Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ"— Transkript prezentace:

1 DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
SEMINÁŘ ČAK BRNO

2 Základní pojmy dokazování
Vymezení pojmů Základní pojmy dokazování

3 Základní pojmy dokazování
zákonem upravený postup OČTŘ směřující k poznání skutečností důležitých pro rozhodnutí ve věci samé PŘEDMĚT DŮKAZU skutečnost, která má být v rámci dokazování zjištěna

4 Základní pojmy dokazování
DŮKAZNÍ PROSTŘEDEK prostředek užívaný OČTŘ k poznání předmětu důkazu Demonstrativní výčet - § 89 odst. 2 tr. řádu výslech osob (obviněného, svědka, znalce) ohledání osoby nebo věci - seznamování se s obsahem zpráv zachycených na věcech (písemně či jinak)

5 Základní pojmy dokazování
DŮKAZ přímý poznatek, který OČTŘ získal o předmětu důkazu z důkazního prostředku při procesním dokazování PRAMEN (NOSITEL) DŮKAZU - osoba – důkazy osobní (výslech, ohledání osob) - věc – důkazy věcné (ohledání předmětů, přečtení listiny)

6 Základní pojmy dokazování
ROZDĚLENÍ DŮKAZŮ Usvědčující x ospravedlňující – podle vztahu k předmětu obvinění Původní (bezprostřední) x odvozené (prostředečné) – podle vztahu pramene zpráv o dokazované skutečnosti k této skutečnosti Přímé x nepřímé (indicie) – podle vztahu k dokazované skutečnosti

7 Základní pojmy dokazování
SUBJEKTY DOKAZOVÁNÍ subjekty, které se účastní procesu dokazování a které svými úkony ovlivňují jeho průběh, tedy: OČTŘ strany trestního řízení – Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. (§ 89 odst. 2) - další osoby (např. znalec)

8 Předmět dokazování PŘEDMĚT DOKAZOVÁNÍ
skutek a okolnosti týkající se otázek, o nichž je třeba v souvislosti s daným skutkem rozhodnout Zákonná úprava - § 89 odst. 1 trestního řádu Výčet je demonstrativní!

9 § 89 odst. 1 trestního řádu Dokazujeme zejména: zda se stal skutek
zda jej spáchal obviněný povaha a závažnost činu osobní poměry pachatele následek, výše škody okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání

10 Rozsah dokazování ROZSAH DOKAZOVÁNÍ
okruh důkazů, které jsou třeba v daném řízení pro zjištění předmětu dokazování Odvíjí se od povahy případu, stadia řízení a dosavadních výsledků dokazování. Nesporné skutečnosti (§ 314b odst. 2) Opomenuté důkazy – II. ÚS 262/04, III. ÚS 3320/09

11 Fáze dokazování Vyhledávání důkazů
Provádění a procesní zajištění důkazů Prověrka důkazů Hodnocení důkazů

12 Základní zásady důkazního práva

13 Základní zásady důkazního práva Ústavní zakotvení
Listina základních práv a svobod (LZPS) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (vyhláška MZV č. 120/1976 Sb.) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.)

14 Základní zásady důkazního práva § 2 trestního řádu
Zásada materiální pravdy (§ 2 odst. 5) Zásada vyhledávací (§ 2 odst. 5) Zásada presumpce neviny (§ 2 odst. 2) Zásada bezprostřednosti (§ 2 odst. 12) Zásada ústnosti (§ 2 odst. 11) Zásada volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6)

15 Zásada materiální pravdy § 2 odst. 5
Též „zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností“ Výjimka - § 314b odst. 2 trestního řádu Zásada vyhledávací Konkretizuje zásadu oficiality Součinnost stran možná, ne povinná Nesporné skutečnosti

16 Presumpce neviny Též LZPS čl. 40 odst. 2
Obv. není povinen dokazovat svou nevinu, ale má právo uvádět skutečnosti a důkazy o ní svědčící Na vinu obv. nelze usuzovat ze způsobu jeho obhajoby In dubio pro reo

17 Zásada bezprostřednosti § 2 odst. 12
Pravidlo nezměnitelnosti složení soudu Pravidlo nepřerušitelnosti soudního jednání Výjimky: Dožádání (§ 54) Provedení důkazu mimo HL či VZ (§ 183a) Nesporné skutečnosti (§ 314d/2) Trestní příkaz (§ 314e)

18 Zásada ústnosti § 2 odst. 11 Srov. čl. 96 odst. 2 Ústavy
Též v § 6 odst. 1 zákona o soudech a soudcích Výjimky: § 211, § 102/2, § 207/2, § 235/2 trestní příkaz (§ 314e) nesporné skutečnosti

19 Zásada volného hodnocení důkazů
§ 2 odst. 6 trestního řádu Protikladem dříve uznávané zákonné teorie důkazní Hodnocení důkazů z hlediska závažnosti, zákonnosti a pravdivosti. Řádné odůvodnění (§ 125 odst. 1) - výj. § 314d/3, § 134/3, § 314f/1 Přezkoumatelnost úvah

20 Dokazování v jednotlivých stadiích trestního řízení

21 Dokazování v přípravném řízení
Definice přípravného řízení – §12 odst. 10 Silný vs. slabý typ přípravného řízení 3 formy přípravného řízení: - standardní - rozšířené - zkrácené Liší se mj. rozsahem opatřovaných nebo prováděných důkazů.

22 Dokazování v přípravném řízení
Postup přípravného řízení: Záznam o zahájení úkonů trestního řízení - § 158 odst. 3 trestního řádu/provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů podle § 158a trestního řádu Objasňování a prověřování Zahájení trestního stíhání proti konkrétní osobě (§ 160 odst. 1 trestního řádu) Vyšetřování

23 Dokazování v přípravném řízení
Stadium objasňování a prověřování Policejní orgán opatřuje potřebné podklady a nezbytná vysvětlení, zajišťuje stopy (§ 158 odst. 3 písm. a) – i)) O obsahu vysvětlení sepisuje úřední záznamy o podaném vysvětlení (§ 158/5) Použitelné jako důkaz v HL jen ve zjednodušeném řízení se souhlasem SZ a obv.!

24 Dokazování v přípravném řízení
Neodkladné a neopakovatelné úkony dle § 158a za účasti soudce Výslech svědka dle § 158 odst. 8 trestního řádu Po zahájení trestního stíhání se zopakují dle § 164 odst. 4, jinak lze v HL číst protokoly jen dle § 211 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3, písm. b, c). Lze předestřít dle § 212 trestního řádu.

25 Dokazování v přípravném řízení
Stadium vyšetřování (§ 161 a násl.) Zahájení trestního stíhání vůči konkrétní osobě – usnesení dle § 160 odst. 1 trestního řádu (přípustná stížnost) Před zahájením lze provést neodkladné a neopakovatelné úkony dle § 160 odst. 3, 4 trestního řádu

26 Dokazování v přípravném řízení
Vyhledávání důkazů svědčících ve prospěch i neprospěch obv. Postup způsobem dle § 158 odst. 3, 4 trestního řádu Výslechy svědků - § 164 odst. 1, příp. opakování výslechů provedených dle § 158 odst. 8 Účast obv. a obhájce (§ 165) K § 164 odst. 1 – rozhodnutí KS Plzeň ze dne sp.zn. 7To 430/2007

27 Zkrácené přípravné řízení
Zavedeno novelou č. 265/2001 Sb. Úkony podle hlavy deváté, tj. postupem před zahájením trestního stíhání, zejm. Výslech podezřelého (§ 179b odst. 3) V HL lze číst dle § 207 odst. 2 Úřední záznamy o podaném vysvětlení a provedení dalších úkonů (§ 158 odst. 3, 5) V HL lze číst dle § 314d odst. 2

28 Předběžné projednání obžaloby
Fakultativní stadium Přezkum opodstatněnosti podané obžaloby a správnosti provedeného přípravného řízení Samosoudce jen podle § 314c odst. 1 trestního řádu Senát v neveřejném zasedání, lze nařídit i veřejné zasedání

29 Předběžné projednání obžaloby
Dokazování jen za účelem rozhodnutí, zda má být nařízeno HL nebo PPO (§ 185 odst. 2 trestního řádu – výslech obv., opatření potřebných vysvětlení) Účelem PPO není nahrazovat úkony přípravného řízení nebo napravovat jeho chyby, ani suplovat úkony HL.

30 Dokazování v hlavním líčení
Podklad pro rozhodnutí - § 220 odst. 2 Kontradiktornost řízení Pořadí dokazování: - výslech obžalovaného - výslech svědků, znalců - čtení listin - provádění věcných důkazů

31 Dokazování v hlavním líčení
Provádí předseda senátu, může pověřit člena senátu (§ 203/1) Provedení důkazu lze uložit státnímu zástupci za podmínek § 180 odst. 3 (§ 203/1) Provádění důkazu státním zástupcem, obžalovaným, obhájcem se souhlasem soudu (§ 215/2) Právo klást vyslýchaným otázky (§ 215/1)

32 Dokazování v odvolacím řízení
Po novele zákonem č. 265/2001 Sb. posílení prvků apelace Odvolací soud sám doplňuje důkazy nové či provádí již dříve provedené, aby mohl ve věci sám rozhodnout Nemá však nahrazovat činnost soudu stupně (§ 263 odst. 6 trestního řádu), ne zásadní změny skutkových zjištění

33 Mimořádné opravné prostředky - dovolání, SPZ
Dokazování jen v rozsahu stanoveném zákonem V rozsahu potřebném pro rozhodnutí Nepřipouští se „nova“ (uplatnění nových skutečností a důkazů) Provádí NS dle ustanovení o dokazování u HL O provedení důkazů může NS požádat i jiný OČTŘ

34 Mimořádné opravné prostředky - obnova řízení
Řízení o povolení obnovy řízení § 282 odst. 1 trestního řádu – dokazování za účelem posouzení návrhu (šetření podle hlavy páté) Řízení po povolení obnovy provedou se důkazy, které nově vyšly najevo/důkazy prokazující nově najevo vyšlé skutečnosti

35 Předpisy o dokazování

36 Předpisy o dokazování Hlava pátá trestního řádu - „Dokazování“ - §§ 89 – 118 § 2 zejm. odst. 2, 4, 5, 6, 11 a 12 tr.ř. § 158 odst. 3 tr.ř. § 158 odst. 3 písm. i), § 158a, § 160 odst. 4 a § 179b odst. 1 tr.ř. § 164 tr.ř. § 179b tr.ř.

37 Předpisy o dokazování § 180 odst. 2, 3 tr.ř. § 183a odst. 1 – 3 tr.ř.
§ 265o odst. 2, § 265r odst. 7 tr.ř.

38 Předpisy o dokazování § 276 tr.ř. § 282 odst. 1, 2 tr.ř.
§ 314b odst. 2, § 314d odst. 2 tr.ř. § 78, § 79 tr.ř. § 85b tr.ř. § 86 tr.ř. § 87b tr.ř. § 88 odst. 4 tr.ř.

39 Předpisy o dokazování § 88a tr.ř. § 158 odst. 5 tr.ř.
§§ 158b - § 158f tr.ř. §§ 23 – 23f zákona č. 283/1991 Sb., o policii

40 Předpisy o dokazování Čl. 95 odst. 1 a čl. 96 Ústavy ČR
Čl. 36 odst. 1, čl. 37, čl. 38 odst. 2, čl. 40 odst. 4 LZPS Čl. 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.) Čl. 6 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) Čl. 15 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (č. 143/1988 Sb.)

41 Výslech obviněného

42 Výslech obviněného Důkazní prostředek vs. Prostředek vlastní obhajoby
Význam doznání (§ 2 odst. 5!) Obecná pravidla: §§ 91 až 95 trestního řádu Další pravidla např.: § 69 odst. 5, § 76 odst. 3, § 77, § 84, § 164 odst. 3, § 183a odst. 1-3, § 207, § 208 trestního řádu

43 Výslech obviněného Základní směrnice:
Před 1. výslechem je třeba (§ 91/1) zjistit totožnost a osobní data obv. objasnit mu podstatu sděleného obvinění poučit jej o jeho právech (poučení nutné před každým výslechem)

44 Výslech obviněného Zákaz donucování (§ 92/1)
Průběh výslechu – souvislé vyjádření, poté otázky (§ 92/2, § 92/3) Oddělený výslech více obviněných (§ 91/2) Zákaz kapciózních a sugestivních otázek (§ 92/3) Možnost nahlédnout do písemných poznámek (§ 93/1)

45 Výslech obviněného Právo na obhajobu (§ 33/1):
Právo radit se s obhájcem v průběhu výslechu Právo žádat přítomnost obhájce u výslechu Přečtení, opravy a doplnění protokolu (§ 95/2)

46 Výslech obžalovaného u hlavního líčení
Vždy jako 1. důkaz Čtení protokolu o dřívější výpovědi - § 207 odst. 2 trestního řádu Oddělné výslechy spoluobžalovaných (§ 208) Použitelnost výslechu spoluobžalovaného z přípravného řízení u hlavního líčení § 211 odst. 2 Předestření výpovědi spoluobž. - § 212

47 Výslech svědka

48 Výslech svědka Nejčastější důkazní prostředek
Svědek = osoba rozdílná od obviněného Svědek poškozený Svědecká způsobilost Neslučitelnost procesního postavení svědka Povinnost svědčit – povinnost dostavit se před OČTŘ, povinnost vypovídat jako svědek

49 Výslech svědka Výjimky z povinnosti svědčit
§ 10 trestního řádu (vynětí z pravomoci OČTŘ) § 99 trestního řádu (zákaz výslechu) § 100 trestního řádu (právo odepřít výpověď) Čl. 28 a čl. 86 odst. 3 Ústavy ČR (poslanci, senátoři, soudci ÚS)

50 Výslech svědka Obecná pravidla: §§ 97 až 104 trestního řádu
Konkretizace: § 164 odst. 1, 4 (přípravné řízení) § 209, § 211 odst. 1 až 3, § 215 odst. 1, 2 (hlavní líčení) Přiměřené použití § 93 odst. 1, 2 a § 95 trestního řádu Utajený svědek - § 55 odst. 2 tr. řádu

51 Výslech svědka Základní směrnice:
Před 1. výslechem je třeba (§ 101/1,2) zjistit totožnost svědka a jeho poměr k obv. poměr k věci, stranám, okolnosti důležité pro posouzení hodnověrnosti poučit jej o jeho právech a povinnostech, trestních následcích křivé výpovědi

52 Výslech svědka Průběh výslechu (§ 101/2, § 101/3)
Zákaz sugestivních otázek (§101/3) Možnost nahlížet do písemných poznámek (§ 103, § 93/1) Čtení, opravy a doplnění protokolu (§ 103, § 95) Zákaz donucení (§ 89/3) Právo na právní pomoc Výslech osoby mladší 15 let (§ 102)

53 Výslech svědka u hlavního líčení
Přítomnost u výslechu obžalovaného, dalších svědků (§ 209 odst. 1) vs. Práva poškozeného Bezpečnost svědka, možnost výslechu bez přítomnosti obžalovaného (§ 209/1) Utajený svědek (§ 55 odst. 2, § 209/1 in fine, § 209/2 – otázka věrohodnosti)

54 Výslech svědka u hlavního líčení
Použitelnost výslechu svědka z přípravného řízení u hlavního líčení § 211 odst. 1 § 211 odst. 2 § 211 odst. 3 § 211 odst. 4 Předestření výpovědi svědka - § 212

55 Některé zvláštní způsoby dokazování

56 Některé zvláštní způsoby dokazování
Zavedeny do trestního řádu až novelou zákonem č. 265/2001 Sb. Předtím pouze rámcová úprava konfrontace a rekognice jako modifikace výslechu, jinak podzákonný předpis (Instrukce MV č. 82/1995) §§ 104a – 104e trestního řádu

57 Konfrontace - § 104a Specifická forma výslechu „tváří v tvář“
Již dříve vyslechnuté osoby, jejichž výpovědi v závažných bodech nesouhlasí Obviněný vs. obviněný, obviněný vs. svědek, svědek vs. svědek Platí pravidla pro výslech dle procesního postavení (obv. není povinen vypovídat, svědek právo odepřít výpověď, zákaz výslechu

58 Konfrontace - § 104a Průběh: souvislé tvrzení každého z vyslýchaných – otázky vyslýchajícího – vzájemné otázky konfrontovaných osob (se souhlasem vyslýchajícího) V HL – čtení protokolu o konfrontaci (§ 211 odst. 1-4 trestního řádu)

59 Rekognice - § 104b Specifická forma výslechu
Znovupoznání osob nebo věcí s cílem určit jejich totožnost Poznávající osoba nejčastěji svědek Donucení obv. k rekognici – III. ÚS 528/06 Rekognice in natura, podle fotografií Často jako neodkladný úkon, vždy úkon neopakovatelný

60 Rekognice - § 104b Základní pravidla:
přibere se nezúčastněná osoba (§104b/1) předchozí výslech poznávající osoby (§104b/2) poznávaná osoba nesmí být ukázána předem (§104b/2) mezi nejméně 3 osobami, které se výrazně neodlišují (§ 104b/3), poznávaná osoba si sama vybere místo

61 Rekognice - § 104b rekognice podle fotografií – s obdobnými fotografiemi nejméně 3 dalších osob věc – ukáže se ve skupině věcí téhož druhu (§ 104b/5) příp. následný výslech k odstranění rozporů mezi výpovědí a výsledky rekognice (§ 104b/8)

62 Vyšetřovací pokus - § 104c Zvláštní druh ohledání
Zjišťuje, ověřuje nebo upřesňuje, zda se určitá skutečnost stala nebo mohla stát určitým způsobem a za určitých podmínek V uměle vytvořených či obměňovaných podmínkách Omezující podmínky - § 104c odst. 2 – nevhodnost, subsidiarita

63 Vyšetřovací pokus - § 104c V přípravném řízení nutno přibrat nezúčastněnou osobu (§ 104c/3) Možnost přibrat znalce, často sám navrhuje Možnost přizvat podezřelého, obviněného či svědka (platí ustanovení pro výslech) Zákaz donucování k úkonům souvisejícím

64 Rekonstrukce - § 104d Má-li být obnovena situace a okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán K prověření výpovědi podezřelého, obv., poškozeného či svědka Koná se v původních resp. obnovených podmínkách Přiměřené užití ustanovení o vyšetřovacím pokusu

65 Prověrka na místě - § 104e Kombinace výslechu, ohledání, rekognice, vyšetřovacího pokusu a rekonstrukce Za přítomnosti podezřelého, obv. nebo svědka K doplnění nebo upřesnění údajů, které se vztahují k určitému místu Přiměřené užití ustanovení o vyšetřovacím pokusu

66 Znalecký posudek Odborné vyjádření

67 Odborné vyjádření Obsahově a formálně jednodušší, k objasnění odborných otázek Dnes má přednost před přibráním znalce O podání lze požádat i jinou fyzickou či právnickou osobu, která má potřebné odborné znalosti

68 Znalecký posudek Dříve měl přednost, nyní jen u složitých věcí/otázek (§ 105 odst. 1) Obligatorně u: prohlídky a pitvy mrtvoly (§ 115) – 2 znalci vyšetření duševního stavu (§ 116) 2 znalci pro objasnění zvlášť důležité skutečnosti (§ 105 odst. 4) Posudek ústavu – ve výjimečných zvlášť obtížných případech (§ 110)

69 Znalecký posudek Znalec = osoba zapsaná v seznamu znalců, ústav či jiné spec. pracoviště, vědecké ústavy, vysoké školy Znalec ad hoc Přibírá se opatřením (dříve usnesení se stížností) Obecná pravidla: §§ 105 až 111 trestního řádu Zvláštní úprava – zákon č. 36/1967 Sb.

70 Znalecký posudek Znalec se předvolává (možnost pořádkové pokuty, ne předvedení) Povinnost vypracovat znalecký posudek osobně, příp. s přibráním konzultanta Poučení znalce před podáním posudku, příp. dodatečně (§ 106) – vliv na možnost čtení posudku u HL Vymezení úkolů - otázek, poskytnutí podkladů ze spisu (§107/1)

71 Znalecký posudek Široká oprávnění znalce při dokazování, nemůže však sám úkony provádět! Znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky (§ 107/1) Znalecký posudek zprav. písemně Výslech znalce - § 108 Čtení znaleckého posudku u HL - § 211 odst. 5 trestního řádu

72 Znalecký posudek Vady posudku (§ 109) – pochybnosti o správnosti, posudek nejasný nebo neúplný: požádat znalce o vysvětlení přibrání jiného znalce ústav

73 Odborné vyjádření vs. Znalecký posudek
O zadání není třeba uvědomit strany Chybí možnost vznést námitky proti osobě zpracovatele či proti formulaci zadání Má se přihlédnout k podjatosti (§105/2) Netřeba poučení zpracovatele dle § 106 Opatření o přibrání se oznamuje stranám Možnost vznést námitky proti osobě znalce, proti odbornému zaměření znalce i formulaci otázek (§105/3) Vyloučení znalce Poučení znalce - § 106

74 Odborné vyjádření vs. Znalecký posudek
Zpracovatel nemá právo nahlížet do spisu nebo se účastnit vyšetřovacích úkonů nebo navrhovat jejich provádění TŘ nezná výslech zpracovatele – čte se jako listinný důkaz Neupraven postup při neúplném nebo nejasném vyjádření Možnost znalce nahlížet do spisu, účastnit se výslechů, klást otázky, navrhovat provedení úkonů Výslech znalce - § 108, možné čtení znal. posudku v HL (§ 211/5) Stanovený postup při nejasnosti či neúplnosti, či pochybnostech o správnosti

75 Ostatní důkazní prostředky

76 Věcné a listinné důkazy
Věcný důkaz (§ 112 odst. 1) = předmět, kterým nebo na kterém byl spáchán trestný čin předmět, který prokazuje nebo vyvrací dokazovanou skutečnost stopy trestného činu V HL se provede předložením stranám k nahlédnutí (§ 213 odst. 1)

77 Věcné a listinné důkazy
Listinné důkazy (§ 112 odst. 2) = listiny, které svým obsahem prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost Po novele (zákon č. 41/2009 Sb.) se při HL pouze předloží stranám k nahlédnutím - § 213 odst. 1 – jen pokud to některá strana navrhne, musí ji soud přečíst (§ 213 odst. 2)

78 Ohledání Účelem je přímým pozorováním objasnit skutečnosti důležité pro trestní řízení Předmět ohledání – člověk nebo věc Zvláštní druh ohledání – ohledání místa činu Úprava: §§ 113 – 118 V HL - protokol ohledání jako listinný důkaz

79 Ohledání Prohlídka těla a jiné podobné úkony (§ 114)
povinná k zajištění stop či následků tr. činu provádí lékař či osoba stejného pohlaví jiné podobné úkony – např. odběr krve nebo jiné tělní tekutiny - povinnost strpět, pokud není ohroženo zdraví, odběr DNA

80 Ohledání Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace (§ 115)
vždy nutno přibrat dva znalce Vyšetření duševního stavu (§§ ) nutno přibrat znalce z oboru psychiatrie u obv. možno pozorování v ústavu (max. 2+1 měsíc)

81 Operativně pátrací prostředky
Po novele č. 265/2001 Sb. úprava v tr. řádu, dříve jen v zákoně o Policii ČR Zvukové, obrazové a jiné záznamy získané při jejich použití lze v řízení použít jako důkaz, pokud byly obstarány v souladu se zákonem (§ 158b odst. 3) V HL se provedou jako listinné či věcné důkazy

82 Operativně pátrací prostředky
Obecná pravidla (§ 158b): nesmí sledovat jiný zájem zásada subsidiarity zásada přiměřenosti vždy nutné příslušné povolení Předstíraný převod (§ 158c) Sledování osob a věcí (§ 158d) Použití agenta (§ 158e)

83 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
Poslední novela zák. č. 177/2008 Sb. Podmínky (§ 88 odst. 1): řízení o zvlášť závažném zločinu nebo tam, kde ke stíhání zavazuje mezinárodní smlouva důvodný předpoklad, že budou získány významné skutečnosti Subsidiarita Zákaz odposlechu hovorů s obhájcem!

84 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
Písemný řádně odůvodněný příkaz soudce/předsedy senátu Náležitosti příkazu (§ 88/2) Časové omezení (max. 4 měsíce, možnost opakovaného prodloužení – provádí soudce soudu vyššího stupně) Použitelnost záznamu jako důkazu v HL (podmínky - § 88 odst. 6)

85 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
Odposlech bez příkazu se souhlasem uživatele (§ 88 odst. 5) Použití záznamu v jiné trestní věci (§ 88/6) Nová povinnost OČTŘ - informovat o nařízeném odposlechu (§ 88/8) Přezkum zákonnosti – Nejvyšší soud Výjimky z informační povinnosti - § 88/9

86 Ostatní „Soukromé odposlechy“ Soukromé obrazové záznamy Pachové stopy
Detektor lži

87 Přehled použité judikatury
II. ÚS 262/04, III. ÚS 3320/09, I. ÚS 733/01 – opomenuté důkazy NS ČR - 4Tz 172/2001, 4Tz 8/2007, I. ÚS 429/2003 – in dubio pro reo NS ČR - 5Tdo 31/2010 – zásada volného hodnocení důkazů KS Plzeň - 7To 430/ § 164 odst. 1 NS ČR – 4Tz 20/ § 180 odst. 3

88 Přehled použité judikatury
K výslechu obviněného: rozh. č. 25/1988 Sb. rozh. tr. rozh. č. 49/1968 Sb. rozh. tr. VS Praha 2To 94/2001 rozh. č. 40/1990 – II. Sb. rozh. tr. rozh. č. 53/II/1992 Sb. rozh. tr. rozh. č. 42/1990 Sb. rozh. tr. rozh. č. 25/1990 Sb. rozh. tr. rozh. č. 38/68 Sb. rozh. tr.

89 Přehled použité judikatury
K výslechu svědka: II. ÚS 2445/07 – vyloučení obhájce III. ÚS 26/03 - § 100 odst. 2 rozh. č. 20/1984 Sb. rozh. tr. rozh. č. 34/1980 Sb. rozh. tr. rozh. č. 3/1981 Sb. rozh. tr. rozh. č. 9/1985 Sb. rozh. tr. rozh. č. 18/I/1999 Sb. rozh. tr.

90 Přehled použité judikatury
K výslechu svědka: - rozh. č. 52/I/1977 Sb. rozh. tr. rozh. č. 17/1981 Sb. rozh. tr. rozh. č. 11/I/1994 Sb. rozh. tr. NS ČR 5Tdo 810/2003, Pl. ÚS 4/94 – utajený svědek rozh. č. 13/1995 Sb. rozh. tr. I. ÚS 375/06 ESLP – Luca vs. Itálie, A.M. vs. Itálie II. ÚS 268/03

91 Přehled použité judikatury
Ke zvláštním způsobům dokazování: NS ČR - 4Tz 20/2003 – rekognice v HL III. ÚS 528/06 – donucení obv. k rekognici III. ÚS 256/01 – použití fotografií ve fotoalbech NS ČR 8Tdo 695/2009

92 Přehled použité judikatury
Ke znaleckému posudku: rozh. č. 11/1977 Sb. rozh. tr. rozh. č. 53/1991 Sb. rozh. tr. rozh. č. 55/1997 Sb. rozh. tr. rozh. č. 1/II/1998 Sb. rozh. tr. rozh. č. 27/II/1977 Sb. rozh. tr. rozh. č. 11/1982 Sb. rozh. tr. NS ČR 5Tz 4/2007

93 Přehled použité judikatury
K ostatním důkazním prostředkům: NS ČR 8Tdo 922/2008 – listiny NS ČR 5Tdo 459/2007 (rozh. č. 7/08 Sb. rozh. tr.) – použitelnost „soukromých odposlechů“ NS ČR 3Tdo 593/2009 – soukromé obrazové záznamy NS ČR 8Tz 44/99, I. ÚS 394/97, II. ÚS 418/99, NS ČR 3Tdo 439/2008, NS ČR 4Tz 107/2002 – pachové stopy rozh. č. 8/1993 Sb. rozh. tr. – detektor lži


Stáhnout ppt "DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google