Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zuzana Hájková Jiho č eská v ě decká knihovna v Č eských Bud ě jovicích Chybami se člověk učí, aneb, Nejčastější chyby v záznamech muzejních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zuzana Hájková Jiho č eská v ě decká knihovna v Č eských Bud ě jovicích Chybami se člověk učí, aneb, Nejčastější chyby v záznamech muzejních."— Transkript prezentace:

1 Zuzana Hájková Jiho č eská v ě decká knihovna v Č eských Bud ě jovicích hajkova@cbvk.cz Chybami se člověk učí, aneb, Nejčastější chyby v záznamech muzejních knihoven v SK ČR

2 Proč mluvit o chybách v záznamech? Knihovna zpracuje knihu, záznam zašle do SK ČR … informace o publikaci v ČR i ve světě čtenář, knihovník se o její existenci dovědí chyby v záznamech: v katalogu ji nikdo nenajde způsobí duplicitu, tím ztíží vyhledávání i u ostatních záznamů stahování záznamů – chyba se dál množí … Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. Benny Hermansson

3 Knihovna Počet záznamů Počet duplicit Procento duplicit 1 21 100 % 2 15213 3 211990 4 181267 5 201470 6 191263 7 99100 8 9667 9 201470 10 20945

4 Počet záznamů Počet duplicit % duplicit 11 20945 % 12 191789 13 201260 14 19526 15 191053 16 16850 17 19842 29517860

5 Počet analyzovaných záznamů/ počet duplicit

6 Jak vznikne duplicita?? Deduplika č ní klí č e - monografie Kniha má ISBN MARC21UNIMARC číslo ISBN 020 a 010 a hlavní název (několik znaků) 245 a 200 a datum vydání 260 c 210 d rozsah publikace 300 a 215 a

7 Jak vznikne duplicita? Deduplika č ní klí č e - monografie Kniha nemá ISBN MARC21UNIMARC Hlavní autor 100a700a Hlavní název (několik znaků) 245 a 200 a Název - číslo části 245 n 200 h Název - název části 245 p 200 i datum vydání 260 c 210 d rozsah publikace 300 a 215 a

8 Důvody duplicity záznamů (236 záznamů) Mýlit se je lidské. Proto jsou tyrani neomylní. Tomáš Janovic

9 Důvody duplicit záznamů (236 záznamů)

10 Pole 1XX – hlavní záhlaví Autor, ilustrátor, skladatel, interpret, korporace, konference … Nej č ast ě jší chyby: Pole 100, 110, 111 nevypln ě no, a č odpovídá pravidl ů m AACR Pole 100 vypln ě no nedostate č n ě Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává. Marcus Tullius Cicero

11

12

13 Chyby v hlavním záhlaví

14 Sborník z konference – bez hlavního záhlaví

15 Sborník z konference – s hlavním záhlavím

16 Důvody duplicit záznamů (236 záznamů) V životě je třeba se mýlit. Mýlit totiž znamená poznávat.Romain Rolland

17 Pole 245 – název Nej č ast ě jší chyby: Název : podnázev Název. Č íslo č ásti, Název č ásti Název edice x hlavní název Složit ě jší p ř ípady – více d ě l v jedné popisné jednotce (p ř ítisky) Chyby dělají člověka sympatickým. Johann Wolfgang Goethe

18

19 Názvové údaje název části x podnázev

20 Odlišné zpracování názvových údajů

21 Rozdílné zpracování názvu

22 Názvové údaje - překlepy

23 Důvody duplicit záznamů (236 záznamů) Nelze být člověkem a nechybovat.Maimonides

24 Údaje fyzického popisu Nej č ast ě jší chyby: Po č et stránek – rozdíly v po č tu č íslovaných stran, p ř i odhadu po č tu stran Obrazové p ř ílohy – po č et stran p ř íloh je sou č ástí údaje o celkovém po č tu stran Vybavení dokumentu – fotografie, obrázky, ilustrace, tabulky, grafy Chyby a omyly těch druhých jsou vždycky důvodem k radosti.André Gide

25 Rozsah: xxii, 33, 24 s. Uvádí se poslední č íslovaná strana Pokud nejsou stránky č íslované, ale jejich po č et je snadno zjistitelný - se č íst, jinak odhadnout do po č tu 100 se č íst[67] s. nad 100 odhadnoutca 150 s. Raději živé chyby než mrtvou dokonalost. Georges Duhamel

26 Rozsah - obrazové přílohy xxii, 33, 24 s., [15] s. obr. příl. 2.5B10 - Obrazové p ř ílohy definice: "list, který obsahuje ilustrativní materiál s vysvětlujícím textem či bez něho a který není součástí hlavní sekvence stránek nebo listů" = obrazová p ř íloha mimo pravidelné stránkování Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová

27 Rozsah - obrazové přílohy xxii, 33, 24 s., [15] s. obr. příl. uve ď te po č et stránek t ě chto p ř íloh na konci stránkování bez ohledu na to, zda-li jsou p ř ílohy na jednom míst ě nebo jsou rozptýleny 246 s., 32 s. obr. příl. xvi, 267 s., [12] listů obr. příl.

28 Další vybavení xxii, 33, 24 s., [15] s. obr. příl. : il. 2.5C další fyzické údaje o vybavení, tj. jiné než rozsah a rozm ě r u monografií - ilustrace zápis všech druhů ilustrací - zkratka il. erb, faksimile, genealogické tabulky, mapy, noty, plány, portréty, příklady x ilustrované titulní stránky, menší ilustrace (např. viněty), tabulky

29 Duplicita – počet stran

30 Chyby ve stránkování - počet stran

31 Chyby ve stránkování počet stran

32 151 s., 6 s. bar. obr. příl. il. 21 cm 168 s. černobílé fotografie, kresby, 16 s. barevné přílohy 21x15 cm Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to. Johann Wolfgang Goethe

33 Chyby ve stránkování

34 Chyby ve stránkování – vše v poli rozsah (300a)

35 Důvody duplicit záznamů (236 záznamů)

36 260 - Nakladatelské údaje Nej č ast ě jší chyby: Špatně uvedený rok vydání Rok dotisku (s tím spojeno pole 008) My děláme chyby z nedopatření, kdežto jiní je dělají z blbosti.Gabriel Laub

37 Datum vydání Nejčastěji užívané možno sti: 1999datum vydání je uvedeno v PPP [1999]datum vydání je uvedeno mimo PPP c1999uvedeno pouze datum copyrightu [1999?]datum vydání nejisté, pravděpodobné [199-]datum vydání v určitém desetiletí [199-?]datum vydání v pravděpodobném desetiletí [19--]datum vydání v určitém století [19--?]datum vydání v pravděpodobném století

38

39

40 260 - dotisk Pro dotisk se nevytváří samostatný bibliografický záznam. Údaj, že se jedná o dotisk(y), (ani datum vydání dotisku), se nikde v záznamu nepromítne. Podle dotisku popisujeme pouze v případě, že neznáme údaje o původním vydání, k němuž se dotisk vztahuje Dotaz ke katalogizaci č. 53 Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně. Seneca

41 Důvody duplicit záznamů (236 záznamů) Všichni se mýlíme, ale každý se mýlí po svém. Georg Christoph Lichtenberg

42 020 - Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti Nej č ast ě jší chyby: ISBN není uvedeno, i když v publikace je obsaženo ISBN ve špatném podpoli (chybné ISBN u 10ti a 13timístných ISBN) P ř eklepy v č ísle, uvedení ISBN p ř edchozího vydání (p ř i kopírování záznam ů ) Nezavin ě ná chyba – ISBN dodá NK Č R V šachu vyhrává ten, kdo udělá chybu jako předposlední. Savielly Grigorievich Tartakower

43 ISBN Do r. 2006 – 10místné ISBN Od r. 2007 – 13místné ISBN Dotaz ke katalogizaci č. 267 pro publikace s vro č ením do roku 2006 v č etn ě používá tento zp ů sob zápisu: $a10místné ISBN $z13místné ISBN pro publikace s vro č ením od r. 2007 $a13místné ISBN $z10místné ISBN Vždycky otevřeně přiznej chybu. Ostatní přestanou dávat pozor a umožní ti udělat další.Mark Twain

44 Další důvody duplicit Rozdílné pojetí vícesvazkových d ě l (popis „shora“, popis „zdola“) Rozdílné pojetí zpracování monografických č ísel č asopis ů Rozdílné pojetí zpracování integra č ních zdroj ů, č asopis ů, sborník ů … Chyby p ř i katalogizaci „kopírováním“ Někdo musí vyzkoušet, kudy cesta nevede. Rudolf Křesťan

45 Na závěr trochu optimismu... Souborný katalog Č R v r. 2008 obsahuje 3 325 698 záznam ů, z toho ca 100 000 od muzeí a galerií p ř ispívá 190 knihoven / 16 muzeí a galerií dalších 350 spolupracuje na databázi seriál ů denn ě ca 1 000 p ř ístup ů (v č etn ě sobot a ned ě lí), tj. 235 947 odesláno 1868 objednávek MVS

46 Děkuji za pozornost Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz Pryč se starými omyly! Ať žijí nové omyly!Václav Dušek


Stáhnout ppt "Zuzana Hájková Jiho č eská v ě decká knihovna v Č eských Bud ě jovicích Chybami se člověk učí, aneb, Nejčastější chyby v záznamech muzejních."

Podobné prezentace


Reklamy Google