Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.komposty.cz Výživa rostlin ekologickém zemědělství Jihlava 13.4.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.komposty.cz Výživa rostlin ekologickém zemědělství Jihlava 13.4.2007."— Transkript prezentace:

1 www.komposty.cz Výživa rostlin ekologickém zemědělství Jihlava 13.4.2007

2 Výživa rostlin : je soubor fyziologických pochodů, kterou zajišťujeme v rámci celého souboru hospodaření v podniku z cílem trvale udržitelného rozvoje Hnojení rostlin : je různá forma aplikace hnojiv jako jednoho z agrotechnických opatření nabídka živin by neměla být větší než potřeba, která je určována souborem opatření limitující na daném stanovišti výkon fotosyntézy www.komposty.cz

3 Hnojení rostlin by mělo : Hnojení rostlin by mělo : - udržovat a zlepšovat půdní úrodnost - poskytovat organickou výživu edafonu - vracet živiny do koloběhu - doplňkově zajišťovat úhradu živin exportovaných z pozemků a z hospodaření v zemědělských produktech pozemků a z hospodaření v zemědělských produktech www.komposty.cz

4 Zdroje živin C, H, O, N, P, K, Ca,Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Cl, Mo 1.Organická hmota 2.Minerální živiny www.komposty.cz

5 Zdroje živin 1.Osevního postupu 2.Statková hnojiva 3.Zpracovaná biomasa 4.Minerální hnojiva 5.Minerály a horniny v půdotvorném substrátu 6.Základní agrotechnika www.komposty.cz

6 1. Osevní postupy - správné střídání plodin - zelené hnojení – meziplodiny - luskoviny, jeteloviny - zaorávka slámy - základní agrotechnika

7 1.Osevní postupy - správné střídání plodin - správné střídání plodin - ozimy a jařiny - zlepšující a zhoršující charakter - časový interval stejných typů plodin - středně a hluboce kořenící rostliny - základní agrotechnika

8 1.Osevní postupy - zelené hnojení, meziplodiny - zelené hnojení, meziplodiny zvýšit obsah rychle rozložitelné organické hmoty v půdě zvýšit fixaci dusíku (při použití jetelovin a luskovin) zvýšit aktivitu edafonu zlepšit výživu následné plodiny zvýšit obsah humusu zlepšit fyzikální a chemické vlastnosti omezit erozi půdy omezit ztráty živin (zejména dusíku) omezit plevele, choroby a škůdce v případě potřeby zdroj krmiva

9 1.Osevní postupy - zelené hnojení, meziplodiny - zelené hnojení, meziplodiny jako hlavní plodina při zahájení konverze (odplevelení) při zaplevelení pozemku vytrvalými plevely u ekofarem bez chovu zvířat Výhody tento způsob umožňuje pěstovat dvě až tři plodiny na zelené hnojení v jednom roce vyrovnání bilance organické hmoty a živin v půdě velmi účinné potlačení plevelů, zejména vytrvalých Nevýhody zvýšené náklady výpadek tržeb

10 1.Osevní postupy - zelené hnojení, meziplodiny - zelené hnojení, meziplodiny zakládané podsevem Výhody nižší náklady na založení porostu umožňuje pěstování i při krátším meziporostním období a vyšších polohách podsevy lze zakládat do ozimů a širokořádkových kultur možnost založení porostu na suchých lokalitách Nevýhody po výsevu již nelze mechanicky hubit plevele konkurence hlavní plodině potlačení hlavní plodinou omezení výběru meziplodin

11 1.Osevní postupy - zelené hnojení, meziplodiny - zelené hnojení, meziplodiny strništní meziplodiny Výhody velmi účinné hubení plevelů možnost využití vymrzajících a přezimujících meziplodin (omezení eroze) možnost využití minimalizačních technologií velký výběr meziplodin Nevýhody vícenáklady na založení porostu riziko špatného vývoje porostu v případě sucha snížení výnosu následné plodiny odčerpáním vody u vymrzajících a přezimujících meziplodin pozdější zahájení jarních prací

12 1.Osevní postupy - zelené hnojení, meziplodiny - zelené hnojení, meziplodiny podplodiny Výhody pěstují se v meziřadí sadů a vinic omezení eroze zvýšení přívodu organické hmoty do půdy zlepšení výživy ovocných druhů omezení utužení půdy pojezdem strojů potlačení plevelů zlepšení podmínek pro přežívání predátorů Nevýhody konkurence o vodu hlavní plodině nelze použít v mladých výsadbách bez závlahy

13 1.Osevní postupy - zelené hnojení, meziplodiny - zelené hnojení, meziplodiny podmínky pro úspěšné využití meziplodin - délka meziporostního období musí být alespoň 45-60 dní - dostatečná vlhkost půdy a srážky pro vzejití a růst meziplodin - jestliže je meziplodina pěstována před ozimem nesmí být výnos příliš velký (fytotoxicita rozkladných produktů) - při větším výnosu se musí hmota meziplodiny podrtit a nechat zavadnout

14 1.Osevní postupy - zaorávka slámy - zaorávka slámy - sláma je typická širokým poměrem C/N (60-90:1) - poměr C/N je nutné upravit aplikací kejdy, močůvky nebo silážních šťáv (poměr C/N okolo 25:1) - slámu je nutné před zapravením do půdy rozdrtit - při aplikaci samotné slámy je nutné počítat s konkurencí mikrobiální populace o dusík a s nižším výnosem (bude převládat imobilizace dusíku a tvorba stabilnějších organických látek na úkor výživy rostlin

15 www.komposty.cz 2. Statková hnojiva - hnůj - kejda - močůvka

16 www.komposty.cz 2. Statková hnojiva – základní agrotechnika Způsobem aplikace a zapravení statkových hnojiv lze ovlivnit rychlost jejich rozkladu a mineralizace živin: - mělké zapravení hnojiv podporuje mineralizaci živin - hlubší zapravení zpomaluje rozkladné procesy - prokypření půdy (např.vláčení na jaře) podporuje mineralizaci a zpřístupnění živin (dusíku) pro rostliny - na lehčích půdách a ve vlhčích podmínkách se hnojiva zapravují hlouběji, - na těžších půdách a v sušších podmínkách mělčeji - hnojí se častěji v intervalu 3 (2) roky menšími dávkami

17 www.komposty.cz 2. Statková hnojiva – hnůj - technologie ustájení - druh zvířat - ošetření hnoje na skladě - je to rychle působící hnojivo ( poměr C/N je 1 : 7 -12 ) - z hlediska ztrát je nezbytné okamžité zapravení - využívá se pro základní dávku hnojení plodin

18 www.komposty.cz 2. Statková hnojiva – kejda - kejda je rychle působící hnojivo (poměr C/N okolo 1:5) - při aplikaci se slámou je účinnost kejdy srovnatelná s hnojením hnojem nebo kompostem - vynikající je kombinace, kdy se kejda zapraví do půdy se slámou a zaseje se plodina na zelené hnojení - z hlediska omezení ztrát dusíku je nezbytné okamžité zapravení kejdy do půdy - přihnojení za vegetace se provádí spec.plečkami nebo aplikátory s vlečenými hadicemi - aplikace na vegetaci rozstřikem je použitelná pouze u TTP a k regeneračnímu přihnojení ozimů - při aplikaci na vegetaci je nutné ředění

19 www.komposty.cz 2. Statková hnojiva – močůvka - močůvka je rychle působící dusíkato-draselné hnojivo - zvláště vhodná je k přihnojení plodin náročných na dusík a draslík (pšenice, kukuřice, okopaniny, košťáloviny, celer) - tradičně se používá ke hnojení TTP po sečích - hnojůvka má stejné použití jako močůvka

20 www.komposty.cz 3. Zpracovaná biomasa – kompost - kompost je ideální hnojivo s univerzálním použitím bez nebezpečí ztrát živin - na velmi lehkých půdách by měl být používán přednostně (pohotové živiny, malá konkurence o vodu, stabilizovaná org.hmota) - při použití kompostu k přihnojení za vegetace se zapravuje zavláčením nebo plečkováním nevýhodou kompostu jsou zvýšené náklady na jeho výrobu

21 www.komposty.cz 4. Minerální hnojiva Protože se v důsledku ztrát a prodeje živin v tržních bioproduktech část živin z koloběhu ekofarmy ztrácí, je nutné podle bilance a rozborů půdy živiny doplňovat ve formě minerálních hnojiv. Obecně platí, že mohou být použita pouze hnojiva přírodního původu upravená fyzikálními postupy (drcení, mletí a granulace). Použití minerálních hnojiv je možné pouze v případě, že AZP prokáže pokles obsahu živin do kategorie vyhovující nebo nízký. AZP je státem hrazenou službou. Výběr minerálních hnojiv je omezen Nařízením rady 2092/1991(příloha II.A).

22 www.komposty.cz 4. Minerální hnojiva - fosfor - zdrojem fosforu jsou mleté fosfáty a Thomasova moučka - fosforečná hnojiva se přednostně zapravují do půdy s organickými hnojivy - mleté fosfáty lze aplikovat na stelivo (omezení ztrát dusíku, zlepšení stájového mikroklima) - vhodná je aplikace mletých fosfátu (ale i jiných mletých hornin do kompostů nebo kompostovaného hnoje)

23 www.komposty.cz 4. Minerální hnojiva – draslík,hořčík zdrojem draslíku jsou přírodní soli – chloridy, sírany a jejich směsi při hnojení draselnými hnojivy je nutné vedle AZP brát v potaz poměr draslík/hořčík v půdě, který je významný z hlediska výživy zvířat zdrojem hořčíku jsou přírodní solu Kieserit a Kainit a dolomitické vápence a dolomity dává se přednost aplikaci hořčíku ve formě dolomitického vápence (dolomitu) při úpravě pH

24 www.komposty.cz 4. Minerální hnojiva – stopové prvky hnojení stopovými prvky se provádí pouze při prokázaném nedostatku (symptomaticky nebo rozborem) k hnojení se používají technické soli jednotlivých stopových prvků (sírany) jako chelatizační látka je přípustná pouze kyselina citronová

25 www.komposty.cz 4. Minerální hnojiva – vápník a půdní reakce - hnojení vápníkem se provádí při úpravě pH - používají se mleté vápence a dolomitické vápence - pálené vápno, vápenné hydráty a cukrovarská šáma nejsou povoleny - vápenatá hnojiva se zásadně aplikují odděleně od organických hnojiv - optimum pH se liší podle druhu půdy a požadavku pěstované plodiny

26 www.komposty.cz 5. Minerály a horniny - půdotvorný substrát - půdotvorný substrát z kterého vznikla a nadále se vyvíjí půda - biogenní prvky se uvolňují z pevných chemických vazeb téměř nerozpustných sloučenin až do rozpustných forem a dostávají se do půdního roztoku jako volné kationty a anionty - živiny v půdním roztoku slouží jako zásoba živin pro rostliny různými mechanismy sorbce a soustavou recyklace

27 www.komposty.cz Hodnocení kvality půdy - agrochemické zkoušení půd ( AZP ), kterou dlouhodobě provádí ÚKZUZ - stanovuje zásoby živin v půdě které jsou rostlinám relativně snadno přístupné - při poklesu zásoby živin na vyhovující nebo nízkou lze využít v EZ minerální hnojiva - antagonismus živin ( kationty Ca, K, Mg ) - KVK – kationtová výměnná kapacita půdy a podílu nasycení jednotlivými kationty

28 Kontakt: ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. V. Nezvala 977 675 71 Náměšť nad Oslavou Ing. Květuše Hejátková Telefon: +420 602 710 437 E-mail: zera@komposty.cz info@zeraagency.eu www.komposty.cz


Stáhnout ppt "Www.komposty.cz Výživa rostlin ekologickém zemědělství Jihlava 13.4.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google