Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada na úseku matrik, vidimace a legalizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada na úseku matrik, vidimace a legalizace"— Transkript prezentace:

1 Porada na úseku matrik, vidimace a legalizace 17. 01. 2012

2 Program : závěry a informace z porady MV ČR ze dne 16.12.2011
závěry z kontrol plán kontrolní činnosti na 1. pololetí 2012

3 Závěry a informace z porady MV ČR
Vyhláška č. 417/2011 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Čl. I, odst. 2,3 Změna matričních obvodů v Moravskoslezském kraji matriční úřad Dolní Lutyně přechází ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Orlová do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín Čl. I, odst. 5,6,7 Úprava vzoru tiskopisů vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství Čl. I odst. 3,4 došlo ke změně matričních obvodů v Moravskoslezském kraji, kdy matriční úřad Dolní Lutyně přechází ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Orlová do správního obvodu s rozšířenou působností Bohumín. Čl. I, odst. 5,6,7, vzoru tiskopisů – vysvědčení o pr. způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství dochází k úpravě vzoru tiskopisů v prvním odstavci vzoru 13 a 14 v příloze č. 2 se slova Obecní úřad zrušují. V tiskopisu vysvědčení o pr. způsobilosti k uzavření manželství se v části rodinný stav za slova vdovec – vdova vkládají slova zaniklé partnerství. Původní matriční tiskopisy je možné používat do pouze za předpokladu, že v nich budou vyznačeny výše uvedené změny Vyhláška je účinná od

4 Závěry a informace z porady MV ČR
Čl. II užívání původních matričních tiskopisů do za předpokladu, že budou vyznačeny výše uvedené změny účinnost k Původní matriční tiskopisy je možné používat do pouze za předpokladu, že v nich budou vyznačeny výše uvedené změny Vyhláška je účinná od

5 Závěry a informace z porady MV ČR
Vyhláška č. 441/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů Rozšíření přílohy č. 1 o obce, které budou provádět vidimaci a legalizaci Dolní Újezd - okres Přerov Lhota - okres Přerov Dětkovice - okres Prostějov Mostkovice - okres Prostějov účinnost k Dochází k rozšíření přílohy č. 1 o obce, které budou provádět vidimaci a legalizaci. V Olomouckém kraji se to týká obcí Dolní Újezd, Lhota, Dětkovice, Mostkovice. Vyhláška je účinná od

6 Závěry a informace z porady MV ČR
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Díl 4 Změna pohlaví transexuálních pacientů § 21 změna pohlaví transexuálních pacientů věková hranice 18 let důvody nepovolení změny pohlaví účinnost k Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotní záchranné službě Část 56 Čl. 56, odst. 1 – 5 změna pojmů v zákoně o matrikách Paragraf 21 odst. 1 se zabývá změnou pohlaví transexuálních pacientů. Transexuálním pacientem se rozumí osoba u níž je trvalý nesoulad mezi psychickým a tělesným pohlavím. V současné právní úpravě není stanovena věková hranice transexuálních pacientů.a proto mohla být provedena změna pohlaví u 13 leté dívenky. V nové právní upravě je stanovena věková hranice 18 let. / § 21 odst 3/ Dle odst. 2 § 21 změnu nelze provést u pacientů, kteří žijí v platném manželství nebo registrovaném partnerství Dle odst. 5 § 21 změnu pohlaví nelze provést pacientovi, který je ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence nebo v ochranném léčení. . Zákon č. 375/2011 Sb., V čl. 56 odst. 1 – 5 jsou obsaženy změny pojmů, které se týkají zákona o matrikách č. 301/2000 Sb., /jako např. slovo zdravotnického zařízení se nahrazuje slovy poskytovatele zdravotních služeb/. Účinnost zákona je od

7 Závěry a informace z porady MV ČR
PŘIPRAVOVANÉ NOVELY Novela zákona o archivnictví která se promítne do: zákona č. 301/2000 Sb., zákona o matrikách § 25 odst. 4 – rozšíření okruhu osob, kterým lze vydat úmrtní list § 25 odst. 6 – ověřování podpisu žadatele na žádosti § 73a – zapisování do matriční knihy, vydávání matričních dokladů zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování § 8 písm. c) – nový bod 3 (konverze) § 8 - informace o tom jestli listina obsahuje zajišťovací prvek § 9 – ověřování listin, které jsou opatřeny viditelným zajišťovacím prvkem § 25 odst. 4 vydávání úmrtních listů matričními úřady, fyzickým osobám, které prokáží na jeho vydání právní zájem, nebo osobám, které žili se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti nebo byly vypravitelem jeho pohřbu. Nový § 25 odst. 6 se týká žádosti o vydání matričního dokladu nebo žádosti o vydání doslovného výpisu z matriční knihy. V takovém případě bude podpis žadatele na žádosti, popř. na plné moci úředně ověřen. § 73 a , který se týká změny osobního stavu fyzických osob, kterým byla povolena změna rodného příjmení. Čl. XXI – na žádost fyzické osoby, které byla povolena změna příjmení podle § 73 zákona č. 301/2001 Sb., přede dnem účinnosti tohoto zákona a byla zapsána v knize narození, matriční úřad provede opravu matričního zápisu a vydá nový rodný list, na němž bude uvedeno její původní rodné příjmení před povolenou změnou Dalším zákonem, ve kterém se promítne novela zákona o archivnictví je zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování § 8 písm. c) se vkládá nový bod 3 – listinou, která je výstupem autorizované konverze dokumentů V § 8 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní – údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g ) a h). § 9 se zabývá ověřováním listin opatřených viditelným zajišťovacím prvkem – tzn. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem / například hologramem/ je možné vidimaci provést, ale pouze v případě, že kopie listiny je pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele. Ověřovací doložka by měla obsahovat zmínku, že se jedná o hologram. Dle návrhu MV ČR další ověření takovéto listiny není možné.

8 Závěry a informace z porady MV ČR
vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování § 5 – doplnění údaje v ověřování doložce – vidimace navrhovaná účinnost k Zákon o základních registrech který se dotkne: zákona č. 40/1993 Sb., o státním občanství zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých čsl. státních občanů zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách - § 70, odst. 4 a 5 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování, která se týká doplnění ověřovací doložky vidimace o výstup z autorizované konverze. Navrhovaná účinnost výše uvedené novely zákona o archivnictví je k  Dalším navrhovaným zákonem je zákon o základních registrech, který se dotkne jednak : zákona č. 40/1993 Sb., o státním občanství zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých čsl. státních občanů zákona č. 301/2000 o matrikách , upravuje přístup k registrům veřejné správy Navrhovaná změna k 

9 Závěry a informace z porady MV ČR
Nový Občanský zákoník který se dotkne zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách - § 11a (okruh oddávacíjích) navrhovaná účinnost k Zákon o státním občanství Nový občanský zákoník, který se dotkne i zákona č. 301/2000 Sb., - matrikách v § 11 a) určuje okruh oddávajících má navrhovanou účinnost k  Na minulé poradě bylo řečeno, že zákon o státním občanství má být účinný k  datum se posouvá až k 

10 Závěry a informace z porady MV ČR
Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu klasická žádost o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR – v případě potvrzení uvést datum, případně období, ke kterému má být občanství potvrzeno příloha – matriční doklady a další doklady vztahující se ke státnímu občanství správní poplatek 100,- Kč účinnost k Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu – účinnost zákona je k  žadatel vyplní žádost o vystavení osvědčení o státním občanství České republiky, v případě, že bude žádat o vydání potvrzení o státním občanství ČR je zapotřebí napsat časový úsek / v daném případě asi půjde o období od – /. přílohou žádosti budou fotokopie matričních dokladů / rodný list, oddací list úmrtní list a další doklady vztahující se ke státnímu občanství /stará osvědčení, domovské listy, legitimace, vysvědčení /. Správní poplatek 100,- Kč Je dobré žadatele upozornit, že v případě, že žádají o vydání potvrzení o státním občanství za určitý časový úsek, je zapotřebí provádět státoobčanské šetření, které provádí archivní správa MV ČR a vyřízení těchto žádostí trvá delší dobu někdy i cca ½ roku. Účinnost k 

11 Závěry a informace z porady MV ČR
Optimalizace matričních úřadů gestorem je MV, odbor veřejné správy nová pravidla financování veřejné správy na úseku matrik popis činností a časové náročnosti (březen 2012) matriční úřady by měly dělat výkazy matričních úkonů pokračování optimalizace s matričními úřady do 5 zápisů za rok, podrobnosti následně sdělí MV ČR Optimalizace matričních úřadů Gestorem je odbor veřejné správy. Ministerstvo vnitra navrhuje k datu snížení počtu matričních úřadů s počtem zápisů méně jak 5. za rok. Bude zpracován popis matričních úkonů, který bude obsahovat jejich časovou náročnost a finanční ohodnocení jednotlivých úkonů. V budoucnu by se mělo platit podle vykonané práce a ne paušálem.

12 Závěry a informace z porady MV ČR
Zápis pravomocných rozhodnutí o změně příjmení do matriční knihy provedení dodatečného zápisu a vydání matričního dokladu a) u fyzické osoby, která je svobodná - kniha narození - v poznámce rodného listu je možné uvést, že fyzická osoba užívala do …. příjmení … b) u fyzické osoby, které změnily stav - kniha manželství nebo kniha registrovaného partnerství, popř. kniha úmrtí - v poznámce matričního dokladu se uvede od kdy fyzická osoba užívá příjmení po provedené změně Informace č. 21 /2011 ze dne týkající se zápisu pravomocných rozhodnutí o změně příjmení do matričních knih Byla –li povolena změna příjmení fyzické osobě, která je svobodná, matriční úřad po provedení dodatečného záznamu do knihy narození vydá rodný list, na němž již bude uvedeno příjmení po povolené změně. Dle informace č. 21/2011 je doporučeno vyhovět případným žádostem fyzických osob a v rubrice poznámka na rodném listu je možné uvést, že fyzická osoba užívala do ….. příjmení …….. U fyzických osob, které změnily rodinný stav,(ženatý/vdaná, rozvedený/ rozvedená/ a kterým byla povolena změna rodného příjmení, se povolená změna příjmení promítne v aktuální knize manželství, popř. knize úmrtí nebo knize registrovaného partnerství. Matriční úřad po provedení dodatečného záznamu do příslušného svazku matriční knihy vydá matriční doklad / oddací list, úmrtní list/, na němž v poznámce vyznačí, od kdy fyzická osoba (manželé) užívá příjmení po povolené změně. Na žádost fyzické osoby, které byla povolena změna příjmení přede dnem vydání této informace a byla vyznačena v knize narození, matriční úřad provede opravu matričního zápisu, vydá nový rodný list, na němž bude uvedeno její původní rodné příjmení před povolenou změnou.

13 Závěry a informace z porady MV ČR
provedení opravy zápisu a vydání matričního dokladu vyznačení povolené změny příjmení u dalších osob (např. děti) MV zpracuje postup, který zašle k připomínkování

14 Závěry a informace z porady MV ČR
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci změny příjmení z Heide na Heide-Hermann  Informace č. 24/2011 o rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci změny příjmení z Heide na Heide – Hermann V daném případě Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že matriční úřad může žadateli povolit změnu příjmení z dosavadního jednoho příjmení na více příjmení, jestliže to opodstatňuje velmi vážný důvod, pro nějž žadatel o změnu příjmení žádá a to i v případě, kdy důvodem žádosti bude změna příjmení spjata s osobou (či skupinou osob – např. rodovou linií), která užívá více příjmení, pak změna příjmení spočívá v tom, že dosavadní příjmení je nahrazeno více příjmeními. Na druhou stranu nebude zpravidla důvodem pro změnu jediného příjmení na více příjmení skutečnost, že např. otec žadatele, jehož příjmení žadatel užívá, způsobil žadateli vážnou újmu. Důvody kdy tato změna je povolena by měly být upraveny zákonem. Pokud matriční úřad takovou změnu povolí, měl by to sdělit krajskému úřadu a krajský úřad ministerstvu vnitra.

15 Závěry a informace z porady MV ČR
vydávání matričních dokladů Velvyslanectvím Estonské republiky v Praze Doplnění informace č. 11/2010 ze dne a) Matriční doklad vydán estonským matričním úřadem apostilla úřední překlad do českého jazyka b) Matriční doklad vydaný Velvyslanectvím Estonské republiky v Praze Informace č Vydávání matričních dokladů Velvyslanectvím Estonské republiky v Praze Jedná o doplnění informace č. 11/2010 ze dne , ve které bylo sděleno, že od je estonská státní správa plně digitalizována a doklady včetně matričních jsou vydávány pouze formou výpisů z elektronické databáze obyvatelstva Estonska. V této souvislosti je zapotřebí upozornit, že bude –li matričnímu úřadu v ČR předkládán matriční doklad v podobě vyplněného matričního tiskopisu nebo formou výpisu z elektronické databáze – estonským matričním úřadem musí být opatřen ověřovací doložkou Apostille a úředním překladcem do českého jazyka - Velvyslanectvím Estonské republiky v Praze v daném případě postačí, bude – li pouze opatřen úředním překladem do českého jazyka nebude – li vydán dvojazyčně nebo v českém jazyce není zapotřebí žádné ověření.

16 Závěry a informace z porady MV ČR
Změna jména a příjmení dítěte při určení otcovství lze provést v rámci jednoho správního řízení souhlas dítěte staršího 15ti let Změna jména a příjmení dítěte při určení otcovství Jedná se o případy, kdy dítě již má jméno a to je zapsáno v knize narození a při určení otcovství dojde k jeho změně, lze tuto změnu provést v rámci jednoho správního řízení. U dětí starších 15 let je zapotřebí jejich souhlas, tento může být ale i u mladších závísí na duševní vyspělosti dítěte.

17 Závěry a informace z porady MV ČR
Lze dítěti zvolit druhé jméno, které užívá sourozenec? Andrea Klára X Klára Andrea ANO Lze zapsat dvě stejná jména, pokud jedno z nich je v cizojazyčné podobě? Jan John NE Lze dítěti zvolit druhé jméno, které užívá sourozenec ? Andrea Klára x Klára Andrea ANO Pozor, ale na cizojazyčná jména Jan John / stejné jméno v cizojazyčné podobě / NE

18 Závěry a informace z porady MV ČR
Uzavírání manželství Izraelských státních občanů postup dle Informace MV č.j. VS-436/60/ ze dne aplikace § 35 Pozor na případy, kdy v cestovním pase snoubence je uvedeno, osoba bez státního občanství nebo státní občanství nezjištěno - doložit osvědčení o státním občanství, které vydává stát Izrael. Uzavírání manželství Izraelských státních občanů V daném případě je zapotřebí postupovat dle Informace MV č.j. VS – 436/60/ ze dne , která obsahuje informaci o tom, že stát Izrael i nadále nevystavuje pro své státní občany vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Ministerstvo vnitra Státu Izrael vystavuje svým státním občanům Výpis z evidence obyvatelstva, který mimo jiné obsahuje informaci o rodinném stavu a místě bydliště a dále vystavuje Osvědčení o státním občanství Izraele. Dle sdělení MZV ČR Izraelské velvyslanectví v Praze není oprávněno poskytovat státním občanům Izraele, kteří budou uzavírat manželství v ČR, jakékoli písemné potvrzení, o tom, že stát Izrael nevydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Ze shora uvedeného vyplývá, že pokud bude státní občan Izraele uzavírat manželství v ČR požádá MÚ, před kterým bude manželství uzavírat o prominutí předložení dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství. MÚ toto promine ve správním řízení a vydá usnesení o prominutí dokladu. Je, ale nutné dávat pozor na případy, kdy v cestovním pase snoubence je uvedeno, osoba bez státního občanství nebo státní občanství nezjištěno i v těchto případech musí snoubenec doložit osvědčení o státním občanství.

19 Závěry a informace z porady MV ČR
Vydávání druhopisů matričních dokladů pro advokátní kanceláře bude vydáno stanovisko MV Vydávání druhopisů matričních dokladů pro advokátní kanceláře K výše uvedené problematice jsme zatím neobdrželi stanovisko

20 Závěry a informace z porady MV ČR
Kdo přijímá prohlášení o uzavření manželství před újezdním úřadem přednosta zástupce přednosty Kdo přijímá prohlášení o uzavření manželství před újezdním úřadem U újezdních úřadů prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před přednostou nebo zástupcem přednosty újezdního úřadu.

21 Závěry a informace z porady MV ČR
Uvádění názvů států do matriční knihy Sdělení ČSÚ - Číselník zemí (ČZEM) č. 489/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů - do matriční knihy psát zkrácený název internetové stránky ČSÚ na adrese Uvádění názvů států do matriční knihy Názvy států zapisovat do matričních knih podle číselníků. Názvy států v občanských průkazech jsou označovány trojmístným kódem, který je uveden v číselníku Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výjimkou je Německo, které je označeno velkým písmenem D. Další informace ohledně uvádění názvů států do matriční knihy naleznete na internetových stránkách ČSÚ na adrese www. czso.cz Př. Belgické království se do matriční knihy zapíše jako Belgie

22 Závěry a informace z porady MV ČR
Ověřování matričních dokladů MZV od MZV prý neprovádí superlegalizaci matričních dokladů vydaných zastupitelskými úřady tato informace bude ověřena MV Ověřování matričních dokladů MZV Od MZV neprovádí superlegalizaci matričních dokladů vydaných zastupitelskými úřady - tato informace bude ověřena ministerstvem vnitra.

23 Závěry a informace z porady MV ČR
Osvojení státních občanů v cizině postup dle informace MV č. 12/2010 překlady zaslaných dokladů si matriční úřad zabezpečí na vlastní náklady není třeba vyšších ověření, neboť podklady obdrží matriční úřad prostřednictvím úřadu v případě potřeby je možné kontaktovat JUDr. Kopeckou na tel. č nebo písemně na adrese: Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, Šilingrovo nám. 3/4, Brno Osvojení státních občanů v cizině Postup je popsán v informaci ministerstva vnitra č. 12/2010 Dodatečný záznam o osvojení provede příslušný matriční úřad do matriční knihy z úřední povinnosti na základě oznámení Úřadu a připojené kopie cizozemského osvědčení/ potvrzení v souladu s čl. 23 Úmluvy, vystaveného v anglickém, popř. německém jazyku. Překlady zaslaných dokladů si matriční úřad zabezpečí na vlastní náklady. V těchto případech není zapotřebí vyšších ověření, neboť podklady obdrží matriční úřad prostřednictvím úřadu. Po provedení dodatečného záznamu do knihy narození matriční úřad vydá rodný list a splní oznamovací povinnost podle zvláštních zákonů. V případě jakýkoliv nejasností je možné kontaktovat JUDr. Kopeckou na tel. č. 542 215 524 nebo písemně na adrese Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, Šilingrovo nám.3/4,60200 Brno.

24 Závěry a informace z porady MV ČR
Jaký bude postup při vidimaci, kdy předložená listina byla ověřena v rozporu se zákonem? podpis na listině byl legalizován v rozporu s ustanovením § 13 zákona o ověřování listina byla ověřena v rozporu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona o ověřování bude zasláno stanovisko MV Jaký bude postup při vidimaci, kdy předložená listina byla ověřena v rozporu se zákonem ?_ Jedná se o případy, kdy podpis na listině byl legalizován v rozporu s ust. § 13 zákona o ověřování tzn. jde –li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí Je – li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy Jde – li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text Anebo listina byla ověřena v rozporu s ustanovením § 10, odst. 4 zákona o ověřování tzn. je – li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém jazyce nebo slovenském a není –li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. K této problematice ministerstvo vnitra zašle stanovisko.

25 Závěry a informace z porady MV ČR
Lze ověřit podpis na listině, kdy občanský průkaz je platný, ale fotografie neodpovídá skutečnosti? možnost odmítnutí postup dle části IV zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Lze ověřit podpis na listině, kdy občanský průkaz je platný, ale fotografie neodpovídá skutečnosti ? V takovém případě je možné legalizaci odmítnout a postupovat dle části IV § 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

26 Závěry z kontrol I. Manželství II. Úmrtí
předčasné vydání osvědčení k církevnímu sňatku neúplná sbírka listin nesprávný zápis příjmení ženy cizinky II. Úmrtí nesplněna oznamovací povinnost – Ředitelství služby cizinecké policie (datová schránka Ředitelství služby cizinecké policie Policie České republiky (evidenční odbor): ybndqw9, do kolonky „Věc“ vypsat text: Matrika) Manželství - osvědčení k církevnímu sňatku bylo vydáno dříve, než rozhodnutí o prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nabylo právní moci - ve sbírce listin bylo vyznačeno, že matriční úřad splnil oznamovací povinnost EO MěÚ ….…… od je oznamovací povinnost plněna prostřednictvím ISEO. - ve sbírce listin chybělo prohlášení ženy, že nechce užívat příjmení po otci (otčestvo) - příjmení ženy cizinky bylo uvedeno ve tvaru, který je v rozporu s nařízením vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve kterém se zobrazují v informačních systémech veřejné správy, ve znění nařízení vlády č. 100/2007 Sb. Při zápisu jmen a příjmení cizinců do matričních dokladů postupovat dle informace MV č. 22/2011  Úmrtí - nebyla splněna oznamovací povinnost na Ředitelství služby cizinecké policie. Dle informace MV č. 7/2011 se matriční události cizinců s účinností od zasílají kopií matričního dokladu ve formátu PDF do datové schránky Ředitelství služby cizinecké policie.

27 Závěry z kontrol III. Druhopisy matričních dokladů IV. Sbírky listin
osvobození od správního poplatku nesprávný zápis místa narození, nejde-li o matriční událost IV. Sbírky listin porušení § 8 odst. 6 z. č. 301/2001 Sb. Druhopisy matričních dokladů - v některých případech, kdy byl vydaný matriční doklad osvobozen od správního poplatku, nebyl uveden odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - na druhopise matričního dokladu (oddací list) bylo uvedeno místo narození Praha 4, okres Praha 4. Dle zápisu MV z porady ze dne se místo narození zapíše tak, že místem narození je Praha a okres se proškrtne.  Sbírka listin - nebyl doložen právní zájem žadatele o potvrzení ze sbírky listin - § 8 odst. 6 z.č. 301/2000 Sb., zákona o matrikách

28 Závěry z kontrol V. Správní řízení V. Ověřování
změna příjmení nezletilého dítěte – dokládat vyjádření sociálního odboru změna příjmení po rozvodu manželství – vydání nového matričního dokladu V. Ověřování neúplné vypisování sloupce č. 8 ověřovací knihy neúplné vypisování údajů do ověřovací knihy podpis ověřující osoby - neodpovídá podpisovému vzoru velikost úředního razítka – neodpovídá § 8 z. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR, ve znění pozdějších předpisů Správní řízení - nebylo doloženo vyjádření příslušného sociálního odboru, že změna příjmení je ku prospěchu dítěte - ze spisu nebylo zřejmé, zda byl ženě vydán nový oddací list s poznámkou o provedené změně příjmení.  Ověřování - sloupec č. 8 ověřovací knihy nebyl vyplněn v souladu s § 8 písm. c) zákona o ověřování – chybí údaj z kolika stran se předložená listina skládá - v ověřovací knize nebyl vyznačován druh listiny, na které je podpis legalizován - u legalizace podpisu chyběly identifikační údaje žadatele - podpis ověřující osoby neodpovídá podpisovému vzoru – podpisový vzor lze měnit – postup dle prezentace minulé porady (u původního podpisového vzoru se ukončí oprávnění ověřování a od následujícího dne se uvede podpis nový) - velikost úředního razítka není v souladu s § 8 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR – rozměry: 20, 25 a 36 mm.

29 Plán kontrolní činnosti I. pololetí
Matrika Prostějov Litovel Olomouc únor Přerov březen Šternberk březen Zábřeh duben Konice květen Jeseník červen

30 Plán kontrolní činnosti I. pololetí
Vidimace a legalizace Budětsko únor Ochoz únor Němčice nad Hanou březen Hlubočky duben Velká Bystřice duben Dětkovice květen Mostkovice květen Nová Hradečná červen Želechovice červen

31 JUDr. Blanka Dostálová a Eva Vepřková
Děkujeme za pozornost JUDr. Blanka Dostálová a Eva Vepřková


Stáhnout ppt "Porada na úseku matrik, vidimace a legalizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google