Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada na úseku matrik, vidimace a legalizace 17. 01. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada na úseku matrik, vidimace a legalizace 17. 01. 2012."— Transkript prezentace:

1 Porada na úseku matrik, vidimace a legalizace 17. 01. 2012

2 Program : závěry a informace z porady MV ČR ze dne 16.12.2011 závěry z kontrol plán kontrolní činnosti na 1. pololetí 2012 2

3 Závěry a informace z porady MV ČR Vyhláška č. 417/2011 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Čl. I, odst. 2,3 Změna matričních obvodů v Moravskoslezském kraji matriční úřad Dolní Lutyně přechází ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Orlová do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín Čl. I, odst. 5,6,7 Úprava vzoru tiskopisů  vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství 3

4 Závěry a informace z porady MV ČR Čl. II  užívání původních matričních tiskopisů do 31.12.2020 za předpokladu, že budou vyznačeny výše uvedené změny  účinnost k 01.01.2012 4

5 Závěry a informace z porady MV ČR Vyhláška č. 441/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů Rozšíření přílohy č. 1 o obce, které budou provádět vidimaci a legalizaci  Dolní Újezd - okres Přerov  Lhota - okres Přerov  Dětkovice - okres Prostějov  Mostkovice - okres Prostějov účinnost k 01.01.2012 5

6 Závěry a informace z porady MV ČR Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Díl 4 Změna pohlaví transexuálních pacientů § 21  změna pohlaví transexuálních pacientů  věková hranice 18 let  důvody nepovolení změny pohlaví  účinnost k 01.04.2012 Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotní záchranné službě Část 56 Čl. 56, odst. 1 – 5  změna pojmů v zákoně o matrikách  účinnost k 01.04.2012 6

7 Závěry a informace z porady MV ČR PŘIPRAVOVANÉ NOVELY Novela zákona o archivnictví která se promítne do: zákona č. 301/2000 Sb., zákona o matrikách  § 25 odst. 4 – rozšíření okruhu osob, kterým lze vydat úmrtní list  § 25 odst. 6 – ověřování podpisu žadatele na žádosti  § 73a – zapisování do matriční knihy, vydávání matričních dokladů zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování § 8 písm. c) – nový bod 3 (konverze) § 8 - informace o tom jestli listina obsahuje zajišťovací prvek § 9 – ověřování listin, které jsou opatřeny viditelným zajišťovacím prvkem 7

8 Závěry a informace z porady MV ČR vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování  § 5 – doplnění údaje v ověřování doložce – vidimace  navrhovaná účinnost k 01.07.2012 Zákon o základních registrech který se dotkne:  zákona č. 40/1993 Sb., o státním občanství  zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých čsl. státních občanů  zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách - § 70, odst. 4 a 5  zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství  zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování  navrhovaná účinnost k 01.07.2012 8

9 Závěry a informace z porady MV ČR Nový Občanský zákoník který se dotkne  zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách - § 11a (okruh oddávacíjích)  navrhovaná účinnost k 01.01.2014 Zákon o státním občanství  navrhovaná účinnost k 01.01.2014 9

10 Závěry a informace z porady MV ČR Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu  klasická žádost o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR – v případě potvrzení uvést datum, případně období, ke kterému má být občanství potvrzeno  příloha – matriční doklady a další doklady vztahující se ke státnímu občanství  správní poplatek 100,- Kč  účinnost k 17.11.2011 10

11 Závěry a informace z porady MV ČR Optimalizace matričních úřadů  gestorem je MV, odbor veřejné správy  nová pravidla financování veřejné správy na úseku matrik  popis činností a časové náročnosti (březen 2012)  matriční úřady by měly dělat výkazy matričních úkonů  pokračování optimalizace s matričními úřady do 5 zápisů za rok, podrobnosti následně sdělí MV ČR 11

12 Závěry a informace z porady MV ČR Informace č. 21/2011 Zápis pravomocných rozhodnutí o změně příjmení do matriční knihy provedení dodatečného zápisu a vydání matričního dokladu a) u fyzické osoby, která je svobodná - kniha narození - v poznámce rodného listu je možné uvést, že fyzická osoba užívala do …. příjmení … b) u fyzické osoby, které změnily stav - kniha manželství nebo kniha registrovaného partnerství, popř. kniha úmrtí - v poznámce matričního dokladu se uvede od kdy fyzická osoba užívá příjmení po provedené změně 12

13 Závěry a informace z porady MV ČR provedení opravy zápisu a vydání matričního dokladu vyznačení povolené změny příjmení u dalších osob (např. děti) – MV zpracuje postup, který zašle k připomínkování 13

14 Závěry a informace z porady MV ČR Informace č. 24/2011 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci změny příjmení z Heide na Heide-Hermann 14

15 Závěry a informace z porady MV ČR Informace č. 25/2011 vydávání matričních dokladů Velvyslanectvím Estonské republiky v Praze  Doplnění informace č. 11/2010 ze dne 18.11.2010 a) Matriční doklad vydán estonským matričním úřadem apostilla úřední překlad do českého jazyka b) Matriční doklad vydaný Velvyslanectvím Estonské republiky v Praze úřední překlad do českého jazyka 15

16 Závěry a informace z porady MV ČR Změna jména a příjmení dítěte při určení otcovství  lze provést v rámci jednoho správního řízení  souhlas dítěte staršího 15ti let 16

17 Závěry a informace z porady MV ČR Lze dítěti zvolit druhé jméno, které užívá sourozenec? Andrea Klára X Klára Andrea ANO Lze zapsat dvě stejná jména, pokud jedno z nich je v cizojazyčné podobě? Jan John NE 17

18 Závěry a informace z porady MV ČR Uzavírání manželství Izraelských státních občanů  postup dle Informace MV č.j. VS-436/60/2-2005 ze dne 06.04.2006  aplikace § 35 Pozor na případy, kdy v cestovním pase snoubence je uvedeno, osoba bez státního občanství nebo státní občanství nezjištěno - doložit osvědčení o státním občanství, které vydává stát Izrael. 18

19 Závěry a informace z porady MV ČR Vydávání druhopisů matričních dokladů pro advokátní kanceláře  bude vydáno stanovisko MV 19

20 Závěry a informace z porady MV ČR Kdo přijímá prohlášení o uzavření manželství před újezdním úřadem  přednosta  zástupce přednosty 20

21 Závěry a informace z porady MV ČR Uvádění názvů států do matriční knihy  Sdělení ČSÚ - Číselník zemí (ČZEM) č. 489/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů - do matriční knihy psát zkrácený název  internetové stránky ČSÚ na adrese www.czso.cz 21

22 Závěry a informace z porady MV ČR Ověřování matričních dokladů MZV od 01.12.2011 MZV prý neprovádí superlegalizaci matričních dokladů vydaných zastupitelskými úřady  tato informace bude ověřena MV 22

23 Závěry a informace z porady MV ČR Osvojení státních občanů v cizině  postup dle informace MV č. 12/2010 překlady zaslaných dokladů si matriční úřad zabezpečí na vlastní náklady není třeba vyšších ověření, neboť podklady obdrží matriční úřad prostřednictvím úřadu  v případě potřeby je možné kontaktovat JUDr. Kopeckou na tel. č. 542 215 524 nebo písemně na adrese: Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, Šilingrovo nám. 3/4, 602 00 Brno 23

24 Závěry a informace z porady MV ČR Jaký bude postup při vidimaci, kdy předložená listina byla ověřena v rozporu se zákonem?  podpis na listině byl legalizován v rozporu s ustanovením § 13 zákona o ověřování  listina byla ověřena v rozporu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona o ověřování  bude zasláno stanovisko MV 24

25 Závěry a informace z porady MV ČR Lze ověřit podpis na listině, kdy občanský průkaz je platný, ale fotografie neodpovídá skutečnosti?  možnost odmítnutí  postup dle části IV zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 25

26 Závěry z kontrol I. Manželství  předčasné vydání osvědčení k církevnímu sňatku  neúplná sbírka listin  nesprávný zápis příjmení ženy cizinky II. Úmrtí  nesplněna oznamovací povinnost – Ředitelství služby cizinecké policie (datová schránka Ředitelství služby cizinecké policie Policie České republiky (evidenční odbor): ybndqw9, do kolonky „Věc“ vypsat text: Matrika) 26

27 Závěry z kontrol III. Druhopisy matričních dokladů  osvobození od správního poplatku  nesprávný zápis místa narození, nejde-li o matriční událost IV. Sbírky listin  porušení § 8 odst. 6 z. č. 301/2001 Sb. 27

28 Závěry z kontrol V. Správní řízení  změna příjmení nezletilého dítěte – dokládat vyjádření sociálního odboru  změna příjmení po rozvodu manželství – vydání nového matričního dokladu V. Ověřování  neúplné vypisování sloupce č. 8 ověřovací knihy  neúplné vypisování údajů do ověřovací knihy  podpis ověřující osoby - neodpovídá podpisovému vzoru  velikost úředního razítka – neodpovídá § 8 z. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR, ve znění pozdějších předpisů 28

29 Plán kontrolní činnosti I. pololetí Matrika Prostějov Litovel26.01.2012 Olomoucúnor Přerovbřezen Šternberkbřezen Zábřehduben Konicekvěten Jeseníkčerven 29

30 Plán kontrolní činnosti I. pololetí Vidimace a legalizace Budětskoúnor Ochozúnor Němčice nad Hanoubřezen Hlubočkyduben Velká Bystřiceduben Dětkovicekvěten Mostkovicekvěten Nová Hradečnáčerven Želechovicečerven 30

31 Děkujeme za pozornost JUDr. Blanka Dostálová a Eva Vepřková 31


Stáhnout ppt "Porada na úseku matrik, vidimace a legalizace 17. 01. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google