Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souhrnná novela občanského soudního řádu Anebo může být civilní řízení soudní rychlejší než dítě po prvním kari?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souhrnná novela občanského soudního řádu Anebo může být civilní řízení soudní rychlejší než dítě po prvním kari?"— Transkript prezentace:

1 Souhrnná novela občanského soudního řádu Anebo může být civilní řízení soudní rychlejší než dítě po prvním kari?

2 Přehled výkladu I. Příslušnost Zastoupení Zaznamenávání průběhu jednání Soudní spis Úkony účastníků Doručování Přerušení řízení

3 Přehled výkladu II. Příprava jednání Koncentrace řízení Dokazování Náklady řízení Rozhodnutí soudu Nesporná řízení Opravné prostředky

4 Příslušnost

5 Věcná příslušnost Formulační změna návěty § 9 odst. 3 písm. r) Vždy musí jít o spor mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti (nikoli jen u náhrady škody a bezdůvodného obohacení)

6 Místní příslušnost Změny – Pravidla určování místní příslušnosti – Prorogační dohoda – Zkoumání místní příslušnosti

7 Pravidla určování místní příslušnosti Přesun § 87 odst. 1 písm. g) (sídlo zakládané evropské společnosti při jmenování znalce) do § 88 písm. u) Dílčí změny v § 88 (formulace, promítnutí zavedení nových řízení)

8 Prorogační dohoda Vypuštěna povinnost předložit prorogační dohodu (ověřenou kopii) již v žalobě Povinnost předložit prorogační dohodu tím neodpadá Prorogace se bude moci dovolat i žalovaný

9 Zkoumání MP konalo-li se přípravné jednání (§ 114c) Do skončení přípravného jednání – Platí pro soud i pro účastníky – Nemusí jít o 1. procesní úkon v rámci PJ – Žalobce nedostatek MP namítnout nemůže Konvalidace nedostatku MP, nezjistí-li se do konce PJ

10 Zkoumání MP nekonalo-li se PJ Rozhoduje-li se bez jednání a nejde-li o platební rozkaz – před vydáním rozhodnutí Platební rozkaz (byl-li zrušen) – omezení vydáním rozhodnutí neplatí Rozhoduje-li se s jednáním – Předtím, než soud začne jednat o věci samé – K námitce účastníka při 1. procesním úkonu

11 § 11 odst. 1 VP a MP je soud, jehož příslušnost – nelze dále zkoumat – byla určena pravomocným rozhodnutím Potvrzení dosavadního stavu s problematickou terminologií – VP nemůže nikdy konvalidovat  soud, jehož VP byla nesprávně určena, se tím nestane soudem věcně příslušným

12 Zastoupení na základě rozhodnutí soudu

13 Opatrovník neznámého dědice (§ 29 odst. 3) Možnost ustanovit opatrovníka neznámému dědici nebo dědici neznámého pobytu vyplývá z § 468 o. z.  novela je zbytečná Opatrovník neznámého dědice nebo dědice neznámého pobytu nemůže dědictví odmítnout

14 Osoba opatrovníka (§ 29 odst. 4) Procesním opatrovníkem lze ustanovit vždy advokáta – souhlasu advokáta není třeba – jde o poskytování právních služeb (§ 1 odst. 2 ZA)  odměna za zastupování podle § 140 odst. 2 odmítnout lze jenom z důvodů uvedených v § 19 ZA Ostatní osoby musí s ustanovením opatrovníkem souhlasit

15 Zaznamenávání průběhu jednání

16 Základní pravidlo Úkony, při nichž soud – jedná s účastníky (jednání, přípravné jednání) – provádí dokazování – vyhlašuje rozhodnutí se zaznamenají zvukovým nebo zvukově obrazovým záznamem Záznam bude na trvalém nosiči dat součástí spisu

17 Výjimky z pořizování záznamů I. Namísto záznamu se pořizuje protokol – není-li pořízení záznamu možné – stanoví-li tak zákon: 1. nejsou-li při úkonu přítomni účastníci, zástupci ani veřejnost a soud provádí pouze listinné důkazy nebo vyhlašuje rozhodnutí 2. § 40 odst. 2 (smír, dohody o výchově, výživě, styku, dědické dohody, uznání dluhu), příp. zvláštní ust.

18 Výjimky II. Alternativní pořízení záznamu nebo protokolu u úkonů notáře a exekutora Kumulace záznamu a protokolu, rozhodne-li tak soud – v případě jejich rozporu má přednost záznam Záznam se přepíše – určí-li tak ze závažných důvodů soud – je-li podán opravný prostředek ve věci samé

19 Přehrávání záznamů a pořizování kopií Právo žádat o přehrání záznamu Právo požadovat kopii záznamu – položka 24a sazebníku SoP

20 Soudní spis a podepisování úkonů soudu

21 Soudní spis 2 možné podoby – listinný spis – elektronický spis Kombinace obou podob je vyloučena Konverze podání Úplná „elektronizace justice“ není reálná

22 Podepisování úkonů soudu Úkon v listinné i el. podobě podepisuje – předseda senátu – ten, kdo jej – z pověření předsedy nebo dle zákona – učinil Stejnopis listinného úkonu podepíše ten, kdo jej vyhotovil Úkon v el. podobě se podepisuje – uznávaným elektronickým podpisem – elektronickou značkou dle § 3a z. č. 227/2000 Sb. Zvláštní úprava má přednost

23 Hmotněprávní úkony účastníků v procesu

24 Hmotněprávní úkony Procesní a hmotněprávní úkony nutno přísně rozlišovat; HÚ však lze do PÚ pojmout Písemná forma HÚ je splněna, – je-li úkon zachycen v protokolu (nově i přepisu záznamu) – podpisu účastníka netřeba

25 Doručování

26 Způsoby doručování Krátkou cestou Prostřednictvím veřejné datové sítě (VDS) do datové schránky Prostřednictvím VDS na elektronickou adresu Prostřednictvím doručujícího orgánu Prostřednictvím účastníka řízení nebo zástupce

27 Kam se doručuje? Adresa pro doručování – v zásadě jde vždy o adresu evidovanou v nějakém informačním systému – příp. adresa, na níž se má dle žádosti adresáta doručovat Kdekoliv bude adresát zastižen

28 Doručování krátkou cestou Písemnost se doručí – při jednání nebo – při jiném soudním úkonu Průkaz doručení – protokol – doručenka

29 Doručování do datové schránky Prameny: – OSŘ – pouze § 45 odst. 2, § 46 odst. 1, § 47 odst. 1 a § 50f odst. 2; nikoliv § 46 odst. 2 a 3 (!) – z. č. 300/2008 Sb., zejm. § 17 Předpoklady – umožňuje to povaha dokumentu – zpřístupněná datová schránka – nedoručuje se veřejnou vyhláškou nebo na místě

30 Povaha dokumentu Listinné dokumenty je nutno zkonvertovat Ne vždy lze konverzi provést (§ 24 odst. 5 z. č. 300/2008 Sb.) – např. listinu, jejíž jedinečnost nelze konverzí nahradit Do DS nelze doručovat, je-li stanoven jiný způsob doručení

31 Kdo má datovou schránku? Nepodnikající FO – na žádost Podnikající FO – advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci – povinně (A a DP obligatorně až od 1. 1. 2012) – ostatní – na žádost Právnické osoby – PO zřízené zákonem, PO zapisované v OR a organizační složka zahraniční PO zapsané v OR – obligatorně – ostatní – na žádost

32 Zpřístupnění datové schránky DS je zpřístupněna – prvním přihlášením osoby, pro kterou byla DS zřízena (§ 8 odst. 1 až 4) – nejpozději 15. dnem po dni doručení přístupových údajů DS může být – „znepřístupněna“ (§ 11) – Zrušena (§ 13)

33 Adresa pro doručování do DS Adresa datové schránky evidovaná v ISDS – soud zjistí u provozovatele ISDS identifikátor datové schránky – z ISDS jsou patrné i další údaje (zpřístupnění, znepřístupnění, okamžik přihlášení atd. – viz § 14)

34 Postup při doručení do DS (§ 17) Dokument soud dodá do DS Doručení nastane – okamžikem přihlášení oprávněné osoby – uplynutím 10. dne ode dne doručení (neplatí tam, kde OSŘ vylučuje náhradní doručení) Možnost žádat o určení neúčinnosti doručení dle § 50d OSŘ (omluvitelný důvod pro neseznámení se s písemností)

35 Doručování na elektronickou adresu - předpoklady Adresát – sdělil soudu elektronickou adresu – o doručení e-mailem požádal nebo s ním vyslovil souhlas – předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát (příp. poskytl potřebné údaje o poskytovateli) Doručení tímto způsobem nevylučuje zákon ani povaha věci

36 Doručování na elektronickou adresu - postup Soud – doručí dokument na e-mailovou adresu – adresáta vyzve, aby doručení do tří dnů potvrdil datovou zprávou podepsanou uznávaným el. podpisem Potvrzení o doručení – je předpokladem účinnosti doručení – je průkazem doručení (§ 50f odst. 2)

37 Doručování prostřednictvím doručujícího orgánu Doručující orgány – obecné soudní doručovatelé orgány Justiční stráže soudní exekutoři provozovatelé poštovních služeb – zvláštní (§ 48 odst. 2)

38 Kam se doručuje? Kdekoliv DO adresáta zastihne Na adrese pro doručování – adresa, na níž mu mají dle žádosti adresáta být doručovány písemnosti (§ 46a odst. 2) – adresa v České republice, kterou adresát uvedl ve svém podání (návěta § 46b) – adresa stanovená v § 46b pro jednotlivé druhy adresátů

39 Adresa pro doručování dle § 46b I. u nepodnikající fyzické osoby – adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti – adresa místa trvalého pobytu u podnikající fyzické osoby a u právnické osoby: – adresa místa podnikání FO, resp. sídla PO – vznikl-li spor ze smlouvy, v němž je uvedena adresa zástupce pro doručování písemností, je adresou pro doručování tato adresa – adresa sídla organizační složky podniku

40 Adresa pro doručování dle § 46b II. u představitelů právnických profesí (advokátů, notářů, soudních exekutorů, patentových zástupců, insolvenčních správců) – adresa jejich sídla, resp. kanceláře, příp. též bydliště u patentových zástupců u státu, státního zastupitelství a orgánů veřejné správy – v zásadě vždy adresa sídla příslušného orgánu

41 Doručování zastoupenému účastníku má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, doručuje se pouze tomuto zástupci (vyjma nutnosti osobního výkonu) totéž platí pro ustanoveného opatrovníka nebo jiného ustanoveného zástupce zástupci s prostou plnou mocí se doručuje, jenom pokud jej k tomu plná moc opravňuje má-li účastník zákonného zástupce, doručuje se jenom zástupci (vyjma § 23 a osobního výkonu) na základě rozhodnutí soud lze doručovat oběma

42 Doručování do vlastních rukou I. Pokus o zastižení adresáta Písemnost může převzít – adresát – příjemce (viz § 50a) Adresát (příjemce) je povinen prokázat totožnost a poskytnout součinnost X písemnost je doručena dnem, kdy tak odmítne učinit, nebo kdy odmítl písemnost převzít

43 Doručování do vlastních rukou II. Není-li adresát nebo příjemce zastižen – lze-li zanechat výzvu uložení písemnosti výzva k vyzvednutí do 10 dnů – nelze-li zanechat výzvu DO vrátí písemnost soudu soud na úřední desce vyvěsí výzvu k vyzvednutí písemnosti

44 Fikce doručení Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů – nastane fikce doručení – písemnost se vhodí do schránky adresáta, případně se vyvěsí na úřední desce sdělení o doručení písemnosti Fikce nenastane, je-li náhradní doručení vyloučeno

45 Neúčinnost doručení - předpoklady Účastník nebo jeho zástupce se nemohl z omluvitelných důvodů s písemností seznámit Omluvitelným důvodem není – u nepodnikající FO trvalé nezdržování se na adr. – u podnikající FO a PO, že se na adrese pro doručování nikdo nezdržuje Zejm. situace, kdy se adresát nesnažil vyhnout doručení V případě pochybností závěr ve prospěch neúčinnosti doručení

46 Neúčinnost doručení - následky Písemnost je doručena dnem právní moci usnesení o vyslovení neúčinnosti doručení Bylo-li takto doručeno rozhodnutí, otevírá se tím lhůta pro podání opravného prostředku

47 Doručování jiných písemností (§ 50) Nezastihne-li DO adresáta (příjemce) – písemnost vhodí do schránky – tím je doručena – nelze-li vhodit do schránky písemnost se vrátí soudu v místě doručení se zanechá oznámení soud vyvěsí písemnost na úřední desce – doručeno je desátým dnem po vyvěšení

48 Doručování účastníkem řízení nebo jeho zástupcem Předpoklady – žádost účastníka nebo zástupce – pověření soudu Účastník nebo zástupce písemnost předá – kdekoli adresáta zastihne – na adrese pro doručování (totožná jako u DO) Písemnost je doručena dnem uvedeným v potvrzení o doručení Žádná fikce doručení

49 Přerušení řízení

50 § 109 odst. 1 písm. c) místo přerušení pro rozpor s „ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou, která má přednost před zákonem“, se nyní přeruší pro rozpor s ústavním pořádkem s ohledem na obsah pojmu veřejný pořádek (viz i Pl. ÚS 36/01) jde jenom o formulační změnu

51 Příprava jednání

52 Formy přípravy jednání Výzva podle § 114a odst. 2 písm. a) Tzv. kvalifikovaná výzva podle § 114b – místo obyčejné výzvy nebo po ní – nelze ve věcech uvedených v § 120 odst. 2 Přípravné jednání podle § 114c – místo obyčejné výzvy nebo po ní – nikdy ne po použití kvalifikované výzvy

53 Kvalifikovaná výzva - předpoklady Povaha věci či okolnosti případu, nebo o věci bylo rozhodnuto platebním rozkazem, tzv. elektronickým platebním rozkazem a evropským platebním rozkazem Jde o věc, v níž lze uzavřít a schválit smír Nejde o věc uvedenou v § 120 odst. 2 Ve věci se nekonalo přípravné jednání nebo první jednání

54 Obsah kvalifikované výzvy výzva, aby se žalovaný vyjádřil a v případě, že nárok neuzná, aby – vylíčil rozhodující skutečnosti – připojil listinné důkazy a označil další důkazy – poučení o následcích (nejen fikce, ale i rozsudek pro uznání) Doručuje se do vlastních rukou s vyloučením náhradního doručení

55 Vyjádření žalovaného Žalovaný se musí v soudcovské lhůtě – vyjádřit nebo – sdělit, jaký vážný důvod mu v tom brání Pozdější vyjádření – jsou zásadně bez významu, i kdyby byla doručena před vynesení rozsudku pro uznání – výjimka: šlo o tak vážný důvod, že žalovanému zabránil, aby soud byť jen sdělil, že u něj tento důvod nastal

56 Následky nevyjádření se žalovaného Fikce uznání nároku (§ 114b odst. 5) – u objektivní kumulace nutno posoudit každý nárok zvlášť Rozsudek pro uznání (§ 153a odst. 3) Podle novely „to neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby“ – nic nového

57 Přípravné jednání (§ 114c) - předpoklady O věci samé nelze rozhodnout bez nařízení jednání Jednání nebylo nebo nemůže být připraveno postupem dle § 114a odst. 2 tak, aby bylo možno rozhodnout při jediném jednání Nebyla použita kvalifikovaná výzva (§ 114b) PJ se nejeví s ohledem na okolnosti případu neúčelným

58 Průběh přípravného jednání Předvolání se doručuje do vlastních rukou s vyloučením náhradního doručení Účel PJ – smírné odklizení sporu – příprava meritorního projednání věci Stanovení tzv. programu sporu

59 Lhůta pro splnění procesních povinností Povinnost tvrzení, povinnost důkazní a další procesní povinnosti je nutno splnit – do konce přípravného jednání – do konce soudcovské lhůty (nikoliv delší 30 dnů) Uplynutí lhůty ve věcech uvedených v § 120 odst. 2 – koncentrace řízení Ve věcech uvedených v § 120 odst. 2 se koncentrace neuplatní

60 Nedostavení se žalovaného k PJ Fikce uznání nároku; předpoklady: – žalovaný byl předvolán nejméně 20 dnů předem, a v předvolání byl poučen o následcích nedostavení se k přípravnému jednání – žalovanému byla řádně doručena žaloba – žalovaný se nedostavil k přípravnému jednání a ani se včas a z důležitého důvodu neomluvil – nejde o věc, v níž nelze uzavřít a schválit smír, nebo o věc uvedenou v § 120 odst. 2.

61 Nedostavení se žalobce k PJ Fikce zpětvzetí žaloby  zastavení řízení Předpoklady: – žalobce byl k PJ předvolán nejméně 20 dnů předem – žalobce byl v předvolání k jednání poučen o následku jeho absence, tj. o zastavení řízení – žalobce se k PJ nedostavil a ani se včas a z důležitého důvodu neomluvil – nejde o věc uvedenou v § 120 odst. 2 o. s. ř.

62 Nedostavení se obou stran k PJ Nejsou splněny předpoklady ani pro zastavení řízení ani pro fikci uznání Soud musí zvolit jinou formu přípravy nebo nařídit jednání Na koncentraci řízení to nemá vliv

63 Koncentrace řízení

64 Nalézací sporné řízení Nové skutečnosti a důkazní návrhy lze uvádět – konalo-li se PJ (§ 114c), do skončení PJ, nebo do uplynutí soudcovské lhůty (nikoli delší 30 dnů) – nekonalo-li se PJ do skončení prvního jednání, nebo do uplynutí soudcovské lhůty Platí i při změně žaloby

65 Výjimky z koncentrace § 118b odst. 2 věta druhá (např. skutečnosti nastalé po přípravném jednání) u přistoupení a záměny (§ 92) – ve vztahu k novému účastníku nastává koncentrace skončením prvního jednání po přistoupení nebo záměně nebyl-li účastník poučen – použije se § 119a ve věcech § 120 odst. 2 se koncentrace neuplatní

66 Řízení podle části páté Uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy lze, – konalo-li se PJ (§ 114c), do konce PJ, nebo do uplynutí soudcovské lhůty nekonalo-li se PJ, do skončení prvního jednání

67 Dokazování

68 § 120 odst. 3 Soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy – jestliže potřeba jejich provedení ke zjištění skutkového stavu vyšla v řízení najevo (znění před novelou) – pokud „jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu“ (novela) Žádná věcná změna

69 Kladení otázek svědku Otázka je nepřípustná jen, pokud: – nesouvisí s předmětem výslechu – je sugestivní, tj. naznačuje-li odpověď – je kapciózní, tj. je-li klamavá zejména tím, že se jí předstírá pravdivost neprokázaných nebo nepravdivých skutečností

70 Výpověď člena statutárního orgánu Člen statutárního orgánu má být vyslýchán nikoli jako svědek, ale jako účastník Omezení § 131 odst. 1 (dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak + souhlas vyslýchaného) se neuplatní

71 Náklady řízení

72 Přehled změn Většinou formulační upřesnění nebo jen drobné změny – § 137, § 139, § 140 odst. 2, § 145, § 147 odst. 2, § 148 odst. 2, § 149 odst. 3, § 151 odst. 2 a 3 Větší změny – vyplácení znalečného – vyčíslení odměny za zastupování ustanoveným advokátem – záloha na náklady dokazování

73 Vyplácení znalečného Soud povinen o výši znalečného rozhodnout bez zbytečného odkladu po podání znaleckého posudku Znalečné je zapotřebí vyplatit do dvou měsíců od právní moci usnesení o přiznání znalečného

74 Vyčíslení odměny za zastupování ustanoveným advokátem Odměnu advokáta jako ustanoveného opatrovníka nebo jiného zástupce platí stát – výše se určí dle tarifu Má-li takto zastoupený účastník právo na náhradu nákladů, zaplatí druhá strana odměnu za zastupování a hotové výdaje státu – dosud se výše určovala dle paušálních sazeb – nově dle advokátního tarifu

75 Záloha na náklady dokazování - předpoklady Povinnost složit zálohu na náklady důkazu uloží předseda senátu účastníku vždy, lze-li očekávat náklady důkazu Důkaz, jenž má být zálohován, účastník navrhl nebo jej soud nařídil o skutečnostech jím uvedených nebo v jeho zájmu Účastník není osvobozen od soudních poplatků

76 Uložení povinnosti zaplatit zálohu Záloha se vztahuje vždy jednotlivě ke každému důkazu Odvolání není přípustné Záloha má krýt celý rozsah předpokládaných nákladů – problematické z hlediska práva na spravedlivý proces – nutno promítnout do rozhodování o osvobození od SoP

77 Následky nezaplacení zálohy Důkaz navržený účastníkem soud neprovede – poučení (jeho absence je bez výslovných následků; může však jít o vadu řízení) – usnesení o povinnosti složit zálohu by se již nemělo používat jako exekuční titul Důkaz nařízený soudem dle § 120 odst. 3 – důkaz se provede – usnesení o záloze je až do skončení řízení exekučním titulem

78 Rozhodnutí soudu

79 Rozsudek Drobné změny Pravidlo, že odůvodnění písemného vyhotovení rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným odůvodněním (§ 157 odst. 2)

80 Usnesení Odůvodnění nemusí obsahovat: – usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval; např. usnesení zcela vyhovující návrhu na předběžné opatření – usnesení, které se týká vedení řízení; – usnesení podle § 104a; – usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve věci samé, připouští-li to povaha této věci a je-li z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto Z pohledu práva na spravedlivý proces pochybné

81 Elektronický platební rozkaz Zvláštní předpoklady vydání EPR – návrh žalobce, podaný prostřednictvím elektronického formuláře, podepsaného uznávaným elektronickým podpisem – uplatnění peněžitého plnění nepřevyšujícího 1 mil. Kč Předpoklady vyplývající z § 172 odst. 1 a 2 – uplatněné právo vyplývá ze skutečností uvedených žalobcem v návrhu na vydání EPR – pobyt žalovaného je znám – EPR nemá být doručen žalovanému do ciziny

82 Evropský platební rozkaz Nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu OSŘ upravuje v § 174b pouze některé vnitrostátní aspekty evropského PR (doručování a příslušnost k přezkumu)

83 Nesporná řízení

84 Dědické řízení před novelou nemohl notář jako soudní komisař rozhodovat, ledaže by šlo o usnesení o úpravě dědického řízení nově může činit veškerá rozhodnutí, s výjimkou – těch, která jsou vyjmenována v § 38 odst. 2, – rozhodnutí učiněných soudem v době soudního vyřizování odvolání viz § 374 odst. 3

85 Ostatní nespory Dílčí změny – řízení o způsobilosti k právním úkonům – řízení opatrovnické – řízení o vyslovení přípustnosti nebo převzetí v ústavu zdravotní péče Zavedení nového řízení o určení data narození nebo úmrtí (§ 194a) zákonem č. 218/2009 Sb.

86 Opravné prostředky

87 Odvolání – přípustnost Rozšíření okruhu usnesení, proti nimž není odvolání přípustné – usnesení, že doručení je neúčinné – o povinnosti složit zálohu na náklady důkazu – bylo vyhověno návrhu na přezkum evropského platebního rozkazu Zvýšení hranice bagatelních věcí na 10 000 Kč

88 Odvolání - doručování Doručování odvolání ostatním účastníkům – doručuje se i odvolání jenom proti rozhodnutím (výrokům) procesní povahy – dovětek „je-li to s ohledem na okolnosti případu či povahu věci vhodné a účelné“ nelze použít (princip kontradiktornosti, princip rovnosti)

89 Žaloba pro zmatečnost Žalobu pro zmatečnost z důvodu materiální nevykonatelnosti exekučního titulu bude možno podat nejen proti zamítnutí návrhu na nařízení exekuce, ale i proti usnesení o zastavení exekuce z téhož důvodu Nový zmatečnostní důvod – nesprávné ustanovení opatrovníka účastníka neznámého pobytu [§ 229 odst. 1 písm. h)]

90 Dovolání – přehled změn Bagatelní věci Otázka zásadního právního významu Přípustnost dovolání podle § 238a Přípustnost dovolání podle § 239 Odůvodňování usnesení o zastavení dovolacího řízení nebo odmítnutí dovolání

91 Bagatelní věci Zvýšení hodnoty bagatelních věcí – 100 000 Kč v obchodních věcech (dříve 50. tis.) – 50 000 Kč v ostatních věcech (dříve 20 tis.)

92 Otázka zásadního právního významu Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, – řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena – řeší-li otázku, která je soudy rozhodována rozdílně – má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak Restrikce dovolacích důvodů – problematické u § 241a odst. 2 písm. a)

93 Přípustnost dovolání podle § 238a přípustnost dovolání ve věci nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce již nebude přípustné [§ 238a odst. 1 písm. c)]

94 Přípustnost dovolání podle § 239 Dovolání proti usnesením procesní povahy budou přípustná pouze tehdy, má-li napadené rozhodnutí po právní stránce zásadní význam

95 Odůvodňování některých usnesení V odůvodnění usnesení o zastavení dovolacího řízení nebo odmítnutí dovolání se pouze stručně vyloží důvody tohoto rozhodnutí (opožděnost, nepřípustnost atd.) - § 243c odst. 2


Stáhnout ppt "Souhrnná novela občanského soudního řádu Anebo může být civilní řízení soudní rychlejší než dítě po prvním kari?"

Podobné prezentace


Reklamy Google