konference (nutno specifikovat typ konference, uvést příklady možných konferencí). Doplňkové režijní náklady – sazba fakultní režie (full cost). PRO MINIMALIZACI CHYB JE NUTNÉ ROZPOČET PROJEDNAT S TAJEMNICÍ FAKULTY.

12 Postup řešení projektu
Schválené projekty budou zveřejněny na webu TUL dne Nutno obratem vystavit podpisové vzory pro příkazce (řešitel projektu) a správce rozpočtu (tajemnice fakulty). Uzavřít DPP nebo DPČ pro studenty. Průběžně řešit projekt. Čerpání projektu nelze nechat na závěr roku! Nutno respektovat směrnici kvestora o veřejných zakázkách (délka řízení až 3 měsíce). Čerpání projektu možno sledovat v IS VEMA, Projekt věcně a finančně ukončit do 30. listopadu 2014.

13 Změny v projektu Nelze měnit položky režijní náklady a investiční náklady. Řešitel může provádět bez povolení změny v rozsahu do 20 % celkového rozpočtu projektu, s výjimkou režie. Nutno však vždy dodržet, aby 60 % osobních nákladů připadlo na studenty. Přesuny v rozpočtu přesahující 20 % celkové podpory musí schválit Komise SGS EF a Komise SGS TUL. Možné jen v ojedinělých případech. Změna řešitele – nutný souhlas Komise SGS EF, Komise SGS TUL a rektora. Veškeré změny, včetně těch do 20 % rozpočtu, musí být vysvětleny v závěrečné zprávě.

14 Ukončení projektu Řešitel zpracuje závěrečnou zprávu do a předá ji Komisi SGS EF. Komise SGS EF navrhne 2 hodnotitele z jiného pracoviště. Výsledky projektů SGS jsou prezentovány na veřejné obhajobě na EF, zpravidla v polovině ledna 2015. Komise SGS EF zhodnotí řešené projekty a rozhodne, zda projekt byl splněn bez výhrad, s výhradou či nesplněn. Závěry předá Komisi SGS TUL. Výsledky řešení projektů jsou prezentovány na studentské vědecké konferenci IMEA. U všech výstupů projektu je vždy potřeba uvádět, že vznikly na základě finanční podpory TUL v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu. Povinným výstupem projektu je alespoň jeden otištěný příspěvek, který splňuje požadavky pro zařazení do RIV. Řešitel je povinen předat do stanoveného termínu údaje o výsledcích řešení svého projektu do informačního systému výzkumu a vývoje (část RIV), viz

15 Důležité termíny SGS 10. ledna 2014 – odevzdání přihlášek na sekretariát děkanátu (p. Martina Buriánová) – zveřejnění seznamu podpořených projektů, začátek řešení projektů. 30. listopadu 2014 – finanční a věcné uzavření projektu. 5.ledna 2015 – odevzdání závěrečných zpráv.


Stáhnout ppt "Řešení projektů SGS na EF TUL – problémy a časté chyby doc. Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google