Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný pohled na komplexní/koordinovanou péči

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný pohled na komplexní/koordinovanou péči"— Transkript prezentace:

1 Současný pohled na komplexní/koordinovanou péči
Dílny tvořivosti o. s. Americké centrum Praha listopad 2011 Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

2 Úloha rehabilitace v komplexní/koordinované péči Mgr
Úloha rehabilitace v komplexní/koordinované péči Mgr. Štěpánka Kozlerová Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

3 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Rehabilitace obnova nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob po úrazu či nemoci zmírnění trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a práci člověka ICF WHO 2001 Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

4 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Rehabilitace plynulé a koordinované využití léčebných, sociálních, pedagogických a pracovních prostředků k dosažení co nejvyšší funkční schopnosti člověka Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

5 Koordinovaná rehabilitace
ucelená, komprehenzívní činnost všech složek společnosti (státu, institucí, organizací a jednotlivců) cílem – zařazení člověka s disabilitou znovu do aktivního společenského života Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

6 Koordinovaná rehabilitace
na úrovni zdravotnické, sociální, kulturní, pedagogické, pracovní, technické, legislativní, ekonomické, organizační a politické celospolečenský proces, který se dotýká téměř všech aspektů společenského života Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

7 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Realizace prostřednictvím: posilování zachovalých funkcí organismu využitím a rozvojem vědomostí a kompetencí jednotlivce nácvikem dovedností a soběstačnosti vykonáváním činností jiným, náhradním způsobem Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

8 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
přijata (v platnost ) Česká republika podepsala mezi prvními ratifikace -  únor 2010 publikována ve Sbírce mezinárodních smluv => součástí právního řádu ČR Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

9 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace pokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva zavazuje smluvní strany k: přijetí zákonů a nařízení dodržující tento princip zajištění, aby v praktickém životě docházelo ke skutečné integraci zdravotně postižených lidí do společnosti Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

10 Článek 26 - Habilitace a rehabilitace
dosáhnout a udržet si co nejvyšší úroveň samostatnosti uplatnit v plné míře tělesné, duševní, sociální a profesní schopnosti dosáhnout plného začlenění a zapojení do všech aspektů života společnosti Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

11 Článek 26 - Habilitace a rehabilitace
organizovat, posilovat a rozšiřovat komplexní habilitační a rehabilitační služby a programy v oblasti zdravotní péče, zaměstnanosti, vzdělávání a sociálních Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

12 Článek 26 - Habilitace a rehabilitace
služby a programy: včasné a založené na multidisciplinárním posouzení individuálních potřeb a předností zapojení a začlenění do společnosti a všech oblastí jejího života dobrovolné a dostupné pro osoby se zdravotním postižením co nejblíže místu bydliště (včetně venkovských oblastí) Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

13 Článek 26 - Habilitace a rehabilitace
rozvoj vstupního a soustavného vzdělávání odborníků a pracovníků habilitačních a rehabilitačních služeb dostupnost, znalost a využívání kompenzačních pomůcek a technologií Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

14 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Cíl rehabilitace minimalizovat přímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení zajistit včasnost poskytnutí, návaznosti jednotlivých složek rehabilitace (léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) v průběhu ucelené rehabilitace a za součinnosti všech jejích složek se osoba s disabilitou stane méně závislou na pomoci okolí a další podpoře státu Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

15 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Základní principy individuální posouzení potřeb včasnost komplexnost, návaznost a koordinovanost dostupnost efektivita Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

16 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Základní principy individuální posouzení potřeb včasnost komplexnost, návaznost a koordinovanost dostupnost efektivita Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

17 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Posloupnost služeb služby a programy na lokální, komunitní, státní a národní úrovni určují a poskytují zákroky a pomoc jedinci pro jeho fyzickou, psychickou, sociální a životní pohodu prostřednictvím: podpory zdraví a služeb při prevenci nemocí primární péče, akutní péče rehabilitace (pobytová – RÚ, kliniky; ambulantní; denní stacionář) dlouhodobá podpora a služby ICF WHO Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

18 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Posloupnost služeb hrazeny z veřejných nebo soukromých zdrojů poskytované dlouhodobě krátkodobě periodicky jednorázově ICF WHO Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

19 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Posloupnost služeb v různých zařízeních komunita domácí péče školní a pracovní zařízení nemocnice kliniky rezidenční zařízení apod. ICF WHO Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

20 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Rehabilitace osob v ČR akutní fáze – záchrana života, stabilizace lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti + nezbytná přítomnost dalších odborníků ergoterapeuti, logopedi, psychologové) subakutní fáze – běžné lůžko propuštění – domácí/ústavní péče, RÚ, lázně Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

21 Prostředky rehabilitace
ve zdravotnictví sociální rehabilitace pedagogicko-výchovná rehabilitace předpracovní a pracovní rehabilitace Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

22 Multidisciplinární tým
rehabilitační lékař psycholog logoped fyzioterapeut ergoterapeut speciální pedagog sociální pracovník zdravotní sestra Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

23 Multidisciplinární tým
další specialisté: protetik posudkový lékař biomedicínský inženýr rodina, přátelé Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

24 Multidisciplinární tým
základem je SPOLUPRÁCE specialisté a odborníci v základním i rozšířeném rehabilitačním týmu jsou: NEZASTUPITELNÍ NENAHRADITELNÍ NEVYNECHATELNÍ KAŽDÝ MÁ SVÉ PEVNÉ MÍSTO A ROLI Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

25 Přínos multidisciplinárního týmu
víceoborové posouzení individuální přístup k pacientům vyjádření týmu je významným podkladem pro stanovení odpovídajících prostředků rehabilitace Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

26 Úloha multidisciplinárního týmu
provádět diagnostiku navrhovat dlouhodobý a krátkodobý rehabilitační plán spolupracovat s odborníky dalších profesí Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

27 Úloha multidisciplinárního týmu
závěrečná rehabilitační zpráva: pro zdravotníky pro sociální služby pro úřady práce pro oblast zaměstnávání, vzdělávání Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

28 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Úloha rehabilitace zhodnocení funkčních schopností pacienta ve všech ADL indikace vhodných pomůcek (technických, kompenzačních) + trénink jejich používání evaluace bytu (návrh úprav, bezbariérových změn, výměna bytu) doporučení nezbytných sociálních služeb kontrolní multidisciplinární hodnocení Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

29 Sociální rehabilitace
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 70) a prováděcí vyhláška tohoto zákona č. 505/2006 Sb. (§ 35) soubor specifických činností k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob rozvojem specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

30 Sociální rehabilitace
alternativním způsobem využívá zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí formou terénních, ambulantních nebo pobytových služeb v sociálně rehabilitačních centrech Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

31 Základní činnosti sociální rehabilitace
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění zprostředkování kontaktu se společenským prostředím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

32 Pracovní rehabilitace
úvodním krokem k pracovní rehabilitaci je rehabilitace předpracovní – ergodiagnostika vyšetření funkčních schopností pracovního potenciálu pro účely zaměstnanosti vyšetření funkčního psycho-senzo-motorického potenciálu posouzení zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání – různorodost uchazečů KRL poskytuje pro úřady práce, neziskové organizace, na žádost praktického lékaře Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

33 Pracovní rehabilitace
zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti pracovní rehabilitace - § 69 souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání OZP na pracovní rehabilitaci mají právo OZP Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

34 Náplň pracovní rehabilitace
poradenská činnost zaměřená na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

35 Náplň pracovní rehabilitace
zprostředkování, udržení a změna zaměstnání změna povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

36 Průběh pracovní rehabilitace
žádost o ergodiagnostické vyšetření ergodiagnostika (zjišťování zbytkového pracovního potenciálu pomocí standardizovaných i nestandardizovaných vyšetření) vyjádření odborné pracovní skupiny je zásadním podkladem pro zahájení pracovní rehabilitace Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

37 Průběh pracovní rehabilitace
sestavení individuálního plánu pracovní rehabilitace účastníka – ÚP nebo nezisková organizace v součinnosti s OZP individuální plán zohledňuje: zdravotní způsobilost OZP, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci situaci na trhu práce umístění na trhu práce Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

38 Průběh pracovní rehabilitace
formou podporovaného zaměstnávání služba neziskových organizací pracovní konzultant, který pomáhá najít dlouhodobé a placené zaměstnání na běžném pracovišti podpora je podle potřeby poskytovaná také po nalezení práce (i přímo na pracovišti) podpora zaměstnavatele zaměstnání odpovídá zájmům, schopnostem, nadání a osobním možnostem klienta Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

39 Sociální pracovník ve zdravotnictví
zdravotnictví sociální sféra Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

40 Sociální pracovník ve zdravotnictví
sociální anamnéza posuzování životní situace pacienta, analýza a řešení sociální situace sociálně právní poradenství adekvátní k onemocnění nebo následkům úrazu pacienta poskytování krizové pomoci Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

41 Sociální pracovník ve zdravotnictví
sociální rehabilitace komunikace s pacienty, rodinnými příslušníky komunikace s poskytovateli sociálních služeb, úřady práce, státními institucemi atd. domácí návštěvy společně s ergoterapeutem spoluvytváření krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu pacienta Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

42 Sociální pracovník ve zdravotnictví
hledá vhodné služby, které splňují požadavky pacienta společně volí nejefektivnější způsoby řešení služby jsou zaměřeny na pacienta a jeho potřeby Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

43 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Case managment nelze nezmínit v ČR – doposud neukotvený pojem tzv. případové řešení efektivnější řešení situace Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

44 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Case manager klíčová osoba pro pacienta, rodinu pro celý systém poskytované péče a služeb koordinátor práce týmu odpovědnost za vytvoření, aktualizaci a provádění plánu péče role se liší v různých modelech Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

45 Case managementu z pohledu rehabilitace
základní prvky: přehled o potřebách a schopnostech pacienta plánování a stanovení jasně definovaného cíle realizace plánu společně s pacientem a jeho sociálním okolím monitorování celého průběhu rehabilitace vyhodnocování Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

46 Přínos case managementu
dostupnost kontinuita koordinace přizpůsobivost výkonnost – efektivita minimalizace chybných rozhodnutí Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

47 Přínos case managementu
komplexní posouzení případu různými profesemi cílená, účelná podpora a koordinace služeb a péče finanční úspora – prevence překrývání služeb časová úspora – rychlejší řešení celého případu aktivizace pacienta – je aktivně vtažen do řešení své situace a do procesu plánování služeb (zodpovědný za realizaci) Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

48 Principy case managementu
zaměření na zdravé stránky pacienta ohled na přání pacienta podpora pozitivní změny využívání možností podpory i mimo tradiční služby Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

49 Mezery v procesu koordinované rehabilitace
nedostatek ve vzájemné propojenosti a spolupráce všech složek nižší efektivita celého procesu chybí: koordinace celého procesu včasná intervence, zahájení a realizace rehabilitace s konkrétně stanovenými cíli schopnost jedince s disabilitou navrátit se co nejdřív do aktivního společenského života přehlednost a vstřícnost systémů vůči pacientům a rodinným příslušníkům Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

50 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Důsledky důsledek: zvýšené nároky a požadavky na systém dávek a služeb zásadní faktory podporující proces koordinované rehabilitace: včasná intervence komplexnost a spolupráce všech institucí provázanost a dostupnost služeb a poskytovatelů individuální přístup možnost multidisciplinárního posuzování Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

51 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Zdroje Duba, P. Koordinace ucelené rehabilitace osob se ZP, MPSV Praha 2010 Sbírka mezinárodních smluv – Úmluva o právech osob se ZP Stuchlík, J. Asertivní komunitní léčba a case management. Fokus Praha Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha

52 Mgr. Štěpánka Kozlerová © 2011 1. LF UK a VFN Praha
Děkuji za pozornost Mgr. Štěpánka Kozlerová © LF UK a VFN Praha


Stáhnout ppt "Současný pohled na komplexní/koordinovanou péči"

Podobné prezentace


Reklamy Google