Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Renata Bartošíková Hana Davidová © 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Renata Bartošíková Hana Davidová © 2006"— Transkript prezentace:

1 Renata Bartošíková Hana Davidová © 2006
Evropská unie Renata Bartošíková Hana Davidová © 2006

2 Evropská unie je mezinárodní organizace 25 evropských států, jejímž cílem je prohlubování hospodářské a politické integrace členských zemí.

3 Dějiny ideje Pokusy o vytvoření jediné státu v evropském středomořském prostoru → Římské impérium (opevněné hranice limes romanus, rozvoj ekonomie obchodu, síť cest, jednotné právo) 800 Karel Veliký – obdržel císařskou korunu od papeže Lva III. → Svatá říše římská (Karolínské impérium) – kulturní a náboženská jednota

4 Ota III. se snažil o realizaci o ideje sjednocené Evropy →Otonské impérium
( 4 velké země měly mít své vládce, ale uznávaly by svrchovanost císaře) Jiří z Poděbrad (15.století) snaha vytvořit Unii evropských států (společně legislativní orgán a soudní dvůr)

5 Situace po 2. sv. válce Marshallův plán ( ) americký plán pomoci zničené Evropě 16 evropských zemí k plánů přistoupilo (státy pod vlivem SSSR musely odmítnout) rozdělení Evropy na Východ a Západ

6 Marshallův plán

7 Historie evropské integarce
Římské smlouvy: založení EHS+ Euratom 1957 (1958) 6 zaklád. států Schumannův plán (1950) ESUO 1951 (1952) Maastrichtská smlouva 1992 (1993) Jednotné evrop. akty 1986 (1987) Smlouva z Amsterdamu 1997 (1999) Smlouva z NICE (2001)

8 Rozšiřování EU Zakládající země: Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemí 1973 Dánsko, Irsko, Spojené království 1981 Řecko 1986 Portugalsko, Španělsko 1995 Rakousko, Finsko, Švédsko 2004 Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, ČR, Maďarsko, Kypr 2007 Bulharsko, Rumunsko (nebo 2008)

9 Fáze rozšiřování

10 Tři pilíře EU

11 Právo EU Primární právo (ústava a Římské smlouvy)
Sekundární právo (ustanovení institucí – Evr. Parlament, Evr.komise) Právní obyčeje (ustanovené principy, např.princip proporcionality) Mezinárodní smlouvy (smlouvy se třetími státy) Dohody mezi členskými státy

12 Instituce EU Evropská rada Rada EU Evropský parlament Evropská komise
Evropský soudní dvůr Evropský účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Banky

13 Evr. rada (ER) Evr. parlament (EP) Evr. komise (EK) Rada EU (REU)
Evr. hospodářský a sociální výbor Evr. Soudní dvůr Soud první instance Výbor regionů Evr. Investiční banka Evr. Investiční fond Europol Evr. Systém centrálních bank Evr. Centrální banka Poradní výbory

14 Evropská rada Vrcholný orgán EU Summit min. 2x ročně
Složena z představitelů výkonné moci členských států Patří sem předseda evr. Komise Vydává základní rozhodnutí(přístup nových zemí, ústava…) Musí podávat výroční zprávu o pokroku EP Určuje nové směry evr. Integrace, řeší bezpečnostní a zahraniční politiku

15 Rada EU Hlavní rozhodovací orgán
Řešení problematiky na úrovni ministerstev – Rada ministrů Patří zde GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT Rotace předsednictví po 6 měsících

16 Kypr [4] Maďarsko [12] ČR [12] Španělsko [27] Slovinsko [4] Belgie [12] Slovensko [7] Dánsko [7] Švédsko [10] Německo [29] Portugalsko [12] Estonsko [4] Finsko [7] Polsko [27] Rakousko [10] Francie [29] Nizozemí [13] Řecko [12] Spojené království [29] Malta [3] Irsko [7] Lucembursko [4] Itálie [29] Lotyšsko [4] Litva [7]

17 Evropský parlament Počet poslanců 732 (max. 750)
Poslanci jsou voleni všeob. a přímým hlasováním podle systému poměrného zastoupení Zasedá 1 týden v měsíci (Brusel), každý týden ve Štrasburku Rozhodování na základě absoulutní většiny přítomných (kvalifikovaná většina 2/3)

18 Funkce Evr. parlamentu Rozhodovací Poradní Kontrolní
Má 17 výborů (slouží k přípravě řešení odborných činností) Jmenuje ombucmana

19 Rozdělení křesel Evr. parlamentu
99 F 78 GB I E 54 NL 27 B 24 GR P S 19 A 18 DK 14 SF IRL 13 L 6 EE LV 9 LT PL CZ SK H SL 7 MT 5 CY

20 Evr. komise Má iniciativitu (navrhuje legislativní akty)
Komise se skládá z: 25 komisařů z 25 států (včetně předsedy) Každý komisař má jeden hlas, musí být nezávislý na politice svého státu Komise je kolektivní orgán, při hlasování se menšina podřizuje většině V budoucnosti při rozšiřování EU může max. počet komisařů dosáhnout 27 členů Evr. komise Má iniciativitu (navrhuje legislativní akty) Vydává vlastní legislativní akty Dbá na dodržování práva EU – podává obžaloby k ESD Zastupuje EU v mezin. společenstvích

21 Evr. Soudní dvůr Počet členů je 25, jmenováni na 6 let (po 3 letech se mění 12, 13 členů), mohou být znovuzvoleni, musí být nezávislí na politice své země Soudí se v plénu (všech 25 soudců), nebo v senátech (jen několik soudců) Sídlo: Lucemburk

22 Funkce: Kontrola aplikace práva Vykládání práva (právně radí) *Dlouhou dobu nebyl instanční → 8 generálních advokátů (vypracovali právní expartýzu, předložili ji u líčení=poradní hlas)→ Funguje SOUD PRVNÍ INSTANCE-součást ESD, má svoji organizační strukturu, rozhoduje při přímých žalobách států proti právním aktům.

23 Evropský účetní dvůr Má 25 členů Funkce:
-přezkoumává příjmy a výdaje EU v souladu s právními předpisy -nižší úroveň →poradní hlas

24 Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů
-222 členů, voleni na 4 roky -druhy členství: zaměstnavatelé, zaměstnanci, spolky -měli by dát zprávu-při projednávání dané problematiky (např. ekologické problémy) Výbor regionů -222 členů, voleni na 4 roky -jmenováni Radou -členy jsou zástupci lidí z místních zastupitelstev

25 Banky Evropská centrální banka -jádro měnové unie -stabilita měny
-monetární politika -je nezávislá -guvernéři bank -stojí nad národními centrálními bankami jednotlivých členských zemí Evropská investiční banka -trvalý rozvoj -investice do zaostalých oblastí EU

26 Znaky EU EURO Vlajka Hymna Den Evropy: 9.května
Heslo: Sjednocená v rozmanitosti. Svatí patronové: Sv.Benedikt z Nursie, sv.Kontantin a Metoděj, sv.Brigita, sv.Kateřina ze Sieny, sv.Terezie benediktinka od Kříže (Edita Steinová) Sídlo: BRUSEL

27 EURO: € Vytvořeno Zavedení do některých členských zemí

28 Vlajka- modrá barva=moře omývá Evropu, 12 hvězd=číslo plnosti, svatozář kolem hlavy P.Marie

29 Hymna: hudba-9. symfonie d-moll L. van Beethovena, slova-J. Ch. F
Hymna: hudba-9. symfonie d-moll L.van Beethovena, slova-J.Ch.F.von Schiller Óda na radost Radosti, ty jiskro boží, dcero, již nám ráj dal sám! Srdce vzňaté žárem touží, nebeská, v tvůj krásy chrám. Kouzlo tvoje opět víže, co kdy čas tak dělil rád, zástup lidstva sbratřen blíže cítí van tvých křídel vát.

30 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Renata Bartošíková Hana Davidová © 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google