Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uchování evropského kulturního dědictví při vytvoření transparentního prostředí a dodržování jasných rovných pravidel implementace FM EHP/Norsko SEKCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uchování evropského kulturního dědictví při vytvoření transparentního prostředí a dodržování jasných rovných pravidel implementace FM EHP/Norsko SEKCE."— Transkript prezentace:

1 Uchování evropského kulturního dědictví při vytvoření transparentního prostředí a dodržování jasných rovných pravidel implementace FM EHP/Norsko SEKCE D, Ministerstvo kultury ČR Ing. Jana Vohralíková SO FM EHP/Norsko, Ing. Vladimír Študent, Ing. Radek Bouška

2 Příprava Vyhlášení výzvy – NKM (Ministerstvo financí) Manuál pro implementaci Příručka pro příjemce grantu a žadatele o grant Řízení celého procesu implementace Předkládání žádostí – KM (kraje) Jednotlivé kraje kontrolují formální náležitosti a oprávněnost žádostí Je hodnoceno 16 kritérií pro posouzení formálních náležitostí Osobní odpovědnost při posouzení oprávněnosti a formálních náležitostí žádosti, doloženo podpisem posuzovatele a potvrzením vedoucího pracovníka Posouzení kvality žádostí – KM (MK ČR)

3 Posouzení kvality žádostí Výběr hodnotitelů pro posouzení žádostí – hodnotitelé nominováni Asociací krajů a Ministerstvem kultury Odbornost hodnotitelů – minimálně pětiletá zkušenost s posuzováním projektů, životopisy Nezávislost hodnotitelů – 50 % hodnotitelů z nominace Asociace krajů a 50 % z nominace MK ČR: »Odbor umění a knihoven »Odbor památkové péče »Odbor regionální a národnostní kultury »Odbor ochrany movitého kulturního dědictví Zúročení odborného potenciálu hodnotitelů – tématické rozdělení žádostí na stavební projekty, folkloristiku, zahradní architekturu, tisk a digitalizaci, muzea a galerie

4 Hodnocení projektů - hodnotitelé Proškolení hodnotitelů »Seznámení hodnotitelů s pravidly implementace »Potvrzení nestrannosti a mlčenlivosti »Dohoda o dodržování pravidel a odbornosti Náhodný výběr hodnotitelů »Přidělení žádostí jednotlivým hodnotitelům losováním Vlastní hodnocení »Posouzení „prosté“ žádosti nikoli vlastního předmětu žádosti »Každou žádost posuzují dva, na sobě i předmětu, nezávislí hodnotitelé »Při výrazném rozdílu - hodnocení 3. hodnotitelem »Hodnoceno 5 kritérií a 4 - 6 subkritérií

5 Hodnocení projektů – hodnotící komise Komise »Komise má 4 + 4 nezávisle nominované členy »Předseda komise nemá hlasovací právo »Kontrola průběhu hodnocení i ze strany „týmu tajemníka“ Hlasování »75 % hlasujících členů PRO/PROTI Změny v pořadí žádostí dle bodového hodnocení »Komise musí podrobně vysvětlit »Komise musí řádně zdůvodnit

6 Projekty – 3. výzva FM EHP/Norsko Po kontrole formálních náležitostí (kraje) MKČR posoudilo celkem 93 žádostí Na žádosti bylo zpracováno 211 hodnocení Hodnotitelé doporučili hodnotící komisi celkem 73 žádostí 25 žádostí muselo být posouzeno třetím hodnotitelem

7 Zdůvodněné stanovisko NKM znovu prověří náležitosti projektů, včetně jejich budoucí životaschopnosti, spolufinancování atd. Před konáním monitorovacího výboru NKM a MKČR provede místní šetření – kontrolu na místě

8 Monitorovací výbor KM poskytne prostřednictvím NKM veškeré dostupné podklady »Všechna hodnocení všech žádostí »Souhrn výsledků hodnocení nezávislých hodnotitelů »Zápis z hodnocení hodnotící komise »Výsledné hodnocení doporučených žádostí NKM »Posoudí zápisy z hodnotící komise a transparentnost hodnocení »Vypracuje zdůvodněná stanoviska Zasedání monitorovacího výboru »Provede hlasování o výsledcích posouzení hodnotící komise a zdůvodněných stanovisek

9 Kontrola realizace projektů NKM– kontrola harmonogramu realizace financování projektů KM– kontrola průběžného financování realizace (fakturace) KM– fyzická kontrola na místě KM– webový portál (výběrová řízení, objednávky, smlouvy, faktury atd.)

10 Č.výzvyProjekty spolufinancované MK ČR ( v € )Ostatní ( v € )Celkem 13 685 8308 205 81311 891 643 22 136 51910 149 49412 286 013 34 791 8148 546 28613 338 100 Celkem10 614 16326 901 59337 515 756 Zachování evropského kulturního dědictví FM EHP/Norsko Finance uvedené v tabulce jsou platné k 15.10.2008

11 Webový portál na podporu řízení projektů Autor: ANECT a.s. Adresa: www.norskefondy.czwww.norskefondy.cz Samostatná internetová aplikace Hostováno externě (mimo MK) Zabezpečená komunikace Řízený přístup uživatelů, oprávnění dle rolí Podpora procesů Snadná správa, vyhledávání, přehlednost, dostupnost

12 Struktura portálu Společný informační prostor –Dokumenty, diskuse, adresáře, kalendář Pracovní prostor pracovníků MK –Interní dokumenty, posudky, zprávy Weby projektů –Základní pracovní, komunikační a kolaborační prostory pro všechny zúčastněné –Dokumenty, realizace, komunikace –Schvalovací procesy

13

14 Web projektu Žádost o udělení grantu Hodnoce ní externími hodnotite li Monitoro vací výbor Smlouvy k žádosti Rozpočty a harmono gramy Závěrečn á zpráva Korespo ndence Výběrová řízení Zpracova ná výběrová řízení Výběrová řízení před zpracová ním Smlouvy a objednáv ky Smlouvy Zpracova né smlouvy Smlouvy před zpracová ním Objednáv ky Zpracova né objednáv ky Objednáv ky před zpracová ním Dodatky Zpracova né dodatky Dodatky před zpracová ním Faktury Zpracova né faktury Faktury před zpracová ním Zprávy PIP & PIP Záznamy z dohlídky Aktivity Fotodoku mentace

15

16 Hierarchie evidence dokumentů projektu 1. Aktivity 2. Výběrová řízení 3. Smlouvy a objednávky 4. Faktury Výběrové řízení nelze vložit bez aktivity Smlouvu nelze vložit bez schváleného VŘ Fakturu nelze vložit bez schválené smlouvy

17 Princip schvalovacího procesu ČinnostProvádí 1.Správa etap projektuMK 2.Vytvoření dokumentu (VŘ, smlouva, faktura)Projekt 3.Vložení dokumentu do portáluProjekt 4.Zahájení schvalovacího procesuautomaticky 5.Schvalovací procesMK 6.Informace o výsledku schvalovacího procesuautomaticky 7.Postup dle podstaty dokumentuProjekt (vyhlášení VZ, odeslání smlouvy externí firmě, proplacení faktury, …)

18 Metadata – zdroj informací Metadata slouží k: Identifikaci dokumentů Snadnému vyhledávání Přehlednosti – třídění, zobrazování, seskupování

19 Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Študent vladimir.student@mkcr.cz 257 085 517


Stáhnout ppt "Uchování evropského kulturního dědictví při vytvoření transparentního prostředí a dodržování jasných rovných pravidel implementace FM EHP/Norsko SEKCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google