Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební zákon ČAK- seminář, 18. 1. 2007 JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební zákon ČAK- seminář, 18. 1. 2007 JUDr. Jana Jurníková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Stavební zákon ČAK- seminář, 18. 1. 2007 JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

2 Obecná charakteristika Zákon schválen dne 14. 3. 2006 Zákon schválen dne 14. 3. 2006 Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zák. č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů Zák. č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů Částka č. 63 – 11. 5. 2006 Částka č. 63 – 11. 5. 2006

3 Obecná charakteristika Prováděcí vyhlášky Prováděcí vyhlášky Částka 163/2006 ze dne 28. 11. 2006 Částka 163/2006 ze dne 28. 11. 2006 498/06 o autorizovaných inspektorech 498/06 o autorizovaných inspektorech 499/06 o dokumentaci staveb 499/06 o dokumentaci staveb 500/06 o územně analytických podkladech 500/06 o územně analytických podkladech 501/06 o obecných požadavcích na využívání území 501/06 o obecných požadavcích na využívání území 502/06 – o obecných požadavcích na výstavbu 502/06 – o obecných požadavcích na výstavbu 503/06 – provádí územní řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření 503/06 – provádí územní řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření

4 Obecná charakteristika Částka 170/2006 ze dne 5. 12. 2006 Částka 170/2006 ze dne 5. 12. 2006 526/06 - provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/06 - provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

5 účinnost Obecně k 1. 1. 2007 Obecně k 1. 1. 2007 Výjimky: Výjimky: A) ustanovení definující pojem autorizovaný inspektor, jeho jmenování do funkce odpovědnost a dozorová funkce MMR (§ 143, 144, 145, 147 a 151) A) ustanovení definující pojem autorizovaný inspektor, jeho jmenování do funkce odpovědnost a dozorová funkce MMR (§ 143, 144, 145, 147 a 151) - účinnost k 1. 7. 2006 - účinnost k 1. 7. 2006 B) ustanovení určující způsob náhrady vlastníkovi pozemku za změny v území na základě změny územního plánu nebo regulačního plánu (§ 102 odst.2) B) ustanovení určující způsob náhrady vlastníkovi pozemku za změny v území na základě změny územního plánu nebo regulačního plánu (§ 102 odst.2) - účinnost k 1. 1. 2012 - účinnost k 1. 1. 2012

6 Přechodná ustanovení A) použije se na řízení zahájená ke dni účinnosti A) použije se na řízení zahájená ke dni účinnosti B) řízení zahájená před nabytím účinnosti – dokončí se podle dosavadní právní úpravy – 50/1976 Sb. B) řízení zahájená před nabytím účinnosti – dokončí se podle dosavadní právní úpravy – 50/1976 Sb. C) Kolaudační řízení – podle 50/1976 u staveb pravomocně povolených před 1. 1. 2007 C) Kolaudační řízení – podle 50/1976 u staveb pravomocně povolených před 1. 1. 2007

7 Výjimky Výjimky: § 190 odst. 3 Výjimky: § 190 odst. 3 A) nová úprava stanoví ohlášení – žádost se považuje za ohlášení, den ohlášení 1. 1. 2007 A) nová úprava stanoví ohlášení – žádost se považuje za ohlášení, den ohlášení 1. 1. 2007 B) správní delikty – výhoda pro pachatele B) správní delikty – výhoda pro pachatele C) zastavení řízení pro neexistenci skutkové podstaty C) zastavení řízení pro neexistenci skutkové podstaty D) vyvlastnění – 184/2006 Sb. D) vyvlastnění – 184/2006 Sb.

8 Řízení x správní řád Subsidiarita správního řádu - § 192 Subsidiarita správního řádu - § 192 „Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak“. „Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak“. Procesní úprava stavebního zákona má přednost před správním řádem Procesní úprava stavebního zákona má přednost před správním řádem § 15 odst. 2 „Speciální stavební úřady postupují podle tohoto zákona, pokud zvláštní PP nestanoví jinak“. § 15 odst. 2 „Speciální stavební úřady postupují podle tohoto zákona, pokud zvláštní PP nestanoví jinak“. Zák. č. 254/2001 Sb. o vodách Zák. č. 254/2001 Sb. o vodách

9 Řízení x správní řád § 192 stavebního zákona § 192 stavebního zákona § 177 odst. 1 SŘ – stanoví aplikovatelnost základních zásad činnosti - § 2 až 8 § 177 odst. 1 SŘ – stanoví aplikovatelnost základních zásad činnosti - § 2 až 8 § 2 odst. 4 „správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem…“ § 2 odst. 4 „správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem…“ § 50 odst.3 „správní orgán je povinen zajistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu.“ § 50 odst.3 „správní orgán je povinen zajistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu.“ § 18 odst. 4 St. Z - promítá se i do řízení o povolení stavby, kterou nelze povolit v rozporu s územním plánem § 18 odst. 4 St. Z - promítá se i do řízení o povolení stavby, kterou nelze povolit v rozporu s územním plánem

10 Základní novinky - struktura zákona obdobná - struktura zákona obdobná - územní plánování (i územní řízení) - územní plánování (i územní řízení) - stavební řízení - stavební řízení Nově definovány pojmy Nově definovány pojmy Těžiště činnosti se přesouvá do územního plánování Těžiště činnosti se přesouvá do územního plánování Důležité postavení dotčených orgánů Důležité postavení dotčených orgánů

11 Základní novinky Rozšiřuje stavby, které lze uskutečnit na základě ohlášení Rozšiřuje stavby, které lze uskutečnit na základě ohlášení Rozšiřuje stavby bez povolení a ohlášení Rozšiřuje stavby bez povolení a ohlášení Mění režim kolaudačního řízení Mění režim kolaudačního řízení Zavádí Zavádí a) institut autorizovaného inspektora a) institut autorizovaného inspektora B) územně plánovací informaci B) územně plánovací informaci C) opatření obecné povahy C) opatření obecné povahy

12 Vztah stavebních úřadů Speciální stavební úřad může vydat povolení pro stavby pouze se souhlasem obecného stavebního úřadu Speciální stavební úřad může vydat povolení pro stavby pouze se souhlasem obecného stavebního úřadu Tento ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí Tento ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí Souhlas není správním rozhodnutím Souhlas není správním rozhodnutím Vyjádření stavebního úřadu postačí v případě, kdy se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas Vyjádření stavebního úřadu postačí v případě, kdy se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas

13 Základní pojmy (§2) Stavební pozemek – umístění stavby Stavební pozemek – umístění stavby Zastavěný stavební pozemek – i zahrada Zastavěný stavební pozemek – i zahrada Koridor – infrastruktura dopravní či technická Koridor – infrastruktura dopravní či technická Veřejná infrastruktura x veřejně prospěšná stavba- § 101 předkupní právo Veřejná infrastruktura x veřejně prospěšná stavba- § 101 předkupní právo

14 Předkupní právo - obec, kraj či stát - obec, kraj či stát Cena – posudek znalce Cena – posudek znalce Lhůta – do 6 měsíců od doručení nabídky (obecná 3 měsíce) Lhůta – do 6 měsíců od doručení nabídky (obecná 3 měsíce) Možno i část Možno i část Vlastník může i nabídnout k odkupu Vlastník může i nabídnout k odkupu

15 Základní pojmy Stavební podnikatel Stavební podnikatel Stavebník - § 176 věta druhá SMLOUVA Stavebník - § 176 věta druhá SMLOUVA Novinka Novinka Změna stavby – nástavba Změna stavby – nástavba - přístavba - přístavba - stavební úpravy (zateplení) - stavební úpravy (zateplení)

16 Tabulka přístavbanádstavba Udržovací práce Stavební úpravy Rozhodnutí o změně stavby ANOANONENE

17 Dotčené orgány Střet výkonu státní správy Střet výkonu státní správy SO nejednají izolovaně – neexistence jednoho veřejného zájmu SO nejednají izolovaně – neexistence jednoho veřejného zájmu Princip spolupráce ( § 8 SŘ) Princip spolupráce ( § 8 SŘ)

18 Dotčené orgány- příklady dopravy drážní dopravy drážní dopravy letecká dopravy letecká dopravy vodní dopravy vodní energetiky energetiky využívání jaderné energie a ionizujícího záření využívání jaderné energie a ionizujícího záření elektronických komunikací elektronických komunikací obrany státu obrany státu bezpečnosti státu bezpečnosti státu civilní ochrany civilní ochrany požární ochrany požární ochrany bezpečnosti práce bezpečnosti práce

19 Příklady Orgány: Orgány: ochrany přírody a krajiny (§ 12 zák. č. 114/1992 Sb) ochrany přírody a krajiny (§ 12 zák. č. 114/1992 Sb) ochrany vod ( ochrany vod ( ochrany ovzduší (§17 – souhlas- SR) ochrany ovzduší (§17 – souhlas- SR) ochrany zemědělského půdního fondu ochrany zemědělského půdního fondu ochrany lesa ochrany lesa ochrany ložisek nerostných surovin ochrany ložisek nerostných surovin odpadového hospodářství odpadového hospodářství ochrany veřejného zdraví ochrany veřejného zdraví veterinární péče veterinární péče památkové péče (§44a ) památkové péče (§44a ) dopravy na pozemních komunikacích dopravy na pozemních komunikacích

20 Dělení Dotčený orgán Závazná stanoviska stanoviska Koordinovaná stanoviska

21 Závazná stanoviska Povinná příloha: Povinná příloha: A) žádost o vydání územního rozhodnutí A) žádost o vydání územního rozhodnutí B) ohlášení realizace stavby podle § 105 odst. 3 B) ohlášení realizace stavby podle § 105 odst. 3 C) žádost o vydání stavebního povolení C) žádost o vydání stavebního povolení Podmínka- stavebník je obstaral předem Podmínka- stavebník je obstaral předem

22 Závazné stanovisko Definice - § 149 SŘ Definice - § 149 SŘ Je závazné pro výrokovou část SR Je závazné pro výrokovou část SR Není samostatných SR (část IV. SŘ) – podklad pro vydání SR ve věci Není samostatných SR (část IV. SŘ) – podklad pro vydání SR ve věci Výjimky stanoví zvláštní právní předpisy Výjimky stanoví zvláštní právní předpisy Poznámka: Poznámka: SJS 499/2005 – NSS 2005/4 SJS 499/2005 – NSS 2005/4

23 Závazné stanovisko Příklad: Příklad: § 17 zák. č. 254/2001 Sb.: „souhlas je závazný pro orgány, které rozhodují v řízení o povolení stavby, terénních úprav nebo o těžbě nerostů v případech uvedených v odstavci 1.“ § 17 zák. č. 254/2001 Sb.: „souhlas je závazný pro orgány, které rozhodují v řízení o povolení stavby, terénních úprav nebo o těžbě nerostů v případech uvedených v odstavci 1.“

24 Závazné stanovisko SO zamítne žádost, pokud ZS znemožňuje žádosti vyhovět – princip procesní ekonomie SO zamítne žádost, pokud ZS znemožňuje žádosti vyhovět – princip procesní ekonomie Neprovádí se další dokazování Neprovádí se další dokazování Pozor na manévrovací prostor – uplatnění základních zásad - § 5 a §8 ( dobrá správa) Pozor na manévrovací prostor – uplatnění základních zásad - § 5 a §8 ( dobrá správa)

25 ODVOLÁNÍ Závazné stanovisko se promítá do výroku SR Závazné stanovisko se promítá do výroku SR Odvolání Zamítnutí žádosti z důvodu zamítaného ZS Souhlas podmíněn splněním podmínek

26 Závazné stanovisko Samostatně přezkoumatelné v rámci přezkumného řízení Samostatně přezkoumatelné v rámci přezkumného řízení Přezkoumává nadřízený SO dotčeného orgánu Přezkoumává nadřízený SO dotčeného orgánu Nelze uplatnit ustanovení o lhůtách – není zde právní moc – pozor – lhůty pro obnovu řízení ( specif. důvod k § 100) Nelze uplatnit ustanovení o lhůtách – není zde právní moc – pozor – lhůty pro obnovu řízení ( specif. důvod k § 100)

27 Přezkumné řízení Přezkum – hledisko: zákonnost Přezkum – hledisko: zákonnost věcná správnost (ochrana veřejných zájmů) věcná správnost (ochrana veřejných zájmů) Varianty: a) změna – změna podmínek Varianty: a) změna – změna podmínek - vydání souhlasu - vydání souhlasu b) potvrzení ZS – potvrzení výroku b) potvrzení ZS – potvrzení výroku Pozn: ne zrušení Pozn: ne zrušení

28 Závazná stanoviska - vázanost DO předchozími ZS – nelze libovolně měnit - vázanost DO předchozími ZS – nelze libovolně měnit - rozpor ZS – dohodovací řízení - rozpor ZS – dohodovací řízení § 4 odst. 6 u stavebního řízení se k ZS nepřihlíží, pokud byly dány v rámci regulačního plánu, územního rozhodnutí nebo územního opatření o asanaci území a o stavební uzávěře § 4 odst. 6 u stavebního řízení se k ZS nepřihlíží, pokud byly dány v rámci regulačního plánu, územního rozhodnutí nebo územního opatření o asanaci území a o stavební uzávěře

29 Územní řízení 1. územně plánovací informace 1. územně plánovací informace 2. územní rozhodnutí (může být nahrazeno regulačním plánem (§61) nebo veřejnoprávní smlouvou) 2. územní rozhodnutí (může být nahrazeno regulačním plánem (§61) nebo veřejnoprávní smlouvou) 3. územní souhlas 3. územní souhlas 4. nic- taxativně vymezené stavby 4. nic- taxativně vymezené stavby

30 Územní rozhodnutí Příslušné jsou stavební úřady Příslušné jsou stavební úřady Výjimky: Výjimky: Př. Př. § 46 zák. č. 114/1992 Sb., ochranné pásmo stromu § 46 zák. č. 114/1992 Sb., ochranné pásmo stromu § 27 zák. č. 44/1988 Sb., stanovení dobývacího prostoru § 27 zák. č. 44/1988 Sb., stanovení dobývacího prostoru

31 Územně plánovací informace § 21 St. Z § 21 St. Z Zajištění předvídatelnosti –legitimní očekávání Zajištění předvídatelnosti –legitimní očekávání Sdělení kvalifikovaným způsobem, jak budu postupovat Sdělení kvalifikovaným způsobem, jak budu postupovat Nenahrazuje SR Nenahrazuje SR Část IV. SŘ Část IV. SŘ

32 Územně plánovací informace Je závazná – odpovědnost Je závazná – odpovědnost Nelze ji měnit – pouze za zákonem daných podmínek Nelze ji měnit – pouze za zákonem daných podmínek Žádost – 503/2006 Žádost – 503/2006 Jen jednou v téže věci – ne opakované podání Jen jednou v téže věci – ne opakované podání Lze vydat před zahájením řízení i během něj Lze vydat před zahájením řízení i během něj Platnost: 1 rok Platnost: 1 rok

33 Typy územního rozhodnutí Rozhodnutí o umístění stavby Rozhodnutí o umístění stavby Rozhodnutí o změně využití území Rozhodnutí o změně využití území Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků Rozhodnutí o ochranném pásmu Rozhodnutí o ochranném pásmu

34 Veřejnoprávní smlouva umístění stavby umístění stavby změna využití území změna využití území změna vlivu stavby na využití území změna vlivu stavby na využití území Podmínky: - souhlas dotčeného orgánu Podmínky: - souhlas dotčeného orgánu - písemný souhlas všech „účastníků“ - písemný souhlas všech „účastníků“ Písemný návrh – 503/2006 Sb Písemný návrh – 503/2006 Sb

35 účastenství Žadatel Žadatel Obec Obec II. Kategorie II. Kategorie – osoby přímo dotčeny – osoby přímo dotčeny - vlastníci pozemku a stavby – záměr - vlastníci pozemku a stavby – záměr Společenství vlastníků Společenství vlastníků Zvláštní zákon Zvláštní zákon

36 Územní rozhodnutí klasickézjednodušené Územní souhlas

37 Zahájení Žádost – náležitosti – 503/2006 posouzení Žádost – náležitosti – 503/2006 posouzení Výzva k doplnění – přerušení (fakultativně) Výzva k doplnění – přerušení (fakultativně) - zastavení - zastavení Nové nároky na infrastrukturu – přerušení Nové nároky na infrastrukturu – přerušení Oznámení zahájení řízení účastníkům a nařízení veřejného ústního jednání (15 dnů předem) Oznámení zahájení řízení účastníkům a nařízení veřejného ústního jednání (15 dnů předem)

38 Informační povinnost Bezodkladně informovat o záměru Bezodkladně informovat o záměru - záměr - záměr Identifikace žadatele, předmět územního řízení Identifikace žadatele, předmět územního řízení Dotčené pozemky Dotčené pozemky Místo a čas veřejného ústního jednání Místo a čas veřejného ústního jednání Upozornění na koncentraci Upozornění na koncentraci Grafický záměr Grafický záměr

39 Námitky Odůvodnit účastenství Odůvodnit účastenství Odůvodnit námitky Odůvodnit námitky Námitky se musí týkat jeho osobně nebo jím chráněných práv a zájmů Námitky se musí týkat jeho osobně nebo jím chráněných práv a zájmů Snaha o dohodu – jinak rozhodnutí Snaha o dohodu – jinak rozhodnutí Výjimka: vlastnická práva – soud, přerušení řízení Výjimka: vlastnická práva – soud, přerušení řízení

40 rozhodnutí obligatorně obligatorně Výrok o schválení záměru Výrok o schválení záměru Podmínky jeho další realizace Podmínky jeho další realizace Rozhodnutí o námitkách Rozhodnutí o námitkách Fakultativně Fakultativně Uložení povinnosti zpracovat PD Uložení povinnosti zpracovat PD Ne ohlášení nebo povolení Ne ohlášení nebo povolení

41 rozhodnutí Doručení – stejné jako u oznámení Doručení – stejné jako u oznámení Doba platnosti – 2 roky Doba platnosti – 2 roky Odmítnutí žádosti - § 92 odst. 2, nutný odkaz na § 90 Odmítnutí žádosti - § 92 odst. 2, nutný odkaz na § 90

42 Zjednodušené územní řízení Podmínky: Podmínky: Zastavitelná plocha nebo zastavěné území Zastavitelná plocha nebo zastavěné území Ne posouzení vlivů žp Ne posouzení vlivů žp Všechny náležitosti Všechny náležitosti Závazná stanoviska DO Závazná stanoviska DO Souhlas mezujících sousedů Souhlas mezujících sousedů

43 varianty žádost Usnesení o provedení územního řízení Zveřejnění návrhu výroku

44 Informační povinnost Návrh výroku se doručuje žadateli a DO Návrh výroku se doručuje žadateli a DO Zveřejnění: Zveřejnění: Návrh výroku Návrh výroku Koncentrační zásada Koncentrační zásada Možnost nahlédnou do podkladů Možnost nahlédnou do podkladů Grafické vyjádření Grafické vyjádření

45 Námitky Do 15 dnů ode dne zveřejnění Do 15 dnů ode dne zveřejnění Směřují proti zjednodušenému územnímu řízení Směřují proti zjednodušenému územnímu řízení Pokud ANO, nutno vést klasické územní řízení Pokud ANO, nutno vést klasické územní řízení

46 varianty námitky ANO Územní řízení NE Nabývá právní moci

47 Územní souhlas Podmínky: Podmínky: Zastavěné územní nebo zastavitelná plocha Zastavěné územní nebo zastavitelná plocha Ne nové nároky na infrastrukturu Ne nové nároky na infrastrukturu ZS DO – ne podmínky ZS DO – ne podmínky Ne posouzení z hlediska žp Ne posouzení z hlediska žp

48 Územní souhlas výčet § 96 výčet § 96 Zahájení – oznámení o záměru Zahájení – oznámení o záměru Informační povinnost – po dobu 30 dnů Informační povinnost – po dobu 30 dnů Do 30 dnů – územní souhlas Do 30 dnů – územní souhlas - usnesení o projednání v - usnesení o projednání v územním řízení územním řízení Platnost 12 měsíců Platnost 12 měsíců

49 Územní souhlas Není SR Není SR Přezkumné řízení Přezkumné řízení Podnět může dát kdokoli Podnět může dát kdokoli

50 Příklad č. 1 typ Územně plánovací informace Územní rozhodnutí Územní souhlas stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m 2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, ANO N E B O ANO N E B O ANO

51 Příklad č. 2 7. ploty vyšší než 1,8 m, nebo ploty, které hraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím; NE ANO 8. oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky; NE ANO N E B O ANO 9. opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím, NE 10. opěrné zdi vyšší než 1 m, nebo opěrné zdi, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím, NE ANO N E B O ANO

52 Stavební řád - stavební povolení - stavební povolení - ohlášení – zjednodušené povolování staveb - ohlášení – zjednodušené povolování staveb - nic – výčet v § 103 a § 78 odst. 2(fakultativně) - nic – výčet v § 103 a § 78 odst. 2(fakultativně) Stavby, jejich změny a udržovací práce lze provádět pouze na základě ohlášení nebo stavebního povolení, pokud není stanoveno jinak Stavby, jejich změny a udržovací práce lze provádět pouze na základě ohlášení nebo stavebního povolení, pokud není stanoveno jinak

53 alternativy Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva Autorizovaný inspektor Autorizovaný inspektor

54 Ohlášení Bez územního rozhodnutí či souhlasu Bez územního rozhodnutí či souhlasu Výčet dán v § 104 odst. 2 a-d Výčet dán v § 104 odst. 2 a-d Podmínky: - soulad s obecnými požadavky na výstavbu Podmínky: - soulad s obecnými požadavky na výstavbu - umístěny v zastavěné nebo zastavitelné ploše - umístěny v zastavěné nebo zastavitelné ploše - ne nové nároky na infrastrukturu - ne nové nároky na infrastrukturu - nemění podstatně poměry v území - nemění podstatně poměry v území -územně plánovací informace -územně plánovací informace

55 Ohlášení - nutno podat ohlášení - nutno podat ohlášení - doložení infor. vlastníků sousedních pozemků (námitky do 15 dnů ode dne infor.) - doložení infor. vlastníků sousedních pozemků (námitky do 15 dnů ode dne infor.)

56 Ohlášení Náležitosti - § 105 a § 37 SŘ Náležitosti - § 105 a § 37 SŘ A) údaje o stavebníkovi, pozemku, stavbě A) údaje o stavebníkovi, pozemku, stavbě B) doklad o vlastnickém právu B) doklad o vlastnickém právu C) u vybraných staveb projektová dokumentace C) u vybraných staveb projektová dokumentace D) závazná stanoviska D) závazná stanoviska

57 varianty ohlášení Odložení (usnesení) Písemný souhlas fikce Zákaz (rozhodnutí)

58 ohlášení 1. usnesení o odložení - § 43 SŘ a § 105odst. 4 St. Z 1. usnesení o odložení - § 43 SŘ a § 105odst. 4 St. Z – podání nemá dané náležitosti – podání nemá dané náležitosti - oznámení usnesení stavebníkovi - oznámení usnesení stavebníkovi - lhůta 15 dnů - lhůta 15 dnů - nutno dodat poučení o správném postupu a o nemožnosti započít se stavbou - nutno dodat poučení o správném postupu a o nemožnosti započít se stavbou

59 ohlášení 2. vydání souhlasu se stavbou 2. vydání souhlasu se stavbou – písemná forma – písemná forma - ověření projektové dokumentace a zaslání stavebníkovi - ověření projektové dokumentace a zaslání stavebníkovi - platnost 12 měsíců (nutno započít stavbu) - platnost 12 měsíců (nutno započít stavbu)

60 ohlášení 3. fikce souhlasu 3. fikce souhlasu - do 40 dnů nedoručen souhlas ani zákaz - do 40 dnů nedoručen souhlas ani zákaz 4. zákaz stavby 4. zákaz stavby - formou rozhodnutí - formou rozhodnutí - lhůta 30 dnů - lhůta 30 dnů - podmínky dány v § 107 - podmínky dány v § 107

61 Ohlášení 5. souhlas s obnovou stavby v případě tzv. mimořádných postupů (živelné pohromy, havárie ) 5. souhlas s obnovou stavby v případě tzv. mimořádných postupů (živelné pohromy, havárie ) - lhůta 7 dnů - lhůta 7 dnů - jednodušší náležitosti ohlášení - jednodušší náležitosti ohlášení - jinak pravidla stejná - jinak pravidla stejná - § 177 - § 177

62 Stavení řízení Stavební řízení klasickézkrácené

63 Stavební řízení Doklady – vlastnické právo Doklady – vlastnické právo - projektová dokumentace (nutno zpracovat oprávněnou osobou – jinak řízení zastaví) - projektová dokumentace (nutno zpracovat oprávněnou osobou – jinak řízení zastaví) - plán kontrolních prohlídek - § 133 - plán kontrolních prohlídek - § 133 - závazná stanoviska - závazná stanoviska

64 Kontrolní prohlídka - § 133 - § 133 - povinnost na výzvu SU účastnit se: - povinnost na výzvu SU účastnit se: A) stavebník A) stavebník B) projektant B) projektant C) stavbyvedoucí C) stavbyvedoucí D) stavební dozor D) stavební dozor Možno přizvat i dotčené orgány nebo aut. insp. Možno přizvat i dotčené orgány nebo aut. insp.

65 Kontrolní prohlídka - evidence prohlídek - evidence prohlídek Právo vstupu na pozemky a stavby - § 172 Právo vstupu na pozemky a stavby - § 172 (ne zákon o státní kontrole) (ne zákon o státní kontrole) - nutno prokázat se průkazem - nutno prokázat se průkazem - rozhodnutím lze nařídit umožnění vstupu - rozhodnutím lze nařídit umožnění vstupu

66 Stavební řízení Hlediska přezkumu - § 111 Hlediska přezkumu - § 111 - soulad s územním plánováním - soulad s územním plánováním - projektová dokumentace – úplnost a přehlednost, oprávněná osoba, požadavky na výstavbu - projektová dokumentace – úplnost a přehlednost, oprávněná osoba, požadavky na výstavbu - příjezd ke stavbě - příjezd ke stavbě - ověření účinků užívání stavby - ověření účinků užívání stavby

67 Stavební řízení Pokud vady v žádosti Pokud vady v žádosti A) nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu A) nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu B) projektová dokumentace vykazuje vady B) projektová dokumentace vykazuje vady Výzva k odstranění nedostatků Výzva k odstranění nedostatků

68 Stavební řízení Úkony Úkony A) zahájení řízení – žádost A) zahájení řízení – žádost B) oznámení - ostatním účastníkům B) oznámení - ostatním účastníkům - dotčené orgány - dotčené orgány lhůta: nejméně 10 dnů před ústním jednáním (možno spojit s místním šetřením) lhůta: nejméně 10 dnů před ústním jednáním (možno spojit s místním šetřením)

69 Stavební řízení C) upozornění na koncentrační zásadu – námitky, závazná stanoviska a důkazy nejpozději při ústním jednání C) upozornění na koncentrační zásadu – námitky, závazná stanoviska a důkazy nejpozději při ústním jednání (od ústního jednání lze upustit – lhůta 10 dnů) (od ústního jednání lze upustit – lhůta 10 dnů) Doručení: do vlastních rukou stavebníkovi a vlastníkovi stavby vždy!! Doručení: do vlastních rukou stavebníkovi a vlastníkovi stavby vždy!!

70 Stavební řízení Námitky Námitky Dotčeno vlastnické právo Dotčeno vlastnické právo Směřují proti: Směřují proti: A) projektové dokumentaci A) projektové dokumentaci B) způsobu provádění či užívání stavby B) způsobu provádění či užívání stavby C) požadavkům dotčených orgánů C) požadavkům dotčených orgánů

71 Stavební řízení Nepřihlédne se k těm námitkám, které mohly být či byly uplatněny v rámci územního řízení, regulačního plánu nebo uzávěra asanace Nepřihlédne se k těm námitkám, které mohly být či byly uplatněny v rámci územního řízení, regulačního plánu nebo uzávěra asanace Rozhoduje SU ve své působnosti (promítne do SR ve věci) Rozhoduje SU ve své působnosti (promítne do SR ve věci) Snaha o dohodu Snaha o dohodu

72 Stavební řízení Formy rozhodnutí: Formy rozhodnutí: A) zamítnutí žádosti A) zamítnutí žádosti B) vydání stavebního povolení B) vydání stavebního povolení - rozhodnutí - rozhodnutí - stanoví podmínky stavby a případně užívání, rozhodne o námitkách - stanoví podmínky stavby a případně užívání, rozhodne o námitkách

73 Stavební povolení Může uložit konání zkušebního provozu Může uložit konání zkušebního provozu Může stanovit, že stavu lze užívat jen s kolaudačním souhlasem Může stanovit, že stavu lze užívat jen s kolaudačním souhlasem Doručení: do vlastních rukou – stavebník a vlastník Doručení: do vlastních rukou – stavebník a vlastník Limitace: dva roky – lze prodloužit na odůvodněnou žádost (nutno podat před uplynutím lhůty!) Limitace: dva roky – lze prodloužit na odůvodněnou žádost (nutno podat před uplynutím lhůty!)

74 Příklad č. 1 Typ stavbyohlášení povolení stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m 2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, ANONE

75 Příklad č. 2 Typ stavby ohlášení povolení 6. ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím; NE NE 7. ploty vyšší než 1,8 m, nebo ploty, které hraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím; NEANO 8. oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky; NE NE 9. opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím, NE 10. opěrné zdi vyšší než 1 m, nebo opěrné zdi které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím, ANONE

76 Zkrácené řízení § 117 § 117 Podmínka: Podmínka: Smlouva mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem (prov. PP) Smlouva mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem (prov. PP) Smlouva se týká kontroly proj. dokumentace Smlouva se týká kontroly proj. dokumentace Souhlasná závazná stanoviska Souhlasná závazná stanoviska Vyjádření „účastníků“ Vyjádření „účastníků“ Nejde o stavbu nezpůsobilou pro zkrácené řízení Nejde o stavbu nezpůsobilou pro zkrácené řízení

77 Zkrácené řízení Oznámení SU – nutno dodat: Oznámení SU – nutno dodat: A) projektovou dokumentaci A) projektovou dokumentaci B) certifikát AI – ten stvrzuje ověření dokumentace, připojí ZS, vyjádření „účastníků“ a plán kontrolních prohlídek B) certifikát AI – ten stvrzuje ověření dokumentace, připojí ZS, vyjádření „účastníků“ a plán kontrolních prohlídek

78 Zkrácené řízení Nutno se vypořádat s námitkami Nutno se vypořádat s námitkami Jinak předkládá SU – a) vypořádá námitky (usnesením) Jinak předkládá SU – a) vypořádá námitky (usnesením) b) rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení – usnesením (pak stavební povolení) b) rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení – usnesením (pak stavební povolení)

79 Změna stavby před dokončením Novinka (povolení i ohlášení) Novinka (povolení i ohlášení) Není právní nárok Není právní nárok Žádost stavebníka – nutno dodat rozsah změn v porovnání s původní verzí Žádost stavebníka – nutno dodat rozsah změn v porovnání s původní verzí Projednání s účastníky a dotčenými orgány Projednání s účastníky a dotčenými orgány Pokud se změny netýkají práv účastníků – schválení při kontrolní prohlídce – forma- zápis do stavebního deníku Pokud se změny netýkají práv účastníků – schválení při kontrolní prohlídce – forma- zápis do stavebního deníku

80 Užívání stavby A) oznámení A) oznámení B) souhlas B) souhlas A) oznámení A) oznámení - lhůta: nejméně 30 dnů předem se oznamuje záměr užívat stavbu - lhůta: nejméně 30 dnů předem se oznamuje záměr užívat stavbu - předložení skutečného provedení stavby (vždy u infrastruktury) - předložení skutečného provedení stavby (vždy u infrastruktury) - geometrický plán – pokud evidence v katastru - geometrický plán – pokud evidence v katastru

81 oznámení Závěrečná kontrolní prohlídka Závěrečná kontrolní prohlídka 1. nic – vše v pořádku 1. nic – vše v pořádku 2. rozhodnutí o zákazu užívání stavby – podmínky § 120 odst. 2 2. rozhodnutí o zákazu užívání stavby – podmínky § 120 odst. 2 - rozpor se stavebním povolením či ohlášením - rozpor se stavebním povolením či ohlášením - užívání bez oznámení - užívání bez oznámení - ohrožování bezpečnosti - ohrožování bezpečnosti -nejsou dodrženy požadavky na výstavbu -nejsou dodrženy požadavky na výstavbu

82 oznámení - nejsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob a zvířat nebo ŽP - nejsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob a zvířat nebo ŽP - ne bezbariérový přístup tak, kde je vyžadován - ne bezbariérový přístup tak, kde je vyžadován Forma :rozhodnutí – účastník jen stavebník Forma :rozhodnutí – účastník jen stavebník Doručení: do vlastních rukou Doručení: do vlastních rukou Odvolání – nemá odkladný účinek Odvolání – nemá odkladný účinek

83 oznámení Po odstranění nedostatků – oznámení stavebnímu úřadu Po odstranění nedostatků – oznámení stavebnímu úřadu Ten vydá písemný souhlas s užíváním – ne fikce užívání!!! Ten vydá písemný souhlas s užíváním – ne fikce užívání!!!

84 Kolaudační souhlas Stavby uvedené v § 122 Stavby uvedené v § 122 - budoucí uživatelé nemohou ovlivnit vlastnosti – školy, nemocnice, nájemní bytové domy apod. - budoucí uživatelé nemohou ovlivnit vlastnosti – školy, nemocnice, nájemní bytové domy apod. Žádost stavebníka – doklady – identifikace stavby Žádost stavebníka – doklady – identifikace stavby - termín dokončení - termín dokončení - závazná stanoviska - závazná stanoviska - geometrický plán - geometrický plán Může doložit certifikát AI – ne závěrečná prohlídka – souhlas vydán na základě posudku Může doložit certifikát AI – ne závěrečná prohlídka – souhlas vydán na základě posudku

85 Kolaudační souhlas Závěrečná kontrolní prohlídka hlediska § 122 odst. Závěrečná kontrolní prohlídka hlediska § 122 odst. 3 - lhůta: 15 dnů ode dne prohlídky - lhůta: 15 dnů ode dne prohlídky 1. kolaudační souhlas - ne SR – doklad o povolení účelu užívání stavby 1. kolaudační souhlas - ne SR – doklad o povolení účelu užívání stavby 2. zákaz užívání stavby - SR 2. zákaz užívání stavby - SR

86 Kolaudační souhlas - doručuje se stavebníkovi, vlastníkovi stavby, uživateli - doručuje se stavebníkovi, vlastníkovi stavby, uživateli - odvolání nemá odkladný účinek - odvolání nemá odkladný účinek POZOR po odstranění závad nutno vydat souhlas do 15 dnů od oznámení o odstranění nedostatků – nutno i ověřit POZOR po odstranění závad nutno vydat souhlas do 15 dnů od oznámení o odstranění nedostatků – nutno i ověřit

87 Odstranění stavby 1. ohlášení 1. ohlášení 2. povolení 2. povolení

88 Odstranění stavby OHLÁŠENÍ OHLÁŠENÍ Povinnost stavebníka ohlásit záměr odstranit stavbu ( výjimka, kdy není potřeba ohlášení ani povolení) Povinnost stavebníka ohlásit záměr odstranit stavbu ( výjimka, kdy není potřeba ohlášení ani povolení) Ohlášení – součást plán bouracích prací Ohlášení – součást plán bouracích prací - doklad o vlastnickém právu - doklad o vlastnickém právu

89 Odstranění stavby - 30 dnů, po uplynutí lze stavbu odstranit - 30 dnů, po uplynutí lze stavbu odstranit - nelze, pokud SU sdělil, že je třeba povolení (nutno sdělit i doklady, které se mají předložit) - nelze, pokud SU sdělil, že je třeba povolení (nutno sdělit i doklady, které se mají předložit) Následně zahájeno řízení – dnem, kdy jsou předloženy doklady Následně zahájeno řízení – dnem, kdy jsou předloženy doklady Vydáno SR Vydáno SR Stavbu lze odstranit a) svépomocí (ne stavební povolení) podmínka: stavební dozor Stavbu lze odstranit a) svépomocí (ne stavební povolení) podmínka: stavební dozor b) stavební podnikatel b) stavební podnikatel

90 Nařízení odstranění stavby Podmínky v § 129 Podmínky v § 129 1. povinnost zahájit 1. povinnost zahájit 2. dodatečné povolení 2. dodatečné povolení 3. přerušení řízení – předběžná otázka – zda stavbu povolit či nikoli 3. přerušení řízení – předběžná otázka – zda stavbu povolit či nikoli 4. vyřešení SŘ o povolení – a) povolí – zastavení 4. vyřešení SŘ o povolení – a) povolí – zastavení b) nepovolí – SR o odstranění stavby b) nepovolí – SR o odstranění stavby

91 Dokumentace Povinnost uchovávat ověřenou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení stavby po dobu jejího trvání Povinnost uchovávat ověřenou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení stavby po dobu jejího trvání - pokud se nedochovala, je ji povinen vlastník stavby pořídit (může nařídit i SU) - pokud se nedochovala, je ji povinen vlastník stavby pořídit (může nařídit i SU) Postačí i pasport Postačí i pasport

92 DOTAZY 1 Bazén do 40 m 1 Bazén do 40 m - § 103 odst. 1 písm. d) bod 5 – nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení - § 103 odst. 1 písm. d) bod 5 – nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení - 96 odst. 2 písm. a) postačí za splnění podmínek územní souhlas - 96 odst. 2 písm. a) postačí za splnění podmínek územní souhlas

93 DOTAZY 2. dohoda o parcelizaci 2. dohoda o parcelizaci Umožňuje žádat o vydání regulačního plánu, aniž by byl žadatel vlastníkem všech pozemků a staveb Umožňuje žádat o vydání regulačního plánu, aniž by byl žadatel vlastníkem všech pozemků a staveb

94 Dotazy 3. koordinované závazné stanovisko 3. koordinované závazné stanovisko - vydávání se řídí především správním řádem - vydávání se řídí především správním řádem - v rámci obce by se mělo jednat o tajemníka, u kraje ředitele krajského úřadu - v rámci obce by se mělo jednat o tajemníka, u kraje ředitele krajského úřadu

95 Dotazy 4. závazné stanovisko 4. závazné stanovisko Zák. č. 20/1987 - § 14 ZS se žádá předem, je to povinnost vlastníka Zák. č. 20/1987 - § 14 ZS se žádá předem, je to povinnost vlastníka

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229


Stáhnout ppt "Stavební zákon ČAK- seminář, 18. 1. 2007 JUDr. Jana Jurníková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google